Het volk: antisocialistisch dagblad

1202 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 18 Decembre. Het volk: antisocialistisch dagblad. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pv6b27rk90/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Yler-en-Twinlïgste Jas ,-H 295 Eoflsâïenst -^uissszîa — Eiaendom Yrijdag, 18 December 19H ^ AU# brtefwisselingen vraoh{ •Tïj ta zenden aan Aug. Va; Iseghem, uitgever voor de naam: înaatech. « Drutkerij Het Volk i Mearsteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen Gaston Bossuyt, Gilde der Aie bachten, Kortrijk Telefoon 53 Bureel van Antwerpen, Bra fiant en Limburg : Viktor Kuy Minderbroederstraat, 24, Louve. HET VOLK Men sclirîjtt in: Op aile postkantoren aan 101» per jaar. Zes maanden fr. 6.0ft iliie maanden fr. 2.50. Aankondiglngen. Prijs volgena tarief. Voorop tt feetalen. Eechterlijke herstelfeg, 2 te per regel. Ongeteekende brieven wordea geweigerd. fPUVT T?Trni"YNT TMo tfVf\ Ar»riks Verschijnt 6 m«». per week. ÊHRISTEN WERKMANSBLAD 2 eENT™ HET Ofîici eele Mededeeli ngen Op de beide Oorlogstooneelen. (Duitsche Melding.) Aan de Post (Zuidstatie) te Gent aan-geplakt : Van het groote hoofdkwartier — 16e December, 7 ure 's avonds. Vijandelijk vooruitdringen boven Nieuwpoort, onder dekking van zeege-schut werd verijdeld, 450 fransche gevaii-genen.Ten Westen van Sennheira werd eene door den vijand verdedigde stellingpiaats aangevallen. In Noord Polen werden sterke stellin-gen genomen. 3000 gevangenen en 4 m a c, h i ne g e were n veroverd. In Zuid Polen vooruitgang. Elders niets nieuws. In Vlaaiideren en Fransch-Noorden. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 15 December. (Wolff.) — Uit het groote liooïdkwartier : Op verschillende plaatsen deden de Franschen gisteren vergeefsche aanvallen. Zuidoostelijk van IJper mislukten hunne aanvallen met zware verliezen voor hen. Noordoostelijk vàn Suippes en Noord-oostelijk van Ornes, ten Noorden van Verdun, werden ook Fransche aanvallen af-geslagen.Viermaal trachtten de Franschen Stor-menderhand onze stellingen te nementen Zuiden van St. Mihiel. Die aanvallen mislukten, evenals eene hernieuwde aanval tegen Flirey, ten Noorden van Toul. In de Vogezen duren de gevechten nog Steeds voort. Bij de herovering van het dorp Steinbach, ten Westen van Senn-heim, maakten wij 300 gevangenen. (Fransche Melding.) PARUS, 15 December, (Reuter.) — Oïlicieele mededeeling : Ondanks de hevige Duitsche tegenaan-vallen bij Hollebeke, behielden wij het .veroverd terrein in Vlaanderen. Van de Somme tôt Argonne werd bij îtusschenpozen, maar min hevig, gevuurd. In den Elzas werlcten de Duitschers hardnekkig met hun zwaar geschut. De Duitsche infanterie lcon in Steinbach komen. Voor 't overige konden wij onze tVorderingen handhaven. PARUS, 15 December. (Reuter;) — Officieel bericht van gisteravond : De Fransch-Belgische troepen uit 'Nieuwpoort hebben de linie ten Westen van Lombaertzijde bezet, alsook de St-Jorishoeve.Zuiclwaarts Yper hebben wij 500 mcter terrein gewonnen in de richting van •Zillebeke. De lioogten die Steinbach in den Elzas bestrijkén, houden wij bezet. Van het overige front is niets te mel-den.(Engelsche Melding.) LONDEN, 15 December. (Reuter.) — Van het perrbureau : Na een tîjdstip betrekkelijke kalmte, is de strijd in Vlaanderen en Franscli--Noorden krachtig hervat. Een samenvattende aanval der Ver-hondenen werd gisteren ondernomen over de lijn van Hollebeke tôt Wytschaete. Verschillende Duitsche loopgraven .werden genomen en een aantal krijgsgevan-genett gemaakt. Wij gingen goed vooruit. Op het Oostelijk Gevechtsîerrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 15 December. (Wolff.) Uit ÏMt groote lioofdkwartier : In Oost-Pruisen niets nieuws. De Duitsche troepen die van Soldau over Mlawa naar Tsjechanow voortrukken, zijn naar Soldau teruggekeerd voor de overmacht-;van den vijand. In Russisch-Polen is er niets van belang. Het ongunstig weder bemoeilijkt de ver-, richtingen. (Ooslenrijksche Melding.) WEENEN, 15 December. (Wolff.) Officieel : , Door ons optreden in West-Galicië werd de vijand tôt den terugtocht ge-flwongen het Russische front ia Zuid-fcolen tôt wankelen gebracht. 1 Wij achtervolgden den vijand tôt in Rajbrot, ten Zuidoosten van Krakau. Bij llèze vervolging en tijdens den laatsten llag werden 31.000 Russen krijgsgevan-genen gemaakt. i Van Rajbrot tôt Noworadomsk, in Euid-Polen, moest het front van den vijand jtyijken. v Tegen het voortdringen van den vijand fn het dal van Latoreza hebben wij in de Karpatlien de noodige maatregelen ge-jjomen Oosteni^tiepB SsnlS. (Ofjslenrijksche Melding.) WEENEN, 15 December. (Wolff.) Officieel : y De/verrichtingen, als gevolg op hetterug-trek'icen van onzen rechter vleugel, ver-eisohten ook de ontruiming van Belgrado De stad werd zonder strijd overgegeven / Door de vermoeienissen hebben de troe-'pen veel geleden, maar hun geest is uit-muntend.TER ZEE. LONDEN, 14 December. — De Ad miraliteit meldt dat de engelsche onder zeeboot B 11 in de Dardanellen dronj en de gepantserde turksche Messoudu aanviel. De onderzeeëer werd beschoten doch kon ongedeerd terugkeeren. De Messoudié was tôt zinken gebracht 't Was een pantserschip van 9250 ton 17 knoopen en 900 man. (Bien public. Barbaarsche en moderne tijden. Sedert eenigen tijd hoort men voort durend spreken en kan men in de dag bladen lezen van de wegens de tijds omstandigheden, tusschen de vers chilien de staatkundige partijen in ons land ge sloten wapenschorsing, waaraan men der naam van « Godsvrede » heeft gegeven. Bij de jongste beraadslagingen in de Tweede Kamer in Holland over het voor-stel tôt het aangaan van eene oorlogs-leening hebben de tegenstanders van der Minister van Financiën elkaar verweter den « Godsvrede » te hebben verbroken Het woord « Godsvrede » (•Treuga Dei dagteekent van de elfde eeuw, 1034. Ook toen was in Europa dikwijls ééi: en al oorlog, ofschoon op veel mindei groote schaal dan thans. Meermalen betroj het slechts veeten tusschen adelijken er ridders. De Godsvrede bestond in Bourgondië. waar het bijna voortdurend oorlog was ; men noemde liem Trêve de Dieu of Trèvt du Seigneur. Van Frankrijk ging hij ovei naar Duitschland. Hij bracht wel geen vol-strekten vrede, maar althans een wapen-stilstand gedurende het grootste gedeelte van het jaar. Door den invloed der geeste-lijkheid ni. liet men van woensdagavond (volgens sommigen van donderdagavond) tôt maandagmorgen, alzoo op aile dagen der week, die door het leven van Jezus een bijzondere beteekenis hadden, de wapens rusten en was ellce wraakoefening uitgesloten. Zij, die gedurende deze dagen zich aan daden van geweld schuldig maakten, werden met den banvloek bedreigd. De Godsvrede, eerst slechts door leei en gewoonte ingevoerd, werd later dooi strenge voorschriften bevestigd en ver-scherpt. Kerkgebouwen, kloosters, zie-kenhuizen, kerkhoven, geestelijken, ar-beiders op het land en verder aile weer-loozen waren in den Godsvrede inbegre-pen. Uit kracht van een besluit van het Concilie van Glermont gold hij mede vooi kruisvaarders. Geestelijken en leden van geestelijke ridderorden riepen den Godsvrede zelfs in tegenover rooverbenden. Dan traden ze vooruit, den palmtak der verzoening in de hand, om, zij het voor korten tijd, het rooven en moorden te staken, wat hun echter slechts zelden gelukte. In 1041 stelde een Bourgondische Synode den Treuga Dei voor goed vast. Ieder, die gedurende de genoemde dagen of op hooge Ghristelijke feestdagen van het aan een leengoed verbonden recht met de wapeiy. gebruik ma aie te, verviel in een zware kerkelijke geldboete. Keizer Hendrik III begunstigde in het Bourgondische gedeelte van zijn rijk den Godsvrede op vele wijzen. Op den in 1043 te Constanz gehouden Rijksdag wist hij het er door te krijgen. dat allen, die een veete tegen elkandei koesterden of naar bloedwraak dorstten, daarvan afstand deden. We zijn thans bijna negen eeuwen verder, doch de tijd is er ten aanzien van den Godsvrede niet op vooruitgegaan. Veeleer is het tegendeel het geval. In den thans om ons heen woedenden oorlog wordt zelfs geen wapenstilstand toegestaan, om de dooden te begraven of de gewonden van het slagveld naar eene ambulance te vervoeren. En daiigdurven wij nog op onze moderne tijden bogen en de zoogenaamde midëel-; eeuwen b'arbaaisch' noemenl De toesland in RumeDië. Een groot handelaar uit Berlijn, c eene reis deed in Rumenie, waar hij aanraking kwam met de meest gezaghe bende en invloedrijke kringen, heeft zij indrukken medegedeeld aan de Vossisi Zeitung. Ziçhier wat hij bondig zegt o\ den toestand in Rumenië : « Zooals aile onzijdige landen heeft R menië de houding genomen van een afwachting zijnde leger. » Wij weten ten andere wel dat Run nië niet gunstig gestemd is voor het twi voudig Verl)ond. Zijne vijandelijkheid niet tegen Duitschland gericht maar teg Oostenrijk, aan wien men zijne tussche komst niet vergeeft voor eene herzieni - van het Verdrag van Bucharest. De . zekere pers onderhoudt men het gedac r van een grooter Rumenië, door de in! ; ving van Bukovina. « De tegenwoordige koning is, even , zijn voorgar.ger, den Duitschers gunsti maar het is niet aldus met gansch 1 Hof, noch zelfs met de gansche konir lijke i'amilie. In het ministerie zijn ' gedachten ook verdeeld. De raadsvoi • zitter Bralianu en de leider der behoui gezinden M. Marghiloman zijn pruisis gezind. Doch al de andere leden van 1 ministerie zijn, door verscheidene redem beinvloed door fransche vriendscha] bewijzen. Onder deze ministère m( eerst en vooral genoemd worden Ce stinescu, overste van het département v Finantiën. Zijne anti-duitsche gevoele zijn des te meer opmerkens'waardig d£ hij eenige jaren geleden licl was van d beheerraad der Banca generala Romai die met duitsche kapitalen gesticht w ; Aan dien minister worden verschilli • genomen regeeringsinaatregelen aanj wreven, met zeer duikelijke merkb; strekking tegen het tweeverbond. One ; deze maatregelen noemen wij het verb van invoer van petrool en benzine even ! van haver. » Andere voortorengselen mogen u gevoerd worden, ieloch de ijzerenwegl sturen belette n el.-.i lm.atig elezen u ' voer. Onder het voorwendsel dat 1 ■ materiaal moet bescliikbaar zijn voor gebeurtelijke der mobilisatie, weigert m wagons te geven voor het vervoer v erwten, rogge, geret, maïs. Van d ancleren kant maken, het vervullen v plichtplegingen zonder einde, den as voer van vreemd materiaal onmogeli.jl- IM BELG1Ë. Beroemde fioogleeraap overîeden Men schrijft vari Belgisclie zijde aan Tijd : Een der meest vermaarde hoogleerar van Leuven's Hoogeschool is overleden Cambridge, werwaarts hij zich tengevol cfcr bekende tragische gebeurtenissen 1 gdVen had, om er zijne studiën voort zetten en bij te dragen tôt eene gedeel lijke ordening der s tudiën aldaar. Midd in de beslommeringen, die daar zijn ge< bezig hielden, is professor A. van C huchten, de bekende ontleedkundige neuroloog, overleden. Hij was een eige aardig, maar geliefd hoogleeraar, v Europeesche reputatie. Wegens zijne 5 , leerde ondersoekingen op neurolisch 1 bied benoemde hem de Universiteit v Genève al vroegtijdig tôt doctor hono causa, en in Nederland, waar hij in Amsterdamsche aula eene voordrac hield, welke velen nog zal heugen, m hem o. a. het eere-lidmaatschap der Ne Ver. voor de beoefening der Neuroloi en Psychiatrie geschonken. Hij hield vc het overige betrekkingen met aile genei kundigï genootschappen van de were en had een bijzondere faam als neuroloc patholoog, anatoom en psychiater (zenu kundige, ziektekundige, ontleedkundi en verstandskundige.) Een doode die het we! steltj Te Houdeng-Goegnies hadden de oudi van den soldaat Achiel Tondeur het 1 ficieel bericht ontvangen van zijne doc Zij deden een lijkdienst opdragen in parochiekerk, aan dewelke de gansche 1 volking tegenwoordig was. Enkele dagen geleden ontvingen ouders nu al met eens eene briefkaï van hun zoon, van 26 NovemI)er ged£ teekend, zeggende dat hij in voile gezon heid en in een duitsch kamp ingekw; tierd was. De soldaat verhaalele dat hij-, bij 1; beleg van Namen, de vlucht hacl moet nemen en burgerkleederen had aangetro ken, zijne militaire kleederen en meda achterlatende. In Frankrijk gevlucht zij de kwam hij zich in Le Havre inschep< voor Oostende en begaf zich naar Ai: werpen, waar hij krijgsgevangen genomi werd. Zijne medalie zal waarschijnlijk opg raapt en aan zijne overheden overhandis geweest zijn, hetgeen natuurlijk zal doi 'J;getooven hebben ?av ziine» doëkl. [ie B© stad Yp@&»a in Uit Sluis wordt aan De Tijd geschreven: IJper heeft, naar ik verneem, zeer ';'c zwaar geleden. De straat,. die van het Statieplein naar de Markt leidt, de straat, er waar men het meest handel dreef, is om-trent geheel verwoest. Het ergst van ailes V1" is de aanblik van de Groote Markt. Dit ln schoone plein is werkelijk onherkenbaar ge worden. Ontzettend groot is het getal l<> huizen, waarvan nog slechts enkele zwart-'a~ berookte ruines rechtop staan. Door een 1S noodlottig geval zijn bijna al de mooiste en huizen vernield. n" De kazerne van het derde linieregiment 11S bleef tôt nu toe ongedeerd. De St. Nicolaas- lcerk, de kerlt van het Carmenklooster en de prachtige St. Maartenskerk hebben '■1 veel geleden van de beschieting. De prachtige middeleeuwsche hallen zijn niet meer dezelfde, sommige gedeelten doen S ' denken aan de Mexikaansche ruines van l( het rijk der Azteken. Zooveel eeuwen had- l^" den dit erfdeel der Vlaamsche gemeenten cle geëerbiedigd 1 Dikwijls reeds is IJper het toe>chieting weest van den oorlog. Menige besstonden heeft de stad doorstaan en toch stonden Jc de hallen nog ongeschonden, bekroond ;n' door haar machtigen toren, wiens rond reuzengevaarte pijlreclit in de lucht om ,e hoog stak. Moeten die hallen geheel en al >n~ verdwijnen, dan ware het alsof men ons an een der dierbaarste herinneringen aan ns_ 't oude Vlaanderen, een der laatste ban- 131 den, die ons met cle middeleeuwen ver- en binelen, ontrukte. ia, arts- UIT ©©STEPPE. ge 5e- Er zijn nieuwe schikkingen genomen. ire De bevolking mag Oostende niet meer 1er verlaten, en de vreemdelingen moeten od weg. Voor het overige geen veranderingen ils in den toestand. it- UfiT BËLCELE-W^ES. < Een lezer vraagt ons : it- lC£ Kunt gij bij îniddei van Het Volk geen (jc inlichtingen geven over den doelmatigsten en en besten weg naar St-Truiden? Een an familielid ligt daar gekwetst en wij zou- en den het gaarne gaan bezoeken. an Antwoord van Het Volk : Van Belcele-Waes naar St-Truiden kunt - " ge doen over Antwerpen en van daar met den duitschen trein naar Thienen. Van Thienen naar St-Truiden is een stoom-| tram om 12.15 ure (belgisch uur). Over het treinverkeer Antwerpen-Thienen inlichtingen te vragen te Antwerpen. • De reis kan ook anders gedaan worden, De b. v., met den stoomtram van Hamme naar Wetteren ; van Wetteren naar Oorde-en gem en van Oordegem naar Àssche-Brus-te sel. In dat geval neemt men te Brussel, ge op Treurenberg, nabij de hoofdkerk Sinte->e- Gudule, den elektrieken tram tôt Tervue-te ren (35 cent.) en van Tervueren denstoom-,e- tram naar Leuven tôt Vossem, daar ver-en anderen en dan over St-Joris-Weert naar :st Thienen en van Thienen naar St-Truiden. re- Men moet in aile geval daarop berekend en zijn, dat de lieenreis Belcele-St-Truiden n- niet zal te doen zijn op één dag. an Zie ook in ons blad van woensdag en 5e- van heden voor de uurregeling der trams. Jean UIT W^ESi^iy^STE^. ris de De inwoners onzer gemeente zijn reeds ht sedert verscheidene weken teruggekeerd. •as Het getal dat nog ontbreekt is bitïer klein. j Al is men nu al een tijd je tirais, toch kan . ' men soins niet nalaten die historié nog eens 'ie op te halen. De wereldlijke en geestelijke or overheden zijn nochthans trouw ter plaats :s- gebleven. ;ld BROOD. - PETROOL. - KOLEN. -Brood is hier voor het oogenblik genoeg w~ te verkrijgen, natuurlijk mits betaling. ge Verleden week hebben we zelfs wit brood gehad, 't kostte 50 centiemen voor een i brood je van 800 à 850 grammen. Men leurt hier soras ook met brood uit den vreenide T3 aan 45 tôt 50 centiemen, maar grof zulle ! jf De petrool, ja, dat is de kwestie. Geluk-kig dat we sedert eenige jaren op de ge-msente de electriciteit hebben of we konden "e desavondsindendonkerenzittente koekeloe-'C- ren, want petrool is er om zeggens niet te krijgen, en kan men soms bij uitzondering de een paar liter bekomen, dan moet men ze irt 80 tôt 90 centiemen den liter betalen. 2- 'k Laat het u weten H! cj_ We zijn ook geweest dat er volst.rekt geen kolen waren. Nu is er toch al wat ver-betering gekomen, en zijn er eenige wagens uit S. Niklaas aangekomen. 't Is toch al iets en 't is te hopen dat er anderen zullen volgen. ,5" BLOKNIJVERHEID. - Die gaat hier ' !le tegenwoordig goed en verschaft werk aan n" vele inwoners. KANTWERKSTERS. — Sedert een paar j weken is die nijverheid (die hier veel wordt , uitgeoefend ) ook kunnen hernomen worden. Ze brengt, al is het niet veel (men ' e- beeit immers geen beste werk en kan, ge- ' ici zien het gebrek aan petrool maar enkele t ;n uren per dag werken) dan toch iets bij tôt .Jsoet en onderhoud van het huisgezin. ONZE FABRIEKWERKERS. T Die zijn nog het meest te beklagen, Weinig of geen werlt, duur leven, ja, ja, 't is droevig. De fabriek van M. De Loose, waarin op gewone tijden een 3 à 400 man werken, ligt nu ongeveer gansch stil. Op het eene deel werkt men sedert 14 ïagen met eene 30 40 man, en op het grootste deel der fabriek werkt men sieds tien dagen met een 20 werkmenschen. Maar het schijnt dat het toekomende week t,1 zal gedaan zijn. Men zegt dat dit werk iaar hernomen werd om het ingang zijnde goed voort af te werken en dan te stoppen. 't Is zeer spijtig dat men op deze fabriek niet voor goed kan beginnen werken, al ware het maar een halven dag. Het grootste leel onzer werkersbevolking verdient ei immers zijn brood. Wat de onderstand betreft, ik meen pi weten dat ze hier brood en aardappelen krijgen. ( BRAVE LIEDEN. — Dagelijks na het sober noenmaal genuttigd te hebben, en dat sedert weken en weken, zonder om te zien naar sneeuw, regen of wind, kan men le moeders en dochters onzer werklieden met den zitstoel bij zich zien optredep naar het kapelleken van O. L. Vr., gevestigd aan een boomstam. Men kan ze daar zien zitten, die brave lieden, de litanie en den Rozenkrans bid-dende... en, smeekend klinkt het dan : Geef ons heden ons dagelijksch brood.... Ze hebben, die braven, buiten dat ook nog voor iets anders te bidclen, want er speell nog iets anders door hun brein wanneei ze, daar den bijstand zitten af te smeeken. en ze het kanon in de verte hooren bul-deren. O, dan gaat er eene rilling door hun harte. Want ze denken op hun echtgenoot zoon of vader die misschien in die vuur-linie staat. En dan bidden ze nog vuriger opdat hunne duurbaren zouden mogen gespaard blijven.... omdat ze hun toclî zouden mogen weerzien...en getroost en op-gebeurd gaan ze dan weder huiswa-arts.., Grootseh tafereel !!!... SEVEN. UIT §¥3ËLLE, EEN NIEUWE MENS CH. — Onze tamboer van de Ste-Cecilia, thans bij het leger en wonende aan het footballplein van het Collegie. heeft verleden week zijné iamiiie weteîi-^vefgTjotûn moi. ' frisschen jongen zoon. Deze week werd de jonge Baeten gedoopt en alhoewel de tijden maar bedroevend zijn, toch hebben er de geburen een soort van feestje van gemaakt. Zooals men weet is de brug over de Schelde door de belgische soldaten op-geblazen en wordt er overgezet men een klein bootje. Sinds het begin van de oor-logsverrichtingen was het nu de eerste doopeling die langs hier ter kerke moest geleid worden en voor deze gelegenheid had de overzetter, Monne Poorter, zijn boot feestelijk versierd en bevlagd. Met groote plechtigheid, zelfs met muziek, werden achterwaarster, peter, meter en de nieuwe mensch aan wal afgehaald en nadien op ge^jke wijze teruggevoerd. Bij den terugkeer vooral was er vee! leute. Spijtig maar dat de brave vader er niet is kunnen bij zijn. D. IP©3isio@aikwe&fi@. Eene gentsche pensioenkas bericht ons : Als aanvulling aan het Onderlioud met sien heer volksvertegenwoordiger Frederick Vergauwen, nopens de pensioenkwestie. willen wij de lezers van Met Volk meedee-len, dat wij aan de Algemeene Spaar- er Lijfrentkas hebben laten weten dat het ons, gezien de tijdsomstandigheden on-mogelijk is op het gewone tijclstip de ge-wone lijfrentstortingen te doen. Wij druk-ten daarbij de hoop uit later die stortin-gen te kunnen en te mogen doen, dit zonder verlies van de toegekende voor-deelen.* * * Hier op lieeft men ons dit laten weten . Wat de renten, voortspruitende uit de stortingen, betreft, zal de Spaar- en Lijfrentkas, zoo de boekhouding onzer maat-schappij in den loop dezer maand niet kan opgemaakt worden, de toepassing van het tarief van December nog kunnen toegela-ten zijn voor de stortingen welke in Januari daaropvolgend zouden kunnen verricht worden, doch die toelating zou niet kunnen toegepast worden op de na die maand verrichte stortingen. Nopens de premiën der Openbare Afechten, weet men niet welke maatregelen zullen genomen worden. De Spaar- en Lijfrentkas raadt ons aan de storting der sommen welke wij reeds zouden ontvangen hebben of die in den ^oop dezen maand zouden kunnen over-tiandigd worden, binnen de hierboven jpgegeven tijdstippen te verrichten, oin- dat het recht is en in het belang cler leden. ♦ * De personen die een renteboekje (rose) jezitten, zullen hunne rente uitbetaald worden in de maand Januari. Voor Gent ;n omliggende mogen zij zich wenden tôt le Natioanle Bank, Winket 17. fcsssi sa versprelui MET ¥6L&

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: antisocialistisch dagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1891 au 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes