Het volk: christen werkmansblad

1299 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 18 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 25 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q23qv3dh1b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zes-en-Tïïinligsîe Jaar. — N. 272 Ëodsdienst — Huïsgezln — Ei^enilom . Zaferlag, 18 ^TôY«i!)kr lîM A!J« fcrîefwisselinge» vraclit» vrft te zenden aan Ang. Van leegLetn, uilgever voor denaaml, mantrch. « Drakkerjj Het Volk»} Jleel'fitecg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Vlaan dcreni Gaston Bossuyt. Reccllettea-Ura&t, 14, Kortrijk. HET VOLK § Mea sahrJjît la j Op aile postkantoren aan io m per jaar. Zes inaan den f r. 5.00. l>i"ie maanden fr. 2,50. AanHomJiglngen : Prijs voiget.b taïief. Voorop tf "• j)et-alen. Keohterlijke heratelling, 3 fft jper regel. Ongeteekende brieven wordet w_ geweigerd. Verschfjnt 6 maal per weel CHRISTEN WERKMANSBLAD £î Centiemen het n;nrs mr»i* Over Schepen M. ( Vervolg en slot.) "De ver varende vrachtschepen ver-deelen zich in schepcn met regelmatigen dienst, vfier snelheid 20 tôt 25 kilom. per uur beloopt en die ook eenige reizigers medenemen, en in 'schepen met onregel-mati-gen dienst. Deze laatste zijn de ware vrachtschepen. Hunne snelheid is lo tôt 20 kilom. per uur en hun doel is zoo goed-koop mogelijk groote vrachten te ver-Voeren. Bij het berokenen der verbruiks-kosten vindt men het altîjd voordeelig groote schepen te bouwen : hoe grooter de i'uimte van het schip, -hoe goedkooper de vervoerkosten per Ion. Zekere vrachtschepen hebben totl55m. lengte en kunnen 16 millioen kilo zuiveren ast vervoeren, 't is de last van 50 tôt 30 voile warentreins ! Bijzondere melding verdienen de vrachtschepen die petrool in wrak vervoeren, * Tankstoomers » genoemd. Hun bouw onderscheidt lien grondig van aile andere vrachtschepen. Het schip is door een groot getal water-dichte dwarssc'hotten en een lengschot in ruimen, lioogstens 7.50 m. lang, ver-deeld. De gansche bouw is bijzonder sterk om aan het stampen dervloeiende lading weersland te kunnen bieden; daarenboven wordt de verbrijzelende macht der be-wegende massa veiminderd door het op-bouwen, boven het waterdichte dek, van Eene «uitspanningskamer » wier besclirij-ving ons te verre zou Ici den. Zulke schepen erkent men zeer gema.kkelijk : de ichouv staat van achter in pîaats van in aet midden van het schip. Ku6twaartschepen sijn schepen die zich "weinig van de feusten vtTwijderen ol ojp gesloten zeeën varen. Hun bouw is lichter en hunne afmetingen Eijn'kleiner dan die der hoogzeevaarluigen. Zij verdeelen zich evenzoo in zeer snel varende reizigerstoomers, middelbare vracM- en rcizigersschepen, en reine vracîîtscltcpcn. Als snelvarende schepen mogen wij met îierheidonzenatiorealekanaalst omers Oosten de-Dover als voorbeeïd vooruitsteken. Weinig Belgen weten xlat onze marine, alhoewel nog il de kiem, mimer de laatste verbeteringen op hare schepen wist 'te benuttigen. En waœrlijk, het eerste handelschip voorzien van eenen draadloozen telegraaf was een Belgische kaaiaal-stoomer; het eerste turbinenhandelsehip der ivereld was de Princesse Elisabeth, dat in zijnen fcijd (1905) ook het snelste schip deT wereld was. Dit schip 104,85 m. lang, 12^0 m. breed, ver-plaatst 2050 ton bij 2,92 m. diepgang. Het tvord op eene Belgische werf gebonwd en diende loor zooveel als model tôt het bouwen der kixus-stoomers Mauretaytin en Lusitama. .Zijne Parso-asturbinen zetten drie sehroeven in be-bewegrng -en ontwikkelen eene effective kracht van 12.000 paard. Het stoomt voornit met eene snelheid van 24 kno'open (44,5km.per uur). Verder werden aile onlangs voergestelde middelen om iiet rollen der schepen te vermin-deren, grondig door onze marine-ingenicurf anderzocht, en als gevolg, werd het laatsl gebouwde ^hip Ville de IÀcge met slingerbankf systeem Frahm voorzien. -* , * + Als vfloi+f eM der middelbare kustvaartnigen u eze : de sehepen der lijn Antwerpen-Harwicl: genoomd. In de klas=" der kajiiaalstaomers komen zicl ook rangschikken de zoogenoemde Ferryboati of ovarzetsboeten, die eene spoorwegverbindinf verwezenlijken van Bilan den tusschen elkande: en met het -vaste lantl. Zoo, bij voorbeeïd gaat men zonder wagonverandering van Berliji naar Denemaa-ken, Zweden en Noorwegen. Op het hoofeldek dezeT schepen liggen drii ïot vier spoorlijiien. Moet een trein overgeze worden, zoo ïet zich het schip vast gelijk eeni kegge tusschen twee rijen païen; eene vlotbruj wordt vast aan het schip on aan het iand ge grendeld en dient als beweegbare verrbhiding om de moeilijkheid der -wisseK-allige hoogte van het water te keer te,gaan. Sommige Ferry-boats kunnen twee en nog meer voile treinen in eens overzetten. De over-zetstoomers Sassnitz-Trelleborg (80 km.) op de lijn van Berlijn naar Stockholm zijn waar-schijnlijlc het modernste type dezer <klasse. Eigenaardig is het nu te bemerken dat de reizigers, verre van in hunnen wagen te blijven zitten, zonder uitstel op het Promeitade-dek de gezonde zeelucht komen inademen; andere maken van de gelegenheid gebruik om naar de spijszaal te ;gaan, deze ligt onder het hoofd-dek of beter boven de spoorlijnen aan het Promenadedek. * * * Eindelijk hebben wij te spreken van R vierrscîiepen. Het zijn platte, breede, zeer licht ge-bouwde schepen, met zeer geringen diepgang. Hier ook vindt men drie verscliil-lende klassen: reizigers, snelvarende luxe-stooniers, reizigers- en vrachtsloomcrs. De schoonste schepen dci eerste klasse zijn voorzeker de Amerikaansche rivier- en meer-schepen, algemeen onder den naam van ferry-boats gekend. De Clermortt, waarvan wij vroeger spraken, was het eerste schip dezer reeks. Een der taatst gebouwde was de Hendrik Hudson, 120 m. lang, 13 m. breed aan de waterHjn. 25 m. breed over ailes, 2.30 m. diepgang, 45 kilom. per uur snelheid. Het heeft zes deks en kan 5000 reizigers met aile modem gemak vervoeren. Deze schepen worden voortgeclreven door zijdelingsche wielen. In de koloniën gebruikt men zeer veel platte schepen van 60 tôt 100 cen-timeter diepgang, wier voortdrijver een of twee « SteTmohuls » of achterwielen zijn. De Belgische rivierstoomers worden mepstal door sehroeven voortgedreven. * * * Een woord over zeevarende Motorschepen- Het kenteeken dezer schepen is de af-wezigheid van schouwen. Dit toont zelfs zeer eigenaardig. Het zijn bijzonder de zeevarende motor-tankschepen die schijnen de voor-Jceur der reeders te willen winnen. Een der eerste motor-vrachtschepen was de Rolandseek, 83,50 m. lang, 12,20 m. breed, 5.60 m. diepgang voor ,2700 ton zuivere last. Dit schip draagt eenen Carels-Diesel-motor met zes cylinders van 0,510 m. diaineter en 1500 effective paardekraeht bij 120 omwente-lingen per minuut. Eenen motor van dien aard kon men zien in de wereldtentoonstelling van Gent 1913. Groote moderne-zeilschepen zijn nu ook voorzien van eene schroef en eenen petroolmotor, die hen toelaat hunne reis in windloos weder voort te zetten en zelfstandig de havens binnen te loopen. Zonder uitvoerig over zulke schepen te spreken zeggen wij dat zij nog altijd in het proefstadium zijn. Het zeer snel ver-slijten en de hooge aankoopprijs van den motor, de groote oppassendheid en be-kwaamheid die hij vergt van het perso-neel, de wisselvallige prijs der petrool, zijn oorzaken die de ontwikkeling der vracht-motorscbepen verlammen. Koerfermotorbooten daarentegen na-men vôôr den oorlog eenegroote ontwikkeling. Zij gebruiken allen snel loopende mo-i toTen, wier bouw zeer veTScheiden is van den bouw der langzaam loopende motoren, waarvan hierboven spraak was. Ingr R. D. ———B——— Bijeenrofping van den RijJisdag, ; BERLIJN, 16 Novembcr. — Volgens de : Vossische Zeitung verneemt, zou de Rijksdag bijccngeraepen worden voor 15 Decembcr. 1 Dood van den Duitschen gezanl te Weenen. > WEENEN, 15 November. — De keizerlijke t Duitsche gezant von Tschlrschkgund Bogen-s dorff is lieden namlddag om 5 ure,' in het ; Sanatorium Low, waar hij ter verzorging was heengegaan, overleden van eene longontsteking. OP BALKANS. Ruîssn naar Roc manie? PARUS, 16 Novemixir. — Volgens St-Pclers-birrgsche berichten zo>i het ganscU Bus.isch Kaukasuslegcr naar het Rocniocuscii front verzonden worden. Nota der Csntr^îen aan Grlakenian! WEENEN,' 16 November. — De Zrit bericlit uit Genève : De gaisclie pers van Parijs brengt het ofliciecl bericht dat de Mkldcnmachten te Athc:ien eene nota overhandigdcn, waarvan de inhoud zcgt dat de overgave der Grioksche vloot en munitie, eene neutraliteitsbrcuk beteekent De gevecbtîn bij Monastir. BUDAPEST, 16 November. — De mede-werker van het blad Az Est mekll uit het Bul-gaarsch hoofdkwartier over het nieuw offensief van Sarrail tegen Mouastiv, het volgende : Het offensief werd begojineii met nieuwe troepen, die in Saloniki g-l,md werden, onder bijvoegiug van strijdkracliten van andere deelen van het Macedonisch front. Het staat i l betrek met het bezoek van generaal Roques. Minister Briand is zinnons, niettegenstaande dan wil der andere Ententcniaditen, de Salo-niki-ondememing voort te zetten. Generaal Roques gaf bevel tôt het nieuw offensief, om te bewijzen, dat uitslagen te bekomen zijn met de Saloniki-onderneming. Het nieuw offensief werd op 12 November begonnen, met eene groote artillerievoorbereiding. De beschietlng werd bijzonder hevig aan-het Prespameer, bij l\eiiali en aan de Cemaboeht, waar het tôt een trommelvuur kwam dat aoht uren duurde. Bij het intreden der duisternis ondernamen de Franschen en Serviërs eenen bajonet-aanval tegon Preleg, waar zij na harde gevechten eenige voorste stellingen bezelten, die op 13e dezer 's morgons door de Bulgaren terugge-nomen werden. Dien dag was de beschieting, op het gansche front, bijzonder hevig. Bajonet-aanvalien werden enkel ondernomen in den seetor Prespameer-Kenaii. Zij werden glanzend afgcwezon. Ook een groote massa-aanval der Serven, in den nacht van 13 op 14 November, tegen Preleg, bleef zonder gevolg. Sarrails uitzichten op een uitslag zijn gering, daar de Bulgaren, op het gansche front, tegen hunne vijanden den st rijd kunnen opnemeu Oorlo»sraad der Entente-, o BERLIJN, 16 November. — Van de Rus-sische grenzen wordt aan het Achluurauondblad gemeld : De oorlogsraad, eenige dagen gclcden aangekondigd, heeft op 12 November plaats ge-had. Bij de besprekingen, die tengevolge der Poolsehe gebeurtenissen meer een politiek dan een militair karakter hadden, namen ook de Engelsehe, Fransche en Italiaansche gezanten deel. Over de genomen besluiten is tôt nu toe nog niets openbaar gemaakt. Toch wordt algemeen aangenomen, dat gewichtige militaire maatregelen voor den wintcrvcldtocht zijn voor-gesteld en besproken. In de Poolsehe kwestie droegen de drie genoemde gezantsn de opyat-tingen voor hunner regecringen. Volgens bericht heeft de Engelsehe, evenals de Fransche gezant gezegd dat het hoog tijd is nu ook van Russische Vii.l.. m flic kwestie stellina te nemen en de Polen een omvangrijktoekomstbeeld te geven, Président Wilson en den Vrede. El- wordt in de gazetten der twee laatste dagen nogal veel gesproken over de inziéhten van président Wilson van heden af eïnstig op te treden ten einde den vrede onder de veehtende volkeren in Europa te bewerken. Het plan zou zijn een soort van wereldbond tôt stand te brengen waardoor aile landen, ook Duitscliland, Engeland en de Vereenigde Staten, tegen elken aanval eener gewetenlooze regeering zekerlieid te bieden. Men zegt ook dat Wilson de oorlog-voerende landen zal verzoeken, vertegenwoor-digers naar eene conferentie in Washington te sturen, op dewelke aile partijen huune geringste eisdien zullen opstellen, om den weg tôt eene tweede konferentie te banen, waar over de eigenlijke vredesonderhandelingen zou ber?ad-slaagd worden. 't En ligt echter in zijne bedoe-ling°niet een wapenstilstand voor te stellen, ME.NCELWERK. 63 *> ■ SCHOONE N0R& de mmm m im klnstbïjdes, — Bij toeval zaten -zij in hetzelfde coupé op de rcis van Parijs naax hier, en de aandoening van dit wsdenziem was de oorzaak der laatste ziel.te van don graaf. Gij ziet hoe weinig de herimœiing sîaapt, daar zij nog zoo kraelitig workt. -— Mijn God, nrijn God! riep de gravrn, en dat jr.ist nu, .ils rnijne plannen zoo goed uitvLlen o;n Item met Lilly te -vereenôgen. — Maok liever geene plannen en laat ailes aan den temel ov^r, mevrouw. Vanjutïrouw Nora hebt gfl îâ. s te vreezen. Zij heeft aile aanspraak opgegeven. - Hadt gij ten maiste de heeren nietlegenge-spïoken; hei was zeer g»ed dat Ivaert lioorde hoe men over hsxar sp3'.alc. — Iiet vas«ecac onwaarheâd en eene Tinwaar-fceid do-^L iwoit goed, zesfic ae-kapelaan ernstig u.jcli zftdit. De getuigenis der waarheid vorder-€x\ <' t 1k spmk, want ik ken de treurige toe-«h-ucht efes" zaak. — En ntoest gij door uw bezoek de betrekkin-gen met deze famiiie weder aaul^noopen? Ik as zoo iilij dat die gelieel waren afgebroken, ging de graviti op heffigertoon vooxt. — Er was geen prake van een bezoek, me vrouw de gravin, doch eene ziel stond op het spel en het was mijn plicht die te redden. Ik begreep dat het arpie meisje door verbittering gedreven, in het ongeluk liep, en wilde trachten liaar door mijne woorden terug te houden, zooals ik hare stervende moeder beloofd heb. Met Gods hulp geloof ik liierin geslaagd te zijn. — Nu zij gaat toch voort met rijden,zegde de gravin bits,ik heb het altijd voorzegd, dat niets goeds uit haar kon groeien, doch wat zrou ik voor mijn armen zoon doen? — Doe niets, mevrouw; ik vrees dat er maar al te veel gedaan is. Reeds heeft het aan u»«n zoon zijne gezondheid en aan eene andere het nsge-luk gekost. Leg de zaak in Gods hand ! HOOFDSTUK XXI. Trenrlg Wederzlen. — Is er dan geen rust meer voor mij te vin den? Met deze gedachte had Koert zich gedurençie den langen slapeloozen nacht gekwollen en zelfs de daaropvolgende dag schonk hemgeenever-lichting. Nog meer ultgeput dan den vorigé'n avond zat hij op zijne stille plaats, en de frissche herfstlucht was niet bij machte eenige verkoelin| te schenken aan zijn brandend hoofd. Ieder woord dat hij den vorigen avond gehoord had, pijnigde zijn hart. De gedachte aan de onver-minderde achting, waarmede de kapelaan over Nora had gesproken, deed hem den zuçht slaken : Ach,waarom heb ik haar ongehoordveroordeeldl Een geruisch wekte hem op uit zijne mijme-ring. Lilly stond voor hem.- Om te verberaen wat er in zijn hart omglng, wenschte hij haar vrien-delijk een goeden morgen. Zij zette zich bij hem neder en vroeg eenigs-zins aarzelend : Koert, zoudt gij mij het genoeger willen doen mij dezen middag een paar uren op een ritje te vergezellen, dat ik gaarne met t doch zonder uwe marna, zou willen doen? Koert was meer verbaasd dan verheugd ovei dit verzoek. Ean rit met u? Waarheen? Gi; weet, kindlief, hoe ailes mij vermoeit ! Lilly vond zich een weinig teleurgesteld. — Ik dacht dat zulks u bij dit schoone wedei goed zou doen, doch als het u zou vermo'eien. Zij maakte eene beweging alsof zij zich wilde verwijderen. Koert zag dat hij haar bedroefde door zijne weigering, en wst kon hij, ihet het oog op hare zorg en voorkomendheiù jegens hem, beter doen dan haar de verzekering geven, dat hij tôt elken dienst bereid was. Bij deze verklarmg heldcrde haar gelaat op, — Het zal u goeâ doen, verzekerde zij, docll zij wilde over de zaâk geenc inlichtingen geven Gij moet mij op goed geloof volgen, ailes dôês wat ik van u verldag en mij ailes toevettrouwen Later zeg ik u ket waarom. Door mijn be3tai1 beneem ik uwe mama dè mogelijkheid eù « neen » te zeggen. Als gij maar geene tegen-werpingen maakt, Koert. Koert maakte geene tegenwerpingen; een maal ailes ingewilligd was hem élk woord, élk( gedachte daaraan te veel. SMl-Iewiaz overlsflsn. Uit Bern v.'orclt gemeld dat de Poolsohe dich-ter Henri Sieiiki^wioz woonsdagavond te Vevey overleden is, in dën ouderdom van 70 jaar. Tijdeiis den oorlog verbleef hij eerst te Weenen dan te Wa: viiau, on verbleef nu sinds eenigen tijd om gezondheidsredenen in Zwitserland. Sienki^vic» gebepen in 18é0 te Wola Okrzejsk*!. Hij wii.-: dej.^evi -rd^ s-'lirij-ver van Te vuur en te Z raard, -De .Zoudïioed on het wereldberœmd Qiio Varfl-:, doit- in meer dan 30 talen werd over-gebracht. In 1901 schreef hij nog De Kruis-ridders.TER ZEE. LOXl-H.N, 16 November. — De Engelsclio boot Sara Ralcliff, die eene groote voedings-lading voor rokening der Engelsehe regeering aan boord had, werd door eeno Duitsche duik-boot met twaalf kauonschoten verzonken. De bemanning werd te Lissabon geland. Terzelfdertijd wordt de Fransche zeiler Tsaar Nikolaas als verzonken vermeld. LOXDEX, 15 November. — Lloyds meldt : Men geleoît -dat de Engelsehe boot Polpedn verzonken gcworden is. NEW-YORK, 16 November. — De 113 per-sonen, die aan boord waren van de verzonken Columbia w;sren Amerikanen. De bemanning telde 50 koppen. Aan boord waren ook militaire dienstpaarden'nit Boston, van waar de Columbia met 1500 paarden vertrokken was op 19 October ter bestemming van S' Nazaire, in Frankrijk. Van daar wws het schip op 2 November met het overige eeiisr lading staal naar Genua vertrokken. IN DE LUÇHT. BERLIJN, 16 November. (Ambtelijk.) — Den morgen van 15 November wierpen vijande-lijkc vlie-gtuigen bommen -op de haven van Brugge eu Oostende. Aan de vaartuigen en marineiurichtingen werd geene schade veroor-zaakt. OfiicieeleMededeelingen In Vlaandei'CD, Frankrijk eu Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 16 November. — Uit het groote hoofdkwartier : — Legergroev van kroonprins Rupprecht. — Gedeeltelijke vooruitstooten der Engelschen aar den straatweg Mailly-Serre en Oostelijk en Zuid oostelijk vanBoaumont, mislukten in handgrana. frou3trljd. Stoake aanvaîlen tegen Grandcourl braken onder ons vuur ineen. Den Franschen ont namen w-ij het Oostelijk deel van Saillisel. Ir hardnekkig straatgevecht bestormde het Heno versche 'fusélieT5regiment N° 73 taai verdedigdi Fransche graven aan den Noorderrand van hei woud St-Pie.Te-Vaast. 8 officieren, 324 man er 5 machiengeweren zijn ingebracht. Bij de gevechten van gister in den sectoi Ablaincourt-Pressoir is geen verandering in d( wederzijdsche linies gekomen. — Aan eenen vijandelijken vliegeraanval vielei in Oostende 39 Belgen ten offer. Als vergelding voor het afwerpen van bommei op vreedzame Lotharingsche plaatsen, were Nancy in de laatste dagen van op den grond ei uit de lucht beschoten en beworpen. — BERLIJN, 16 November, 's avonds. -Uit het groote hoofdkwartier : Op den Zuidelijken oever der Ancre is b: Grancourt een gevecht aan gang. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, woensdag 15 November. — OSi cieel : Ten NooTden van de Somme, vorderingen aai den Noordelijken hoorn van hot boseh St-Pierre Vaast. De bedrijvigheid van het Duitseh geschu is in den loop van den nacht tamelijk levendi] geweest in de streek van Saillisel. Ten Zuiden van de Somme heeft de beschie ting, die sedert twee dagen duurde, in de streel van Ablaincourt-Pressoir, tijdens den nach eene uiterste kracht aangenomen en is dezei morgen gevolgd geworden door een Duitsc] tegeneffensief, uitgevoerd door belangrijk atrijdki-achten tegen de door de Franschen de] 7 November veroverde stellingen. Van aan d suikerfabriek van Ablaincourt tôt aan het bosc! van Chaulnes werden de aanvaîlen met vei ! woedheid geleid, te beginnen van 6 uur 's moi gens. Nietoegenstaande de uitgebreidheid va den aanval en het overvloedig gebruik va: vlammendevloeistof, evenals van tranenlokkond obussen, hebben de Duitschers eene bloedig | mislukking geleden. Ten Zuiden van de suikei ! fabriek, tegenover Ablaincourt en Pressoiri evenals in het boseh ten Zuiden van die plaati , heeft het vuur van het Fransch geschut en va de Fransche machiengeweren de aanvalsgo vingen gobroken, die zware verliezen ledei Alleen eenige Duitsche afdeelingen liebben d huizengroep kunnen bereiken ten Oosten va Pressoir gelegen. De doelmatig door de Frar schen beantwo- rde beschieting duurt voort ové heel de streek. Ten Oosten van Reims mislukte een Duitscl: overval op de kleine Fransche posten voc Prosnes. — PARIJS, woensdag 15 November. -offieieel • A-an het Sommefront duurde de slag ganse den dag hevig voort. De vijand beproefde m< aanzienlijke krachten eene machtige inspannir ten Noorden en ten Zuiden van den stroom i ' gelijk. De weerstand onzer troepen overwo de stormaanvallen van den vijand, en do; vermocht slechts beperkte voordeelen ten prijs van verliezen te bereiken. Noordelijk de Somme volgde op overvloedi artillerievuur een aanval tegen onze stellinge [ van Lesboeufs tôt Zuidelijk van Bouchavesne 1 De vijand kon voet vatten in onze voorui gesehoven deelstukken aan de Noorderspits e aan het Westfront van het woud S'Pierre-Vaas Overal elders heeft ons macliiengoweer- e spervuur de pogingen des vijands verijdeltl; Zuidelijk den stroom herhaalden de Duitschers 's namiddags hunne poging op het front Ablaincourt-Ghaulnesboseh. De met verbittering gevoerde strijd eindigde met een tegenslag voor de Duitschers, die met bloedige verliezen in hunne uitgsngsgraven moesten terugkeeren, behalve in 't Oostelijk deel van het tlorp Pressoir, waar zij konden vooruitkomen. Op het overige iront bij tusschenpoozen ge-sahutvuur.(ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, woensdag 15 November. — OSi-oieel:Haig meldt : Vannaeht hebben wij het terrein» dat wij bij de aanvaîlen van gister ten Noorden van de Ancre bemachtigd hadden, in staat van tegenweer gebr-acht. Er zijn weer gevangenen genomen. Hun aantal zal later .gemeld worden. Op het Oostelijk Gevechtsterrein,. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 16 November. — Uit het groot» hoofdkwartier : — Front van generaal-veldmaarachalk prim Leopold van Beieren. — Aan het bruggehoofd van Duenhof (Zuidoostelijk van Riga) Word eene aan-vallende Russisehe infanterie-afdeeling terugge. dreven. — Front van generaal-oversle aartshertog Karel. — In het .Zividerdeel der VVoiidkarpathen leefd» de wederzijdsche artilleriebedrijvigheid op. Aan het Zevenbergsche Oostfront mislukteB sterke Russische aanvaîlen Oostelijk het Putna-dal. Noordelijk van Sulta ondernamen Oosten-rijksch-Hongaarschoafdeelingen eene verkenning. Op den Monte Alunis bij Sosmezoe (in deri Oitozpas) bleven Roemeensche vooruitstooten zonder gevolg. De strijdbedrijvigheid Noordelijlt van Campolung is versterkt; ook op de banen, dio al over den Roode-Toren- en den Szurduk-paS naar het Zuiden voeren, verdedigt de Roemeen taaizijnen vaderlandschen.grond. Wij deden vorderingen emtamen gister ~5 ofiicieren en meer dan 1200 man gevangen. — BERLIJN, 16 November, 's -avonds. — Uit het groote hoofdkwartier : Aan het Zevenbergsche Zmdfront gevolgrijl* vooruitdringen. COOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 16 November. — Ambtelijke m», dedeeling : — Front van cavaleriegeneraal-overste aartt' liertog Karel. — De gevechten beiderzijds d» Sehiu- en de Alt-rivier gaan gunstig vooruit. Er werden over de 1200 gevangenen ingebracht. Noordelijk van Campolung en bij Sosmezo weerden wij Bterke Roemeensche aanvaîlen af. Noordelijkvan Sulta ondernamen Oostenrijkseh-' Hongaarsche afdeelingen eene verkenning op den Monte Alunis. Zuidoostelijk van Tolgye» bleven Russische aanvaîlen zonder gevolg. Op de hoogfsen van MeStieanestio voorpostge-| vechten. ' — Front van generaal-veldmaœrschalk print 1 Leopold van Beieren. — Bij de Oostenrijkseh-Hongaarsche troepen geen gevechtshandelingea van belang. (RUSSISCHE "MELDING.) i ST-PETEKSBURG, woensdag 15 November. — OSicieel : i Op het Zevenbergsche front hebben de Roe-1 menen ten Noorden en ten Zuiden van hei i Oituz-dal den vijand teruggeworpen, eenige gevangenen -genomen en 3 machiengeweren ver-overd.In hetTurgului-, het Oolt- en het Jiuldal duren j de hardnekkige aanvaîlen van den vijand nog steeds vooTt. Versterkt met aanzienlijke Duitsche strijdkrachten die pas aangekomen zijn, is hei den vijand gelukt op sommigepunten de Roeme-nen terug te dringon. 1 In de Dobroedscha is niets van belang voorge. vallen. î DeOosteni'ijksch-ItaliaaiischeOorlog WEENEN, 16 November. — Ambtelijke me-dedeeling : J De gister gemelde onàernemrng Oostelijk van Gorz voortzettend, verovorden onze troepen 1 weder eene vijandelijke ^raaf, namen 60 Italia-1 nen gevange» en maakten"twee'maehiengeweren 0 buit. •: !i 1 Een onzer vliegtuigedîaderfî belegde de milU e taire werken bij de statie Porka Carnia over-1 vloedig met bommen. (ITALIAANSCHE "MELDING. ) i ROME, woensdag 15 JNovember. — Offieieel t i Op het front in Trentino -bedrijvigheid van da e wederzijdsche artillerie, en voortdurende vijan-e delijke troepenbewegingen tusschen hetEtsch- en het Assa-dal. i, Op het front in het Kustenland, wis^eling van s, geschutvuur op sommige punten aan de boven-n en de midden-Isonzo. i- Op de hoogte San Marco,^en Oosten van Gorz, t. heeft de vijand .gisterochtend met 3 bataillon» e door sterk gesohutvuur ^gefîteunde aanvaîlen ge-n daan tegen een veoruitept-ingend deel onzer Unie i- en tegon de daaïbij -aansluitende stelting « Casa ir dei due pini «-genaamd. Vijï «anvallen zijn ach-toreenvclgen« doOT onze twspen afgestagen. Ver-e volgens heeft do vijand met jgsenohwt van aile ka-ir liber deze ste-lling beschoten. waa-rvan de onzen 's middags de meeSt bloo%estelde voorste ver-schansing ontruimd hebben. Op don ICarst liebben wij nog enkole front-fa stukken door kleine vorfrwarftsehe bewegingen it verbeterd en eenige gevangenen genomen. g Vannaeht hebben vijandelijke zeevliegtuigeu ,e in de stïcok va)i Aqnileja bommen geworpeni n twso militairen gedood en 4 ^îlpcsuwen en kinderen ;e gewond. ;e Als antvooïd cfp dien aamnal heeft een Italiaansch lucbtsmakleol "èonen ènrl-leî3 aanval g gedaan op de -sbatio vooï zoei-\-liegtuigen te Pro. n seno on ter l-eede van Triest en Ze met zichtbaaï s. goed gevolg gBboreburclWS'd. t- Vijandoîijko \liogiiiigep. bphb"n eenige bom. n mon in GofÈ en in Oiike'e ;pîa.its?n aan den beno» b. den-îsonjso geworpen. Geen slachtoffers, geeil n Kcijade.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes