Het volk: christen werkmansblad

680373 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 05 Septembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 29 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4j09w0b52c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZeseB-Twialigste Jaar. - PL 268 GoMisast — Msgezia — Elgenfon '•i-'-W ' ! Diiisdag, S Sepîeisber 1016 Aile fcriefwîsselingen TPacht-f-nj te zenden aan Aug. Van Ifegliem, uitgwer voor de naaml. inaatech. « Drukkerij Het Volk», ifeereteeg, 16,Gent. BVire-el vâor West-VTaandereni Pft&ton Boesuyt, Recollettea* ftraat, 14, Hortrijk« HET VOLK Men sohrîjît ln j Op aile poatkantorpTi aan 10 tft. Ber jaar. Zes m&anden fr. 5.09! Srie maanden fr. 2,50. AanhJ>n<ngirig«n : Prij,s volgenu tarief. Voorop ta fcetaJefl. Recîrterîijke herstelling, 2 ÎP. per regel. Qngeteekende brieven worden gè waixerd. TELEFOON N° 137, Gonê. Verscbljnt 6 maal peu* week CHRISTEN WERKMANSBLAD - — . — —- . 25 Centiemen het mïmmsep OP HE EâLKAIiS. In Grlskenlaiid. Volgens do- Seeolo uit Atbenen vèrneerat, heeft eie Fua.ritscher gezant vrijdag een onder-hotid, gohad m«t kon/ing Konstantijn. Dit ondorhond duurdo een uurec half en wordt Rla \:celb (, feeoki cend aanzien. Waarschijnlijk zovi de rogeerfeg de kiezingen willen, ver-3chuiven.Ce epstand in Saionlkl. Mon H&akït udt Saioniki aan de Agencie Router dat vrijdagnacht de gundarmen, en nationale vrijw/Iligern de ka^orne van Salo-ntfd aiRSTOgold- hebben, waarvan het garn,i-zoen geweigerd b,ad met Een op te rukken. Zij. hebben de bcvOOïradjbag der tçoopen bolet. Rond cî,3Ûeur<? paogdon sestig man Suiten te komiai om \ oedingsmiddelen te hajon. De fe'Ofepe»: zijn voiplicbt geweest terug in de lca«em,0 te keeren. Twoa soldâtes en oau gen,d.arm zijngcdooden twee vrijwiliigers gels wotst. GenerP.al Sacrai! kwam tusschen om tiieuw bloedvergieten te vormijden. Het gar-aizoen aanvaardde zijne tussehenkomst en gaf zich aan de Franschen Over aan de vOl-gende voorwaarrdon : De troepen zijn ont-wapend en gemtemeerd in het kamp-van Zaitenlik, buiten de stad. De officieren zul-ten lumneiT, ciegeiï bohouden en bun eere-trOOi'd geven niets te 0n.domem.en tegen de ïbvOluti Onnai reri. De kazeme werd voarloopig door de Fraïaschon lezet. Het gariiizoen van het kfein fort van Kara-Burott werd evwieeiw- omsmgeM. en gaf zich. t>vev k®rt na de overga^ der troepen van SR]onrki. Men denkfc dat een revolutionnaii! komi-teit zich zal gblasten met het bestuurstOe-zicht dezwdeefciï vaa Macedonië. Vsrbsndsvloot ?oer Epirits. LOWDEK, 2 Sept. — De Daily Telegraph meldt uit A thon en : De Britsçh-Fransche vloot is in Epirus geloopen. Zij was vergazeld van, 7 traïjaportschepen. Blj. Konlna Koiistastljn. Volgens Frar.soBe dagbladberichten uit Athor.en ©ntfvrag koning Konstantijn ook tien Russrseben en don ïîftgeîseîlen gezant. De Grieltsohjo regeering beeft voor de acht eersfc-komende dagan de betoogingon in Athenen verboden. Voigt^is BieaHellas meldt, hobben delta-lianen te Cblimian een Albaniër tôt burge-meester ben.Qomd en. het Gïieksch bestuur geb.evc». Zij bepaaM«n een termijn van vijf dag«n voor hn* nedterleggen der wapens. 0e prinsCTi Andréas en Mois as lemggcroepen. Volgeus eea privaattelegraœ. uit Rome heeît de konirg van Gïiekepland de prinsen A.ndreaa en Nikolaaa- teruggeroepeu. Blsieelilefieisilingea la Ylaaiwferm Frankiijk en Elzas. (DUiTSCHE MELDING.) BEBLXJN, 2 September. — Uit het groote hoofSltwart ier" : Ten Îiooîxfen en ten Zuidcn der Somme duurt 3e .scherpe art.iil^riostrijd voort. In den sactor Fotireaa^c-IiOiTgneval grepen handgranaten-çevechten plp.-j ts. Ten. Zuidoesten von Maurepas bieef de "Fransche aanval zonder uitslag. Bij Esfcrét ■ s, werd gisteravond een zich nqg in 3e iiandfen v.ni den vijand bevindende loop-gi^acbt verovtrd. R-echts vait de IVTaas flsfekorde de artillerie-bedrijvigheid tijdelijk en aanzienlijk op. — BÈRLTJN, 3 September. — Uit het groote hoofdkwarti®* : De artillerit^slag in het Sommegebied heeft de grootste hevigheid aangenomen. Tusschen Man repas en Clery zijn gisteravond sterke Fransch aanvallen ineengebroken. Op het uitgebreid voorbereidingsvuur aaj het front Thiaumont-Vaux, reehts van de Maas zijn slechts beiderzijds den straatweg Vaux Souville vijandelijke aanvallen gevolgd; ze zij) afgèwezen. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, vrijdag 1 September. — Officieel : Op het front aan de Somme bedrijvigheid de: Franeche artillerie in de streek van "Estrées ei Soyécourt. , Tusschen de Oise en de Aisne hebben de Eran sche troepen eenen overval uitgevoerd op eeni Duitsche loopgratrf véôr Nouvronne en gevan genen meegebracht. In hot bosch van Aprémont. mislukte een< kleine Duitsche aanvalspoging aan La Crofa Saint-Jean. Kalme nacht op het overige front gedeelte. PARUS, Vrijdag 1 September. — Offi eieel : Op het front der Somme tamelijk groote be drijvigheid der wederzijdsche artillerie, namelij! in de sectors van Maurepas en onmiddellijk tei Zuiden derrivier. De Duitschers hebben verwoede en herhaaldt aanvallen gericht op loopgravendeelen, die oj 31 Augustus door de Franschen ten Zuiden vai Estrées veroverd werden. De Duitschers zijn ei în geslaagd eenige stukken ten prijze van ge voelige verliezen opnieuw te bezetten. Ii) Champagne werden Duitsche verkennings afdoelingen met handgranaten ten Westen vaii Aubérivo en ten Zuiden van Tahure verstrooid Eene Russische patroelje deed een Duitscl detachement ten Sfoordwesten van Aubérivt na een levendig gevecht op de vlucht slaan. Op den rechter Maaaoever was de nacht woelig tsngevolge van de zenuwachtigheid der Duit schers, die op verwoede wijze de Fransche stel lingen nabij het werk van Thiaumont beschoter en zonder reden herhaaldelijk onder spervuui namen. Een Duitsche aanval op het dorp Fleury werc prompt door het Fransch vuur gestuit ten Wes ten van Pont-à-Mousson. " Na eene artillerievoorbereiding hebben d< Duitschers beproefd uit hunne loopgraven t< komen nabij Fay-en-Hay. Het Fransche aper vuur heeft deze poging verijdeld» Ten Noorden van Reymeville werd een sterl Duitsch. detachement dat de Fransche linie! onder aan wending van mijnontploffingen txachttf te naderen, gomakkelijk teruggoslagen. Overal elders kalme nacht. — PARIJS, zaterdag 2 September. — Offi cieel : Niets te vermelden, behalve artilleriegevech ten ten Noorden en ten Zuiden van de Somme (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, vrijdag 1 September. — Officieel De vijand heeft gister op een front van 300( meter breed, tusschen Ginchy en het Hoog< (Foureaux) bosch, vijf tegenaanvallen gedaan De vijfde maal wist hij op twee punten over eenei kleiaen afstand in onze voorste loopgraaf t< dringen. Wij hebben in de streek van Beaurains een< groote ontploffing veroorzaakt en van uit he vooruitstekende punt onzer linies bij Ypej eenen geslaagden gasaanval gedaan. — LONDEN, zaterdag 2 September. — Officieel : Wij hebben oen deel van de kleine strook ter Noorden van Delville, donderdag door den vijanc hernomen, woer in ons bezit. De vijandelijke artillerie heeft over het alge meen verhoogde Ijedrijvigheid ontwilïkeld. 0p het Oo&tehjk GeveeMsterpein, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 2 September. — Uit het groote hoofdkwartier : — Front van generaal-veldmaarsehalk prini Leopold van Beieren. — De Russen zetter hunne inspanningen ten Zuidwesten van Luzl tegen de onder bevel van generaal Litzmani staande troepon voort. Hunne meermaals mei overmacht uitgevoerde en dikwijls herhaaldt aanvallen hadden tijdelijk succès bij Korytnica Door onze tegenaanvallen werd do vijand ii wanorde teruggeworpen. Wij hebben hiergistei en eergister 10 officieren, 1100 man gevanger gçnomen en verscheidene machiengew»ren buit-3 gemaakt. Ten Noorden van Zborow wonnen onze tôt i den tegenaanval naar voor gebrachte troepon , terrein. — Front van cSavaleriegeneraal aaxtsHortog î Karel. — Ten Noordwesten. vain Mariampsl aan den Dnjestr weken oprukkende Russische krach-ten in artilleriestrijd terug. In do Karpathen zijn talrijke afzondarlijke ondernemingen van den vijand mislukt. Het succès van Silezische- troepen aan de Ejukoel wordt uitgebreid. Het aantal gevangenon steeg op 2 officieren en 375 man; 7 machiengeweran en 2 mijnwerpers werden buitgemaakt. — BERLIJN, 3 September. — Uit het groote hoofdkwartier : — Fixant van generaal-veldmaairscliaAk prins Leopold van Beieren. — Noordelijk van Zborow zetten opnieuw sterke Russische krachfcem ten aanval aan. De dappere troepen onder het bevel van generaal von Eben hebben ze, tan deele in bajonnetgevecht, gansch teruggeslogen. — Front van cavaleriegeneraal aartshertog Karel. — Oostelijk en Zuidooste.Ujk van Brzc-zany ontspomien zich plaatselijk beperkte ge-vechten. Vijandelijke aanvallen werden afgèwezen. Het gevocht is op enkale pïaat'se™ nog aan gang. In de Karpathen richt ten de Russiso'hô oûder-nemingen zich gister lïoordzakelijk togen do ' Magura en de hoogten Zuidoostelijk daatvan; zij hadden geen welslagen» Daarentegen felelef de Ploska-hoogte (Zuidelijk van Zielona) na meermaals vergeefschen aanstorm des vijands in zijne handen. Beiderzijds de Bistritz, in het R-oerwermcke grensgebied, traden Duitsche en Oostenrij ksch-Hongaarsche troepen iu gevechtBVce'ing met vijandelijke voortroepen. OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 2 September. — Ambtelijke me-dedeeling : — Front tegon Roemenië. — Bij Orsova hebben wij gister onze troepen, na vijf dagen hevigen strijd, op den Westoever der Cserna tarugge-nomen. Bij Nagy-Szeben (Hermannstad) on Noordelijk van Brasso (Kroonstad) volgt de vijand slechts aarzelend. In het Gyorgyrgebergte ontwikkelen zich nieuwe gevecliten. — Legerfront van cavaleriageneraal aarts-hertog Karel. — In do Boekowina en in de Gali-cische Woudkarpathen vezen Oostenrijksoh-Hongaarsche en Duitsche strijdlcraehton talirijke Russische vooruitstooten af. Ook Noordiwestelijk van Mariampol mislultiten verscheideno -aanvaH on des vijands. Bij Zbowo word da vroegere toe-stand door een tegenaanval loerâteld. — Legerfront van generaal-veldmaarsehalk prins Leopold van Beieren. — Het legpr van generaal-overste von Tersztyanszky, uit Duitsche en k. ©il k. troepen bestaande, werd gister : Noordoostelïjk en Zuidoo3telijk van Swiniuchy ) opnieuw hevig aangevallen. De vijand dromg in i het dorp Koritniea binnen, maar maest voor . ' eenen omvattenden tegenstoot in wanorde>t®rug-i wijken. Hij liet 10 officieren en 1100 man en ver-> schcidene machiengeweren in handen der Ver-bondenan. Zijne bloedige verîîezen zijn bititen-i gewoon zwaar. ; — WEENEN, 3 September. — Ambtelijke ; mededeeling : — Front tegen R<»emenië. — Da vijandelijke artillerie richtte gister haar vuur tegen Nagya-zeban (Hermamistad. ) In het Gyorgygsbied vuurden de Roemenen tegen onze stelliitgen. ^ Onze artillerie dreef de vijandelijko verkenners-afdeelingen terug. Anders, bij onveranderden toestand, geen bijzondere voorvajlen. — Legerfront van cavaleriogeneraal esarts-hortog Karel. — ZuidwesCaKjk van Fuadoel Moldowi en Westelijk van Maldawa slbegen ouze troepen verseheidene Russische aanvallen terug. i De berg Ploka, Zuiâwestelijk van Rafeilowa, ia na verbitterde gevechten door de JRussen ge-j nomen geworden. Zuidelijk Brzezany mislukten t gister versclieidene sterke Russifeche vooruit-: stooten. Heden zette de vijand opnieuw tôt i . den aanval in. i — Legerfront van generaal-veldmaarsehalk ! prins Leopold van Beieren. — Bij den afweer i van. eenen Russischen aanval. Noordelijk van i Borow, vervolgden Duitsche troepen des legers van generaal von Bohm-Ereaolli den vijand tôt ! ; overheenzijne graven. (RUSSISCHE MELDING.) St-PETERSBURG, Vrijdag 1 September. — Officieel : Bij de' inspectie van eeae sterling bij: het dorp Laboesy, ten Zuidoosten van. Baraiiowitsehi, is generaal Nikitm, bevelhebber eener divisie, deor een schot in het hoofd gedood. Ten Zuiden van het meer van Wygonow heeft ons gesclmt ean vijandelijk vliegtuig aan het Oginski-kanaal néergeschoten. Het viel tusschen de twee Irnies, v/aar het door ons vuur in brand geschoten i». In de richtj-iig van Wladimir-Wolinski worden in de streek van Lokaczy en Swiniuchy verbitterde gevoeh? on geleverd. De vijand doat verwoede aanvallen. In de~streek ten Wosten van Nowo-Aleksiniec Worclt ook hard gevochten. Vijandelijke vlieg-tuigen voerPn lîirr "voortdurend vorkenningen liit boven onze limes. Onze vlieger Kiilippof, ko-zakken-Uriten-ant:, en zijn waarnemer hritenant-Clirisetkele hebben -een vijandelijk vliegtuig aangevallen, dat in glijvlucht overhaast gedo- kon is. In de richting van Halicz is bij het dorp Ho-rozanka een verwoed gevecht gaande. In de Kàrpathen hebben onze troepen in de sfeeek van den berg Tomnatik eerte reeks hoogten bemachtigd. In de streek van Doraawatra zijn wij eenigs-zins in Westelijice richting vooruitgakomea. — ST-PETERSBURG» zaterdag 2 September. — Officieel : In het vak ten Zuidwesten van het dorp Toboly (aan de Stochod) hebben-wij vijande-Kjke aanvallen met geweervuur afgeslagen. Tn de richting van Wladimir Wolinski duren de verbitterde ge\"echten in de streek van Sjelwof en Koritniea veart. In de richtingen van Solotwinsk en Halicz zijn onze troepen al vechtend voorwaarts ge-drongen, hebben verseheidene stellingen van dén ^àjand bezet en hem in Westelijke richting taruggedre»en. Do vijand biedt hardnekkigen tegenstand en onderneemt tegenaanvallen, die wij overal afslaan. In de richting van Korosmezo hebben wij eulcele hoogton ten Zuiden, van Voronenka ge-nomen.De Ooslenrijksch-ItaliaaGsehe Oorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 2 September. — Ambtelijke mededeeling : De gesehuts- en mijnenwarpersgevechten aan het kustenlandsch front duurden in verseheidene sectors met afwisselende sterkte voort en strekten zich ook uit tôt het ruim van Plawa. Aan het Tiroler front mislukten verseheidene voçiruitstooton van zwakke Italiaansche af-deelingen aan de Ruveretto en een tweevoïidige . aanval des vijands op den Civaron. In den Plockonsector kwam de vijand nazeer hevig artillerievuur ten aanval aan. Op den kleinen Pal drong hij in een deel onzer stelling binnen, maar werd er door eenen tegenaanval ■ weder voilodig uitgewoïpen. — WBENEN, 3 September» — Ambtelijke madtedeel'ing : Aan het kustenlandsch front houden de ge-schutsgevechton in middelmatige kracht aan. In den vlekkensactor is na do door ores afgeslagen aanvallen vooreprstnjstingetreden. De artillerie-werking leefde weder op. Aan het front Zuidelijk da Filin mislukten vijandelijke aanvallen op Poltérando en de Caurilschaeht. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, vrijdag 1 September. — Officieel : Op de Noordelijke hel'mgen van den Monte Cimone (Astieo-dâl) hebben onze troepen den vijand, die sappen aatilegdes verrast en de sap-pea met brandbommen en ontplofbare stoffen versield. De vijand vluehtte onder achtarlating van S kisten munitie, die da.onzen, hebben mee-genomen. " ; In het Sugaua-dal. liebben vijandelijke afdee-lingen eergist ermiddag onze stelling aan den kop van het kleiue dal CoaJba, aan den rechter oever van de Brenta, aangevallen, terwijl andere troepen tegehjkertijd, met het doel om mis af te le.idea, tegen omse linies in het Campella-dal, tus-, sciieu Pruna Liunetta en Malga Cenone opereer-dcn. Onze troepon deden eenen tegenaanval en joegen. den vijand, diq oen aantal doodere liet liggen on 35 gevaiigenan in onze handen liet, , op de vlucht. MENGELWERIi 51 Twee Zielen door M. DELL Y. De blikken van zoon en moeder kruisten olkandcr, en nu ook begreep moeder de Chi-lîâe dat baar zeon ailes wist. —- Wat wilt gij daarmede bed-uiden? vroeg zij bijn,a stamelend. —' Gij weet het zeerr wel, moeder, înaar het is verkiesbaar om reden van den êerbied dien ik ti vorscbuldigd ben, die kwesfcie verder Onverlet te la ton. Toch wil ik u nog verzekeren dat hot Valderez niet is die mij dat ailes vorteld heoft. Uwe doening toonde mij genoegzaam met wolke gevoelens gij opzichtens mijne vrouw hezield waait. Enkel zal ik van de ganscÈe geschiedenis Dnthouden» dat mijne moeder mij poogd® te sebeiden van oeno jongfe vrouw, wi or ©ouige misdaad bot was schoon te zijn.... — Elie I smeolcto mooder de Chiliac. — Daarmoê is het gozegd en vergefcen, moeder, vervfflgde Elie. Bij mij zult ge iiumer %vo!gekomejj blijveu on naar ver- 1 fengon knnneri hftarfolon, op oerre voorwaar-do lïQchtanst aile listen en plagerijen rond Valderez moeten volledig ophouden. Daar-aan zal ik zonder genade een einde stelten. M. de uamac boog, jteerae op zi jne stap-pen terug en begaf zich naar de serren. Meer werktuiglijk dan wel bewust van hare doeningon, vervôlgde moeder de ChiJiac haren weg. De gestrengo woorden van haren •zoon klonken haar voortdurend in de ooren, waaruit ze niet slechts verwijtingen, maatr ook eene soort van misprijzen had kunnen Opmakon. En ze leed, ze leed door vernede-ring, door kwaadheid tegen Valderez en ook onder de vrees dat het hartvan haren zoon immer voor haar zOu gesloten blijven Ze was dus de verwonneling<j, want aile aangewende middelkens om Elie van Valderez gescheiden te houden, waren ten slotte op eene mislukking, eene volledige misliik-king uirtgeloopen. Valderez triOmfeerdc, en 't was zelfs oen volledige trionaf ! Met eon Qvplotselinge beweging verliet de markiozin den grooten miildenwog om oene kruisdreef in te slaan. In de verte verscheen Valderez, aan de hand Guillemette leidende en opgewekt pratendo met haren broeder Roland, terwijl Benaki, gelijk een volloorde dienaar aehteraan stapte. Op dit oogenbl'ik on in hare bittere ge-steltonis was het moeder de Chiliac onmoge-lijk haar blijgezinde schoondochter onder de >ogen te komen, zij verwijderde zieb, maar oOch was ze gedwongen deze woorden op te rangen 1 k — Ik zal het seffens aan uw vadertje K-ragen» G-uillomette, dat beloof ik u. — An, ja.grora-e ne marKiemn bfnnpas ' mOnds, zij kan hem ailes vragen, ailes, aies-Die jonge meid heeft den wil van den hoog hartigon Elie de Chiliac geplooid, voor da meisje heoft hij gekapi-fculeerd. . ^ • Na een kort verblijf te Parijs vertrok JÇilde rond Kerstdag, van zijne vrouw on, zijn km* vergezeld, naar het Juragebergte-. Do j joge SpaiTon, die Valderez afe eene gebroken mai toi arc s verlaten had, zagen baar nu terug blakend en blozend van levensvrougde. D ou de Christina, dio zooveol zwarfcD voorspel lin g had gesproken, was gelijk vàn de hain Gods geslagen, toen zo zag hoe Valdere: door haren echtgonoot bemind was, enhoahe kleine meisje die twee liefhebbeiulo hartoi nog inniger aan malkander bond. Zij ha< nOcbtans zoo wel gemeend dat het mot Val derez en dien schoonen « mijnheer » noodza kelijk slecht moest afloopon t Maar Christina was de eenige niet die zici verwonderen kon. Onder den zachten, On-weerstaanbaren invloed zijner berainnolijk< echtgenoote was markies Elio de Chiliac een ander menseh geworden. Met verstom-ming moest de hooge wereld zijn en dulden dat hij zich om maatschappelijke en gdds-di ensti ge in stellin gen 7,9rgzaam bokommerde. Hij en zijne \touw bopaaîden zich daarbij niet met cenig geld te schenken aan. deze o£ - gane mstellingen, maar ze bezocbten per-! swnlijk de arme lieden en vormden Onder - elk opz'cht een voorbeeldig buisgezin. t » * * — Dat ailes, zal van korten duur zijn, mompelden sommige benijders Onder elkan-1, der, want alto bloemen verwelken en aile 1 rozen verliezen tare bladeren.... Op eenen namiddag vertelde bertog de - Versangesdiegcsprekkenaanzjjnenneef over. , Dû beido mannen bevOndeja aich in jiet 3 hôtel de Chiliac, in het felaar en sober salon - waar^ Valderez gewo&nlijk verbleef. Daar-i Tivonliad de jonge vrouw don kîein en Gabriel 5 teslapen gelegd,het kleine schepseîtje wolks b geboorte hetgeluk en devoldaaDbeidvan Elie i tôt het toppuut van allo mogelijke verlangens l hadgevoei'd. Neven zijne vrouw ueergezeten, • deliandopde prachtige haarlokken vanGuil- • leoiette gelegd, besehonwde Elie de Chiliac zijn zoontje. Op de woorden van don ouden graaf richtte hij de oogen naar Valderez. De ech-1 telingen wisselden een glimlach van teeder vertrouwen en een langeri blik van diopge-vOelde, welaneenende liefde tôt elkaar.^var-volgens zich tôt zijnen oom wondende, zt^de Elie blijgezind : De monschelîjke rozen worden witter, zij verwolken, niet l EINDE. Aan de boven-J)ogana heeft de vijand aan-houdend met grof geschut geschoten. Aan het Isonzo-front heeft de vijand gister, tijdens eenen hevigen storm, eonen a«ii\-al beproefd tegen onze stellingen ten Ooaten van Gorz en ten Noorden van Oppachiasella. Hij ia aaj-is-tonds teruggeslagen. De vijarsdelfjko artillerie vuurt op Cormons, Valisella en Gorz, waar het hospitaal opnieuw getroffen is en enkale militaire verplogers ge-wond zijn. — ROME, zaterdag 2 September. — Officieel : Op verseheidene vakken van het front in Trentino zijn gister vrij Irevige govochten geleverd, in hoofdzaak van de wederzijdsche artillerie.In het D®gana-dal heoft de vijand ook tegen onze stellingen op den Civaron eenen infanterie-a-anval gedaan, die prompt afgeslagen is. Vijandelijko vliegtuigen hebben bommen ge-worpen op den Rollo-pas (Brenta) en in de kloof van Agorda (Cordevole). Geen slachtoffers, geen schad'e. OP DE iUKi (DUTfSCHE MELDING.) — BERLIJN, 3 September. — Uit het groote hoofdkwartier : De Dobroetscha werd tusschen den Donau en de Zwarte Zee door Duitse.he en Bulgaarsche troepen oversclrreden. De Roemeensehe troepen die de grens verdedigen, werden met verliezen voor lien aehteruit geworpen. Aan het Macedonisch front geene gebeurtenis-sen van bijzondere beteekenis. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 2 September. — Ambtelijke ma dedeeling : Oostelijk van Vlora (Walono,) dronganltaliaan-sche kraehttroopen over de Vogusa vOoruit. Zij werden in het front en in de flanken gevat en in twee dagen geveeht teruggeworpen. De Donauflottielje deed in den beneden-Donau eene Roemeensehe kaiionoerboot vorzinken. — WEENEN, 3 September. — Ambtelijke mededeeling : Oostelijk Vlara (Wallona) drongen Italiaan-scbe^kraehten opnieuw over de Wojoela vooruit. Zij werden reeds gisteravond gfootendeelê teruggeworpen. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, vrijdag 1 September. — Officieel bericht van den Franschen generalen staf : Van het léger in het Oosten valt niets te mal-den. De kanonnade duurt op verschillende puft-ten van het front voort. — PARIJS, zaterdag 2 September. — Officieel : f Aan het Stroema-front en in het gebied van het Doiran-meor bij tusschonpoozen kanonvuur. De artillerie der bondgenooten heeft de statie Smokvica, ten Noorden van Gevgoli, in brand geschoten. Tusschen Cerna en Wardar eenige handgra-naatgevechten.Een nachtelijke aanval der Bulgaren in het vak van Vetrenik is door de Servische troepen gefmakkelijk afgeslagen. DarÉmellenKaukasus ea Klcin-Âzii (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOBEL, 31 Augustus. — Uit het hoofdkwartier : Kaukasusfront : Op den rechter vleugel gelukt het onze troepen, ondanks den sterken weder-stand des vijands en de tegenaanvallen welke hij in verseheidene sectors met bijgevoerde ver-sterkingen onderneemt, allengs het doel te be-reikan dat zij met hunne aanvallen vervolgen. De aanvallen welke de vijand gister mot een deel zijner strijdkrachten in dezen sector ondornam, werden volledig afgeslagen. De vijand werd daarop bij verrassing aangegrepen en wij namen buit van hem, Op den linker vleugel geen gewichtige ge-vechtshandeKng.Vaa de overige fronten is niets gewichtigs te raelden. — KONSTANTINOBEL, 2 September. — Ambtelijk legenbaricht van 1 September : Aan het Kaukasusfront namen wij op den rechter vleugol andermaal gevangonen na de geveohtshandelingan van gister in verseheidene sectors. In den sector van Oghnout sloegen wij eenen aanval van den vijand af en braehten hem tôt staan; daar braehten wij den vijand verliezen bij too. Een luitenant en soldaten die ge-vangen gonomeii waren, verklaarden dat, in den loop van hunne vergaefsche aanvallen op 17 Augustus, het 15e regimeat der vierde divisie Kaukasische jagers drie kwaart zijner man-schappen verloren heeft en dat de verliezen der andere çegimenten nog grooter geweest zijn. la het centrum drongen dealen onzer troepen, bij eenen overval op de vij andelij ke'sehutsgraveft, in enkele dezer verschansingen binnen, verniel-den vier veldkanons, namen 45 gevangonen en maakten eenige artilleriepaasden buit. Op den linker vleugol van dan kustensector gôen gevechten. Den 17 Augustus werd een vijandelijke monf-tor door een granaat onzer artillerie gotroffoîï'ala antwoord op zijne door een vliegtuig gestoimde beschieting der kust van Tschasme. Hij trok zioh naar Chios terug, nadat hij acht kahonschoten afgegeven had. Van de andere fronten niets nieuwg. BUîTENLAND NED ERLAND. — Me 11 verhoopt binnen kof| dat het wit brood terug in België zal komen. Bf is ook erastig spraak dat er groote hioevcclhedeû mossels zullen aangevoerd worden. NEDERLAND. —- De Bclgischc kinderen il) Kedcrlaad. — Men Iooclieustraft ten stelligstt liet nieuws, medegedeeld door bùitenlandschf bladen, als zouden de Belgische kinderen naaf Nederland tijdens den verloftijd gezonden, naar België niet meer terugkeeren en ald'aar bij Neder-landsche familiëa besteed werden. Zulks is totaal jnwaaT. itdere groep kinderen zal ongevoer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection