Het volk: christen werkmansblad

1258 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 16 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7w6736n69d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

fier-en-TwinlIgste Jaar. - N. 2S0 Ëofcâieast — Huispzin — Eigenta Yfpag, 8 November 1914 Alla briefivîaseîîngen vrachfc-«Tij te zenclen aan Aug. Van îsegîiem, uifcgever voor de naamL Kiaatsch. « Drukkerij Het Yolk », îleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen i Gaston Bossuyt, Gilde der A m. bachten, Koiti'ijk. I'elevoox 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, Hinderbroedersteaat, 24, Leuven HET VOLK Men solirljft In: Op aile postkantoren aan 10 Et, sr jaar. Zes maanden fr. 6.00» 'rie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop fcfl étalon. Keohterlijks herstelling, 2 fî. er regel. Ongeteekende hrievon wordoa eweigerd. TELEFOON N® 137, Geat. Verschtlol « maal per weeb. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 1 ' ■ - I -I |. I ■ Gewndlieidszorg in Holland. Na den oorlog van 1870-71 werd Holland erg geteisterd door allerlei ziekten, onder ander de pokken, er door vluchte-lingen uit andere landen ingebracht. Nu wederom zoovele duizcnden bij Nederland inwijken, heeft het nederlandsche staatstoezicht op de volksge-zondheid de lianden vol werk gekregen om, door gepaste maatregelen, de her-haling van zulk feit te voorkomen. Dr Ruysche, voorzitter van den Cen-tralen Gezondheidsraad, overschouwend wat dienaangaande is gedaan, zegt onder meer : Door de hooîdinspecteurs werd met de gezondheidscommissies overleg ge-pleegd o. a. betreffende vaccinatie, toe-zicht op drinkwater en lcvensmiddclen en maatregelen voor het zuiver houden van bodem, water en lucht, thans drin-gender dan ooit noodzakelijk, terwijl ook de geneeskundige inspecteurs hunnerzijds werkzaam waren in bovenbedoelde rich-ting en ter voorziening — zooveel mo-gelijk — in de behoefte aan gelegenheden tôt verpleging van lijders aan besmette-lijke- ziekten. Inmiddels begonnen van uit Visé en andere nabij de Limburgsche grens ge-icg'en Belgische gemeenten, de vl'uchte-iingen toe te stroomen, later door duizen-den en duizenden uit Leuven, Tongeren, Mechelen, Antwerpen, Gent, Oostende ten Brugge en tal van omliggende gemeenten gevolgd; en weldra was eerst het gelieele zuiden en langzamerhand geheel ons vaderland door vele honderd-dui-zenden vluchtelingen overstroomd. Met de meest mogelijke snelheid moest plo tseling hulp worden verschaft. Ieder deed uit eigen beweging en bëlanglaos wat hij kon, maar overal schoten handen tekort. Door het hoofdkomiteit van het Roode Kruis werd alom zooveel mogelijk hulp geboden, terwijl door den voorzitter van den Centralen Gezondheidsraad, in overleg met bedoeld hoofdkomiteit, artsen, hulpartsen, verpleegsters en barakken naar de meest bedreigde punten werden afgezonden en ook desgevraagd voor spoedige toezending van sérum en vaccine werd zorg gedragen. Inmiddels gingen de geneeskundige inspecteurs rond om daar, waar zich be-smettelijke ziekten openbaarden, de uit-breiding daarvan te bestrijden. Ook kwam menige gezondheidscommis-sie in werking, voor het houden van toe-zicht op de tijdelijke verblijven der vluchtelingen, voor het toezicht op het drinkwater en de levens- en genotmiddelen en voor het uitbrengen van adviezen ter voorkoming van uitbreiding van besmet-telijke ziekten, zoowel onder de vluchtelingen als onder onze eigen bevolking. En nu nog een woord over de zeer ge-waardeerde werkzaamheid van den mili-tairen geneeskundigen dienst. Wat deze op militair gebied verricht, ligt buiten onze beschouwing. Bestatigen wîj daarom alleen, dat hij vooralsnog schitterend succès heeft, want ofschoon het leger nu sinds drie maanden onder de wapens is, is de gezondheidstoestand in het algemeen zeer gunstig. Maar er is meer dan dit. Toen de nood aan den man kwam en overal handen te ftort schoten om te helpen, hebben de officieren van gezondheid en hun onder-hoorend personeel, vooral in het Zuiden des lands, met de meeste toewijding geheel belangloos hunne medewerking verleend, zoo op voorkomend als op heel-en genees-kundig gebied. Volgens de voorschriften van den gene-raal-majoor-inspecteur werd, in overleg met de militaire gezondheidscommissies, door de legerartsen alom zooveel mogelijk zorg gedragen voor voortdurend gezond-lieidstoezicht op de verblijven der man-schappen, terwijl op drinkwater, voedsel en reiniging der manschappen streng toezicht werd geoefend en onder de troepen le velde, in de forten en kantonnementen zeer praktische wenken voor het behoud der gezondheid, met groote letters ge-drukt, werden verspreid. Ook bij de geneeskundige verpleging van de vluchtelingen en bij de toepassing der vaccinatie, die zoo spoedig mogelijk en op zeer uit-gebreide schaal moest worden toegepast, werden door hen uitmuntende diensten bewezen, terwijl bij gebrek aan verlos-kundige hulp door sommige hunner zelfs ineerdere verlossingen werden verricht. Zoo deed ieder met voorbeeldige toewijding en terwijl de stroom der welda-digheid mild vloeide, wat zijne hand vond te do en om nood te lenigen, ziekte te voorkomen en herstel te bevorderen en kunnen wij, ailes te zamen genomen, vooralsnog dankbaar zijn. voor de ver-kregen uitlcomsten. Toch ware meer eenlieid van leiding u, ■ t met meer methodische verdeeling van ; arbeid gewenscht geweest. Nu wisten de burgemeesters en andere autoriteiten ter plaatse, waar hulp werd vereischt, niet tôt wie zich te wenden, om het snelst en op de meest afdoende wijze hulp te verkrijgen. Velen richtten zich tôt het hoofdkomiteit van het Roode Kruis, anderen tôt het staatstoezicht voor de volksgezond-heid, weer anderen tôt den militairen geneeskundigen dienst of tôt de steun-komiteiten. Ook bij de verschillende or-ganen voor armenzorg en zielcenverple-ging werd hulp gezocht. Het gevolg daarvan was, dat allen, wien gevraagd werd, overtuigd dat hier snel moest gehandeld worden, zonden wat te hunner beschik-, king stond, waarvan weer het gevolg was dat meermalen door verschillende autoriteiten naar dezelfde plaats dezelfde hulp werd gezonden, meer dan noodig was, terwijl op andere plaatsen, vanwaar min-der krachtige roep om hulp uitging, geen voldoende hulp werd verleend. Meer onderling verband en meer voort-durende en innige samenwerking onder één hoofd, dat krachtige leiding geeft en ieder zijne juist omschreven taak aaiu wijst, ware zeer gewenscht. » OflicieeleMededeelingen In België en Frankrijk. (Duitsche Melding.) Berlijn, 3 November. (Wolff.) — Het groote hoofdkwartier heeft hedenmiddag het volgende medegedeeld : De overstrooming ten Zuiden van Nieuwpoort maakt aile militaire operaties in dat gebied onmogelijk. De landerijen zijn voor langen tijd waardeloos gemaakt. Op sommige plaatsen staat het water meer dan manshoog. De Duitsche troepen hebben zich uit het overstroomde gebied teruggetrolcken zonder één man of paard te verliezen, en zonder kanonnen of voer-tuigen prijs te geven. Onze aanvallen op IJper vorderen. Wij hebben over de 2300 man — voor het meerendeel Engelschen — krijgsgevangen gemaakt en verscheiden machinegeweren veroverd. * * ♦ In het gebied Westelijk van Roye zijn verwoede gevechten geleverd, waarbij aan beide kanten vele verliezen geleden zijn, maar waardoor geen wijziging is gebracht in den toestand te dier plaatse. In een dorpsgeveclit hebben wij een paar honderd man (aan vermisten) en twee kanonnen verloren. Onze aanvallen aan de Aisne, Oostelijk van Soissons, hebben bijval gehad. trots , den hevigen tegenstand des vijands hebben onze troepen met stormaanvallen verscheidene sterk verschanste stellingen genomen en Chavonne en Soupit bezet. Hierbij zijn meer dan 1000 Franschen gevangen genomen; verder zijn drie kanonnen en vier machinegeweren buitge-maakt.Naast de kathedraal van Soissons brachten de Franschen eene batterij zwaar geschut in stelling. De uitkijk van die batterij bevond zich in den toren van de kathedraal. Welke de gevolgen moeten zijn van eene dergelijke handel-wijze — blijkbaar wordt hierbij eene vaste gedragslijn gevolgd — ligt voor de hand. Tusschen Verdun en Toul zijn verscheidene aanvallen van de Franschen afgeslagen. Een deel van de Fransche troepen droeg bij deze gelegenheid Duitsche mantels en helmen. In de Vogezen is in de buurt van Mar-kirch (Ste Marie aux Mines) een aanval der Franschen afgeslagen. De Duitsche troepen voerden hier een tegenaanval uit. (Fransche Melding.) PARUS, 3 November. (Reuter.) — Officieele' kennisgeving van vanmiddag drie uur : Op onzen linkervleugel schijnt de vijand den linkeroever van de User beneden Dixmuiden geheel te hebben ontrulmd. Troepen van de bondgenooten, die op de wegen in het overstroomde gebied op verkenning waren uitgetrokken hebben zonder groote bezwaren de overgangen over de User weer bezet. Wij hebben aanmerkelijke vorderingen gemaakt ten Zuiden van Dixmuiden en aan den kant van Gheluvelt (ten Oosten van IJper) in de streek ten Noorden van de Lije. Ondanks heftige aanvallen van aanzienlijke vijandelijke strijdkrachten is ons front overal gehandhaafd of hersteld, Nieuwe aanvallen van de Duitschers op de voorsteden van Atrecht, Lihons en Quesnoy in Santerre zijn mislukt. In ons centrum zijn enkele voordeelen behaald in de streek van de Aisne en ten Oosten van het Aigle-hosch. Onze troepen, die zich op de hellingen van de hoogvlakte ten Noorden van de dorpen Chavonne en Sotipix bevonden, hebben zich in het meer Oostelijk gelegen dal moeten terugtrekken. Wij hebben onze stellingen aan de rivier boven Bourg en Coniin gehandhaafd. Nieuwe aanvallen der Duitschers in het Argonnerwoud zijn verijdeld. Ten Noordwesten van Pont à Mousson zijn wij blijven vooruitgaan. Op onzen rechtervleugel zijn langs de Seille enkele voor onze legers gunstige plaatselijke operaties verricht. PARUS, 3 November. (Reuter.) — Officieel bericht van 11 uur 's avonds : De heden avond ontvangen berichten betreffen de streek ten noordoosten van Vailly (a/d. Aisne), waar wij met een tegenaanval Ferme de Metz hebben her-overd en de streek van Four de Paris en St. Hubert in Argonne, waar een aanval der Duitschers is afgeslagen en waar wij eveneens terrein gewonnen hebben. (Belgische melding.) ~ HAVRE, 3 November. "(Reuter.) — Mededeeling van den grooten generalen staf van het Belgische leger : De vijand trekt ten oosten van de IJzei tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden terug. Wij hebben te Stuyvekenskerke eenigè ge-vangenen gemaakt. Er zijn nog eenige Duitschers in de hoeven in den omtrek van dit dorp. HAVRE, 3 November. (Reuter.) — Het officieele Belgische bericht deelt mede dat de ontruiming van den linkeroever van de IJser tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden door de Duitschers heden is voortgezet. De troepen der bondgenoten hebben hun offensief aan het front, waar het 13e reserve-legerkorps staat, op krachtige wijze voortgezet. Gisteren is er hevig ge-vochten tusschen Zonnebeke en de Leie. De bondgenoten handhaven zich in hunne stellingen, behalve in de loopgraven bij Meesen. (Duitsche melding.) BERLIJN, 4 November. (Wolff.) — Mededeeling van heden morgen uit het hoofdkwartier : De aanvallen op IJper, ten noorden van Atrecht (Arras) en ten Oosten van Soissons vorderen langzaam, maar worden met succès bekroond. Ten Zuiden van Verdun en in de Vogezen zijn aanvallen van de Franschen afgeslagen, Op het oostelijk GevechlsteiTcin. (Oostenrijksche melding.) WEENEN, 3 November. (Wolff.) — De generale staf deelt vanmiddag officieel mede : In Russisch Polen zijn onze strijdkrachten, na een sterk Russisch leger tôt ont-plooiing te hebben gedwongen, op het Lysa Gora gebergte (ten Oosten van Kielce) teruggetrokken om na gevechten voor Iwangorod de bevolen bewegingen voort te zetten. Gistermorgen vroeg hebben huzaren bij Ribnilt in het dal van de Stryj een vijandelijke munitiekolonne overvallen en veel wagens met artilleriemunitie uit-gemaakt.(Duitsche melding.) BERLIJN, 3 November. (Wolff.) — Het groote hoofdkwartier deelt vanmiddag mee : Op het Oostelijlce gevechtsterrein zijn de gebeurtenissen.nog in de fase der ont-wikkeling. Er hebben geen botsingen plaats gehad. Bij de verwijdering van eene brug die bestemd was om te worden opgeblazen, hebben de Russische troepen, behoorende tôt het eerste Siberisclie legerkorps, bur-gers gedwongen voor het front te mar-cheeren.Castenrijk tepn Servi. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 3 November. (Wolff.) — Van officieele zijde wordt gcmeld : Eerst thans is het mogelijk geworden, de in Macva behaalde voordeelen naar voile waarde te schatten. Daar heeft het Servische leger, onder generaal Stepa-nowits, gevochten. Diensttroepen beston-den uit vier tôt vijf divisies en konden zich enkel door een overijlden terugtocht redden, waarbij zij voorraden van allerlei aard en hun legertrein in den steek moes-ten laten. Ook hebben de Serviérs talrijke gevangenen verloren. Het leger, 't welk uit zijn benarde positie had weten te ontkomen, is zonder in van te voren gereed gemaakte stellingen achter zijn eerste linies nog verdere tegen-weer te bieden, in eens door teruggeweken naar het heuvelachtig gebied ten zuiden van Sabats. Alleen bij Sabats zelf is nog tegenstand geboden; doch dit kon niet verhinderen, dat die plaats in den naclit van 1 op 2 Novembçr door de Oostenrijksche troepen met een stormaanval is genomen, ; ServiS en Tnrkiie. (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 3 November. (Wolff.) —. Het aîbreken van de diplo-matieke betrekkingen tusschen Turkije en Servië is een gevolg geweest van de aanbieding, door den Servischen gezant, van eene nota aan de Porte, waarin wordt meêgedeeld, dat de Servische regeering den gezant had doen weten, dat de diplo-matielce betrekkmg als afgebroken werden beschouwd en dat voor het personeel van het Servische gezantschap passen moesten worden aangevraagd. De Turken in den Oorîog. BERLIJN, 3 November. (E., van Duitsche zijde.) — Uit Sofia verneemt de Vossische Ztg., dat de Turken het groote Russische oorlogsschip « Sinope » in den grond geboord hebben. BERLIJN, 4 November. (Wolff.) — Het gerucht gaat, dat de havenautori-teiten te Kônstantinopel een begin hebben gemaakt met de inbeslagneming van de daar aanwezige Engelsche en Fransche schepen. BERLIJN, 3 November. (Korr. Nor-den.) —• De Weenensche Correspondenz Rundschau meldt : De berichten over het uitbreken der vijandelijkheden tusschen Rusland en Turkije en het optreden van de Turksche vloot hebben in Russische steden aan de Zwarte Zee en nabij de kust grooten schrik veroorzaakt. De scheep-vaartagentschappen hebben hun bedrijf gestaakt ; het zakenverkeer stokt geheel Uit Livadia zijn aile kostbaarheden van de bezittingen van den Tsaar naar Mos-kou overgebracht. BERLIJN, 3 November. (Korr. Nor-den.) — Te Konstantinopel is heden officieel bekend gemaakt dat de minister Oskan effendi (van posterijen en telegrafie) Machmoed pasja (van openbare werken) en Soeleiman el Baestani effendi (van lian-del en landbouw) zijn afgetreden. De Turksche regeering heeft in verband met de omstandigheden de gezanten te St. Petersburg, Parijs en Londen terug-geroepen.Bombardement van âe Dardanslienforten (Duitsche melding.) FRANKFORT a/d. MAIN, 3 November. (Wolff.) — De Frankf. Ztg. verneemt uit Konstantinopel, dat heden morgen, na zonsopgang, een Engelsch-Fransch eskader, bestaande uit negen schepen, op 15 kilometer afstand een bombardement is begonnen van de forten aan de Dar-danellèn. De Turksche forten hebben het vuur beantwoord, dat 20 minuten ge-duurd heeft en niet de minste schade heeft aangericht. (Engelsche melding.) LONDEN, 3 November. (Reuter.) — Officieel. Den 3 November, bij het aan-breken van den morgen, heeft het Engelsch-Fransch eskader de Dardanellen-forten van grooten afstand beschoten. De forten beantwoordden het vuur, doch niet één granaat viel in de nabijheid der schepen neer. De bondgenoten hadden geen verliezen. Een hevige ontploffing werd gehoord, vergezeld van een rook-wolk boven het fort Holles. (Duitsche melding.) BERLIJN, 4 November. (E., van Duitsche zijde.) —■ Het Engelsch-Fransche eskader, dat de Dardanellenforten heeft gebombardeerd, begon de beschieting op een afstand van ongeveer 15 kilom. Het bestond uit negen schepen. Aan de forten werd geen schade toegebracht. Het Pfoees van Sarajevo. Wij hebben de lijst medegedeeld van de veroordeelingen in dit zeer belangrijk procès. Uit Buda-Pest seint men aan de N. R. C. dat, vôôr de uitspraak van het vonnis en na dat de advokaten het woord nog hadden genomen, de beschuldigde Cabulovitz, één der vijf personen die gelast waren, den aartshertog te ver-moorden, bij middel van bommen, gevraagd had eene verklaring af te leg ;en. Cabulovitz, die zichtbaar, ten urooi was aan het leedwezen, heeft de rêcht-bank verzekerd, dat hij en zijne vrienden, het komploot niet hadden gesmeed van die moord. De personen die zij te Belgrado bezochten, hadden hen tôt die misdaad opgehitst, door hen te overtuigen dat de aartshertog,vijandig aan de overeenkomst van aile Serviërs, uit den weg moest ge-ruimd worden. Al snikkende, zegde hij, zijne misdaad te betreuren en ze nooit zou bedreven hebben, hadde hij geweten dat de aartshertog kinderen had. Behalve Principe schenen al de mede-[ plichtigen te betreuren. Gevechten in de Noordzee, (Engelsche melding.) Uit Londen wordt geseind dat, bij Le westoft, er gevochten is tusschen Duitsche slagschepen en Engelsche lorpedojagers, nadat de eerste de engelsche kanonneer-boot Halcyon hadden beschoten. Na hevige vuurv/isseling zouden de Duitsche slagschepen zich teruggetrokken hebben. Van bijzonderheden is ci echter geen officieele bevestiging". IIET SLUITEN DEU j\00iïl)ZËE. Van den 5e November af zullen zeil-schepen slechts met gevaar voor zich zelf,' de lijn van de Noordelijkc punten der Hebriden langs de Famë-eilanden lot aan IJsland kunnen passeeren, tenzij zij de onderrichtingen der admiraliteit volgen. Schepen van aile landen, die handel wenschen te drijven naar en van Noor-wegen, de Oostzee, Denemarken en Nederland, wordt aangeraden door het En-i gelsche Kanaal en de straat van Dover te komen. Daar zal men hen de noodige aanwij-zingen voor den weg geven, die hen veilig naar de haven van bestemming zal bren-gen, zoover zulks Groot-Britannië aan-gaat.Langs de Oostkust van Engeland naar, de Faroe-eilanden zal zoo mogelijk eeri veilige weg worden aangegeven naar den vuurtoren van Lindesnaes en vandaar moeten zij zoo dicht mogelijk de kust' houden. * * * Wij vernemen nader uit Londen, dat de maatregelen van de admiraliteit in *t geheel geen invloed hebben op de scheepvaart tusschen de oostkust van Engeland en de Nederlandsche havens. Ze hebben alleen betrekking op de wateren tusschen Noorwegen en Schotland. Het Nederlandsche handelsverkeer zal er weinig last van ondervinden. Prinsen op het slagveld gevailea. BERLIJN, 3 November. —- Tôt heden zijn acht leden, van de duitsche prinse-lijke huizen, op het slagveld gesneuveld ; het zijn : een neef van den Keizer, prins-Max von Hessen, twee leden van het huis Meiningen, drie van het huis Lippe, een prins von Waldeck en een prins von Reuss. Buiten twee uitzonderingen waren allen jonge prinsen van 18 tôt 22 jaar. De Keizerin bezocht maandag het hulp-hospitaal te Koningsbergen. Oe Hisâtschs SReichsdagj BERLIJN, 3 November. — De Rcichs< dag zal in een lcorten zittijd bijeenkomen op 2 December aanstaande. De aanstaande parlementaire zittijd in Frankrijk* Volgens de hollandsche pers, hebben zekere fransche dagbladen gemeld dat de regeering terug zou keeren naar Parijs, den 15e December. De Temps meldt dat geene beslissing is genomen over dit onderwerp; zij zal daarenboven afhangen van de militaire bewerkingen. 't Is, als gevolg van die bewerkingen dat' de regeering zich te Bordeaux ves-tigde; 't is dus enkel na die aanstaande bewerkingen dat de regeering er zou kunnen aan denken, naar Parijs terug te keeren. De Kamers zouden geroepen worden voor het einde van 't jaar, om de begroo-ting te bespreken van 1915 en de wet die de sénatoriale mandaten verlengt. De' regeering zou besloten hebben, aan het parlement voor te stellen, de sénatoriale verkiezingen uit te stellen tôt na het einde der moeilijkheden. Men verwacht zich aan een zeer korten zittijd, in December. De fransche Kamers zullen het voorbeeld volgen van den pruisischen Landdag, die, na de kredieten verleend te hebben, door de regeering;' gevraagd, uiteenging tôt in Februari aanstaande. Er valt, overigens, op te merken, dat eerst de mobilisatie en dan nog de dood op het slagveld de rangen der senators en volksvertegenwoordigers wel zullen gedund zijn. Àrbeidsgaog in Engeland. LONDEN, 3 November. (Reuter.) — Naar het ministerie van handel bekend maakt was voor bedrijven, waarin ver-plichte verzekering tegen werldoosheid geldt, het percentage dat op 30 October 4,16 bedroeg, in de aîgeloopen _week 4.29 en over de afgeloopen maand" 5.11. , Deze cijfers gelden voor het geheele Vereenigd Koninkrijk. ( Voor de anderebedrijven is het aantal werkelooze vrouwen en mannen eveneens genomen en wel van 60,964 tôt 59.424/

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes