Het volk: christen werkmansblad

803528 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 22 Juillet. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 17 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z60bv7cd98/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZesenTwiniigsîe Jaaî. — S, 170 Eoâsdlenst — Huispzin — Eipaflûin Zaterdag, 22 M 1916 Aile briefwisselingen vracht-Trjj te zen den aan Aug. Van Iseghem, uitge ver voor de naaml. tOBsfech. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, nB 16, Gent. ButWl voor West-Viaandcrcni Gaston Bossu yt, Kecolletten» itraat, 14, Kortryk. HET VOLK Men schrljît In : Op allé postkantoren aan 10 fr< per jaar. Zes maanden fr. 5.00< Drie maanden fr. 2,50. Aankondlgingon : Prijs volgens terief. Voorop t« betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr< per regel. OngeteekencV fcjûeven worden goweigerd. TELEEOON N» 137, Gent. Versclïijpt G maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD & Ccnliemea liet nommer HEVIGHEID EN ZWAKHEIP Bij het schrijven en opnemen der artikels Strijd omwille van den Strijd, heteelfde onder-werp vorder overwegend, moesten we onwille-kourig denken aan de eigenaardigheden, welke vele strijdzuchtigen dikwijls kenmerken. Onder meer liet de ondexvinding ons herhaal-delijk vaststellen, dat er bij degenen, die vol-strekt altijd willen strijden uit genegenheid vooi den strijd zelven, meestal eene overdreven hevig-heid op te merken valt, welke maar al te dikwijls door eene lamlendige zwakheid gevolgd wordt, die dan op hare beurt nieuwe aanwakkering noodig heeft om den strijdzuchtige toe te laten wederom zrjnen eigen aard uit te werken. 't Is eene soort dronkenschap, waarbij vooi sommigen de aleolische drank niets te zien heeft, Gelijk er inderdaad menschen zijn, die zich zat Snmiien etèn zonder te drinken, zoo zijn er ook, die zich zat kunnen lezen aan scliriften en druk-sels vol razige beweringen en voorspiegelingen, of die zich zat kunnen droomen aan een of andei denkbeeld dat hunnen verliitten geest voort-durend bezighouclt. Maar feitelijk is toch vast te stellen, dat he1 drankmisbruik niet zelden meêdoet in de hèvig heid bij den strijd of bij eenig strijdbetoog er tevens mede sehuldig is aan de tijdelijke zwak heid, welke veelal op die hevigheid volgt. In onzen levenslûop van da.gbladschrijver hebben wij menige strijdbetoogingen van allerle aard, aïs (gedwongen onpartijdig) toeschouwei en toehoorder bijgewoond. En meer dan een: moesten wij vaststellen dat velen dergenen, di< aan geestdrijverij deden bij gebrek aan eeht< diepgevoelde volksgeestdrift, de laatsten niei waren bij de schenkbank en er ook de. eerster niet van weggingen. Bat stelden we vast in groote steden en t< plattelande, bij betoogingen die met onze, eigem overtuiging strookten gelijk bij dezulke welke met onze persoonlijke denkwijze regelrecht ii strijd waren. Bij velen steeg de geestdrijverij in dezelfdi oiaat als het verbruik van geeatrijke dranken En meteenen klom de hevigheid in beweging ei uitdrukking tôt eene hitte, die er den kalmei toeschouwer met walg van zou hebben doei wegloopen. Bikwijls hebben wij zulke toeschouwers hun tien afkeer voor dergelijke, buitensporige hevig heid hooren uitspreken. We zijn echter nooit O] hunne woorden ingegaan, omdat het bijna altijf menschen waren die tôt eene andere meenini behoorden dan deze der betoogers, en zij dezelfde alhoewel even duidelijke gebreken niet opmerktei als het betoogingen betnof, welke met hunn eigene denkwijze strookten. Bie onredelijke, dikwijls door drank aange Btookte hevigheid is niet eigen aan de eene o 3e andere meening alleon, gelijk op welk gebiei àe strijd zich beweegt. Zij is gedeeltelijk het na iuurlijk gevolg der onvolkomenheid van 't begri] der moedwillig strijdzuchtigen nopens het na t streven doel, en wordt bij elke ongepaste en maa al te dikwijls gezochte gelegenheid door drank qaisbruik aangevuurd. Wilt ge echter in den laten avond of den vol genden morgen die hevigaards van den vollei flag eens aandaxjhtig in 't oog nemen? — 't Zij] gelijk vodden, zult ge bij u zelvea zeggen. En dan zijn ze inderdaad niet veel meer dai dat. Op de ongewone of onredelijke overspan ning volgt onv^mijdelijk de neerslag; na d uitputtende hevigheid komt de zwakheid de lamlendigheid'; na de driftige opgewondenheii door geestdrijverij en drank, overvalt de zwaart van den roes, dien men moet uitslapen. Geestdrijverij en drank verwekken de hevig heid der dronkenschap; die hevigheid verwek uitputting en deze verôorzaakt onvermogen to denken en werken. Bftarom zijn vele hevigaards feitelijk- maa zwakkelingen voor wat het doordrijven vai eenig ernstig werk betreft. Een hevigaard isgelij] eene melksoep die gauw overkookt, maar diej neervalt als men er 't schijfke afneemt. He loopt bij hem ook al spoedig over, doch wannee men zij ne geesteakracfft blootlegt, blijkt ze a) gauw op een peil ie staan dat niet heel ver bove: hul strekt. Ernstige werkers schuwen zoowel de ophitsin van de geestdrijverij als 3ie van den drank; e: ware deze laatste er niet, de eerste zou ve« minder slachtoffers maken. Hevigheid is zwakheid. Brank is de bro: van beide. OP DE BALXAUB. De aanqehourlsii offlclaren. De Secolo schrijft uit Saloniki dat de tien Grieksche officieren, die destijds aangehouden werden door de Franschen en Engelschen, aan generaal Moscopoulos aijn uitgeleverd, onder de voorwaarde de vier werkfladige officieren ter beschikking te stellen en de zes reserveofficieren met 55 dagén vestinggevang te straffen. (K. V.) De Kiszifigên In Grlsksiihnd. De nieuwe kamerkiezingen zijn vastgesteld op 17 September. De Brand in Griskenland- BEHN, 19 Juli. ■—■ Be Parijzer dsgbladen melden : Het onderzoek heeft uitgewezen dat de oorzaalc van den brand van het lconmklijk slot van Tatoi niet eene toev.ilHse ooi-zaak is. —■ m— un- "t i — m ■— De lerugieis wa de « Oealschland. » Be Daily News meldt uit Washington dàt de Deutschland dinsdagavond Baltimore heeft ver-laten. Be bemanning verklaarde dat de onder-zeeboot een of twee dâgen in de nabijheid der kusten zou verblijven oui de dichtbijzijnde vijaa-delijke schepen te ontkomen. {K. Vollcsz.) «nu ■» ■ i ■!1 ' i111 ■—I—n ■ ■ ■■■■ Op zoek îctar de « Bremen. » KOPENHAGEN, 19 Juli. - Meldingen uit Londen zeggen dat de eskaders van het Vierver-bond eene werkzame jacht maken op de onder-zeeboot Bremen. Een groot aantal hulpkruisers doorzoeken den Oceaan. Groote Irelooningen zijn uitgeloofd voor het onschadelijk maken van het schip. «» {K. Vollcsz.) litwisseliiig vas krij^sffevaiîgeaeïi. Een tweede trein Fransche krij^sgevangenen is te Constanz^(Zwitserland) aangekomen. Hij bestaat uit ongeVeer 300 man. Be uitwisseling he?ft reeds in Zwitserland 3000 krijgsgevange-nen aangebracht, waaronder 2000 Franschen, 6 tôt 800 Engelschen en 300 Belgen. Beze nu toe-gekomen, zijn allen geweigerde der laatste uitwisseling en die in het kamp van Wurzburg verbleven hadden. Eene uitwisseling van erg gekwetsten zal in het kort plaats hebben met Oflicieele Mededeeligen ; ïd Ylaanderen, Frankrijk en Elzas. (BUITSCHE MELBING.) BERLLjN, 20 Juli. (Wolff.) Uit het groote f hoofdkwartier : 1 Tusschen de zee en de Ancre levendige vuur-bedrijvigheid met talrijke patroeljesonderne-5 mingen. Met aanzienlijke krachten vielen de 3 Engelschen Noordelijk en Westelijk van Fromel-c les aan. Zij zijn afgewezen en, waar het hun gelukte binnen te dringen, door tegenstoot terug-geworpen. Meer dan 300 gevangenen, waaronder een aantal officieren, vielen in onze handen. 1 Beiderzijds de Somme zijn nieuwe zware go-1 vechten aan gang. Noordelijk den Vloed werden zij gisternamiddag ingeleid door sterke Engel-1 sche aanvallen tegen Longueval en de hofstede Belville, waar de vijand weder binnendrong; bij 5 onze tegenaanvallen moest hij wijken. Hij houdt p nog deelen van het dorp en van de hofstede. 1 Heden vroeg vingen Engelsch-Fransche a»n-3 vallen aan op gansch het front van het Fonreaux-boseh tôt aan de Somme. Be eerste sterke aan-storm is gebroken. t Zuidelijk van den stroom vielen de Franschen t 's namiddags twee maal vergeefs aan in de streek van Belloy en zijn zij heden in de vroegte reeds r driemaal bloedig afgewezen in den seetor Estrées-1 Soyecourt. Uit eene vooruitspringende graaf 1 bij Soyeoourt werden zij in bajonnetgevecht ? verworpen. t Be artillerie ontvouwde groote kracht op r beide oevers van de Somme. Op een deel van het Champagnefront nu en * dan levendige artillèriewerking. In de Argonnen gevecht met mijnenwerpers. In het Maasgebied ? geen bijzondere gebeurtenissen. Op de Combres-1 hoogte eene gevolgrijke patroeljesonderneming. '1 Bij Atreeht, Peronne, Biaches en bij Vermand zijn vijandelijke vliegtuigen neergesehoten; twee 1 ervan, door de luitenants Wintgens en Hoehn-dorf. Ben luitenant Hoehndorf, die eerst den 15 Juli, volgens nadien gemeld werd, Zuidooâtelijk van Peronne eenen Franschen tweedekker neergesehoten heeft, is door Z. M. de keizer de orde Pour le Mérite verleend geworden. (FRANSCHE MELBING.) PARUS, Woensdag 19 Juli. — Officieel be-richt van heden avond : Ten Zuiden van de Somme heeft eene kleine opgezette operatie ten Zuiden van Estrées er toe geleid, dat wij enkele loopgraven vermeester-dpn en gevangenen maakten. Bij Verdun geschutvuur; geen infanterie-gevechten.(ENGELSCHE MELBING.) LONBEN, Woensdag 19 Juli. — Offioieel : Na zeer hevige aanvallen, door den vijand gisteravond om half zes begonnen tegen onze stellingen ten Oosten van Bazentin, is het vechten den geheelen nacht voortgezet. Na zeer zware verliezen te hebben geleden is de vijand, die _ aanzienlijke versterkingeîi heeft ontvangen en in dichte gelederen aanviel, er in geslïiagd, gedeelteifevan het Belvillebosch te hernemen en hij heert ook voet^ekregen in de Noordelijke buitenwijken van Longueval. Be strijd woedt in deze vakken hevig voort. Elders zijn vijandelijke aanvallen, onder andere drie afzonderlijke stormloopen tegen de Waterloo-hoeve,volkomen in onsvuur gesmoord. Op het Oostclijk GcvcchtsîeiTein. (BUITSCHE MELBING.) BERLIJN, 20 Juli. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Legergroep van generaal-veldmaarsehalk von Hindenburg. — Ook gister had de vijand geon welslagen met zijne 'snamiddags hernomen aanvallen beiderzijds den straatweg Ekau-Kekkau (Zuidoostelijk van Riga). Hij heeft slechts zijne groote verliezen nog verhoogd. Russische patroeljes an stsrke verkennersaf-deelingen zijn overal afgewezen. — Legergroep- van generaal-veldmaarsehalk prins Leopold van Beieren. — In aansluiting 1 bij levendige gevechten met handgranaten in de streek van Skrobowa, vielen de Russen aan en werden glad afgewezen. — Legergroep van generaal von Linsingetn. — In den Stochodboog, Noordelijk van Sokul, ondernasierr' Oostenrijksch-Hongaarsche troe-peh eenen korten vooruitstoot, wierpen de Russen uit de voorste linie en keerden volgens plan in hunne stellingen terug. Zuidwestelijk van Luzk hebben Buiifcsehe troepen de stelling weder vooruitgeschoven in de algemeene linie Tereszkowiez-Jelizarew. Be vijand versterkte zijn vuur aa.iyde beueden-Lipa en in de streek van Werben. — Leger van generaal graaf von Bothmer. — Geen voorvallen van bijzondere beteekenis. (OOSTENRIJKSCHE MELBING.) WEENEN, 20 Juli. (Wolff.) Ambtelijke mede-deeling : In de Boekowina en Noordoostelijk de Pris-lopkom geen gebeurtenissen van belang. Bij Zabie en Tatarow hield ook gister de ge-vechtsdadigheid in aiwisselende sterkte aan. Aan het Galiciseh front Noordelijk den Bnjestr, hier en da-ar voorpostgevechten. In Wolhynië hebben Buitsche troepan den vijand Westelijk vaai Zwiniacze in het Noord-waarts voerende la^igland teruggedrongen. In den $tochodboog, Zuidoo>stelijk van ICas-zowka, overvielen Oostemnjkseh-Hongaarsche afdeelingen eene vooruitgeschoven schans dei Russen . (RUSSISCHE MELBING.) St-PETERSBURG, Woensdag 19 Juli. -Officieel : Be Russen hebben, na den vijand over de beneden- Li?a te hebben gedreven, op een 1C mijl breed front sterke stellingen bezet, van df uitmonding der Lipa in de Styr in Westelijke richting. Het verlies dezer stellingen is onheil spellend voor den linker vleugel van het legei van generaal Bohm Ermolli, dat de toegangen tôt Lemberg, via Brody, verdedigt. Be vijand houdt zich op den Noordelijken oever van de miiîden-Lipa nog staande. Vastgesteld is, dai gemengde Oostenrijksche en Buitsehe troepen de stellingen aan de Lipa verdedigen. Volgens de militaire beoordeelaars staan ei nu slechts 200.000 Oostenrijkers tegenover he1 Zuidelijk Russiseh front. | De Ooslènrijkscb-Italiaansclie Oorïog | (OOSTENRIJKSCHE MELBING.) I WEENEN, 20 Juli. (Wolff.) Ambtelijke mede-deeling : J Be gevechtsdadigheid was in 't algemeen '' gering; slechts enkele sectors van het Tiroler 1 Oostfront en van het Kartner-grensgebied ston-den nu en dan onder levendig vuur der vijandelijke artillerie. l — In den nacht van 14 op 15 Juli werd door 1 onze torpedobooten in de midden-Adria eene S Italiaansche duikboot, twaalf uren later in de : Zuid-Adria eene duikboot van onbekende vlag vernietigd. Van beider bemanningen kon nie- < mand gered worden; onzerzijds geen verliezen. j Ben 19 Juli vroeg, overvlogen drie Italiaan- | sche zeevliegtuigen het Noordelijk eilandenge- ] bied en wierpen eenige bommen op plaatselijk-heden. en naar geankerde en varende stoomers, ] zonder de minste schade aan te riehten. Twee 1 vliegtuigen werden gedwongen neer te gaanen een ervan gansch onbeschadigd door eene tor- ( pedoboot ingebracht. Be inzittenden der twee vliegtuigen, drie officieren en een onderofficier, werden ongewond gevangen genomen. (ITALIAANSCHE MELBING.) ROME, 19 Juli. - Officieel : In het Ledro-en het Lagarina-dal heeft de vijand onze stellingen hevig beschoten ; onze artillerie heeft dit vuur krachtdadig beantwoord. Op den Pasubio hebben sterke vijandelijke afdeelingen gisternacht onze linies aangevallen, d'oeh zij zijn met zware verliezen teruggedreven. In de streek van de boven-Posina hebben onze troepen gister, na voorbereiding door geschutvuur, hunne aanvallen op de hellingen van den Corno del C'oston hervat. Be vijandelijke batterijen, die tijdens onze be-schieting het stilzwijgen hadden bewaard, begonnen een snel en allerhevigst vuur uit te bra-ken. Niettemin gelukte het onzen infanteristen,* nieuwe stellingen op de steile rotsachtige berg-hellingen te nemen. Langs het. overige front was de geschuts-strijd bijzonder fel aan de Boven-Boit en boven in het Soisera-dal, waar de vijand nieuwe zware batterijen blijkt in stelling gebracht te hebben, en op de hoogt-en ten Westen van Gorz. Een vijandelijk vliegtuig heeft twee bommen geworpen op Maostica. Er zijn enkele slacht- -, Vi.., r, + • QP 0£ SM.l£âfIS, (U1J.M XV-LJ iVir.l.UJ.iN\j.) WEENEN, 20 Juli. (Wolff.) Ambtelijke mede-deeling : Aan de beneden-Vojusa schermutseling. Be bezetting van een Zuid-Balmatisch eiland sehoot een Italiaansch vliegtuig neer; het vliegtuig verbrandde; de inzittefiden werden gevangen genomen. Dardanel lea ICaaka&iis en Kîeia-Àzii (TUKKSCHE MELBING.) KONSTANTINOPEL, 19 Juli. (W. T. B.) Het hoofdkwartier deelt mede : Van het Irakfront geene nieuwe beriohten. Aan het Perziseh front, Oostelijk van Ker-mandsehah, geen verandering. Be Rnssische st-rijdkraehten, die Oostelijk van Sineh onze afdeelingen aanvielen, werden ver-jaagd en lieten een groot aantal dooden achter. Aan den rechter vleugel in don Kaukasus,. deden onze vooruitgesehoven afdeelingen gevolgrijke over vallen op don vijand:. Afgezien van vuurgevechten, geeno onder-neming van beteekenis in het centrum en op den linker vleugel. Van de overige fronton is niets te melden. BUITENLAND NEDEHLAND. — Luchthandelsscheperi. -y Volgens de Nieuwe Rotterdamsche Courant neemt de gedachte veld ook handelsluchtschepen ta bouwen. FRANKRIJK. — De tunnel onder het kanaal — Volgens een telegram uit Parijs aan Ber-lin-sche Tidende, een blad dat te Kopenhagen verschijnt, is het bouwen van den tunnel onder hetkanaal vast besloten. Bie tunnel zal Calais (Frankrijk) met Bover (Engeland) verbinden en 60 kilometer lang zijn, waarvan 39 kilometer onder water. Be kosten worden geschat op 16 millioen pond sterling en de jaarlijksehe onder- MENGELWERK 1 Twee Zielen door M. OEL.LV, — Ik ben zeer ernstig, mijn vader. Het ondei werp is te belangrijk om het anders dan ernsd te bellandelen. In voile overtuigîng doe ik d bekentenis dat M. de Chiliac mij een soort a schuw inboezemt en het mij onmogelijk weze: zal zijne vrouw te worden. Valderez sprak deze laatste woorden met bs drukte stem, want ze wist wel dat ze den har genden storm zouden doen Iosbarsten. — Valderez ! snokte madame de Noclare. Hetbloed was haren vader naar het aangezicl gestegen en hij drulcte de hand zoo zwaar o 's meisjes schouder dat ze er onder wankelde. — Luister, siste hij haar toe, want ik ga u zej gen wat de gevolgen uwer weigering noodzakf iijk zijn moeten. Onze laatste fonds.en had i geplaatst in eene fiAaneieelo onderneming me de hoop op bijval en.... redding. Nu vernaem i dat de onderneming, te niet gaat. Ik zal een klei deel terugtrekken en daarna komt de zwart sllende, verstaat gij die taal, Valderez ? de iwart ellende ! Be Hooge Sparren worden verkocl voor de waarde van een stuk brood en aijne b( woners mogen op den openbaren weg gaan bed< len. i Als verplet onder het gewicht dezer onthul-lingen bleef Valderez sprakeloos. M. de Noclare vervolgde : Maar zoo gij M. de Chiliac trouwt, neeiht. ailes eene andere wending. Be rijke man zal toch de oudera zijner vrouw Iniet in armoedo laten leven, en oOk wel zofrgen voor d© opvoeding der kinderen. — Neen, neen ! dat met, dat niet ! smeekte Valderez. Ik zal ailes doen, zelfs het oiimotjelijke, ma,ar eiseht. toch niet dat ik trouwe met iemand die — Ik zou wel willen weten hoe gij er in geluk-g ken zult uwe broedars en zusters te onderhoudçri, e evenals uv;e ziekelijke moeder en mij bij testfean, i-' wedersprak bijtend M. de Noclare. Laat ons a hever dergelij ke zottigheden gespaard blijven Valderez neeg het hoofd ten gronde. Het was >- waar, wat zij doen kon moest al» weini • of niets i- beschouwd worden, en om den kelk ck-r vader-lijke^ onbezorgdheid te vullen, war^u andere op-offeringen noodig. t M. de Noclare werd bedaarder. p — Bit huwelijk, sprak hij redeneerend, is voor ons de eenige redplank. Het brengt ons eindtlijk !- uit de ellende en rnaakt van u eene der voor->- naamst» dornen van ons land; k — Vau mij ! mi entra Valderez als uit een ge-'t brokerv hart, k De bl'kken vsn moeder en dochter ontmonttpn n elk'jnde.r. Madame de Noclare was naar liâi?am e an naar zial gebroken. Nooit had ze een anderen e ■m.i gskend dan dieii van haren. eehtigenett en in :t de opvoeding der kinderen was ze ev^n zwak ge-i- weeet. Gelukkig had do oudsto dochtei; op i- bewondsrenswaardige wijze de opleiding harer broeders en zusters op zich genomen, Voor hare. moeder was Valderez de verkleefde dochter die in hare kinderlïjke bezorgdheid de geringste verlangens der zieke ijke vrouw wist te voor-komen. Ook begreep het meisje bij den eerston blik de beteekenis van dsn moederlijken oogslag. — Gij ook verlangt, gij ook wilt het ! zuchtte zij met benepen ademhaling zich tôt hare moeder overneigendç. — Ja. ik verlanghet, Valderez. Voor ons wordt het de rust en de zekerheid, mijn kind. Gij zult gofed'gètréuwd zijn.... en wij van aile zorg ont-slagen. Er valt niet te aarzelen, Valderez ! — Laat er mij nog aan denken. sprak vast-benloten Valderez, zich tdt' haren vader ke .-rende. Eene zoo belangrijke beslissiri^ mag niet Over-haastig OTnomen worden. Baarbij zal het ook wel noodig zijn bij M. d'Essil een en ander over M. de Chiliac in te wînnen. Wij weten toch niets overmijnheer den markies, zelfs niet hoe het met zijne godedienstige gezindheid gesteld is en of Wj de shristelijke overtuigilig zijner vroww zou ' eerbiedigen. M. de Noclare had eene beweging van onge-duîd : — ®?j sa et u toefh nfet inbeeklen dat het een seetairis, wierp hij t^gen. Htj is kathoiiek, katho-iiek gelijk a! de Chi!ia»'s,miar dat hij pr tikeert gçloof ik niet. Ge moogt ook niet te veel eischen, en zult uj wel wa.ehten het kleine beestje te zoe-ken. Wat er ook van zij, k zal schrijven aan M. d"És#ffl. ;t Is- e-jne kleinigheid als het maar tfaar op aankomt om «we toestemming te geven. En in afwae,hting van héfr antwoonl kunt gij op uw geînak oveW'/ègen, maar vergeet het. niet, van uw besluit hangt het af : ellende of weî-stand ■ ■- rvtnn'mrnnnrrm V. Oh, zeker neen, ze zou het niet vergeten, de arme Valderez ! Gansch den langen nacht had zij zich in haar bed geroerd en gekeerd, zich afbeulende met de twijîetvraag wat haar te doen stond : trouwen met dien vreemdeling dien zij niet lijden kon, of de armoê over haar gezin laten neêrkomen. Maar waarom toch was het meisje zoo be-vreesd over het aangeboden huwelijk ? Het juist bepalen kon zich niet. Groot en verstandig voor de jaren, had ze langs den anderen kant door eene strenge,voorbeeldige levenswijze, de kinder-lijke eenvoudigheid levendig bewaard. Haar diepe ernst en hare grondige godsdienstigheid beschutteden haar daarbij tegen aile verlangens naar weelde en genot. Ook was ze bij 't bezoek van M. de Chiliac vee) meer getroffen geweest door zijn rnsteloozen blik en zijn indrukwekkend gclaat, dan wel door zijn uitwendig vertoon van. pracht en bevaWigheid. E» gelijk ze het aan haren vader rechtaf had verklaard, kon er tusschen hem en de kleine arme Valderez Weinig of geene overeenkomst bestaan, zij er aan gewoon harden handenarbeid te verrichten en een afgetrokken leven te leven, zonder er eenig gedacht van te bezitten dat de pronkjufferkens honderden mid-delkens van behaagzucht weten uit te vinden, hij integendeel. een geleerde, scliltterende groote heer die buiten en binnen zijne woning als een keizer werd omringd en vereerd. D .VwwlgtJ houdskosten op 420.000 pond sterling. Integendeel zou de tunnel elk jaar 1 millioen 538.000 pond sterling opbrengen. ENGELAND. — M. Asquith komt eene kom-missie te benoemen, voor last hebbende op te zoeken welke de beste nijverheid en bandels-politiek men zou volgen na de vredessluiting. DUITSCHLAND. — Te Hamburg zal den 238 Juli eene vergadering plaats hebben tusschen afgevaardigden van de werklieden der. textiel-nijverheid en de vertegenwoordigcrs der re- , geering. Be te nemen maatregelen zullen onder-zocht worden. DENEMARKEN. — M. Winther, bestuurder der Beensche Nationale Bank logenstraft ten stelligste de geruchten waarbij verscheidene groote mogendheden zinnens zouden zijn eene leening met Benemarken te slniten. Reddingsvesl. — Een werkman van Kopenhagen heeft een weefsel uitgevonden dat als reddingsstof zal kunnen aangewend worden. Een vest van dat weefsel, vooraf in het vet« ge-drenkt, kan een man van middelbare zwaarte gedurende verscheidene dagen bove.i de golven houden. In een deken van dezelfde samenstelling kunnen drij personen*gered worlen. •— Te Stockholm wordt nu walvischvleesch verkocht aan 30 ceutiamen den halven kilo. ZWEDEN. — Be marine-soldaten die dezei dagen in onbepaald verlof naar huis mochten gaan, zijn tôt verder orde binnengehoudea. —- Be koningin van Zweden heeft zich om hare volledige gezondheid te bewerken naar het eiland Mainau begeven. GRIEKENLAND. — Eenige telegrafisten en postbedienden der Grieksche hoofdstad Atnenc zijn in werkstaking. Bie menschen vragen wat loonsverhooging. HONGARIE. — Uit Budapest wordt verze-kerd dat men het gevonden heeft om olie uit maïs te trekken. SPANJE. — Besparing. — Tengevolge van kolengebrek heeft de regeering bevolen dat de gasverlichting moet beperkt worden. JAPAN. — De oorlogswinslen. — Volgens eene besclirijving in de japaneesche uitgave van de Times heeft Japan zoo kolossaal veel oorlogs-leveringen aan de Verbondenen gedaan, dat het cijfer van uitvoer gedurende 1915 het cijfer van invoer met 440 millioen frank overtrof. Voor-gaande jaren was het voortdurend het tegen-overgestelde.AFRIKA. — Hughes, de Australisehe mimster président, reist rond in Zuid-Afrika. Volgens he laatste berieht vertrok hij, na zijn verblijf ti Kaapstad, naar Kimberley. IN BELGIË elektriekwerkman Ernest Missoten had een porte-monnaie gevonden waarin 1850 fr. staken. Hij heeft het geld de policie ter hand gesteld en aldus kon het aan de eïgenaarster, wederge-geven worden. Be vinder ontving 50 fr. belooning 't Muzeum der Muziekschool. — Men is thans in het Ministerie van Kunsten- en Wetenschap bezig verschillende plannen met betrekking tôt het muzeum der Muziekschool te onderzoeken. Be verzamelingen zijn buitengewoon kostbaar en vooral het muzeum van instrumenten is een der rijkste en meest belangrijkste ter wereld Fetis en Gevaert, de twee vermaarde bestuurders i van onze eerste inrichting voor muziekonder-wijs, hadden zich beiden geheel op de uitbreidin| der verzamelingen toegelegd. Sedert langen tijd, maakt men zich bezorgd over de gebrekkige plaatsing der kostbare voorwerpen, welke nau-welijks eenige plaats hebben in het gebouw der Wolstraat. en tevens grootelijks gevaar loopen, in geval van brand. Er moet dus iets daarvooi ! gevonden worden. Er is sprake de verzamelingen van het muzeum van het Konservatorium naal [ het Jubelpark over te brengen. Evenwel wordt ! dit plan hevig bestreden door degenen, die vin-i den dat het instrumentaal muzeum zoo dicht . mo gelijk bij de muziekschool zelve moet ge-a vestigd blijven, daar het voor het onderricht ! eene belangrijke dokumentatie verschaft ' Verdwijning eener kostbare geldtasch. — i'oet ; M. Nikolaas H., handelaar, wonende Jourdaan-. straatteSt-Gilles,woensdagavond tehuiskwan» bestatigde hij dat zijne geldtasch, welke in den 1 binnenzak zijner vest zat, verdwenen was. Zij hield 2700 fr. in bankbiljetten in. Opsland. — Woensdagavond werd een be-' diende van het Stedelijk Voedingskomiteit in eeue lierberg der Theodoor Verhaegenstraat door zekere Alfons B., welke dronken was, aan-! gevallen. Een bijgeroepen policieagent werd ! door den kerel erg mishandeld. Men was ver-plicht een tweede agent bij te roepen, ten einde den waestaard te kunnen overmeesteren. Be kerel werd in het gemeentegevang opgesloten. Gelukkig onlsnapt. — Woensdag. liep een jongentje van 6 jaar, over de straat langs da Noordlaan. Het jongentje viel tusschen de rig-gels van de tramlijn, juist toen een rijtuig kwara aangereden. Be geleider kon onmiddellijk stop-pen en.de kleine verdween onder het rijtuig. ledereen daclit dat de kleine zou vermorzeld zijn, maar het jongetje was door de schepnet, die onder het rijtuig is vastgemaakt, opgenomen. Men deed hem naar eene apotheek alwaar be-statigd werd dat hij geen enkele kwetsuur be-komen had. Eenige oogenblikken nadien ver-liet de kleine al loopende de apotheek. Voor-waar hij mag van geluk spreken ! — ïrma S.., geboren te Gent in 1877, wer<! op de Midilaan door een policieagent opgenomen on weggebracht. In hare doening en in har« antwoorden gaf de vrouw teekenen van krank-zinnigheid. Een geneesheer deed haar naar een gezondheidsgesticht overbrengen. — In een huis der 2e policieafdeeEng werd eene gansche bende mannen en vrouwen van slecht wedrag aangelicfuden. Be heer hulp-kommissari» Van Iîecke, die dienSlag sloag, heeft die ganache bende in handen van den heer procureur de» konines overgeleveré»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection