Het volk: christen werkmansblad

1482 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 28 Octobre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 27 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mk6542kr5x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

HET VOLK CHRISTEN WERKMANSBLAD Yerscliljnt 6 maa! per weelt 3 Gentlemen het nummer Aile briefwîsBeïïngen Ttacht-vr$ t« ser. den e.an An g. Van Isegliem, uitgever voor denaaml, maatsch. «Drukkerij Het Volk»4 Ueerstecg, n® 16, Cent. Bureel voor West-Vlaan dereirt ©estoc Bossuyt, Recollatten* «traftt, 14, KorU|jk. Men snhrjjft ta « Opalle postkanfcoranaan lOfgt per jaar. Zes rua&nden Ir. 5.0% Drie maandeu fr. 2,50. Aankoiiilaingan i Prjje volgens tarief. Voorop t# betalen. RechterTîjkâ herstelling, 2 t% pp.r regel. Ongeteekelîdo brleven wordê» Ijeweigerd. TBLEFOON N* 137, Gante IN DUITSCHLAND, £e!zs?r Wlllî^lm en âsn geireralen stat Bcrlijn, 26 October. — Ambttlijk. — De Keizer nam gister het verslag van den overste van het Burgerkabinet en -dit van den generalen staf. Ssen îredêsaanfcorl. Berlijr, 16 Octob.^r. — Do Norddenlêck* Al-tfari. fteitung schrijft ; De Daibf Teietrraph verneemt «llerlei bijzonderheden uit Milaan over het r.oo3ezegd vredes-aanbod aan Frmkrijk, nk uw.-î clrt in de vijandeliike pers reeda herhaal-dclijk beaproken werd. Volgena deze bijwmder-heden zou Duitschland, door tussehaukomst van een Bilgischen diplomaat aangaboden hsbbàft Boigië ta herstcllen en Elzas-Lotharingen ttf te st&an, togen schadovergoeding tsn koate van Rusland. Het atmbod is door Eiigeland en Italië sis oncanncembaar verklaard, Het Wolffbureel meldt hierove* dat al deie moldingon uit%'indaels zijn. Be Euttnts Korfnntl?, Den Haag, 26 October. — Handclsblad tneldt uit Purijs : De Nation schijtt over de aanstaande konferentie der Verbondenen, dat hefc eigenlijk geenc Entente-konfercntie is. mar.r eene récit* dîplomatiscïie, politieke en militaire besprekin-gen, waaraan allccn bepaalde personen, met bij-Zonderc zendlng geiast, zullen deelnemen. De hoofdpuntcn zullen zijn : de ccnheld van het front, samenWcrking tusschen de légers en de eenheid in de cconomiepolltick; over de oorlogs-aoeleinden zal men niet In 't bijzondcr spreken; lnriehtirigen buiten de regcerir.g zullen bij deze zittingen niet toegelaten worden. fîsâsrlisfl en Enrœîanfl. Den Haag, 25 Octob°r. — Taderland meldt dat de Engdsche regeering gecn enkel uifcvoer-verlof naar Xcderlsnd meer toelaafc. Het Kor-respondonzbureel dat daarop om inlidittngen gin g, vernani dat het nieuws juist was; dezen nwatregel is echter nlet alleen tegenover Neder-land genomen, daar Engeland zulks deed tegen aile neutrale staten en het in geen verband staat met den doorvoer van zand en kiczeL Ngfisrîanil en Amarika. Uit Washington wordt gemcld t De Neder-landers hebben andermaal, door den Neder-landschen gezant, bij het oorlogsambt, voor-«tellen gedaan over het vrijlaten van den stoo-mer Nicuw Amsterdam en andere sehepen, die in de Ameiikannsche haven liggen. Men gelooft dat do Noderïandsehe regeering bereid is groote toegevingen t« dora pm het opeisehen dezer sehepen te beletten. Alhocwel de Nederlanders geene toelating tôt het ge-bruiken dezer sehepen in de gevearlijke sectorï ziditn geven, gelooft men dat het in dienst treden dezer sehepen sal tttegelisten worden voor de kustvesrt en den haiilel ovct zee. Op die manier zouden de Bondget!»oten over meer schipsraim be&chikken. Honderden Dnitœhe onderdanen litbben aan Wikon vcrzocht, de reis naar Nederland toe te laten. Vele reizenden xijn van 't binnenland gekomen om eene plaats te bespreken op Nicuw Amslerdam. IN RUSLAND. Kopenhagen, 26 October. — I>oor bemidde-3Ing der Russische-Eri gelsche handelskajr-er te Wladiwostok en dczer aîdeeling te Y*noouver iullen de handelsbetrekkingen tiissehcn Rusland en Kanada bevorderd worden. Werkbeurzen. — Het 'wetsontwerp door de Russische regeering nopens de Werkbeurzen aangenonsen, wordt door den minister van arbeid in toepsssîng gebracht. In elke stad vna meer dan 50.000 zielen zal eeae Werkbeur* ingericht worden. De eerste isijn reeds in wer-king, nsmelijk : S. Retersburg, Ebarfcow, Moscou, en Odessa, Met toelating van den beveeg-den miîiiater knneen steden van min dan 50.000 Delen insgelijks Werklieureen tôt etand brengen. OfljcieeleMedeâeeHngsn i ■ la Viaandereii. Fra^kryk ea Elzas. ; (D0ITSCHE MELDING.) ■ BEREIJN, 26 October, — Hit Jjat groote ■hooïdkwsrticr: — Lcytrgrarp van kroonprîns Ritpjrrtchi van \Beiwen. — Gister ea binst den nscht waa oo 'aa-tiHeriestrijd levendâg langs ganach het front in Vlaanderen. Bijaonder hevig was het vuur van *t HoutKnlster-bosch tôt Hollebefee. Da» steeg het "s morgens tôt roffelvuur. Naehtelijk deelaaanvallen der Franschen en Engelechei mislukten overel \»oor onze linies. Volgena de ingekomen meldingen tôt hiertoe zijn na het dag-worden aan verscheidene plaat son van het front aan va lien des vijands gcvolgd — Legergroep van den Duitschen kroonprins — Na sterke vuurvoorbsreiding stootten d< Franschen gister van de îToorder hellingen val den Chemin des Dames in den Ailletta-gront vooruit. De a«rival botsto op de voorgaander naoht aan den Zuider rand des wouds van Pin fit bijgetrokken voortroepen, die na korten tijdi op den Noorder-oewr van het Oise-Aisne-kanaa toruggenomen werden. Het gelukte daarbij niet hot voor de laatste strijddagen in 't doorschoter ■woud van PiTion aangebonwde geschutsrcate rieal volledig te bergen. Mpermaels beproefde de vijar.d later do ka-naaivlakte te overschrijden. Hij werd overal doo» onze krmptroepe» teruggeworpen. — Op den Oostoever van de Maaa bestormden dappare Neder-Baksisehe bataillons met vlam-menwarpers, op meer dan 1200 meter breedte, de Fransohe stollingen in het Chaume-boseh, overvreldigden de bezetting en brachten gevan-genen terug. Verscheidene tegenaanvallcn van den vijand tôt horwmning zijr.er graven, braken sonder nut en bloedig 6amer. — Bij de overige legers Irwam het bij etorm en regen tôt talrijke gevechten van verkeeners-afdeelingen.— Avondbericht. — De gevechten van hedsn in Vlaanderan ontwilckelden zich tôt een sterken alag. Sterka aanvallen der Franschen en Engel-sclion, van Bixschoote tôt de baan Roeselare-Yper en r.an weerskanten van den straitweg Meenen-Yper, zijn ondanks menigvuldig aan-storman in onze afweerstrook bloedig samen-gebroken.Aan het Oise-Aisne-kanaal geiinge gevecht«-bedrijvigheid.(FRANSCHE MELDING.) PARUS, donderdag 25 October. — Olficleel : In 't Noorden der Aisne 1s de toestand on-vemnderd geblevsn in den sector Braye-en-Laonnaïs-Ciiavignon. Op het front Chavignon-Mont des Singes hebben onze troepen bij het benuttigen hunner voordeelen de hoeve van Rozay boreikfc. Het aantal sedert gister in dit gebied genomen gevangenen overtrett 500. Levendige nrtillaricbedrijviglieid in het ge-blsd van Cerny-en-Laonnais, alscok ln den sector van Vauxmaisons. Wij verstroolden ecn vljandelljke pntroelje, vrelke ten Oosten van Cerny beproefde in onze linies vooruit te stooten. Een overval op den Sapigneul-ksp, dien de vijand door eene hevige bcschiefcing ingeleid had, werd tcruggesla gen. Op den rechter Maasoever wederzijdsche ar-tiUeriebedryvlgheid in dea sector van het Chaume-bosch. "Wij deden in de streek van Eparges een afzonderlijJtt ondei»eiaing,'srelke ons toeliet gevargenen weg te voeren. VijandelijUe vliegtuigen hebben twee boramen op Nancy gcworpen; gecn offers. — Avondbericht. — Wij rukker. sedert dezen niorgen over 't algemeen vooruit overtieen de gisteravond bereikte stelllngcn. Deze bereiken tegenwoordig het Oise-Aisne-kanaal. Het dorp en het woud van Pinon zijn in onze handen, evenals het dorp Parguy-Filaîn. Ten Zulden van Filaln bouden wij de hoïsteden St-Martin en Chapelle-Sfcc-Bcrtlie. De vijand hceît onder onzen druk gewlchttg oorlogsmateriaai ln den steek moeten laten, waaronder een twintigtal kanonnen, onder welke verscheidene van 15-centimeter-ka liber. In den loop van den dag hebben wij meer dan 2000 gev&ngenen genomen. Op den rîchter Maasoerver llet de vijand op de 's morgens gcraelde beschietlng onzer stef-lingen aan het Chaume-bosch ecn aanval vol-geo, dien wij door vuur afwezen. {ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, woensâag 24 October. — Officleek Gisteravond viei de vyand weer onze stellln-gen bij het Houthidsfcer-boscïi aan. De aanval rlchtte zich fcegen de verbindingsplaats der Engelsche en Fransche legers en werd volledig fcernggeslagen. Sedert onze aanvallen van 's morgens 23 October riehtfee de vijand nu aanvallen fcegen onze nieuwe Unie, zonder aan eenige plaats welsla gen te bereiken. Een gevolgrijke onderneialag werd gisfcer-nacfci ZnidoosteîBjk van Gavrelle niigevoerd. Een aantal vijanden werden gedood, eeliige zijaer schudbolen opgcbii &jn; eenige gevangenen en macliiengeWeren werden door ons ingebracht. Bij pairoeljegevechten Ziûdelflk van Havrin-•cniît naraen vrij binst den nacht eenige gevangenen. r Aan het slagfront was de vijandeijke artillerie 3 heden namiddag bedrijvig tegen onze stellinger î in het Houthulster-bosch. Onze artillerie be-schcot de vijandelijke batterijon en richtte ver-, nielingsvuiîr op verscheidene plaatsen. Voor de vlieger» was gister hot stormweei . ongunstig. ; Op feet Oosteïijk devecMsterrein, | (DDITSCHS MELDING.) BERLIJN, 26 October. — Uit het groot® 1 hoofdkwartier : 1 Er zijn geen gewiohtige gebeuitenissen ge-■ meld. — Avondbericht. — Niets van beteekenis. ( O OSTENRUKSCHE MELDING.) WEENEN, 26 October. — Ambtelijke mede-deeling : Onveranderd. (B0LG AARSCHE MELDING.) SOFIA, 24 October. — Van den gencraalstaf : Zwakke gevechtsbedi-Uvigheid (RUSSISCHE MELDING.) S. PETERSBURG, woensdag 24 October. — Oîfieieel : West- en Zuidwestfront, geweervuur en artil-leriestrijd.Roemeensch front : In de streek van Okna en Zuidelijk van Grozesci richtte de vijand giftig gas tegen ons. In de Oostzee onveranderd. Vliegwezsn : Den 23 October word een onzer waarnemiiigsbaliotia ploteelir.g aaligevallen door twee vijandelijke vliegtuigen, die er bommen op wierpen. De ballon vatte vuur en stortte snel ten gronde, Vaar hij volledig verbraadde. D6 waarnenaende officier kwam dank aan een valscherm ongedeerd op den grond. HP (SE BNtKMS. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFL\, 24 October. — Van den generaafctaf : Op den kam dex Mokra-planina en Westolijk het Ochrida-meer tets levenrilger artillcrievaur. Oostelijk de Wardar e* Zuidelijk van Doiran hield de wiurbetîrijvigheid ondanks den regen met dezelfde hevigheid aan. Een zwakke vijandelijke aanval Zuidelijk van Doiran werd door ons vuur afgewezen. ^eOosIcarijkseh-îlâliaaBScheOorîog» (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 28 October. — Ult het groote hoofdkwartier : Het doorbraakswelslagen bij Flitsch en Tol-mein benuttigend, zijn onze divîsies ln vooruit-drangoverheen Saga, Karfi-eiten Ronzin». Voor zooveel zij nlet in gevangenschap geraakten, rija.de trpepen van den Noorder vleugel van het 2" Ifcaliaansch léger verworpen en aan "t wij-kcH. In ocweerstaanbaren voorwaartsdrâ'ng overschreden de Duitsche en Oostenrïjksch-Hongaarsclie reglmenten, ln krachtsbetoon wedijverand, de hun aangegeven doeieinden en wierpen den vyand uit de rugwaartsche hoogfcen-steUUngen, welke hij traduite ta behouden. Onder onzsn druk op hunne Noorder fla^k begonnen de Itallarfea ook de hoogvlaktc van Baiiisizza-Heiligengeest te ontruimen. "Wij strlj-den reeds veclvuldlgop Italiaansch grond gebied. Het gevangenontal is gestegen tôt ojgr de 30.000 man, waarbij 700 officieren; de MR tôt moor dan 300 kanonnen, waaronder veel «wnre, Helder herfstweer begunstigde gister de ge-vechtshandelingen.— Avondbericht. — Aan het Italiaansch front zijn onze korpgen al strijdend in vooruitdrang. Het getal gevangenen en buit groeit van uur tôt uur aan. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 26 October. — Ambtelijke mede-deeling : De Oostem-ijksch-HongaarEoha ea Duitsche strijdkrachten aan de midden-Isonzo over-Behreden in dapperen voQruitdrang de linie Karfreit-Auzza. Do bewegingea zijn sedert gister vreeg door schoon weder begurjstigd. Ook op de hoogvlçkte van Bfdiisizza-Iîeiligenge-est tôt in da streek van den Monte San Gabriel» werd de weerstond der Italianen gebroken. De vijand is bezig al het terrein vrij te geven, Welks bczit hij in den elfden ïsonzoslag met het leven van vole doizenden kpcht. Op de Karsthoogvlakte, bij onveranderden toestand, onfcwikke&en zich plaatsgewijze levendige gevechten. De aandrang der Verbon-denen vermocht in twee gevcchtsdagen de vijandelijke linle op S0 kiioraeter breedte aan 't wankelen te brengen. Bij de wljkende Italianen heerscht veelvuldig de grootste verwarring. Talrijke fcorpsen moesten, volledig aîgesneden, op 't vrije veld de wapens strijkcn. i — MENGELWERK 125 !. CAPITOLA. , — Mijn -neef, de heer Graves Lenoir, stelde Vlej. Dny hem voor; Mej. Gapitela Black, i — O we zijn reeds oude bekenden, hernam hfl (met eene hofTeljjke bai^ing voor CapifeoJa. Oî zou :Mej. Black â<9i die onianocttngin hefchosch nlei Jmeer herînnerea, die m'g het genoegen verschafte •liaar naar liulste vergezeBen ? — Wcl zeker, mijnheer, zegde Capltola, «en rldderlijken dienst vergeet men niet licht, bij-«onder wanneer hij, die hem bewees, vertrok «onder zijn naam te noemen. — Deed ik dat ? laohte Grave» ta een lonnstool •laats nemend. Hij zette het gosprek voort op dien gcmakkelijken toon, eigen aan mannen, die 4e wercld kennen. S Nu ec-ns richtte hq t woord tôt Oapitola e>& Etot Clara. Opde eeratatrachtte hij een gunsti-indruk te tnaken; Clara bewees hij eene eer-ig^ en tareos teedere opmerkzaaBaheid. Als scherpe «pmerlœter had Capitola dadeïjk Jezien, dat hij zich om de gnnst. der jorg»> me-Jirfvrouw bemoeide, dooh zouder Teel bijval naar het scheen. Op Capitola m»akle Lenoir een onverschîlligen indruk. Zij vond, dat hij good ko» praten en nette raanieren bed, «mais ito® dat van oen man van râjn stwid kon vErwachtsn. Het ^esprek îiap ovar allctîaEcscfen zaken, voornarnelijk ovot het weetr, waartoe de etorm eene papas te gelegenhcâd aanbood, die nn met een helsch geweld woedde. Aan terngkeeren nonr WairfielsboUBB kon Capilola niet denlœii, ze nam daarom de oitnoodiguig vas Clara atra, om te overnacliten, oÎBchnon lrare arme ooia zeker in «agst en ongerustheid zon zitteii. Na feet avondmaal, wanwjp Cravea Lenoir hen uitgaooodigd had, begaven meh do twee meisjes weer naar Clara's kamsr, om aog eer. paar «urines origeiStoord te kannen praten. Da tijd vîoog om en *i sloeg ett are, toen Clara de nieht 1 van den majoor naar hare kamer bracht, Oapitola waa niet zesr slaperig. Zij gevoelde eeae soort bijgelooviga vrees, die zij niet kon overwitutea. ée dacht wear eaa de aonderiinge verschijning, die zich bij liste aankomst aan het | raam dar bov-eaete vGrdfepinR veatoonde, en o wonder l hoe meer zïj er aan daeht, hoe loven-' diger zy zich verbeeldde, die witte gedaante nog orge as g e rien te hebben. Zij meenae die bleeke trekken, die pijnlijke Oitdrukking VBn dat sehoon gelaat, die go 1 vende zwarte haren reeda te ken-nen; doch wie was die persoon î Waarvan deze waan t Hoe dat gesùclitebsdrog te verkferet T , Want, dat het niets andsrs was, stond bij haar vast, ofschoon tb had durven «weren, dat de vor-schijning haar niet vreemd waa. Om zich niet langer met deze gedachiaa t» kwellec en er eene andere riehting aan te geven, begon Capitola hc.ro kamar cens goed rond te aùai. Voor ailes keek ae eeœt onder haor bed, wa®t sedert den naeht, dat sb h diie bandieten onder ontdekt had, hield *e elken a vond di# blesse msp&ctie. Haar tweede blik gûld de wan-den der kamer, doch wie beschrijft here ontzet-ting, toon *» wederom de witte gedaante ont-dekte, wsersan ze ring pas gedacht had. Bij al hare Hoekmoedighoid die Capitola reeds in jTvpr U' geval op de proef gesteld had, berfde ze over haar geheel linhaam en moest ze de leuning v«n een stoel grijpen, om niet te vallon. Ze was op'tpunt van bewusteloos te worden,dochmet foewonderenswagrdige wilskracht _ overwon zij hare xwaklieid en beechouwde opnieuw de witte gedaante, die onbeweegîijk dicht voor den muur stond. Capitola bemerkte lia ferst, dat bet een beeld was, het tevensgroot portret eener jong# vrouw, de 7,eM-K die Capitola aan het raam ge-lâen en in de «raretreken als het «pook voor het * Yerborgen Huis » bekend waa. g% Vcrvol^ti Groote geschnfcsmassa's, uit aile kalibers sa-mengevat, en onoverzienbarc mejilgten oorlogsmateriaai viclen In handen der Verbondcnen. Een Oosfeenrijksch-Hongaarsche divisie nam alleen Zuidwcstelijk van Tolmein 70 kanonnen van den vijand. Tôt thans zijn over de 30.000 gevangenen door de verzamelingsplaatsen der Vcrbondenen gegaan en zoowat 300 buitge-maakte kanonnen geteld. Klein-Azië, Kwikasus en Syrie. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL,' 24 October. — Ult het hooftlkwartier : Artilleriestrijd tusschen den vijand en onze troepen in Mejopotamië. Dialafroni : Bij de Eagebsche voormarsch tegen Kizil Rabat trokken de Turkaclie troepen zich terug op den Noordelijken oever der Diala. Aan de overige fronten geen wezenlijke ge-beurtenissen.— KONSTANT INOPEL, 25 October. — Uit het hoofdkwartier : Kaukasusfront : Een kleine Russische over-valspoging werd verijdeld. Opstandelingsben-den, die zich in de nabijheid der Hedschas-baan verschanst tadden, werden met groote vcrliczen voor hen uiteen geslager. 1 TER ZEE. Berlin, 26 October. — Ambtelijk. — Door eene van onze onderzeebooten onder het bevel van kapit in-ïultenant Rose, werden onlangs ln den Atlanfcischen Oceaan en in 't Kanaal, zeven stoomers met rond de 29.000 b. r. t. ver-zonken. Daarbij bevonden zich eene bewapende stoomboot, denkelijk met olie en gazoline ge-laden. en vier onîïekende stoomers welke uit bcgeleidingen weggeschot^n werden. De oversit van den AdmiraaUtaJf d. Marine. Den Haag, 26 October. — De Britsche ad-mirallfccit deelt mede : In de verloopen week zijn 17 sehepen van meer dan 1600 ton en acht sehepen van min verzonken; zeven schel>en werden zonder gevolg aangevallen. B UITENLAlNrD. NEDERLAND. — Nopens het droogleggen der Zniderzee werd door de ingestelde staats-kommissie in Oe Nederlandsche Kamer een verslag neergelegd. De kosten zrsîlen 200 millioen guldan (400 millioen frank) bedragan. Het bon-wen van den grooten dijk zal 9 jaar duren en daarvoor aile an zal meer dan 164 millioen guidon moeten uitgegeven worden. Door de droog-leggîng zal STederland met 200 duiiend hectaren vruchtbaren akkergrond verrijkt wordon. Men zegt dat het ontwerp door de Nederlandsehe wetgevende macht zonder twgfol macht van uitvoering zal verlcrijgen. — Op maandag 8 October, heeft de Viaa msche kring te Amersfoort, onder voorzittersehep van den heer Diiboin, zijne reeks wiatervoordraehton begonnen. Luitenant De Raedt, uit het kamp van Harderwgk, beeft eene voordracht gehou-den over den volksdiehter Constant Hodister, die twi nog aan het front achter den IJzer in de rangeai staat. De avond trerd gasloten met het voordragen van een paar mooie gedâjjifcen door Méjuger Victor en het zingen van lieve vlaamsche lie-deren door mevrouw Beyens. ZWEDEN. — Dit'jaar zal de Nobelprijs niet oe gekend worden. DENEMARKEN. — Ook in dit fend gaat de vetkaart ingevoerd worden, 250 gram boter of smout per week en per persoon. JAPAN. — De Chinecsche regeering heeft met Japansche banken^ene leening van 6 millioen, 600 duizend yen gesloten. Ditgeld moet dienen tôt het bouwen van den Ghinneschen ijzerenweg Kirln-Chang-Qiïm. De lcenlng is aangegaan voor 30 jaar, Bal 5% intrest geven en is gewaar-borgd door den eigfndom en de opbrengsten der lljn. De ijzerenwegnmtschappij van het Zulden van Mandchourië (Ghina) zal gedurende den gansclien duur der leening den ijzerenweg be-heeTen, met rcclît van 20% op de zuivere Wln-sten.AMSHIKA. — Zurich, 26 October. — Ten-gevolge van een ©ricaan in de Mexikaansehe wa-ters is een groot Noord-Amerikaansch schlp verloren gegaan. Bij de baal van Manzowlka zijn door çen wervelwinfl vele hnizen ingestort. — De regeering der Vereenigde-Staten heeft aan Engeland eene nieuwe leening van 30 millioen dollar toegestaan. IINT BELGIË. 's RI]Lrs ïïnîvsrsltslt ta Gsnt. STUDIE DER OUDHEIDKUNDE EH BESCHAVINGSWETENSCHAP. • TOELATïNGSEXAMEN voorgewone laerlingen Het toelatingsexamen voor studenten m Oudheidkunde en Beschavingswetenschap aan de Universiteït te Ge.nt zal vermoedelijk in de eerste week van November worden afgenomen. Het examen zal oinvatten : Voor A) Art3wu!olo!ji* : X. Kiassieke talen : d) Latijn (lirins, Tacitus, Vergilins, Horatins); 5) Grieksch (Herodotus, Plato, Romems, So-phoeles).II. Moderne talen. a) Nederlandsehe taal; f>) Duitsche, Fratische of Engelsche taal (naar keuze). III. Ge-schiecknis en Aardrij kskunde. a) Be-ginselen der vaderlsndsche algemeene geschie-denis; 6) Begïnsclcn der Aardrijkskunde. Voor B) Stadenten der Nieuwere Kvnel en Beschavingswetenschap : I. Klassieke talen. o) Latijn (Caesar, Nejws). n. Moderne talen. o) Nederlandsehe taal en letterkur.de; 6) Duitsche, Fransche of Engelsche taal en Ietterkunde (naar keuze). III. Gesehïedenis en Aardrijkskunde. o) Beginselen der vaderlandsche en âlgemeene goschiedenis; 6) BeginBelen der Aardrijkskunde. Leerlingen die wensehen aan de lessen over Oudheidkunde en Baschnvingawetfcttschap deel te nemen kunnen zioh scbriftelijk of mondelinga v66r 1 Novembej in het Instituut, in do Onde Univorsitcit meldea (bij profesoor A. Jolies). Spreekuur : Maandag, dinsdag, donderdag^ vrijdag vaa 11 tôt 12% uur. Gent, den 25 October 1917. 1 De Beetor, Prof. E. Hoffmann. BRUSSEL. — Bij wibbeschikking heeft da heer De Witte, voorzitter van het Nederlar.dsch-Belgisch gezelschap «Les Amis de la médaille d'art » eene merkwaardige verzamelîng herinne-ringen uit de Brabantsebe revolutie a«n de stad overgemaakt, geldstakken, standaErdeii, pôt-werk, medaiHen, kenteekens, enz. Hetzelfda legaat bevat tevens eene séria geldstukkën dey Brusselsche schatmeesters, kettingen en gik'e-teekens en eeae eigenaardige klok der Chambre de Rethorirpte van HasseK. Tôt wanneer eeno passende plants in 't gemeentcmuzeûm is gereed gemaakt, zal de verzamelîng in 't stadsarchief bewaard blijven. WASMES (Hcnegouw). — In den bevoorra-dingsdienst hebben de toeziehters vastgesteld dat 1100 rantsoenen te veel ingesehreven waren. Het parket van Bergen heeft de bœken eange-slagen en het onderzoek wordt voortgezet. Het komiteit blijft in werking. Door Engelsche vliegeraaavallen gedcod en gekwetste Belgische bewoners WIJNGENE (Weet-Vlaanderen). — Bommen afwerpen op 20-10-17; a) gedood ; Eliza Verhoge geb. Maes, 4-1 jaar ond. b) licht gekwetst : August Verhoge, 41 jaarj Bourquin Moritz, 20 jaar; Msgde-lena ^'akefeld, 19 jaar. ICHTEGEM (West-Ylaanderen). — Bemmen-afwerpen op 20-10-17 : а) Gedood : Remi Nauwynck, 37 jaar, cen zwager als Belgisoho soldaftt in Helkuid geïtiter-neerd; Augwat Vermeersch, 40 j,mr, een broeder als Belgische soldaat m Holland gemtfrneerd. б) Erg gekwetst: Korel Lyeke, 39 jaarf Romanie Constant, 19 jaar. OOSTENDE (West-Vlaanderen). — Bommen-werpan op 22-10-17. o) Zwaar gekwetst : Pieter Hoornaert, 37 jaar, Nieuwpoortschen ccteenweg, 555, is intusschen gestorven; Désiré Del^xyser, 40 jaar, Stock-holmstraat, 21, vier broeders en een zoon m het Belgisch legsr. 6) Licht gekwetst : Isidoor Bloadeei, Nicuw-jroortwche eteenweg, 445, 48 josr ©ud; Camiel Van Damme, 17 jaar, Torhoutsche Kteeaiwrg, 258 Maurice Dekeukelaere, 18 jaar, ZimmErmann-atraat, 50; Frans Mongare, 21 jaar, Sprotgargi lieopold Vaaloo, 47 jaar, Zimmernunœsfa-aat, 50; Oscar Hrnrel, 40 jaar, Taubenhmsstrafit, 21 Maurice Reynaert, 17 janr, VeHatraat, b. ANTWERPEN. — DoHcr Frans Santn, Wol-straat 10. — Mond en tantiziekten, piombjeren, inaetten van tanden. Raadplegingen van 10 tôt 12 ureen *S naraiddags van 2 tôt 5 ure; s maan-dags van 3 % tôt 5 un». <98a>' KORTRUK. — Battcrijen en bij J. Druant, IJzerwegl an, 3, Korirljk. Gt>0s) KORTRIJK. - GASBEKKEN, gîazen, toe-behoorten; GASKOUSJES voor çBerhande bskken. JUSTIN ÏÏOUDMCOT, Leurrant 4. flTÎ-^S.) SPAART UW SCHOENEN met het mhoen-beslag «HIGH LIFE», voor heeren, damen en kinderschoenen. Iacht, sterk, praktisch, ®»er-lijk : Dutry-Colson, Vcldstraal, 12, Gent. <76s) mmmmwiAWM. Zittlng van vrijdag, 26 October, Sa 't Land-bouwcrshui* te Ont, den heer volSiSfertegecTWor-di^r SÎAEHHA JT. De heer voorritter doct de voigendc meded.ee- UnVLEESCHMBEL. — Er is 6000 kilo, 4000 kilo voor het gewest Eecloo en 2000 tolo voor het gewett Audenaer<3e. , -, PERELGERSTMEBL. — Er is ^000 kilo, aan 45 fr. peT 100 ldlo, 2000 kilo voor t gewest Geeraa rdsbergcn en 1000 kilo te verdeck-n tusschen de ingesehreven gemieeiittn. 7AAITARWE. — De gesneente Huadelgem haalde haar gevïîfflgd deel niet aï. Het wordt aan Zwijnaerdr & ge\*n. Huwfelg-m wordt yan aile verdere bedc-cVragea van aile warcn \. n ons Landbouwkomiteit ui(^eslofcn. „ WERK VAN DEN AKKER en bVhtais NENBONDEN. — Deze insfceffingen kwinen de vol"endc zaden bekomen : wintcrwertclen, kerwL rihselder, knolsdder, kabms- en i>oode koolen, sprultjes, latuwc, veldss.lade, snijl>oo-nen, erwten, savooien, bloemkmlcn, gas, andyvlo, suiktrijcn, swiken^witloof, ajnln, ra dijzen en rapen. InschiljviTigen Ineenden aan M S^ULfÏiT — Er rijn iOOton aar.gck«men. De geweft^ke komitei«n *m Jfcesttocn. Kortrijlc, Thielt, Ruyiselede, KoesscLerc. en Aaltcr zuUeti het grootste paait knjgtn. Sent en Deinze ontvangen den overschot, onge\cer ^'gedroogdb pa£P-— PiL^x^'ooo geen te verkrijgen zijn. Er zaljchter 100.000 îdlog^nej^p wr- dcn. De gemeenten welke er veriangen xgn ver-zocht hunne hoevecUnsden toi§ M.Maepha"t aaa te vragen. De genwemt^n zrin verpheht de ge-vraagde hoeveelheden te nemeç. : PRIJZEN. — Het gcbeuTt nogal d.vt da plaatseliike komiteiten de pr^iien d« vnrrritt veel verhoogen. Aile ja^zen mo^ai voortaan niet meer dan met S fr. per R» kilo verhoogd worden, aile kosten iEbegrepcc- . . Voorb"eld : Sulfaat 70 fr. aan ons beta..ld, mag niet hooger dan 75 fr. aan de insctoijver. ^%OFLAGEN^or GEITENSYNDIKA-TEN - Snhout <M. De Boeck) 309 fr4 In gelmunstcT 153 fr.; Kerthove 100 ir-; tester, Deertijk, Swevegem, 50 îr; Staec.gem 16 fr Vochtc 30 fr. en 40 ir. oplegaan M. De IvtJzer Dr VAN HOVE, t/oinbmTVTfcujîài^c-tociiGnttïr, spreekt over de hehandeling tarwe en haver in water 54 tôt 56 graad gedom-peld: gerst in water 56 giaad, gedurende 5 mi-nuten dssrr.a in bond water afgekpeld, doon aile sehadelijke «elfstandisrhedoii wdwijnen. i"—.. . n i —_»rwiiijf■w.wr ZoveneiîTwintlgsîe Jaar, — H 254 GoMesst — Hiiisnezin Elpndom Zoodag, 28, en laanàg, 29 Ocîokr 3311

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes