Het volk: christen werkmansblad

335 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 23 Juin. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 09 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hm52f7m518/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Aile briefwïsselingen vracljt-rrij te zen den s an Aug. Van (seghem, uitgever voor de EaamI; toasttch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaandcreni Gaston Bossuyt, Eecolletton-vtraat, 14, Kortrijk. HET VOLK Maa soh?j}£t fa s Opalle postkantoren aan 10 tf, psr jaar. Zes maars den fr. 5.0Û. Drie maanden fr. 2,KO. Aankondiglngen : Prijs volgens tarief. Voorop t« betalen. Jiechterlijke herstellïng, 2 toper rogel. Ongeteekende brieven wordel geweigerd. TfîLEFOQN N* 137, Gent. VersdiXfnt €5 aimai gîôE» weel* CHRISTEN WERKM AN SB LAD @ CeBtiemea heî. nummei* K«rkgescl)!edei)!s en 110g wat _ In ons artikel : Een ZEDELIJKE Naluur-ti-sch hebben wij eenige oneerlijke ongerijmd-heden van het beruehte socialistenblad terecht gewezen. 't 1s echter niet alleen met het begrip van zede-li.jkheid dat Vooruit overhoop ligt. Hij bevindt eich in dezelfde verhoudîrig tôt de gesohiedenis der Kerk, tôt het begrip van eigendom, van de natuur, van het socialism zelven, en tôt zijne eigeno gesohiedenis op den hoop toe. Aile ernstige geschiedschrijvers, dezen naam waardig, erkennên, getuigen en bewijzen door het eerlijk verhalen der feiten, dat dé mindere standen, door aile eeuwen heen, steeds beseher-ming vonden bij de Kerk en in de voorschrîften der Kerk. Een kenmerlcend voorbeeld levert daarvan onder andere de gesohiedenis van Polen. Dit land, dat van aile Europeesehe landen het langst heeft weerstaan aan do seheuring in de goloofs-begrippen, lcende de lijfeigenschap niet, zoolang het dien weerstand heeft volgehouden. Slechts Wanneer de seheuring in de geloofsbegrippen ey «'as knnnen binneHdringen, kwam ook de lijfeigenschap, die nieuwere vorm der slavernij, er binnen door toedoen der machtigen die ef jpelang bij hadden en zich daarom van de Kerk ai-acheurden.Al degenen dis hun zelfbelang boven hun ge-weten stelden, hebben steeds aldus gehandeld. 't Is daarom dat zij laster en haat tegen cïe Kerk bij het volk verspreidden. ten einde dit van de maatschappelijke leeringen der Kerk te ver-vreemdon om het met des te meer sohijn van economisch reoht te kunnen uitbuiten. Vooruit, die integendeel de Kerk beschuldigt steeds de dienstmeid der machtigen geweest te zijn, zet die zelfde roi thans nog voort, met de gesohiedenis der Kerk om te keereû en deze hatelijk te maken bij degenen, die juist het meest te lijden hebben onderde maatschappelijke miskenning van de leeringen der Kerk. En bij die anti-democratische roi praalt hij dan nog heel fier met de gewaâgde vaststelling, dat de Kerk geen vat heeft op die soort volk, Vvmko hij zelf medehelpt er van te vervreemden ! * *» Met den eigendom heeft Vopruit het a niet veel sterker op dan met de gesohiedenis der Kerk. Wat hij daarover uitkraamt, grenat aan het ongelooflijke. « Wij willen, zogt hij, het privant of persooniijk bezit niet afschaffen, voor zùover het persooniijk bezit de vrucht is van psrsoonlijkon arbeid en van persooniijk gebruik is, om pèrsoortiijke behoeften te voldoen. » Dus keurt hij den persoonlijken eigendom goed als hij eerlijk Verworven werd en dîent ota persoonlijke behoeften te voldoeil. Bijgevolg : heeft iemand door persoonlijke verdienste zekeren rijkdom verworven, hij mag er zijne persoonlijke behoefte aan welstand voor zijne^cinderen mede voldoen; hij mag zijne persoonlijke behoefte voldoen, welstand te willen versenaffen aan eene arme bsvolking, door in haar midden éene winstgevende nijverheid op te richten; wat hij door zijnen persoonlijken bç-stuursarbeid bij die nijverheid wint, mag zijnen eigendom verrijken; hij mag zijne persoonlijke behoefte aan een breeder werkkring ook voldoen door zijne persoonlijke nijverheidsonderneming uit te breiden en persooniijk flandeelen in andere ondertiemingen te nemen. Kortom, volgens de nieuwe verklaring van Vooruit mag hij dat ailes doen, want dat ailes is persooniijk werk tôt- vol-doening van persoonlijke befioeften. En zoo, Wordt hij groot-kapitalist en mede-kapitali st. Wat gewordt er dan van hem, na gehan^eld te hebben zooals Vooruit daar aanbeveelt ? Het socialistenblad tracht het ons te zeggen in de volgende onverstaanbare fraze : « Maar als hij (de persoonlijke eigendom) veel slecht stichl — en dat doet hij op aile gebiçd -*• gelijk hij goed zou kunnen stickten, dan is h$ maar op voorwaarde van te veranderen van vorrh en door van persoonlijken, gezdmentijken eigendom te worden onder de hi>oge hand van deti Staat. » Knoopt dat nu aan elkander : 1) De persoonlijke eigendom is goed als hij persooniijk i3 en voor persoonlijke behoeften dient. 2) De persoon- lijke eigendom sticht sleeht, op voorwaarde van tô veranderen in gezamenlijken eigendom. Zoo staat het er. Vooruit wilde echter zeggen : De persoonlijke eigendom kan maar goed stich-ten op voorwaarde van te veranderen in gezamenlijken eigendom. Doch dan zou hij in geen geval den persoonlijken eigendom mogen goed-keurcn gelijk hij het hooger doet, zoodat hij de eène of do andere maal, of misschien wel beide keeren, eene domhçid verteld heeft betrekkôlijk het eigôndomsbegrip. * ♦ * Daar we in don tegenwoordigen tijd over niet veel plaats besehiltken, zullen we 't tôt een voî-gend nummer uit3tellen om te wij zen op Vooruit' s wanbegrippen aangâando d© îiatnnr, op zijn gedwôngen stilzwijgen oi'er het socialism en op zijne onwetendheid betfekkelijk zijne eigene gesohiedenis. Aie we er dan nog bij aantoonen, dat hij zelfs de taal niet kent, bij middel derwelke hij voor iedereen als alwetend leeï-aar wil optreden, zal het ropde twiststokersblad al voor èen tijdje zijtie gâding hebben. OP CE BftLKfi§§3. le Grlekedail. Çç Secolo ineldt uit S.aloniki dat Fransche troépengedeelten ter beZetting van ÏCa'wailà, ùlt Saloniki vertrolcken zijn. (K. Volksz. 56ô;) * * « Ult Athene wprdt gemeld dat volgens de Neôn Aslùi het teïùgtr^kken van hêt kabinet Skaludi? waarschijnlljk is en wdènsdagmorgeh in de Kariierg zoù medegeûeeld w,raén. De koning liet ZaimiS, diè ''s avonds te At'henf aan-kwâm, bij zjch roe_peh. Dç ^erucht^n echtç'r ovçr de inzlchiçri vaq het nieuw ka^in^t spreken elkander tegen. (Deze ii«utermeîding hoaft ijog bevestiging.) (/{. Zeil. n. 6'26.) Opperhiiieimiit kmelmasH gsvailen. LEIPZIG, 20 Juni 1916. — Volgens de N eu e-sten î\ahri van Leipzig is oppormtenant Im-melmànn eenige dagen geieden mât zijn vlieg-tuig nedergestort en gestorven. Immeimànn werd in Aprii Jaatst opperjuite-nant benoerfia om zijne stoutrnoedige onderne-naingen in de yliegtoohten. Hij deeâ t'ijdens den oorlo'gsdviur 15 vliegtuigen nederkomen. (Ê. VolkszeitunQ 666) » * * Immçjmant) is dinsdag, bij een vliegtocht fcn net Westetl, fteerféstort. Mèn kop enkol zijn iijk yâû onder de puinén vàn zijn vliegtuig hàîen. (Sert. Tagcfl.) - Eeegevechi aan de Wesikusten der Avarie Z«e. Çij S$tna. aap 4,e Wçs^kusten (Jer Zwartp Zee, hadjian klçm ZeegoA'ectït plaats. Vler seke^pefi der TurksQhe yloot ôvçrvielen een Russlsçh ôof-logschip, dat esuigé liohté/i în de r'iélititig vàn Odessa begeleidd?. Eeft levdnçuà arljilcriegev«o|ît Ijad plaat^', dç® de veçhtesndln gi'n^h zond«r blijkbâren ijltslag uit élkaar. (Berl. fageê.} IJN ITALIE. De heropening van tost Italiaanseh parlement zal plaats Jiebbén ôp 27 Juni. Despanning tusschea de VereeBigde-S lateo en Mexico. Central News verneemt ult Wasliingtoji dat generaal Carrœaza een ultimatum aan de Vef-eenigde Staten zal sturen wa^rbij geëiecht wordt dat dè Amerikaansehe troepen binnen qs negeij dagen Mexico moeten verîaten. In geval aan dez'en eisch niet voldaan wordt, zal Carrama den oorlog vsrklaren. Amerikaansehe oorlogsschepen zijn na* 4e Mexikaansche kusten gèzonden ten eJndo al de Amerikaansehe burgers, die Mexico willen ver- laten, in te schepen. De troepen vàn Carranza hebben op Amerikaansehe soldaten geschoten. * * * Men meldt uit New-York dat M. Wilson zin-nens is doeltreffende maatregelen tegen Mexico te nemen. Hij heeft geweigerd de voorstellen van generaal Carranza te c,iderzoeken op grond dat zij kwetsend zijn voor d ? Vereenigde Staten. Van de Mexikaansche kwestie geene lcieskwestie willende maken, heeft M. Wilson gewacht tôt wanneer zijne kandidatuur voorgedragen was alvorens maatregelen tb nemen. Nu is hij overtuigd dat de weerstand van Carranza eene gewapende tusschenkomst voor de Vereenigde Staten zal teweeg brengen. M. Lansing meent dat indien zich zulks zou voordoen, do Vereenigde Staten op den steun van Engeland zouden mogen rekenen, hetgeen zou overeenkomen met de belangen van dit land in Mexico. * * • LONDEN, 21 Juni. — Rcuter meldt uit 'Washington : De Amerikaansehe antwôordnota aan Mexico wijst dezes ei^chen g^heel eu al af en laakt deij ôuhoffclijken toon en de hevigheid der Mexikaanscjie ^nçdedeeling. WASHÎNGTOX, 21 Juni. — Zondagnamid-dag riep voorzitter Wilson de gansehe beschik-bare militie aan de grenzen. ïn hooge officieele kringen Wordt verklaard dat zulks beduidt dat hçt ultimatum van Carranza om de Amerikaansehe strafexpeditie niet verier naàr het Oosten, Westen of Zuiden te laten vooruitdringen, de krisis verscherpt heeft. De ojjrlogsverklaring wordt eerstdaags verwaeKt. In lsgermiddens wordt groote beteekenis gehecht aan het feit dat het oorlogsministerie dringende bevelen gaf. WASHINGTON, 21 Juni. — In de hoofdstad Mexico iiaddgn betoo^ingen tegen de vreani-delingen plaats. De Amerikaansehe bijzondere agent in Mexico (hoofdstad) Rogers, heeft een bijzoiîdêren trein gevraagd ten einde de vreem-deiingen naar VeraGruz te brengen. n»n— | ||m | ||i | n ■■mm met miumi. Het Suezltanaal is weêrom voor de scheep-vaart open fjesteld. De stoomer Juliana, van Amerika naâr Java vareude, heeft zijhê re :S door het Suezkanaal genomen. flfficieeleMedefieeliBpi în Vlaanderea, Frankrijk en Elzas. (Duitsche Melding.) BEPLIJN, 21 Juni. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Àah verœheidsne plaatsen van het front f-us-schen de Belgiseh-Fransche grens en de Oise Ijeerschte levendige bedrijvigheid van artillerie-èii mijnenstrijd, alsook van den vliegdienst. Bij patroeljesondernemingen in de streek van Berry-au-Bao en bij Frapelle (Ooatelijk van Sint-Dié) werden Fransche govangenen ingebraeht. — Een Ëngelsch vliegtuig stortte bij Puisieux (Noprdwestelijk van Bapaume) in ons afweer-vuur neer. Eén der inzittenden is dood. Een Fransch vliegtuig werd bij Kemnat (Noofdoostelijls van Pont-à-Mousson) tôt lan-ding gedwon^en. De inzittenden zijn gevangen genomen. (Koln. Volksz. kriegsausg. 566.) (Fransche Melding.) PABIJS, 21 Juni. (Reuter.) Ambtelijk bericht van dlnfedagavobd : Behalve tame)ijk levendige artilleriestrijd in de streek Zuidelijk het fort Vaux, is er van gansch hôt front geen gewiehtige gebeurtenis te melden. — Ëelgisch bericht : Artilleriestrijd en bom-menworp in de streek van Steenstraete. Rust op het overige front. (Koln. Volksz. kriegsausg. 666.) — PARUS, 21 Juni. (Reuter.) Ambtelijk bericht van woensdagaehternoen : Zuidelijk de Somme betrachtte eene Duitsche afdeeling bij de Fransche linies voor Maucourt te komen. He£ geweervuur verstrooide haar. Noordoostelijk van Reims lieten de Duitschers twee mijnen springen. Alsdan vielen zij de schuts-graven van punt 108 aan, Zuidelijk van Berry-au-Bac. Door ons gordijnvuur weerhouden, ledon zij eene volledige mislukking. Op de twee Maasoevers betoonden de beide artilleries eene tamelijk groote bedrijvigheid in den loop van den nacht. (Koln. Zeïtuftg, 626) (Engelsche Melding.) LONDEN, 21 Juni. (W. T. B.) — Mijnen-werking en wederzijdsche be3chieting in den seetor van Loos, waar wij gisternacht eene groote afdeeling vijandelijka schansarbeiders verrasten, met bommen bewierpep en hun talrijlce verliezen toebrachten. (Koln. Volksz. kriesausg. 506.) Op het Oo&îelijk GevecMsterrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 21 Juni. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Legergroep van generaal-veldmaarsehalk von Hindenburg. — Vooruitstooten onzer troepen Noordwestelijk en Zuidelijk van Dunaburg, in de streek .livan Dubatowka (Noordoostelijk van Smorgon)» on beiderzijds van Krewo, hadden goed gevolg. In de streek van Dubatowka werden ver-scheidene Russisehe stellingen overrend. Er zijn meer _ dan 200 govangenen genomen, olsmede machiengeweren en mijnenwerpers buitgemaakt. De bloedige verliezen des vijands waren zwaar. De spoorstatiën Zalesie en Molodetschno werden door Duitsche vliegtuigeskaders aange-vallen.Legergroep van generaal-veldmaarsehalk prins Leopold van Beieren. — De toestand is onveranderd. — Legergroep van generaal von Linsingen. — Bij Gruziatyn (Westelijk van Kolki) werden Russisehe krachton, over de Styi vooruitgegaan, door tegenstooten teruggeworpen. Vijandelijke aanvallen werden afgewezen. Noordwestelijk van Luzk bood de vijand sterken wederstand aan ons vooruitdringen; de aanvallen verzwonden. Hier en bij Gruziatyn boetten de Russen zoowat 1000 gevangenen in. Ook Zuidelijk de Turya gaat het voorwaarts. — Bij de troepen van generaal graaf von Bothmér geen verandering. (Koln. Volksz. kriegsausg. 560.) (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 21 Juni. (Wolff.) Ambtelijke me-dedeeling : In de Boekowina, Oost-Galioië en het ruina van Radziwillow geen bijzondere gebeurtenis-Ben.In Wolhynië hebben do Duitsche en Oosten-rijksch-Hongaarsche strijdkrachten onder bevel van generaal von Linsingen, ondanks hevige vijandelijke tegenaanvallen, andermaal terrein gewonnen. Bij Gruziatyn wezen onze troepen in taaie standvastigheid ook den vierden massastoot der Ru3sen volledig af, waarbij 600 gevangenen van verschillende vijandelijke divisies ingebraeht werden. In 't geheel werden gister in Wolhynië meer dan 1000 Russen gevangen. (Koln. Volkâz. kriegsausg. 566.) (Russisehe Melding.) St-PETERSBURG, 21 Juni. (W. T. B.) Ambtelijk bericht van 20 Juni : In menige seetors van het front der legers van generaal Brussilow zette de vijand zijne woeden-de aanvallen voort. Wij wezen door ons vuur het offensief des vijands terug, dat ondersteund werd door af-deelingen Duitsche troepen die bijgevoeyd ge-worden waren, bij het dorp Worowozyn, Noordoostelijk van Kisielin, 7 kilomet.er Noordelijk den grooten straatweg Luzk-Wladimir Wolynsk. Naar mededeelingen der laatste uren voerden onze troepen eenen tegenaanval uit in de streek van het dorp Rogowiczy, Zuidoostelijk het dorp Lokaczy, wezen den vijand af." Men meldt uit dit beslissend geveeht zeer koene verrichtingen van een onzer schutsbatail-lons, dat den vijand niet slechts van ter zij de maar ook langs zijn front aanviel. Dit bataillon, dat tôt een der roemrijke schutsregimenten be- MBNGE^EfiK 34 EsioZifflifsVerflwijfliBf door A. K. G RE EN, Een pijnlijke hoest was eigen aan dien vriejjd, dit deed mij besîuiten dit ija te botsen. Ik nam het voornemen, nu en dan, mijne stilzw(jgenà-heid te onderbrekén met eene hoestbui en be-klémdheid, die, aangenaam of niet, Voorzeker het karakter had mijnê aanwezigheid niet té ve^-duiken voor dezen met wien ik samenwoondô. Inderdaad, het was mijn iilnig vçrlancen hen 200 spoedig mogelijk te verwittigen, dal zs eeu buurman hadden, half verdrajiia, mot 2wak g0. isicht, die zijne deur nacht en dag geopend wilde, natuiu-lijk wegens de warnite vàn don gang. Als ^ik noch aan 't hoesten, noch aan 't kuoneft was, (San vervaardigde ik monsters Van kartoi), een» of andere beeltenis Voorsfcellônd, gesehifet om centen uit des kinders zakken te doen dansant. Daarvoor gebruikte ik eené tâfel, te midden vin de kamer aangebracht, rechtover de oponstaan-de deur. Zooals ik 't voorzag, Ik had slechts drie achter-ïenvolgende keeren gehoçsf, Won 4,e dçUr naaât tnij met geweld werd dpéngerUkt eh eône rUWt ïtem klonk : « Wie is 't, die hier al dat lawijt verporzaakt? Indien ge dit helsch gerucht niet aanstonds op-houden doet Eene zachte stem onderbrak hem, en hij deinsde acliteruit. « Ik zal gaan zien, » sprak ze, op lieflijken toon, en Luttra Blacke, — want ik zag dat zij het wâs aan daji boord van haar kleed — stapte den Sang in. Ik zat over mijn werk gsbogen, als m in de kamar verscheen. Ik dorst niet opkijken, het oogenblik was immers van allerhoogste belang Voor mij. « Ùe lijdt aan een droevigen hoest, i zei ze op een beminnelljken tôon, die onwetçns ult het harté kwam. « ïs daâr geen helpan aan? • IK trok mijn werk ter zijde, wresî met de hand over mijne oogen, en keek op. « fîeen, • zei ik. «doch niet altijd 1» 't zoo erg. Neem het mij met kwalijk, indien het u verstoort. > Ze lichtte den shawl op, die haar over hçt hpord hing, en naderde mij. « Ge verstoort mij niet, msar mijn vader is bijtijds vies ge-mutst, èn indien hij nU en dan serjs opspeelt, 4aar moet ga geen aeht op geven. Het spijt mij dat ge zoo Jijdend zijtL> „ Boven aile schooriheid zijn het uitzicht en de bokoorlijkheid van sommige vrouwen gesohlkt om het hart te raken. Zooals ze voor mij stond in eén zwart versleten kleed en groven shawl, de haarlokken simpel gevîochten, ontdaan van 9ile k\lnstmatige versiersels, zag ze er uit als de liefste vrouw die ik oolt gezien had, « Ge zijt wel goed.uitermate braaf >,murmelde ik, half beschaamd over mijne vermomming, lloodig nochtans om haar te verlqsseti- « Uw* vriendelijkheid raakt mij 't hart.. • Dan. aU een diep gegrpl van ongeduld uit de nabijstaande kamef oprees, drong ik bij haar aan om heen te gaan, ten einde den man niet te verstoren, die waakzaamheld over haar uitoefende. «Binnen enkele stonden. » antwoordde ze, « vertel mij eerst wat ge daar vervaardigt. > Zoo, 'k vertejde 't haar, en in den loop van het gesprek, verkiaarde ik zekere feiten oratre^t mijne Wederwaardlgheden, die ik wenachte door haar en haren vader gekend t» ziin. Ze luisterde >iii j i i t. j. ■ met innemende belangstelling, en meer dan eens liet ze hare zwarte oogen op mij nedervallert, medelijdend over mijnen — in plaats van haren ongelukkige toestand., — Kluchtspeler dat ik was ! Doch, het gemor liet zich meer en meer onge-duldig ihooren, en ze spoedde weg, wen ze nog eens herhaalde: « Nu, herinner u wat ik u zei, ge hoçft u plot te verontrusten indien ze u aardig aansprekeji. Ze maken zelve ïawijt genoeg, ongetwijfeld ziilt ge u daarvan kunnen overtuigen dezen nacht. » En de lippen, die schenen koud en stijf te ont-ploolen wegens haren ellendigen toestand, be-wogen zich tôt een minnelijken lach. Het teeken, dat ik haar tôt antwoord gaf, behelsde eene verbintenis. Ik moest nu zekor spelen,, en daarom ovor-woog ik hot yoor en het tegen van mijn plan, en het duurde dus verscheïdene dagep éer daarmede klaar kwam. De reden, waaroni ik zoo te werk giag, was om zooveel mogf»lijk bekend te zijn met het gfîan eh staan van die twee wreede mannen, vooraleer de zoo be-langr-jke inhechtnerain0 te beproevg». Ik etelde er vooral prija op, mijne faam van detective in waarde te noudon. dus mOest ik do weggeloopeo rooveis in handen van het gerecht overleveren, en meteeno de vrouw van M- BlaGke reddon ! niet onkei om 4® gevolgau vBn dezer wanbOpigen toestand, doch ook oiû, bij doKo aanliouding, een Openbaar schandaal te vermijdon. Ôverleg pasfce dus beter dan geweld, en dit Overleg moest gezocht worden i» volledige kennis der omstandighedeh van de I feiten die opzocht...... 1. Dat de huiseigenarafi waarheid sprak, als ze mij verkiaarde, dat bet meisje nooit alleon werd gelaten ; eon van de ma ri non — indien niet <lo vader, dan de zoon — ver-gezelçlo haar. 2. fiât zo.terivijl ze aldus bewaakt was,niet ganseh weerhouden werd, maar het haar vergund werd inden gang te wandelea, doch niet voor eon langen termijn. 3. Dat het kruis op de deur geteekend, de beteekenis behelsde van zekere gôheime overeenkomst in betrek met hunne aapwe-zigbeid t'huis ; bet kruis werd woggevaagd ald Ze gedrieen zekeren avond uitgingen, en eop \fUr later, als vader en dochter terug-keerdçjj, werd het weer op de deur geteekend. 4. Dat bet de vader was en niet de zoon, die de noodige aankoOpendeed,tçp-.vijlbetde zoon was,en nietde vacler,die aanbraeht hetgeen bij de hand stond voor 't verzorgon van zekere bewerkingen. De nâcht waâ ibët ver-lsieslijkeuur vooi' dezen onde r^middag vOOr goneti; nochtans, 't gebé-ard,e dat de jongere voor korton tijd uitging in den pamiddag, waarschijnlijk om te gaan druppeîen, ieta wat M niet lang kOn nalflten. 6. Dat beide mannon buitengewoon sterk 1 waren, doch niot lenig ; de breedte der borst- | kast, die 'k de gelegenbeid had met mijne ■ oogon. te meten, was iets zeldzaams| geluk- , kig dat wé hon dvôrtroffen in geesteskrachfc. j • * • i r» yasYokt.1 i 1 hoort, sloeg niet alleen den vijand op de vlucht, maar nam hem ook de drie kanonnen weder a.' van de dappere baitterij, wier verlies in het bericht van gister gemeld is. Bovendien nam he: bataillon 300 gevangenen en maakte twee machiengeweren buit. In de streek der spoorstatie van Okbotnikow Oostelijk van Sarny, maakten wij een Duitse!. vliegtuig buit met den vliegenier en den waar-nemer, die moesten landen. In de streek van Hajworonka en Wisniowczyk. Noordelijk van Buczacz aan de Strypa, bood d vijand verbitterden weerstand. Op den uiterster linker vleugel trekt de vijand zich in wanord terug en wordt door onze troepen krachtdadi;-vervolgd,Wij bezetten de dorpen Zadona, Storozynck en Hliboka aan do linie van de Sereth. Aan het Dunafront, Noordelijk van Spiaglo. Oostelijk het Wischniewmeer, trachtten 's nacht van 19 Juni vijandelijke afdeelingen onze gravèn te naderen. Zij werden door ons infanterievuur afgewezen. (Koln. Zeitung, 625.) De Ooslenrïjk sch-I taliaansclie Oorlog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 21 Juni. (Wolff.) - Uit het groote hoofdkwartier : De toestand is onveranderd. In den Plockensector kwam het tôt levendige artilleriegevechten. Aan het Dolomitenfront wezen onze troepen bij Rufreddo eenen aanval af onder zware verliezen van den vijand. Tusschen de Brenta en de Etsoh hadden geei. groote gevechten plaats. Afzonderlijke vooruit Étooten der Italianen mislukten. — Er werden twee vijandelijke vliegenier!1 neergeschoten. (Koln. Volksz. kriegsaugs. 566., (Italiaansche Melding. ) ROME, 20 Juni. (W. T. B.) - Den 18 Jim wezen wij kleine vijandelijke aanvallen af in he< opper-Genovadal (Sarva) stroomopwaarts vai; Daone, tegen Chiese, in de richting van don Monte Giove en in het Posinadal, Levendige gevechten duurden gister voort or de hoogvlakte der zeven gemeenten, in deî frontsector Noordoostelijk en Noordelijk Schle geif. Hevige stormen vermeerderden de moeilijk heden van ons vooruitrukken. Wtj wezen gc wone tegenaanvallen terug, welke dp vij sii<^ hardnekldg voortdrijft om onze vordering te weerhouden. Op den rechter vléugel namen onze Alpen troepen nog 200 gevangenen van den vijand. In het opper-Boitedal viel de vijand 's nàcht -vôôr 19 Juni de jongst door ons veroverde Stçl lingen herhtvaldelijk aan, maar werd met ge voeliga verliezen afgeslagen. Onze batterijen beschoten de spoorstatie vaj Toblaçh en de streek naar Làndfo( Riônzdal) toe. In Carn;a en aan den Isonzo een.ge artilleriegevechten. (Koln. Volksz. kriegsausg. 566.) OP DE BALKANS. (Dultsehe Melding.) BERLIJN, 21 Juni. (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwartier : Geen Wezerilijke gebeurtenissen. (Koln. Volksz. kriegsausg. 5S6J (Ooslentijksche Melding.) WEENEN, 21 Juni. (Wolff.) — Ambtelijke mededeçjip g : Aan de beneden-Vojusa ontruimden de Italianen, door ons geschutvuur gedwôngen, het brug- ' geljoofd van Feras. Wij verniejden de Italiaansche verdediging»-wefken en maakteri taîrîjk schansgetuig buit, (Koln. Volksz. kriegsausg. 5Gé.) (Bulgaarsche Melding.) SÇFIA, 20 Juni. (W. T. B.) — De toestand aan het front in Macedonië is onveranderd. Zwat • artillerievuur duurt wederzijds voort. In het Wardardal, Zuidelijk van Doiran en Gewgheli, was den 18 Juni de artilleriestrijd w*t < levendiger. Denzelfden dag verbraken onze patroeljes op deji recliten Wardaroever, Zuidelijk de Bêla* sltza-Planina, verscheidene cavalerie-afdeelift-gen die verkenningen deden, en sloegen ze op da vlucht. Vijandelijke vliegeniers wierpen zonder uit-werking bommen op Pardeitzi, Doiran en bê* woonde piaatsen van den Rupelsedtor. Een oiizer vliegtuigen viel bij Porto LagQ) een vijandelijk transport aan, beschoot het éS bewierp het met bommen, waarbij de schipsbruf getrâffën eii ernstig beschadigd werd. (Koln. Volksz. kriegsausg. 566.) DardanelienKaukasus en Kleia-Âzlf (Turksche Melding.) KON3TANTINOPEL, 21 Juni. (W. T. Ambtelijk bericht v$n het hoofdkwrirtier : ■; Aan het Irakfront geen voorvallen Van bfr-teekenis. ; Kaukasusfront : Op den rechter vleugel geen verandering. In het centrum en aan eenige seetors artillerit-en infanterievuur. Op den linker vleugel mislukte een verra?-siugsaanval, dien de vijand met een deel zijn$t krachten beproefde, ten gevolge van ons ge-lukkig vuur. . * Een vliegtuig, dat boven Çeddll-Bahr veft scheen, werd door oi}$ vuur verjaagd. Ëenigt schepen des vijands, die bij het ellûnd Keustés gezien waren, werden ook door ons vuur verjaagd.Den 18 Juni ora 9 uur 's morgens vielen negen vliegtuigen van den vijand El Arisch met boni» men en machiengeweren àan. Door ons vuut werden twee vliegtuigen neergeschoten. Wij stçl* den vast dat een ervan in vlammen neerstortté, Deze luchtaanval, die twee uren duurde, wal zonder uitwerksel, want de vijand k®s gse» schade aanriehten. y ■ ■ ' ■■ " ■■ l» >■ m HIWHHMamaa—■——B— ' il. III I in « Il 1——amwil I !■■■■ -m Ses-eBÎwlaîïgsïe Jaar. — fi. Ht èodsÉeast — Holsgezln — Eigendom Yrijdag, 23 Jaai 1916 • «'• jÊfoî. ... w.. .v.... ... ' ^ r

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes