Het volk: christen werkmansblad

149885 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 30 Septembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sb3ws8jx93/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

l'ijfcn-Twintigste Jaar. — N. 285 Qodsdienst — Hulspzin — Eigendoni Donderda» 30 Seplemkr 191S Aile brielVifselnigcn vracht-vrij te zendcn aan Aug. Van Ireghc m, uitgcvervooi de nar.ml. n aatfch. » Diukkerij Iiet Volk», îîceifctceg, n° 16, Gent. Bureel voor West-V!aarideren: Gaston Bossuyt, Recolletten-straat, 14, Kortrijk. Bnreel van Antwerpen, Bra-Nrt r-n Limburg : Viktor Kuyl, NTaartstraat, 3, Leuven. HET VOLK Men schrijft In s Opalle postkantorenaan 10fr« per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven wordea . geweigerd. ! TELEFOON N® 137, Gent. "^/erscîiijnt 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemea Iiet nummer 16 Ceutiemen per week i " VERORDENING, VERORDENING betreffend het in be-Slag nemen van de nieuwe hennepoogst. De geheele nieuwe hennepoogst wordt in beslag genomen. Aile personen, die hennep bebouwd of hennep der nieuwe oogst bezitten of in bewaring hebben, moeten hunne voor-raden onmiddellijk bij de Etappen Kom-manelantuur hunner streek aangeven. Handclingen in tegenstrijd met deze verordening zullen inet verbeurdverkla-ring en geldboete tôt 1000 Mark gestraft worden. Gent, den 17 September 1915. V. S. d. E. I. Der Chef des Generalstabes, OSTERTAG Oberstleutnant mm en IPJCHTINEEN. Met spijt moeten wij aan onze lezers mededeelen, dat het ons voor 't oogenblik niet meer toegelaten is «VRAGEN EN INLICHTIKGEN » en « ANTWOORDEN > op te nemen. OP HE BALKANS. Wat koning Ferdinand over dsn toàstand zegt, Volgens berichten uit Basel heeft de Bulgaarsche koning aan een hooggeplaatsl persoonlijkheid de volgende verk tarins afgelegd : Het nieuw Duitsch offensief tegen Servie wordt enkel gedaan met het doe zich tijdelijk meester te maken van der Servischen oever op den Donau, om alzot den doorvoer van munitie naar Turkije t< verzekeren. Reemanië Ican daarvoor geene bijzon dere redenen vinden tôt ingrijpen, daai hem daardoor den Donau ook toeganj gceft voor den graantransport. De mid delmachten zullen den toestand op d< Balkans niet verwikkelen. 1k zelf heb nooil het inzicht geliad Servie aan te vallen Onze maatregelen zullen zich enkel schik ken volgens den drang der omstandig heden. Bulgares Inzlchtsa over Griskaiilancl, Aan de Frankfurter Zeitung wordt uil Konstantinopel geseind : Koning Ferdinand van Bulgarië heefl aan den koning van Grielcenland een tele grain gericht dat in hooge mate van pa: kornt, op het oogenblik dat de gemobili seerde legers der twee landen met 't gewee: in de hand staan, om het heerschende mis trouwen weg te nemen. De Bulgaarscht koning geeft in dit tèlegram de stelligstc verzekering dat deor de Bulgaarsche mobilisatie geenerlei inzichten verbonder zijn van een aanval op Griekseh gebied Bulgarie heclit integendeel groote waard( aan de goede betrekkingen die tusscher beide landen bestaan.. In Gri3kenlan1. Uit At lien en wordt ambtclijk medege deeld dat het ijzerenwegverkeer me1 Bulgarie geschorst is. Men denkt te Athe n«i dat eene bepaalde oplossing van he1 Balkanvraagstuk zeer nakend is. Be Balkans en het Visrverbond. NEW-YORK, 28 September. — Di Associated Press meldt uit Sofia : In buitenlandsche kringen wordt heder de verzekering gegeven dat de onderhan delingen tusschen Bulgarië en Grieken land een gunstigen vooniitgang doen. Men vemeemt dat de Grieksche re geering eerst het voorstel heeft gedaar de troepen aan de grenzen vijf kilometei van elkander verwijderd te houden, ter einde aile moeilijkheden te vermijden Den Russischen gezant Sawinski is ver leden vriidag door Radoslawow medege-deeld geworden, dat de bewapende onzij-digheid voor Bulgarië noodzakelijk wa: geworden, daar de Vierverbondsmachter de bezetting gedaan hebben van he1 gebied door Turkije afgestaan aan Bulgarië. Deze houding heeft de Bulgaarscht regeering verplicht een anderen weg in te slaan. De nota, overhandigd door de gezanter van Engcland en Frankrijk werd op der vroegeren beleefden en vriendelijken toor ontvangen. Duilsck Nota aau Àmerika. De Duitsche regeering heeft aan de Amerikaansche eene nota gezonden be-trekkelijk de torpedeering van den Ameri-kasnsclien stoomer William P. Frye. Daarin verklaart zij, volgers eene me-dedeeling van Reuter,dat Amerikaansche schepenwelke volstrekte contrabande ver-voeren, nog zullen kunnen ir den grond geboord worden. De nota belooft evenwl dst pgssagiers en bemanning eerst in vei-ligheid zullen gebrocht worden vooraleer het schip te verzinken. Duitschland zou het Amerikaansch voorstel aanvaavden, experten aan te duiden, welke het bedrag zouden bepalen, als vergoeding dcor Duitschland te betalen aan de eigeraars van de William P. Frye, maar het zou weigeren een scheidsrechter aan te duiden, voorgevend dat aile verschil van zienswijzç tusschen de experten langs diplomatischen weg diende vereffend te worden. Duitschland zou tôt expert bencemd hebben : Dr Kepny, van de Norddeulscher Lloijd. Berlijn is t'akkaord met Washington, dat de kwestie derbetaling van schade-1 loosstellirg moet afgescheidep zijn van de kwestie der beoordeelmg vaj? het Pruisiscli-Amerikaansch verdrag, welke de regeering der Vereerigde-Staten zal on-derwerpen aan het oardeel van het inter-nationael scheidsrechterlijk Hof van 's Gravenhage. De nota doet opmerken dat de te volgen gang in de onderhandelingen betrekkelijk het sluiten eener overeenkomst, bepaald . is door artikel 52 der Conventie van den Haag, en dat de onderhandelingen dien-aangaande best zouden geschieden langs-' heen den Amerikaanschen ambassadeur. t Oostenrijksehc i\ola aau Am^rika. : De Oostenrijksche regeering heeft gt-» antwoord op de Amerikaansche nota van > 16 AugusLus laatst. Oostenrijk houdt staan, dat de overdreven uitvoer van ooriogsmateriaal zelfs niet zou toegelaten zijn indien liij geschiedde naar d* landen van beide strijdende partijen. Iiet heeft geprotesteerd tegen de algemeene inrichting der fabricatie van ooriogsmateriaal, welke feitelijk eene werkdadige ondersteuning van een der tegenstanders is. Het voorgaande van den Boerenoorlog is niet aanpasselijk : de leveringen van ooriogsmateriaal door Oostenrijk hebben nooit de veroorloofde hoeveelheid over-• schreden. Wat de bevoorrading van oorlogscliepen betreft, oordeelt de nota dat de Amerikaansche zienswijze op een misverstand berust. GRENSGKVAL MET MEXICO. De Amerikaansche generaal Fmiston heeft te Washington laten weten, dat een Amerikaansch ruiter tijdens een ge-vecht gedood werd door Mexikanen, die, van reguliere Mexikaansche troepen ver-gezeld, de grens overschreden hadden. In de ofiicieele kringen te Washington heeft dat nieuws zekere ongerustheid verwekt, maar toch schijnt het, dat er niet te veel belang moefe aan gehecht worden. Men zal evenwel in aile geval aan de ' Amerikaansche troepen niet toelaten, die Mexikaansche bandieten buiten de grens der Vereenigde-Staten te vervolgen. Wapenssllsîond op Allerzieleadag. Volgens eene melding van het Berliner Tageblat zegt de Kolnische Volkszeilung. dat Paus Benedilctus XV een rondschrij-ven heeft gericht aan de regeeringen, in " den oorlog betrokken, om in naam van ' den godsdienst en de menschelijkheid te verzoeken een algcmeenen wapenstiîstand te houden op Allerzielendag-. Op den wensch van den Paus zou dien dag in de gansche wereld gewijd worden aan het aandenken der gesneuvelden. DE BELGISCIIE VERLIEZEN. Eene tweede lijst van gevallen Belgische soldaten wordt door de Moniteur Belge openbaar gemaakt. Deze lijst bevat de namen van 122 officieren en 1396 man. De eerste lijst bevatte de namen van 239 officieren en 2640 man, zoodat het gezamen-lijk aantal aan dooden (officieel) 358 officieren en 4036 man bedraagt. Het percent der gesneuvelde officieren is buiten gewoon groot : 1 op 12 man en i wordt door geen enkel ander leger be-reikt Ilollaads bewapende Gnzijdigheid, In geval den buitengewonen toestanc voortduurt zal den jaargang 1916 van d< Nederlandsche linietroepen, in de tweedi helft der maand December opgeroepei worden. ûfficieeleMsfMeelinpi! In VlaaadercD, Fpankrijk en Elzas (Duitsche Melding.) BERLIJN, 28 September. (WolfU Ui het groote hoofdkwartier : De vijand zette zijne doorbraakspogin gen ook gister voort, zonder hoegenaam den uitslag te bereiken. Daarentegen leei hij op vele plaatsen zeer aanzienlijke ver liezen. Bij Loos ondernamen de En gel schen een en nieuwen aanval met gassen liij vervloog gansch zonder uitwerksel Benevens goed terreingewin, gaf onz tegenstoot 20 officieren en 750 mali aai gevangenen, wier aantal te dezer plaat daarmede stijgttot 3397, officieren mede begrepen. Nog negen machiengewerei werden buitgemaakt. Bij Souciiez, Angres, Roclincourt ei verder op ganseh het front in Champagn lot aan den voet der Argcmien werdei Fransche aan vallen bepaald afgewezen In de streek van Souain bracht d vijand, onder merkwaardige verkennin; van den toestand, zelfs cavaleriemassa' naar voren, die hatuurlijk ten spoedigst ineengesclioten werden en vluchtten. Bij zonder liebben zich bij het afweren de aan vallen, Saksisehe reserve-regimente) en troepen der divisie van Franki'ort- aan Main onderscheiden. In de Argon ne ri werd onzerzijds eei kleine voorstoot tôt verbetering der stel ling bij Fille Me-te uitgevoerd. Hij ga den gewenschten uitslag en leverde bo vendien vier offic^i'en en 250 man aan g vangenen. Op de hoogte bij Combres werd eei gister en gfster door omvangrijke ontploî fingen de vijandelijke stelling op een breei front verstoord en gescliokt. {Fransche Melding.) PARUS, 28 September. (Reuter.) Amb teliik bericht van maandagachtenioen : In Artois behielden wij onze stellin: ©ostelijk Souchez. Onze vooruitgang waar\'an gister genield werd dat h; 't Noorden van Thelus bereikte, ovei schreed den tuin van La Folie en de baai Atreeht-Rijssel niet. Hij werd ganse] behouden. Op het front Zuidelijk de Somme gevecht met bommen en torpédos b: Andechy. Onze artillerie bevocht hevi de vijandelijke batterijen, die onze stel lingen van Quennevières beschoten. In Champagne duurden de gevecht c: op gansch het front met hardnekkighei voort. Wij bezetten op verscheiden plaatsen, bijzonder in Trou Bricot Noo: delijk de Wacques-hoeve, eenige ovei gehouden stellingen, waar zich de vijai: delijke elementen behouden hadden. Tusschen Maas en Moesel en Lotlu ring'en hevige wederzijdsclie kanonadi Een hevige storm onderbrak voor h( • oogenblik aile verrichtingen in de Vogezer — Ambtelijk -bericht van maandag avond : Noordelijk Atrecht is de toestand oï veranderd. De -"/ijand richtte slecht zwalske ondernemingen tegen de nieuw< door onze troepen bezette stellingen- In Champagne ùuurt de strijd on a: gebrcken voort. Onze troepen zijn than voor de tweede Duitsche verdediging: stelling, die loopt over de hoogte 18 Westelijk van de hofstede Navarrin, e: over den heuvel van Souain, den boor aan de hoogte 193 en over het dorp e den heuvel van Tahure. De Duitschers ondernamen lieden i de Argonnen een offensief, dat volkome staangehouden werd. Viermaal trachtte zij eenen inîan1eriestorm tegen onz stellingen van Fille Morte uit te voerer nadat zij deze beschoten hadden me stuks van aile kaliber en met stikgranater De vijand kon sleehts aan eenige punie on/.e schutïgraver der eerste linie bereiker Hij werd door vuur uit de verdediging; graven opgehouden en dan overal terug geworpen. Op het overige front niets gewichtig: (Engelsche Melding.) Van de Nederlandsche grens, 28 Sep tember. — Veldmaarschaik Frenc meklde gister : Noordwestelijk van Hulluch sloege wij verscheidene tegenaanwllen a Oostelijk Loos gaat ons oflensief voorl Eene inerkelijke hoeveelyeid oorlogsma i teriaal v>ftl in onze hauden. Op het Oostelijk Gevcchtsterpcio. > (Duitsche Melding.) ' BERLIJN, 28 September, (Wolff.) — 1 Uit het groote hoofdkwartier : Gister op het Zuidwestfront van Duna-burg teruggedrongen, zocht de vijand zich in eene achterwaarts gelegen stelling te houden ; hij werd aangevallen en ver-' worpen. Zuidelijk het Dryswjaty-meer hebben cavaleriegeveclitcn plaats. De opbrengst van het leger van generaal-, overste von Eiclihoni in den slag van Wilna, welke tôt terugwerping des vijands over de linie Maroczmeer-Smorgon-WTisch-[. new gevoerd heeft, bedraagt aan gevangenen en materiaal : 70 officieren, 21.908 man, drie kanonnen, 72 machiengeweren - en talrijkû bagage, welke de vijand op ; zijnen ijlingschen terugtocht moest ach-i terlaten. De samentelling van dezen huit - kon ten gevolge van onzen snellen voort- - gang, eerst thans geschiedon ; de tôt î hiertoe gemeîde getallen zijn daarin niet • onthouden. e Zuidelijk van Smorgon bleef onze aan- 1 val in vooruitgang ; Noordwestelijk van s Wïsfchnew is de vijandelijke stelling door- - broken. 24 officieren en 3300 man werden 1 daarbij gevangen genomen en negen machiengeweren verbeurd. 1 De bruggehoofden Oostelijk van Ba- 2 ranowitschi zijn na gevecht in ons bezit. 1 350 gevangenen zijn bij de legergroep ■ van prins Leopold van Beieren ingebracht. 2 Bij de legergroep van veldmaarschaik î von Mackensen is de toestand onvera»-s derd. s De overgang der Styr beneden Luzk, is - door de legergroep van generaal von Lin-r singen gefcrceerd. Onder dezen druk zijn i de Russen, Noordelijk van Dubno, op - gansch het front in vollen teruglocht. , (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 28 September. (Wolff.) f Ambtelijke mededeeling : Door de Oostenrijksch-FIongaarsche en 3 Duitsche strijdkraclit en aan de Styr met oxnklemming bedreigd, zag' de vijand - zich gedwongen zijn met groote offers - ondernomen offensief in het Wolhyniscli 1 vestingsgebied op te geven. De Rus- sisclie terugtocht duurde gister den gan-schen dag door, en bracht het vijandelijk leger achter de Putilowka; onze legers vei'volgcn het. In de achterhoedegevechten Oostelijk van Luzk namen onze troepen 4 Rus-ï sische o f cieren en 600 man gevangen; ; aan de Ikwa en in Oost-Galicië is de toe-j stand onveranderd. ^ (Russische Melding. St-PETBRSBURG, 28 September. (W. , T. B.) Bericht van den grooten generaalst&f : j Een aanval der Duitschers in de streek % van Eckau werd afgewezen. De vijandelijke - artillerie gâat voort, haar vuur tegen ver-schc-'d3iie punten der streek van Riga te 1 richten. Onze artillerie verjoeg herhaaldelijk vijandelijke vliegers in de streek van Schlock en verstoorde sappenwerken. e Op verscheidene plaatsen der streek van Dunaburg zijn de gevecht en weder met de vroegere hevigheid begonnen. Tairijke aan- - vallen der Duitschers in de richting van "Nowo Aleksandrowsk werden teruggeslagçn. Hier bereikte de artilleriestrijd eeue groote ^ hevigheid. Door krachtige aanvallen onzer t" artillerie tegen den overgang der boven-Wilija in de streek van Dolgwinow, v%'erd de L' Duitsche ruiterij, die uitoude regimeuten bestond, verstrooid. In de streek Westelijk van Wilejka werd een uiterst hardnekkig gevecht geleverd. ■" Vier Duitsche aanvallen werden teruggesla-s gen. Door eenen nieuwen Duitsclien aanval i, werden onze troepen een weinig teruggedrongen. Het gevecht gaat onafgebroken verder. Oostelijk van Oschmjany en verder Zuidelijk tôt bij de Pripet ontwikkelen zich overal de gevechten met uiterste hevigheid van 5 weerslcanten. De vijand grijpt. op vele 1 plaatsen in dichte gelederen en met groote n hardnekkigheid aan. Eenige van deze aan-ti vallen hadden plaatselijke gevolgen, die echter in werkelijkheid sleehts bescheiden n en zonder invloed op den algemeenen door-a voer onzer legerplannen zijn. De merkwaardigste uitslagen voor onze legers waren : 1 ) Een aanval bij Deljatitschi aan de Njemen, die den vijand dwong zich terug te trekken. 2) De terugwijzing van t eenen vijandelijlcen aanval Zuidoostelijk de i- spoorstatie van Baranowitschi. 3) Een over-ti val op een Oostenrijksch bataillon bij het i. dorp Labussy aan de Schtschar, in de streek van Liachowitschi, waarbij de vijand op den ■_ overkant der rivier moest wijken. 4) De in-nemirLg van het dorp Slieswitsi in de streek der ber.eden-Stochod, waar men met onge-'• li< <orde woede om brandende huizen vocht. In de streek der spoorboan Kowel-Sarny liadden op den linker oever der Styr ver-i- scheidene hardnekkige gevechten plaats. h Kolki en zijne omgeving werden door den vijand hevig beschoten. Aan de grens van Galicië leefden de hardnekkige gevechten ' bij Nowo Alelcsiniec weder op. Met de hulp • van versche troepen dwongen de Oosten- • rijkers ons de plaats te ontruimen, doch met - een nieuwen bajonnetaanval wierpen onze troenen er de Oostenrjjkers weder uit- De Ooslenrijkscb -Servische Oorlog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 28 September 1915. (Wolff.) Ons artillerievuur vernietigde vijandelijke verdedigingswerken aan de beneden-Save. Het vestinggeschut van Belgrado losten op de stad Zemun (Semlin) eenige vruch-telooze schoten. DeOostenrijksoii-ItaiiaansciicOoi'log (Oostenrijksche Melding. ) WEENEN, 28 September 1915. (Wolff.) Aan het Doloniitenfiont werd heden vroeg een anval van den vijand tegen den Col dei Blois met liandgranaten afgewezen. Gister beschoten de Italianen opnieuw het hospitaal van het Rood Kruis van Gorz met omtrent 50 granaten, alhoewel dit gezondheidsgebouw, dat nog niet vol-ledig kon geruimd worden, nog de vlag van Geneve droeg. In de streek van Do-berdo verijdelde ons vuur eene aanvals-poging tegen den Monte Busi. (Italiaansche Melding.) ROME, 28 September 1915. — Den gansclien dag hadden kleine gevechten plaats bij Dosso Dasina, op de Noorder-hellingen van den Monte Baldo, in Malga, in het gebied van Monte Coston en op de hellingen van den Monte Rombon, (Flitsch) en Potoce (Caria) waar de \ ijand teruggeslagen werd. Hij Iiet een'ge gevangenen in onze hanien. In het bekken van Flitsch vernielde onze artillerie door haar doeltreffend vuur eene kolon die het dal van Koritnica afging. Zij nam boven-dien eene vijandelijke afdeeling aibeiders-troepen on 1er vuur en joeg deze uiteen. Op den Karst en op den uitersten linkei vleugel onzer lijnen deecl onxe infanterie, die ongemerkt vooruitrukte, inerkelijke vordering in de richting van Peteano en zette zich onmiddellijk in de stellingen neder. âan d© Oafdaiieii©!?» ( Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 28 September. (Wolff.) — De toestand is onveranderd; onze verkenningsafdcelingen, die naar verscheidene richtingen gezonden werden, lokten twee vijandelijke verkennings-afdeelingen bij An af oi t a en in de omgeving van Kerwisdere, in eene hinderlaag en namen deze. gevangen. Anderen deden overrassingsaanvallen op vijandelijke loopgraven en maakten geweren, munitie, veldtelefoon en pioniergerief buit. Elders geen nieuws. (jEngelsche Mdding.) LONDEN, 27 September. (Reuter, Officeel.) De krijgsverrichtingen op het schiereiland G&llipoli hebben zich hoofd-zakelijk bepaald tôt aanvallen uit de lucht, beschieting over en weer met geschutvuur en enkele mijngevechtcn. Een s hebben de Turken een hevig geschutvuur geopend op ons front in de Soevlabaai en de Anzac-stelling (bij Ari Boernoe), 't welk een voorbocle sclieen te zijn van een algemeenen aanval, doch alleen werd gevoigel door een aanval van zwalcke strijdkraclit en. De vijand werd met geweervuur gemakkehk leruggedre-ven. Dit is tôt tweemaal toe gebeurd. Meer dan eens hebben vijandflijko vliegers onze vliegtuigbasis aangev.tllen maar hunne bommen hebben geen schade aangericlit. Bij een tegen aanval hebben onze vliegers eene vijandelijke vliegtuig-loods vernield en eenige schade aangericlit onder te Boergas liggende schepen. In den nacht van den 24e hebben de Turken waakhonden op Fransche patroel-jes losgelaten. Al die bonden zijn dood-gesclioten.In dan Haussasses» (Russische Melding.) S* PETERSBURG, 26 September. (St. P. T. A.) Officieele mededeeling. In de richting van Olty hadden onze ver-kenners eene ontmoeting met de Turken. In de buurt van Melazgert geweervuui van onze cavalerie bij het dorp Fenek. In de streek van Wan en meer Oosteiijk bij An y voorpostengevecliten. Aan het overige deel van het front geen veranclering. St-PETERSBURG, 27 September. (P. T.-A.) Officieele mededeeling van den 25 dezer uit het hoofdkwartier van het Kaukasische leger : In de richtfng van Olty hebben in de streek bij Chystospor Russische patroeljes druk geoefend op de Turken. In het gebied bij Isjkanos en bij Te\» hebben de Turken zonder succès onze posilies beschoten. In de streek bij Sevretsjai ©vervielen onze patroeljes onverwacht een Turkschen post, brachten een deel der vijanden om en maakten de overisen gevangen. Op de overige deeleh van het gevecht#» front geen verandering.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes