Het volk: christen werkmansblad

1358 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 26 Mars. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x05zj1t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vijfen-TwiDligste Jaar. — N. 84 Godsdieust — Msgezia — Eigeudotr Krijdag, 20 Maart 1915 Aile briefwiseelingen vracht-▼rij te zenden aan Aug. Van Iscghem, uitgever voor de naaml. Xiiaatsch. « Urukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 13, Gent. Bureel voor West-Vlaanderens Gaston Bossuyt, Gilde der Am-feacliten Kortrijk. Telefoon 523. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, 3ttin derbroe do rstr., 24, Leuven. HET VOLK Men schrijft ln : Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden _ geweigerd. I TELEFOON N° 137, Gent» "Vevscliijiit © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centiemen bet nummer Officieel e Mededeeling en Op de beide Ooiiogstooneelen. (Duitsche Melding) gister te Gent aangeplakt : In de Champagnestreek hebben nog prtilleriegevechten plaats. In het Priester-woud, ten Noordwesten van Pont à Mousson werd de vijand bij eene poging tôt vooruitrukken afgeworpen. Een vernieuwde aanval der Franschen ten Noordoosten van Badonviller en aan den Reichsackerkopf werd door ons vuur verijdeld. Bij de Hartmansweilerkopf wordt opnieuw gestreden. Tijdens de achtervolging ten Noorden van de Njemen bij Polangen, werden 500 Russen gevangen genomen. Drie kanonnen en drie mitrailleuzen veroverd en veel geroofd goed teruggenomen. Russische aanval bij Langszargen, ten ZuidWesten en ten Noordoosten van Tauroggen en ten Noordoosten van Ma-riampol, met groote verliezen terugge-slagen.Bij de vervolging ten Noordwesten van Ostrolenka werden 20 ofïicieren en 2500 Russen gevangen, 5 machinegeweren veroverd. Ten Oosten van Plotsk werd een aanval van den vijand afgeslagen. Op het Wesîelijk OorlogslooiieeL Bommso op Oosîsnde en Frsiburg, (Duitsche Melding.) BERLIJN, 23 Maart. (Wolfï.) — Uit 'het hoofdkwartier : Op Oostende wierpen vijandelijke vliegers meerdere bommen, waardoor echter geene militaire schade werd aangericht, maar integendeel meerdere Belgen gedood of gewond werden. Een Fransche vlieger werd ten Noordwesten van Verdun neergehaald en een met twee Fransche onderofîicieren bezet vliegtuig werd bij Freiburg tôt landen ge-dwongen. De inzittenden werden gevangen genomen. FREIBURG, 23 Maart. (Wolfï.) — Twee vijandelijke vliegers kwamen gis-ternamiddag tusschen half 5 en 5 uur bo-ven de stad, en wierpen zes bommen, waardoor een man uit Zoeringen gekwetst werd. Het vliegtuig moest bij Feldkirch landen. De beide inzittenden werden gevan-;gen genomen. In Vlaanderen en Fransch-Noorden. (Fransche Melding.) PARUS, 23 Maart. (Reuter.) — Uit de ofïicieele mededeeling van gisteravond: Op het plateau van Norte-Dame-de-Lorette hebben wij aile loopgrsven, Dm wier bezit in deze dagen gestreden Werd, behouden, met uitzondering van 10 meter. De vijand heeft tegenaanvallen bij Eparges uitgevoerd met het doel de vcrloren stellingen te herwinnen; de vijand leed daarbij eene nederlaag. Wij hebben ten Noorden van Badonviller vorderingen gemaakt. PARUS, 23 Maart. (Reuter.) Officieel van deZen noen : Een vijandelijke vlieger heeft door het Werpen van bommen op Reims drie burgers gedood. Bij Bagatelle hebben wij twee lievige tegenaanvallen afgeslagen. Op liet OosteSijk (ieyectilslerrein. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 23 Maart. (Wolff.) Uit het ftoofdkwartier : f De strijd in de Karpathen, van de lUszokerpas tôt aan den bergkam van iKoniecZa duurt voort. In de laatste twee dagen werden twee sterke aanvallen van den vijand afgeslagen en daarbij 3500 Russen gevangen genomen. In het gevecht, dat rond de hoogte van Myskow plaats had, is het gelukt den vijand uit zijne stellingen te werpen en 8 officieren en 685 man gevangen te nemen. Op de andere fronten geen bijzonder Mieiuvs. B® Val W3&sa Przemysl. (Russische Melding.) , LONDEN, 23 Maart. (Reuter.) Uit S' Petersburg wordt gemeld, dat, wijl 'liet totale garnizoen van Przemysl 25.000 man bedroeg, het insluitingsleger rond de vesting minstens viermaal meer moet geweest zijn, dus niet minder dan een 100.000 mail kan bedragen hebben. S' PETERSBURG, 23 Maart. (Pet. 'Tel.-A.) De overgave van Przemysl heeft alhier eene algemeene vreugde verwekt. Eene juichende menigte ver-drong zich langs het Newsky-prospect. De Russen brengen voile eer en lof aan generaal von Kusmanek (den ver-dediger van Przemysl) en aan het garnizoen van Przemysl voor de gevoerde verdediging. De Russische officieren hebben steeds eene zeer hooge opinie gehad van generaal von Kusmanek. în de Dardanelles De raad van admiralen, aan boord van den Franschen kruiser Suffren, heeft volgens Reuter besloten zeer spoedig een nieuwen algemeenen aanval op de Dar- danellenforten te ondernemen. * ** Behalve de Henri Quatre is volgens een bericht uit Parijs ook de Jaureguib-bery bestemd om aan de krijgsverrich-tingen aan de Dardanellen deel te nemen. Laatst genoemde schip vervangt de Gaulois, die tijdelijk aan den strijd onttrok-ken is. Dit Fransch slagschip liep ook op eene mijn en werd aan de boeg beschadigd. De herstelling zal slechts enkele dagen duren. Ook de Inflexible is door eene zware granaat aan de boeg getroffen en tijdelijk buiten gevecht gesteld. Een andere granaat is op het dek ontploft, heeft 47 opvarenden gedood en vele anderen gewond.TER ZEE, MAASSLUIS, 23 Maart. — Het En-gelsche stoomschip Elfland, van Buenos-Ayres hier aangekomen, bericht gisteren 4 mijl Noordwestelijk van het lichtschip Noord-Hinder door een vliegmachien aan-gevallen te zijn. Er werden vijf bommen geworpen, doch door snel maneuvreeren werd het schip niet geraakt. De scherven der bommen werden op het dek teruggevon-den. Bij de nadering van een Engels chen torpedojager verdween de vlieger. * jjc a|e LONDEN, 23 Maart. (Reuter.) Het Engelsche stoomschip Concord uit Whitby is bij het lichtschip Royal Sovereign ge-torpedeerd. De bemanning van 26 koppen is te Dover geland. (De Concord, in 1902 gebouwd, mat 2861 ton bruto.) i !■■■ I■ ■ I niw—— De Duitsche Oorlogsleening. (Officieele Mededeeling.) De inschrijving voor de nienwe Duitsche oorlogsleening heeft de som van 9 milliard marks bereikt. IN BELGIË. Bommen te Anlwerpen. GENT, 25 Maart. (Nieuws der Bank-wereld.) — Gisteren zijn een viertal vliegers boven Antwerpen gekomen en hebben verscheidene bommen geworpen op eene bootswerf. Alleen stofïelijke schade is aangericht. Alhoewel besclioten, hebben de vliegers zich kunnen verwijderen. ANTWERPEN ANTWERPEN. — De balie, woensdag in algemeene vergadering vereenigd, koos als nieuwen stokhouder, in vervanging van Mr Max Bausart, overleden, M. Jan Jans. Mr Stoop werd aangeduid om den nieuwen stokhouder in den tuchtraad te vervangen. Poging tôt diefstal. Onbekenden poogden in het kiekenhok van M. Verstraeten te dringen, dat op de gronden van het stort der Herbouvillekaai geplaatst is. De nachtwaker die zulks wilde beletten, werd aangevallen door dekwaaddoeners, die hem eene prop in den mond duwden en met zijn sjerp poogden hem te verwurgen. De ongelukkige werd op zulke brutale wijze mishandeld dat men hem naar het Sint-Elisabethgasthuis moest overbrengen. Zijn toestand was zoo bedenkelijlc dat men hem niet lcon ondervragen. Een onderzoek is ingesteld. BRABANT BRUS S EL. — In het huis van den heer Louis Huysmans zijn maandag-nacht dieven ingebrolcen, om er al de meubelen open te breken en leeg te stelen. Men verwacht M. Huysmans thuis om te weten wat er gestolen is. LEUVEN. — Het gerecht heeft eene grove zaak in handen. Men heeft in het groot gevang eene valschmunterij ontdekt, die gedaan werd door een gevangene, maar met de hulp van één of meer gevangen-_ bewaarders. In aile geval zijn er een 7tal beticht al medeplichtigen; zij zijn zelfs reeds aang< liouden en nu zitten die gevangenbewaai ders zqlf in het gevang. Ook zou met deze zaak nu reeds aa 't licht gekomen zijn, dat zij zich eveneei hebben plichtig gemaakt aan diefstallei in de dagen dat iedereen uit Leuven w£ weggevlucht, behalve de agenten van 1m gevang, die op hunnen post waren moi ten blijven. Het gerecht zet het onderzoek voort. NAMEN NAMEN. — In vergelijlcing met Brusse Gent, en andere steden, is hier het leve nog duurder. Ten gevolge der uitbuitir van gewetenlooze handelaars zijn de aarc appels hier reeds tôt 22 frank de 100 kil geklommen en op sommige markten worc het vreemd spek 3,80 fr. tôt 4 frank c kilo verkocht. Te Jemeppes verkocht een handclaf een zak tarwe voot 80 frank. En de polici maalcte geen proces-verbaal ! OOST-VLAANDEREN Moovû te SafffeSaere. Woensdagmorgen, rond 7 ure, wer hier het gerucht verspreid dat de gi naamde Benoni De Saffel, een 70jari£ ouderling, in zijn bed vermoord gevonde was. Spoedig ging de policie zich overtuige van de waarheid van het gezegde e moest er, jammer genoeg, do echthei ervan bestatigen. Benoni De Saffel, op de wijk Neerei hoek wonende, werd vermoord op zij bed gevonden, terwijl aile kassen, schu ven en doozen werden opengebroken e de inhoud ervan op den vloer versprei lag. De vrouw van Benoni was sinds tw« dagen met haren eersten kommunikai bij familie te Lede een bezoek gaa afleggen en werd woensdag terug te hu verwacht. Men ziet duidelijk dat diefst; do drijfveerder misdaad moet geweestziji De vermoorde was algemeen geken als nogal welstellend. Een onderzoek is seffens ingesteld g worden. WETTEREN. — Inbraàk en diejte. Dinsdagnacht zijn dieven ingebroken l landbouwer August Stroobant, ter wi •Overbeke alhier en hebben er gestolen lr kilo vleesch, 20 kilo boter, 20 brooden e verscheidene f lesschen bier en wijn. De schelmen, die met verschillende mo ten geweest zijn, hebben een der geve vensters met geweld opengebroken en zi; langs daar binnen gedrongen. Niettegei staande landbouwer Stroobant twee wach honden heeft, hebben do bewoners nie gehoord. De policiekommissaris stelde onmidde lijk met zijne agenten een onderzoek in e vatte aanstonds zekere vermoedens op d hem dan ook toelieten de daders van deze diefstal te ontdekken en aan te houdei Huiszoekingen werden bij verscheidene di schelmen gedaan en men vond dan ook hi allergrcotste deel van het gestolene t verschillende van hen terug. Voor deze ste lige bewijzen legden de daders dan oc volledige bekentenissen af en bvachte terzelfdertijd andere misdrijven aan hi licht, door hen sedert enkéle weken in c gemeente gepleegd. Het is dank aan de naar s tige en wij: werking van den heer policiekommissai dezer gemeente dat onze bevolking van eer jonge bende schelmen zal verîost zijn d als echte baanstroopers aile mogelijke mi drijven zoo bij dag ais bij nacht uitvoérde: Geldspelen. — Terwijl de begoede burge: in onze gemeente zich aile opofferingen g troosten om do werkersbevolking alhier i deze moeilijke tijden bij te springen en velc van hen zich ongetwijfeld tekort doen voc het geven der wekelijksche bijdragen aa het komiteit, vindt men in onze gemeeni nog talrijke werkloozen die zich dagelijl aan geldspel overleveren. Langs aile kanten ziet men die schaamt looze kerels, wier huisgenooten voor hi allergrootste gedeelte door het Komite moeten ondersteund worden. Vele burge weigeren dan ook langer hunne wekelijkscl bijdrage aan het komiteit te storten, w; maakt dat de brave menschen het met c slechven moeten bekoopen. Policiemaatregelen helpen niet, wantinc verstafgelegene piaatsen wordt dit schand geldspel op groote schaal uitgevoerd. W bc-statigen dan ook met voldoening dat hi plaatselijk komiteit van onderstand beric! ten heeft uitgeplakt waarbij de Imisgezinnc waarvan leden zich plichtig maken aan gel< spel, voortaan aile ondersteuning zullen on nomen worden. Die maatregel zal misschic , helpen. WAASMUNSTER.—Nu er spraak is V£ gemeentebestuur mogen we wel zeggj dat dit tegenwoordig toch geen gemakk lijk postje is, en dat die Heeren in lastij schoenen zitten en dat ze al doen w; ze kunnen om de inwoners in deze moe lijke omstandigheden zooveel lie.t in ht macht gelegen is te helpen en bij te staai Broodpeyel. — Dezeis ook in de g meente ingevoerd — 200 grammen me per hoofd en per dag — of 250 gramme brood — het roggebrood is er nog genoe tte verkrygen aan 35 centiemen, 't is no s gelukkig, want anders zouden wij nie !- ver komen met ons halfpond. — lede huisgezin heeft eene lcaart waarop vei meld staat op hoeveel lcaartjes hij rech n heeft, de kleine kaartjes moet men een is per week gaan afhalen en dan kan me: i, ze gebruiken volgens het best past. He is wit brood moet verkocht worden evenal it het masteluine aan 44 centiemen de kilo s- ASPER. — Nieuwe Pastoor. — D eerw, heer Van Langenhove, oud-pastoo van Volkegem, is sinds eenige dagen al pastoor onzer parochie in bediening gc treden. Hoe geern hadden wij hem triom I, fantelijk naar zijne kerk gevoerd 1 Ho n geerne hadden wij hem, door eene luis g terrijke ontvangst getoond dat he l- Aspersch volk den Priester bemint e 0 eerbiedigt !... Maar neen, wij konden c tt wij mochten niet, ter oorzake van d e droeve tijden, welke wij te doorworstele hebben. Doch welgemeend zeggen hie ir aile monden : e geaChte herDer, WIJ WensChcn 1 WeLVaart en VreDe In De nleUW paroChlE. MELLE.—Een handelaar der gemeent vraagt ons hoe het komt dat er mas . altijd gesproken wordt over de duurt der waren bij bakkers en winkeliers, maa ?" dat er nooit iets gezegd wordt van d e vleeschhouwers, die met hunne prijze n doen al wat zij willen en het vee aa zeer goedkoopen prijs bij de boeren ir n koopen. Hij verhaalde ons het geval va j eenen landman, die geweigerd had zij a vee te laten aan den hem aangebode prijs en voornemens was nog liever zijn 1_ beesten zelf te slachten en ze alzoo aa .n de bevolking te verkoopen. — Dat e niet veel over de vleeschduurte gesproke 1 wordt, komt waarschijnlijk hieruit vooi dat er veel menschen zijn die geen gel meer hebben om vleesch te koopen e er bijgevolg niet meer van spreken on dat het buiten het bereik hunner beurs ii De prijzen zijn nochtans bepaaldelij vastgesteld; ook twijfelen wij er aan c , het geval zich wel bij aile vleeschhouwei voor do et. MELLE. — Onze balckers. — In lange tijd was er geen spraak meer geweest va broodkaarten, opeens kwam er verand( î- ring en bloem en meel werden verkocht aa wie het begeerde. Zooals wij deze wee _ meldden zijn de kaartjes opnieuw ing< voerd. Elkeen heeft nu recht op 200 g bloem per persoon of 250 gram brooi 'q Maandag werd er voor veel honderde n frank bloem verkocht ; maar nu blijft e weinig of niets meer over voor de gewor bakkers. Dientengevolge heerscht er eer j. zeer groote misnoegdheid over die hande n wijze. Zij spreken zelfs van effenaf in SÏ7 1. KING te gaan ; er zijn er reeds die gee klutskens meer willen bakken. Men vraa£ is zich af waarom men de zaak niet gelate heeft zooals zij was, want nu zullen er ve j. kliënten der bakkers naar hun brood kur n nen fluiten. Bestaan er misschien misbru ;e ken? Wel dat men ze dan op eene vrien< n schappelijke wijze doe verdwijnen ! Me , ti'achte eene minnelijke schikking te vii 'j den met de BAKKERS ZELVEN. Al d ^ inwoners die niet zelf bakken, moeten c y nu door lijden, omdat er soms niet h< minste brood meer voorhanden is. Me hoopt dat er tôt ieders voldoening verand \n ring zal gebracht worden in dezen toestan* ;t Le SOMERGEM. — Leening. — Tôt hede was het gctal inschrijvers voor de leeninj jj® die de gemeenteraad beslist heeft aan 1 ie gaan, zeer gering. Wij doen nogmaa ie een oproep aan onze ingezetenen, die eeni s- geld ie veel hebben, dit aan de gemeente 1 i. lcenen. De intrest is thans bepaald o ■s 4 %. Eene leening aan de gemeente gee: u de zekerste waarborg, èn van intre; n èn van terugbetaling ; immers elke bi slissing tôt leening moet goedgelieur n worden door de Bestendige Députât: ie van den Provincialen Raad en door de es Algemeenen Gouverneur van Belgic. -—■ Plechtige Communie. — Dinsdag ha s- alhier de plechtige Communie plaats 'J 43 meisjes en 35 mannekens, naderde plechtig tôt de H. Tafel. Het is steeds ce ^ schoone dag voor de reine kinderzieltje die zoo sclioon hunnen Jezus hebben g< Le beden om toch denvredete bekomen vo< het geteisterde Vaderland en den terui le keer van vader of broeder. A. " T. ■| DRONGEN. — Door eene zeer telrijl >t menigte bijgewoond, had woensdag hi< 1- de lijkdienst plaats ter nagedachten n van Mijnliecr Palmer Van Kets, zoo J" van onzen geachten heer Policiekommii ^ saris en van dame Rosalie Van Wasseï n hove, als onderofficier van het 5e linii regiment, voor het Vaderland gestorve n op het veld van eer te Ramscapelle, de 30 October 1914, in den jeugdigen oudei e~ dom van ruim 19 jaren. ST. AMANDSBERG. — Doodelijk werl . ongeval. — Donderdagmorgen gebeurd 1_ in de riemenfabriek de « Corroirie de Moh1 n Sint-Amand », in de Verkortingstraat, ee 11 smartelijk ongeluk. 2- De genaamde Aug. Moreels, 46 jaar ou îl en woonachtig in de Verlcortingstraal n werd door een riom gevat, rond do as ge g slingerd en tegen eenen muur geworper g zoodat hij gansch verpletterd werd. t De heer policiekommissaris De Keuke r Iaere heeft ter plaats een onderzoek inge - steld. t Het parket wordt verwacht. s | t BERICHT. s Er wordt den wiehijders ter kennli • gebracht dat de rijwielplaten voor het e loopende jaar, ter hunner neschikking r zijn gesteld bij den heer Ontvanger dej s rechtstreeksche belastingen van hun ge* - bied. Te rekenen van 15e April zal er procès^ e verbaal opgemaakt worden tegen ai - degenen welke op den openbaren wea t gebruik zouden maken van een rijwiéj ti niet van de voorgeschrevene plaat vooix f zien. e De werklieden en bedienden, die, iri n 1914, van de vrijstelling der belasting r (plaat aan 1 frank) hebben genoten, kuibj nen, ter uitzonderlijken titel voor het J loopende jaar, hetzelfde voordeel bekomen e tegen teruggave van hun kwijtschrift aan den heer Ontvanger der belastingen. e De wielrijders die deze teruggave niet r zouden kunnen doen, alsook die welke e in 1914 de plaat aan 1 frank niet hebben r bekomen, moeten te dien einde eene e vraag sturen aan de Bestendige Deputatie. n nu.,.,...,,,. Gestorven voor 't Vaderland, ^ Ttra?eesSe Eïjst a bevat ongeveer 1200 namen van gesneu- e velde belgische soldaten, in de cerste lijst n niet genoemd. r Het.is een lief boekje, in rouwband, ti allergemakkelijkst te lezen en te raadple- t gen, gezien de omstandige beschrijvingen d en de alphabetische orde van rangschik- n king. i- PRIJS : 25 CENTIEMEN. ^ asast d® verwclisig door het ZELDZAAM AANBOD van ONUITGEZOGSTE P0STZEGEL8 n aller werelddeelon. Een proefkilo (ongoveel. n 20.000 zegels) voor 5 fi. Prijsverminderng ■' bij groote re hoeveelheid. Elk order wordt n seîïens uitgevoerd. ^ 10.000 kilos in magazijn. Bureel open van 9 tôt 11 uur en vm 2 tôt 1 6 uur. ERNEST WILLEM S, n i(VillaMIa»,Leemstraat, 40,-GentbruggeNoord ,r (Verlenging der Molenaarstraat, en. vierda e straat aan den linkefkant der Keizerpoort.J I.- UIT GENT. 5 VERREZEN1 — Zondag toekomende ' 28° Maart (Palmenzondag), zal de eerste kunstvertooning van het nieuw bijbelspel . « Verrezen » plaats hebben in den Neder-landschen Schouwburg (de zaal van den i" Burgerkring bezet zijnde door de Duitschers). " Die vertooning wordt gegeven ten voordeelo der kunstenaars door de huidige omstandig-" heden zoo zeer getroffen. Vertolkers Ern. Van Havermate (Pilatus) ; Arie Van den ^ Heuvel (Marcus) ; Em. Stevens (Philos) ; n Antoon Janssens (Terpnos), enz. Prachtige a. tooneelschikking van den tooneelmeestet Arie Van den Heuvel. Solikorenen orlcest. ' 200 uitvoerders onder de leiding van Mau-ritz Henderick, toondichter van « Verrezen ». n De vertooningen van « Verrezen » zijn toe-gankelijk voor EENIEDER en zullen aan-'c vangen telkens om 7 ure en eindigen rond [s 9 '4 TO (Belfort.) „ Het locatiebureel is open aile dagen van ° 2 tôt 6 uur (Belfort), in den Nederlandschen e Schouwburg. Piaatsen te bekomen van af P 25 centiemen tôt 2.50 fr. Et N. B. — De tekstboekjes met uitleg zijn te ;t verkrijgen aan het locatiebureel alsook bij den drukker Roegiers, Korte Kruisstraat, 1. (j Prijs 25 centiemen. c OORLOGSSCHADE : Zie verder de n voûrwaarden van 't VERDEDIGINGS-COMITEIT DER GETROFFENEN DOOR d OORLOGSSCHADE, gevormd door de maatschappij EIGENAARSBELANGEN. n (218-a n SYMPHONISCHE KUNSTKRING. - In s, den Pathéschouwburg, Veldstraat, zondag j- 28 Maart om 12 uur, en woensdag 31 Maart ir om 8% uur (Belfort) de gewone sympho-' nische kunstkoncerlen, onder het bestuur van M. Robert Guillemijn, ditmaal met da welwillende medewerking van M. George ;e Dupon, baryton. ,r Program : 1) Symphonie Jupiter, van Mo-I- zart; 2) Le Jongleur de Notre-Dame, van J. Massenet, en Korte Liederen, van R. Guil-,n lemijn, door M. Dupon ; 3) Een bal aan het Hof, orkestreeks in ouden stijl, van Francis l- Thomé ; d) fantazij op Faust, van Ch. Gou^ ï- nod ; 5) Herderiking, van Oscar Roels, n Kaatje, van L. Vander Haegen, en De dagen n van de Week, van R. Guillemijn, door den heer Dupon ; 6) De Uren, ballet, van Pon-chielli.Warm aanbevolen. Allerbeste hoorplaat» sen aan 30 centiemen. e n Onze lijsten GESTORVEN VOOR 'T VA-1 DERLAND zullen een volledige verzame-1 ling onzer gesneuvelde uitmaken. Het zijn schoone boekjes, op kloek - papier, welke zeer gemakkelijk bewaren. i, Houdt ze in eere, de namen onzer broetlers^; die met liefde hun bloed vergoten, \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes