Het volk: christen werkmansblad

546763 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 27 Juillet. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 17 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f47gq6sc14/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Aile briefwisselœgen vraeht» vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgevervoordenaart)l. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Meereteeg, n° 16, Qent. Bureel voor West-Vlaand«rçn» Gaston Bossuyt, Recolletten-itraat, 14, Kortrijk. HET VOLK in».-" ■« Men schrljft In : Op aile postkantoren aan 10 f t% per jaar. Zes maanden îr. 5.00. Crie maanden fr. 2,50. Aanltondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop tt fcetalen. Bechtcriyke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N* 137, Gent. "VersGÏiijnt © maa! per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemen Siet nummei* DuîîscheMededeelingen enTerordenïngen. 187,-BIJVOEGSEL tôt de VERORDENING van 15. 1. 16 betreffende vervoer van den handel met vee, vleesch en aardappelen. ( Verordenings- blad blz. 152/153). Do hoogste straf, waarmee § 6 der verordening van 15. 1. 16, betreffende vervoer van en handel met vee, vleesch en aardappelen. ( "Verordenings-blad blz. 153) de overtreders bedreigt, wordt bepaald op 10.000 mark geldboete of 2 jaar ge-vnng.E. H. O., den 15 Juli 1916. Der Etappeninspekleur, von UNGER, (Jeneral der Kavallerie. 188. - VERORDENING. § 1. Ten einde het verkeer beter te kunnen çurveîîleeren, moeten de eenzelvigheidsbewijzen van allô bewoners van 't Etappengebied (met Uitzondering der bewoners van de grensstreek) tnet den naamdor bevoegdeEtappenkommandan-tur (Etappenort), alsook met den stempel E. 4 gestempeld worden. § 2. Het stempelen gesohiedt alleen door Duitsohe militaire besturen in de volgende bureelen : а) Pass-Zentrale Gent, Meldeambt Gent en de 14 policiebureelen der sfcad Gent; б) Aile Passbureelen, Bijpasbureelen, Meldeambten en Bijmeldeambten. § 3. De bewoners van de grensstreek, welke floôr de letter « G » op het eenzelvigheidsbewijs kenbaar gemaakt zijn, vorkrijgen alleen den stempel E. 4. § 4. Wie na den 10 Augustus aanst. zonder den vereischten stempel op het eenzelvigheids-pewijs betrapt wordt, zal met ten hoogste 500 toark boete of met evenredige gevangenisstraf gestraft worden. E. H. O., den 17 Juli 1916. Der Etappeninspekleur, von UNGER, General der Kavallerie. 189. - VERORDENING. Aile oude niet meer geldige vervoerbrieven, Vrij gevingsbe wij zen (Freigabescheine), aanvra-îen tôt verkrijging van reispassen, eenzelvigheidsbewijzen en tôelatingsbewijzen van allen aard, {ilsook aile door eene Duitsohe overheid uitge-Vaardigde en gestempelde papieren moeten tôt den 5 Augustus 1916 worden afgêleverd. In plaatseh waar een Meldeambt bestaat, Worden zij aan het Meldeambt afgeleverd, in aile andere plaatsen aan het gemeentebestuur, het-Welke de papieren tôt den 8 Augustus 1916 aan het bevoegde Meldeambt moet doorzenden. De Meldeambten handelen met deze bewijzen als met oud papier. Wie met dergelijke papieren nog na den 6 Augustus 1916 betrapt wordt, zal met ten noogste 500 mark geldboete of met eene evenredige gevangenisstraf gestraft worden. E. H. O., den 17 Juli 1916. Der Etappeninspekteur, von UNGER, General der Kavallerie. 190. -r-VERORDENING. § 1. Ieder burgerlijke persoon aankomende in Bene plaats met militaire bezetting, moet zieh àanstonds bij het aanmeldingsbureel (Melde-p,mbt) en in plaatsen waar er geen Meldeambt is, bij de Ortskommandantur onder voorlegging Éijner reispapieren aanmelden en, indien hij niet Uenzelfden dag vertrekt afmelden. § 2. Komt dé persoon vôôr 7 ure 's avond s aan, ïoo moet hij zieh nog denzelfden avond, komt hij fia 7 uur 'e avonds aan, op zijn laatst den volgen-den dag vôôr 12 uur 's "biiddags aanmelden. § 3. Is de aankomende persoon in de plaats gehuisvest, zoo moet hij zieh alleen aanmelden, îvanneer hij van eene reis in 't operatiegebied terugkeerfc. § 4. De aanmelding wordt, indien de aankomende persoon in bezit van een reispas is, door plaatsing van eenen stempel met de dag-teekening op den reispas bewezen. Deze stem-pels moeten erbij, geschikt na volgorde en tijd, de eene onder den anderen geplaatst worden. Eerst dient de linker-, daarna de rechterzijde gebruikt te worden. § 5. Voetgangers zijn van de verplichting tôt aan- en afmeldirjg niet bevrijd. § 6. Is de aangekomen persoon van plan in de plaats te overnaehten, zoo is er de toelating van t militaire bestuur voor noodig. , I De aankomenden moeten den naam van hem die hen herbergt (kwartiergever) opgeven. Zij ontvangen een aanmeldingsbewijs, dat het voor * het verblijf toegestaan tydbestek en den naam 'l van den kwartiergever bevat. Tôt verlenging van 't verblijf alsook tôt ver-andering van logement (kwartier) is er eene ? nieuwe toelating noodig. 1 § 7. Zonder aanmeldingsbewijs mag aan geen burgerlijke persoon kwartier gegeven worden. t Indien de aankomst na 7 uur 's avonds plaats gehad heeft. is de kwartiergever ervoor verant-woordelijk dat de persoon welken hij herbergt juist bijtijds 's anderen voormiddags aangemeld wordt. § 8. Het aanmeldingsbewijs moet aan den kwartiergever worden overhandigd. Hij mag de reizigers alleen gedurende den tijd welke op het a aanmeldingsbewijs aangeduid is, in zij ne woning i laten vertoeven. t § 9.De kwartiergever moet, zoodra de ge-) herbergde persoon vertrokken is, het aanmeldingsbewijs op de keerzijde juist invullen en aan 4 't Meldeambt betrekkelijk aan de Ortskommandantur terugzenden. r § 10. Personen welke uit het operatiegebied g komen en niet denzelfden dag weerom vertrek -ken, moet de reispas door het Meldeambt-of de a Ortskommandantur weggenomen en voor den terugkeer teruggegeven worden. § 11. De Meldeambten of Ortskommandan-turen teekenen naam, beroep, woonplaats en 0 duur van 't verblijf van ieder aankomende per-s soon, die niet denzelfden dag weerom vertrekt, 1 alsook den naam van den kwartiergever, den dag der aanmelding en den dag der afmelding r in een boek op. § 12. Aile hôtels, herbergen, privaat-pensions 3 alsook de huizen, die gedurig of tijdelijk voor het f herbergen van vreemdelingen gebruikt worden, moeten insehrijvingsboeken houden en in deze naam, beroep, staatsburgerschap, woonplaats, doel der reis, duur van 't verblijf, uur van aankomst en vertrek van ieder geherbergde persoon opgeven. Een uittreksel van dit inschrijvingsboek moet iederen morgen tôt 9 uur worden ingediend aan de bevoegde Belgische polieie der plaats of der wijk. De kwartiergever is ervoor verantwoorde-lijk dat het juist en bijtijds ingediend wordt. Wie niet van benep vreemdelingen herbergt fc en derhalve niet tôt houding van een inschrijvingsboek verplioht is, moet insgelijks tôt 9 uur i, 's voormiddags bij de polieie der plaats of der a wijk soms geherbergde personen opgeven. § 13. De polieie der plaats zendt iederen dag i tôt 5 uur 's riamiddags de ontvangen meldingen aan het Meldeambt of aan de Ortskommandantur i door, welke deze meldingen met de opgaven in 't aanmeldingsboek vergelijkt. i § 14. Aile hôtels, herbergen, privaatpensions l en de huizen die gedurig of tijdelijk voor h§t herbergen van vreemdelingen gebruikt wordeil, zijn door de polieie gedurig te bewaken. De Ortskommandanturen moeten zieh door dikwijiâ , te kontroleeren ervan Qvertuigen dat de insehrijvingsboeken volgens voorschrift aangelegd zijn en gehouden worden. § 15. Elk Belgisch staatsgevang, tuchthuis, i tuschtschool, zlekenhuis en aile kloostera of i gelijksoortige instellingen moeten iedepn tQe-en afgang binnen de 24 uren na de fïànkomst b of na het vertrek aan het Meldeambt of a^n de * Ortskommandantur melden. Indien éï qçvai\-; genen zullen wordeil vrijgelaten, rrnoeî dé meldirig bijtijds vôôr de vrijlating gesehieden en het moet er worden bijgevoegd, wanneer en naa,r •tfelke j plaats de gevangene zal worden vrijgelaten. De Meldeambten en Ortskommandanturen moeten de bevoegde Meldeambten van iedereji î toe- en afgang van onder toezicht gëstelde peï-, sonen verwittigen. i § 16. Overtredingen worden met ten hoogste 1 jaar gevang of rtiét ten hoogste 4000 mark geldboete gestraft. E. H. O., den 17 Juli 1916. Der Etappeninspekteur, von UNGER. General dèr Kavallerie. Op jaciit naar de « Deutschland ». DEN HAAG, 24 Juli. — (Telegraaf-Uunion). Daily Chronicle m'eldt uit New-York : i Bij den opkomenden dag van 20 Juli was i de Deutschland onziehtbaar geworden. Van den oever kon men niet vaststellen of de ondérzee- n boot was afgevaren of alleenlijk de masten en ij het gezichtspunt onder water lagen. Op 50 mijlen >r van de liaven hebben de krijgsschepen der n Verbondenen netten uitgezet. Later : De New-York Herald meldt : De ■ - Deutschland heeft do kaai verlaten en ligt e geankerd 50 mijlen verder, bijna volledig onder water. Twee sleepers bevinden zieh aan zijne n zijde. >• Kapitein Koning verklaarde dat hij naar ■s Duitsehland zal terugkeeron, dit niettegenstaan-de aile mogelijke pogingen om het hem te be-;t letten. d Een yacht, aan een Duitsch-Amerikaner be-hoorende, en uit Norfolk gekomen, heeft in n zee een kruistocht gemaakt om op te zoeken e waar de Verbondenen 50 mijlen verder hunne >t netten hadden uitgeworpen. Die verkenning g heeft geen uitslag opgeleverd. Dit blad voegt orbij dat men nog geen enkçle >- bevestiging ontving, nopens het aankomen l- van een tweeden handelsonderzeeboot in de n haven van Budgeport. l- LONDEN, 24 Juli. — De Times meldt uit Washington den 21 Juli : De Verbondenen d hebben wegens de Deutschland niet geprotes-teerd, doch de Ëngelsche en Frànsehe diplo-e maten Wez.en de regeering op de moeilijkheden n welke de Vereenigde Staten te wachten staai) wanneer zij Deutschland als een handelsschip i- erkenaen. (K. Z.) DE « PEITSCHLAÎVÏ) ». DEN HAAG, 24 Juli. — De agenten der n zeevaartmaatsehappij Océan waartoe de Deutschland behoort, maken door aankondigingen be-kend, dat men op de duikbooten kabienen voor s de reis nâar Noord- en Zuid-Amerika kan huren. it De prijs der kabien voor een reis van Amerika ( naar Europa bedraagt 2.000 dollar. e Naar do Wireless-Presse verder meldt, zullen ; nog dertig handelsduikbooten, waarvan een . gedeelte nog grooter dan de Deutschland, eerlang Q klaar zijn. TER ZEE. a AMSTERDAM, 24 Juli. — (Telegrafen-Unioij) r — Volgens melding uit Cadzand heerschte in »- den np,cht van zaterdag tôt zondag levéndige beweging op de Noordzee. Den ganschen nacht |t door werd met stormlichten gearbeid, waar-i- tusschen liîhtkadetten in de vorschillciidste ir kleuren opgingen en het kanongebulder wcôr-ir klonk. Menigmaal was het schieten zeer he\'ig. Roiid 5 ure, zondagmorgen zag men in de havên g van Zeebrugge acht oorlogsvaartuigen tjinnon-: loopen, doch kort daarna keerde een 4®rzelve r in de Noordzee terug. ÀUes wijst op eèn zèe-n go'veoht. (De K. Z. voegt hiere.an toe : dit moet het s reéds ambtelijk gemelt} gevecht tusschen Duit-'t sche torpedôbootén en Engeische kleine kruisers '■ géweest zijn.) (K. Z.) s Op eene mlin geloopacs i- DEN HAAG, 24 JuÛ. — De Nederlandsche d stoomer Maas is bij het lichtschip îfoordhirider tén gevolge eenef mijnoçtploffing gézonken. s, Hèt Oorlogsschip Zeehonà is uitgevaren orn hulp if t$ bieden. Van de bemanning zijn er elf gered i- en tien vérdronken. ; (MGieeleMededeelmgen * In Vlaandereo, Frankrijk en Elzas. n (DUITSOHE MELDING.) f1 BERLIJN, 25 Juli. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier « Noordelijk dç Somme werden gisteren, na 6 den misïukten Engelschen aanvâl van 22 Juli, ^ de Engelsch-Fransohe krachten op het front Pozières-Maurepa? tôt een beslissenden voot-stoot same'iigetrokken. Hij is weêrom sa,men-r> gebroken, meest in 't vuur, aan eenige àfzon-derlijke stellingen na sterken nakamp, zoowel Ôostelijk van Pozières iç het Eoureauxbosôhken, als te Longueval en bij Guillemont. Wederom hebben zien de Brandenburgsche Saksers van * het 104e reserveregiment glanzend gehouden. ). Zuidelijk van de Somme voerden de Fran- sclien gelijktijdig sterke krachten tôt stormloop .s in den sector Estrées-Soyécourt, waardoor a sleçhts zuidelijk van Estrées vooruitspringe'nde i- bodem werd gewonnen, maar onder zware bloe- n —i m .i i i i ■m—«i i i «m dige verliezen voor den vijand verloren ging. In het Maasgebied wederkeerig heftig artil-leriekampen. Linlîs van den stroom kwam het tôt onbeduidende handgranatengevechten, rechts van den stroom herhaalde de vijand meermalen zijne heroveringspogingen aan den rug van Koudeerde. Hij werd in spervuur af-gewezen.Noordelijk van Balahweiler (Elzas) bracht een onzer patroeljen 30 gevangenen uit de Fransche stellirigen terug. Luitenànt Baldamus schoot Zuidelijk van Binarville een Franschen dobbeldekker af en heeft daarmeê zijn vierden tegonstrever buiten gevecht gezet. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, 24 Juli. - Officieel : Op het front van de Somme, rustige nacht. Het weder blijft slecht. Ton Noordon van de Aisne zijn Fransche ver-kennersafdeelingen binnengedrongen in de vijan-delijke loopgraven nabij Vailly en hebben krijgs-gevangenen meêgevoerd. Op den rechteroever van de Maas hebben de Franschen in den loop van een kleine plaatselijke actie, in de ômstreken van de kapel St. Fine, een dertigtal krijgsgevangenen gemaakt. PARUS, 25 Juli. - Officieel : Fransche vliegtuigen hebben den 21 Juli de statie Vigneulles gebombardeerd. In denzelfden nacht hebbén zij Diedenhofen aangevallen, waar drie groote brandon uitbraken. Ook op Arnsville, Laon en Sainterne werden bommen geworpen. Den volgenden nacht werd Diedenhofen opniëuw gebombardeerd. Er werder in het geheel 115 bommen op afgoworpen. In den morgen van 22 Juli hebben twaalf Fransche vliegtuigen de statie en de barakken van Mulheim gebombardeerd en op den terùg-weg gevochten tegen een eskader Duitsohe vliegtuigen. Vier Duitsche machienen werden geveld, twee Fransche moesten achter de Duitsche lijnen dalen. Duitsche artillerie en vliegtuigen hebben Bel-fort besehoten zonder stoffelijke schade aan te richten. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, maandag 24 Juli. (Officiee ) : Afgezien van voortdurend hevig wederzijdsch géschutvuur is een betrekkelijk rustige nacht gévolgd op de zware gevechtén van gisteren. De vijand heeft gisteren door zijn herhaalde tegenaanvallen geen voordeelen kunnen be-halen; wel zijn hêm door ons gesehut- en machi-negeweervuur gevoelige verliezen toegebracht. Bij het Fouçeauxbosch en in de richting van Guillemont hebben wij eenig terrein gewonnen. In de nabijheid van Pozières hebben onze troepen belangrijke voordeelen behasdd, on-danks den hardnekkigen tegenstand van den vijand. Een groot deel van het dorp is nu in onze handen. In deze streek hebtep wij twee kanonnen vermeesterd en nog 60 gevangenen gemaakt. 0p het Oostelijk GevecMsterrem, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 25 Juli. (Wolff.) - Uit het groote hoofdkwartier : Aanvallen van zwakke Russische afdeelingen Zuidoostelijk van Riga en verkexmingen aan de Duna werden afgewezen. Éij de légergrôep van ^eneraaï von Linsingen zijn vijandelijke aanvallen aan het Stonowka-front, Zuidelijk van Beiçszko in géringe breedte tôt in de eerste verdedigingslijnen geraakt. Westelijk van Burkanow werd een Russisch vliogtuig in luehtgevecht necrgeschotcn. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WÊENEN, 24 Juli. — Po toestand is on-veranderd. Ôp de hoogten tén Noôrden van de PrescOpspits èn bij Lobaczewka, in Wolhj'nië, werden l^ussische aanvaljen afgeslagen. In Oost-Galicië, Zuidelijk de Dniester, werd hat naderen van vijandelijke afdeelingen door artillerievuur verhjndertl. Noordelijk de Dniester deden onze voor-troepep, mçt gevolg, nachtelijke overvallen. WEENEN, 25 Juli. — Zuidelijk de Dniester Westeiijk van Obertyn, brak gister een aanvai samen in ons vuur. Rïissische verkenningsoprukken Zuidwestelijk van Lubaczowka werden afgewezen. Elders ver-liep de dag rustig. MENGELWERK 18 Twee Zielen ûoor M. DELLY, — Het is niet moeilijk om van nu reeds te lien, hield Christina vol, waar het met zulk een huwelijk moet uitkomen. Zeker, met zijne ge-tnaakte manieren en zijne schoone kleeren, is hij in staat aile jonge meisjes op dril te jagen, maar dat zal hij toch met u niet kunnen, niet waar Valderez? Gij verdient iets beters. Zijn niarkiesschap en zijne millioenen zullen u het geluk niet brengen.... En dat ook niet !.... Christina wees met het mes naar de hand van Valderez, waarop de verlovingsring rehitterde. — Dat is uwe soort niet, vervolgde Christina, Bn 'k ben ook zeker dat ge elkander niet zult kunnen verstaan. — Maar nu zijt ge eens een ware ongeluksvogel, merkte Valderez droef-laehend op, en 't is wel le verhopen dat al uwe zwarte voorspellingen lich niet zullen verwezenlijken. Christina "boog verdrietig het hoofd, tusschen àe tanden eenige onverslaanbare woorden mom-pelcnde.In het gezin was de oude vrouw aanzien als 3e komende zaken steeds naar den slechtçn kant uitleggende, iets wat M. de Noclare dikwijls Eeor ongeduldig maakte. Nu echter was Valderez er niet ver af te denken dat Christina juist Dordeelde, want onder zijne beleefde manieren verschool M. de Chicliac eene ontmoedigende koude hooghaxtigheid. En inderdaad, hij was wel de koelste verloofde dien men maar bedonken kan. Gedurende het noenmaal bleef hij in druk gesprek met M. de Noclare over koersen, schouw-burgen, sports en zooveel andere zaken die met voorliefde door zijn aanstaanden schoonvader behandeld werden, maar zijne bruid geen het minste belang konden inboezemen. Ten andere ware het Valderez niet mogelijk geweest een gesprek vol te houden, want de omstandigheden dwongen haar van tijd tôt tijd in de bediening der tafel 'feij te springen. M. de Noclare fronsto wel eens de wenkbrauwen, doch het meisje deed het zoo waardig, dat het geen de minste aan-stootelijkheid verwekte. M. de Chiliac scheen niets te bemerken. Als groote heer kon hij zieh met het meeste gemak naar aile wlnden voegen, zoodat hij zieh in deze verarmde familie zoo vrij gevoelde als in zijn eigen hoogst aristocratischen huiskring, waac hij steeds omrinçd was van een leger bedienden, en waar de klemste nietigheid in den dienst met de meeste oplettendheid bezorgd werd. Daarbij liet hij zieh het eenvoudig maar goed bereid eetmaal lekker smaken en hij beklaagde het geen enkelen stond zijne kostelijke keuken te moeten missen. Op zeker oogenblik was het Valderez die zijn scliotel verwisselde, en zijn oog viel daarbij op hare kleine hand, toch zoo lief van vorm, maar een weinig gebruind en ook wel een beetje geschonden door den zwaren huishoudelijken arbeid. En hij vergeleek die met zijne eigen fijno blanke handen, zoo zorgvuldig verzorgd als deze van eens pronkjuffer. Gedurende eenige stonden speelde 't gewone honend laehje onder zijne knevel, maar de uitdrukking in den telik en d® roodheid van het gelaat gaven genoegzame ge-tuigenis der ontroering welke zijn gemoed be-woog. Nauwelijks was het diner geeindigd of hij nam afscheid om met een passenden trein naar Parijs weer te keeren. Het was reeds geschikt dat het huwelijk binnen zes weken zou ingezegend worden.— Zoo spoedig reeds! had Valderez Onvrijwillig tegengeworpen. Èn Onder deû lieht spottenden, ook wel eenigsuina v&Vr rassenden blîk van haren aanstaanden, had ze gebloosd. — Omdafc ik welhgasfc veel werk zal vinden, had M. do Chiliac afe redep 6p-gegeven, verlang ik dût de tro\iw zoo spoedig mogolijk geschiede. Noçhtan^, voeg-de hij er welwillend bij, zoo het in u\v vep-langen is, zullen wij het nog wat uitstellëh. Jlaar Valdçreï Jiad zieh reeds bedac}it en ze vOnd het be?t die Onvermijdelijk© gebeurtenls, zoo weinig inogelijfe % latei aanslepen. En zooaîs H. dç Chiliac bet had vOOrgésteld, bleef het behOuden. Behalve dat hij aJle da^en eene verrnj[-kelijke afwisselëftde' bloeftienacbôof deêd bestellen, gaf dis zonderljn^e bruklegotft nadieu geen teeken leven fyè bloemen Ontrukteg. aan Macl. 4? ifodaïe en aan Marti) a krotep. y'ân bo\vou(Vi-iT^. dpcîi op Chïisfcina hadden zij eene omgéRôë'rdé uitwerking. > — Ziedaar w^araan <J§t splioon gejd wo^dt weggeworpeçi, knçrdç zij, magr die mljuiioer zou veôl betèf doen tijne staande vrouw eervs te kôîjicn jb^zOejsôîi. Xb baar eieen was Valderez dat het zôô yerliep. Aldus kon ze de laatste dagen vân baâr jOn ge-d0chterg-leven in vrede en overweging doorbrenggn, en zieh door 't gebed en den gulden râad van den ouden, ôndervindingrijken pastoor tegen aile komende gebeurtenissen wapenen. Twee weken vôôr den huwelijksdag werd eene grootjp doos aàngebraeht. Onder de gcestdriftigo uitroepjngep v&n 't gansqhe gezin, behalve de O&vefsehjlli^e houding van Valderez, werden de kôstelijke voor-werpen "uitgelegd : zijden kleèrep, allerhande pelsen en kanten <?n twee rijke juweeldoozen. —DatâHes is yan Onsçhatbftfe Wâarde, riep moecler de Noclâfe opgewon,den uit, terwijl Mâ/tha ipet groote oogen elk voorwgrp lan'gdurig bokgek en vader dp Noclai'e zijne Valderez Weera'j de le.^ speide. — M. de is zôo lijk als de zee diep, spraft hij haftr ïoo. t)ât âjles is maar eene spekt op ^iine rrîouw. Êupt gij raden, meisje, w^lk die do&s îphoudt? ^ tyô wilj û de iaôéite p.iet doen dat eens aançîâchtig t« ^ekijkegit Welke zonderlin^e vffirloofde toch! Gîë Itâat weêrom te drôomen, geioor M -è- % vraag mjj af, meïkte Valderez altiM kpda^d op, wâarom M. de ClvKaç pîj al die pr^ehtg«sç-hen^;ep, toe-çejjçlep ^1, ^wijl tjjt Witter eb zÔèo.èt Ôp den bliiteû rûOet «1 yervolgl.J '... . Sinds heden morgen ontwikkelen zieh gevech-ten ten Zuiden van Beresteczko. (RUSSISCHE MELDING.) S1 PETERSBURG, maandag, 24 Juli. — Officieel borieht van heden middag : Aan de Lipa hebben wij gisteren de Duitv schers uit het dorp Galitsjamo verdreven en ean machinegeweer vermeesterd. Er worden thans bijzonderheden gemeld ovor den dood van kolonel Tatarow, waarvaii in het bericht van 21 dezer gowag is gemaakt. Toen een granaat-kartetskogel hem in het hart had geraakt, zeide Tatarow : « ik sterf », vervolgens riep hij tôt zijn regiment « vooruit ! » en blies na deze woorden den laatsten adem uit. DeOoslenrîjkseîi-ItaliaanselieOorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 24 Juli. — De vijand zette zijne lievige aanvallen, zonder eenigen uitslag voort tegen onze stellingen ten Zuiden van dal Sugana en in de ruimte van Paneveggio en Pellegrino. In de morgenstonden gingen verscheidene Italiaansehe bataljonnen van de Cima Mavra langsheen de grenshellingen tweemaal tôt den aanvai over; telkenmale moest de vijand onder de zwaarste verliezen terugvluchten. In het gebied van den Monte Zebio misïukten in den loop van den voormiddag vier storm-loopen. 's Namiddags herhaalden de Italianeq nog tweemaal den stormloop tegen den Noord-vleugel van ons front. Zij werden opnieuw onder de grootste verliezen teruggeslagen. Op de hoogten ten Noorden en ten Zuiden van Paneveggio werden drie aanvallen afgewezen.Gedurende den nacht braken aanvallen tj zamen tegen Fedaja en de hoogten Zuidelijli van Pellegrino. Aan het Karinthier- en Isonzofront geens feiten van belang. WEENEN, 25 Juli. — Zuidelijk het Sugana-dal ging de vijand immer tôt nieuwe aanvallen over. Uit de omgeving der Zima Mavra ging 's voormiddags sterke Italiaansehe infanterie driemaal vooruit, doch werd telkenmale, ge-deeltelijk in handgemeen, bloedig afgewezen. In de ruimte van den Monte Zebio volgds. 's namiddags een nieuwon sterken aanvai. Het gelukte den vijand in onze loopgraven te dringen, doch hij werd er opnieuw gansch uitgeworpen. Bij herhaling vielen de Italianen met versch uitgeruste troepen, in dezen sektor het Grazer. korps aan. De reeds in vorige gevechten, onver-gelijkbaar dappere houding der troepen van dit korps maaktê iedere vijandelijke poging vruchte-loos. Het Italiaansch artillerievuur verhoogda bij de aanvallen met buitengewone kracht; ailes te vergeefs. De vijandelijke verliezen waren dage-lijkseh buitengewoon zwaar. Bij het Stilffer Joeh viel eene Alpenafdeeling aan op de Naglerspits. Zij werd afgewezen. Op de hoogten Zuidoostelijk Borgo misluktea twee Italiaansehe nachtaanvallen. In het gebied van de Rollopas is de gevechts-werking, na het Italiaansch mislukken déï laatste dagen, merkelijk verminderd. Op het Isonzofront zwaarste kanonvuur tegeû St. Lucia en de brugschans ten Zuiden van Podgora. Vijandelijke aanvallen tegen onze stellingen bij de Monfalcone-hellingen werden afgewezen. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, 24 Juni. — Officieel : Van Stelvio tôt het Lagarinadal Ievendig wederzijdsch géschutvuur. In de streek van de Astico vorderen onze om; vattende aanvallen tegen de vijandelijke stelling op den Monte Omone mçt goed gevolg. Gistet hebben wij — slechts weinig beneden den top van dezen berg — eene groote verschanste stellin|| stormenderhand genomen. Op de hoogylakte van de Sette Communi (zeven gemeenten) heeft de vijand twee tegenaanvallen gedaan op de schçtnsen, eergistereo op de hellingen van dén Monte Zebio door on» vermeesterd, doch hij is met zware verliezea teruggeworpen. Tusschen Cismone en Avisio hebben onze troepen de inbezitneming der hooge dalen Traignolv en San Pellegrino voltooid door de vermeestering van de Cimç, Stradone, ten Noorden van deçi Col Bricon, en van nieuwe stellingen op dé Noordelijke hellingen van de Cima Bocche. De vijand is gister Cortina d'Ampezzo blijver» beschieten en onze artillerie is als antwoord het vuur op dorpen in het Drava-dal blijven richten. Aan de boven-Fella en in het gebied van den Monte Nero is het vijandelijk artillerievuur hevig geweest. DardanellenKaukasus en Kîeia-Àzie (TURKSCHE MELDING.) KONSmNTINOPEL, 25 Juli. - Op de ver-schillende fronten niets van beteekenis. BUITEN LAN Q NEDERLAND. —- De heer Emiel Hullg* broeck, de Gentsche toonkundige, die ee^ kunstrondreif maakte in Nederlandsch-Indië is in deD Haàg toegekomen eh ver« blijft daar op dit oogenblik. — Een mensch die over tijd beschikt heeft, volgens het Algemeen Eandelsblad van Amsterdam vertelt, uitperekopd dat op 1 Juli te 10 ura 10 minuten, de oorlog juist één millioen liiinuteii aan gang was. FRANKRIJK. — Sportman gevallen. — Eï wordt gemeld dat de Fransche vlieger Henri Alavoine in don loop van een luchtgevechÇ werd afgeschoten. Henri Alavoine was een der beste velorijders, die de Ronde van België won.' Èen onderaardsche hapet te Verctun. —j Een Amerikaa»sche dagbîadsçlyijver heeft eeh lieilig rp.isOffer bijgewOOnd in e.en| Onderaaydsclte kapel te Verdun. De ka^ej vormt tien Ineter Onder den grond, het verbindingspunt tusôchâi een groot getaï onderaardsche gangen diè tôt in de voôrste lôopgractiten brengen- Çe kolonel én 20$ soldaten woonden de lieilige mis bij. Boveji de vout hoorden men bet 0»t»ioifeu def S ntrfmni"1r"- il i lfl«IMl l Kilirn. i » mwnn n mum i— mi " »r*-OTfl i.'i .11 W IHHiCiI»!^ —"I irfjr#làa!JiSg»»B«»i l«ril I Dru 11IT1 ni iin.ii-inn ..un i ini...».n 11 ifi Hi 1HI1 Zes-en-TwinligsteJaar. — N, 174 GoâsUenst — HoiSgezln — Eigeniom Dooderdag, 27 M î9i6 ■ J •• ■ • . — ■ -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection