Het volk: christen werkmansblad

1288 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vm42r3qh96/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zeven enTwiMigsle Jaar. -*■ • 1 1 i ■ ■ " ■ 1,11 ~ N.27S Geâsdleist — "Haisgeau — Elgeadoia \tasdag, 21 Kovember 1917 Aile brie|îvîêselingen vracht vrij te zen a en aan Aug. Vas Isegîie.r " !t gever voor de naaml. Eiaat&ti.-. s Drukkerijj Het Volk»i lleersteeg, n° 1C, Gent. Bureel voor West-VJaandereni Caston Bossuyt, Recolletten-etraat, 14, Jlortrijk. HET VOLK Men sohrljtt {a t Op aîle postkaiitorenaân lOfft per>jaar. Zes maà'nden fs. 5,0,4 Drie maaudeu fr. 2,50. Aaîikondigiiagsn : Prijs volgens tarief. Voorç>p te betalen. Recliterlijîca herstelling, 2 per regel. Onget"ekeîide briefen wprilen gewèlgeïJ. TBLBFOON N° 137, Goafc. Verscbljiit G maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Gentlemen Siet aummer CEZWELZIEKTEN. (Tweede Vervolg en Slot.) • We hebben dus (ot hiertoe gezien wat ge-Swellen zijn; we hebben het verschil uiteenge-zet tusschen goedaardige en boosaardige gezwellen; nu zullcn we eenige beschouwin-gen malcen over den oorsprong, de oorzaak der gezwelziekten. 1 ) Voor de goede nieuwvormingen treft' men zeer dikwijls prikkelende, begunstigende oorzaken aan; l*ij voorbeeld eene kneuzing, eenewerktuigelijke prikkeling, eene chroni-sche herhaalde ontsteking of eene beender-breuk. Iïet herhaald wrijven met de dijen tegen den rug van htm paard hecft bij raiters meer dan eens beenderachtige gezwellen in de spieren der dij teweeggebraeht; het-zelfde geldt voor de athleten die beenderachtige knobbels kregen in de spieren van den bovenarm. 2) Wat de oorzaak van den kanker betreft, deze is zoo duister als het maar zijn kan. a) Het spreektvan zelf dat die firilckelendt oorzaken waarvan ik hooger sprak de boosaardige woekering kunnen bevoordeeligen, maar ze waarschijnlijk niet teweegbrengen. De ware eigenlijke oorzaak van den kanker is ons tôt nog toe onbekend. Iedere kankerli.j-der weet zijne kwaal aan eene verschillende oorzaak toe te schr.ijven, voor de eene is het een slag, voor de andere eene kleine wonde, voor eone andere' nog eene gedwongenJbe-weging.Het valt bij voorbeeld niet te looehenen dat de slokdawnkanker het meest voorkomt bij mannën,5 en dat op tien zulke zieken er 7 lot 8 ofwel-groote roolcers zijn ofwel tame-lijk veel alcohol verbruiken. Is het daarom te zeggen, dat om een slokdar-mkanker'te ver-mijdcn men niet meer mag rooken : h'oege-naamd niet, maar men moet de overdaad vermiiden. b) Men heeft ook beweerd dat de kanker erfelijk loas. Niets is nochtans bewezen, alhoewel soms gansche families aangetast zijn, mag men nochtans, de erfeliikheid niet bevestigen, want oneindig veel tah'ijker zijn de gevallen waar, bij de voorzaten, geen kanker te vinden is. Waar de erfelijkheid dikwijls waarge-nomen wordt; dat is voor wijnplekken en wortachtige bloedvaten gezwellen. In het meerendeel der gevallen treft men ze ook brj een o£ meer voorzaten aan.. c) Volgens sommigen zou de voeding ook eenen invloed uitoefenen op het voortbren-gen van lcankergezwellen. Personen die veel vleesch eten zouden er meer aan blootge-steld zijn dan andere. De statistieken hebben nochtans niets dergelijks geleerd; men vïndt zooveel maagkankers bij arme lieden, die zich grootendeels voeden mat brood. aard-appelen en groenten, dan bij rijken die veel meer vleesch verbruiken. à) De stelling van Cohnheim neemt aan dat de kiemen van den kanker zich reeds bij de geboorte in het licliaam bevinden; cenig:e jonge kiemaardige cellen blijyen inge-sloten en sluimeren daar tôt op het oogen-bli-k dat eene prikkelende oorzaak ze komt wakker schudden en de boosaardige woekering doet beginnen. , e ) Eiudelijk hebben we'eene laatste stelling, die aanneemt dat de boosaardige meuwvormingen veroorzaakt zijn door microben of parasieten. V66r enkele jaren meende dokter Borrel, een der bestuurders van het Pasteur-iïesticht te Parijs, de microob van den mond-jcaîiker ontdekt te hebben; het was een schroef of spiraalvormige microob in_ den vomi van kurkentrekker. Ongelukkigliik îieeft men kort daarna bevonden dat die microob ook dikwijls rond de tanden van gezc".de menschen schuilde. _ In Normandie, waar veel cieder gedronken wordt, treft men veel _ maagkankers aan; daav men wel eens parasieten in de maag ge-.vonden had, heeft men de ziekte dan toege-schreven aan woekerdiertjes, die Van de • appelboomen in den cieder en vandaar in de maa.g" terecht zouden gekomen zijn. In de omgeving van sominige waterloopen heeft men talriike lcankergezwellen waarge-nomen. Gaat daar de besmetting van het ivater uit. of steît de ongezondc lucht en de vochtigheid der woningen alleen maar eene ibegvinstigendc voorwaarde tôt het woekeren der gezwellen daar ? Allemaal raadsels. Wat deze stelling nochtans schijnt te staven is het volgënde : 10 îlen heeft, hier en daar, als het ware kankevhuïzen en kankerkamers ^ontclekt. |ln Zwoden is het gebeurd, dat uitwijkelingen uit eene streek, waar de kanker om zoo te I zeggen onbekend was, eene andere streek 'ginsen bewonen waar hier en daar gevallen Ivoorkwamen. Een der huisgenooten werd laangetast en stierf; na zijnen dood betrolc ander familielid de kamer, werd ook ziek lén etierf; na. hem kreeg een derde de kanker eux overleed insgelijks. Er schijnt daar toch [iets to besfcaan. Ik verhaal dat niet om deze te ontzetten jrlia kanlcerliiders in huis gehad hebben. IZoolang wij de oorzaak der ziekte niet met Jeekesheid kennen, kunnen wij geen doel-jniatige middels treffen, maar in dees geval, revenais na aile sterfg«vallen, is het goed de jéekonkamer eens degelijk te doen ontsmet- | 2° Iets wat nog voor deze stelling pleit is idftt kankers vooral versehijnen aan die jdeelen waar meest verwondingen opkomen, jdan die plaatsen van de spijsbuis, waar men çhronische ontstekingen ontmoet; het is Jfriist op de verwondingen en op de ontstoken plaatsen, dat de microben het gemakkelijkst tn het lichaam dringen. Hoe moet men nu de gezwellen behan-flelon?I. De Qôe.rlaardige geswcllen mag men meestal zoo îaten; wanneeç ze door hunne prootte of hunne liggincr hinderen, worden ze ioor den heelmeester uitgesneden; soms ge- » beurt het. dat fibromen, chondromen oi myomen eene kalkachtige ontaarding onder-gaan en zoo voor het lichaam gansch scha-deloos worden. Andere gezwellen ondergaan wel eens eene vetachtige, korrelachtige of slijmacht-ige verandering en Verteren dan van zelf. II. Heel anders is het gesteld met de boosaardige nieuwvormingen. 1. De heelkundigo behandeling, 't is te zeggen het uitsnijden van het gezwel, moet zoo vroeg mogelijk toegepast worden, dan kan zij den zieke voor altijd genezen en ze verlengt ten minste het leven. De laattijdige operatie daarentegen wakkert de woekering der boosaardige cellen aan en geeft,een zweep slag aan de ziekte. Nooit mag men tôt de operatie overgaan, wanneer het onmogelijk ,is ailes weg te nemen, héel het gezwel uit te snijden of wanneer reeds vergiftiging van het organismus bestaat. 2° Men heeft ook eene hede reeks schci-kundige voortbrengselen aangewend om den kanker te bestrijden; de eene werden onder-huidsch, de andere in de bloedvaten of in het gezwel zelf ingespuit. Ze oefenen aile eene vergiftigende, eene stremmende werking op het gezwel uit, maar zijn daardoor ook sc.hadelijk voor het gestel zelf. 3° De inwerking van microben is ook te baat genomen geworden om kankerzielcten tegen te houSen of te genezen._ Men had waargenomen dat bij vrouwen, die na eene operatie van borstkahker de roos kregen, de ziekte min dikwijls terugkwam dan anders. Men heeft dan beproefd de roos te geven na zulke operatiën. Ongelukkiglijk konden de twijfelachtige uitslagen die men bekwam-niet opwegen tegen deaernst van eene ziekte als de roos. 4° In de laatste jaren heeft de vaccinatie tegen allerlei ziekten grooten vooruitgang gemaakt. In aile laboratoria, waar men zich met kankerziekten bezig hield, heeft men ook de inenting tegen kanker beproefd., Als proefdieren werden gebezigd muizen en witte ratten. Men is begonnen met aan die dieren een gezwel in te enten; wanneer het volop aan 't woekeren was heeft men ge-tracht door aliiMiande inspuitingen die dieren van hun gezwel te genezen. Eens daarin gelukt, heeft men' die behandelingswijze aan den men^ch toegepast. Ongelukkiglijk zijn al die proefnemingen door den oorlog geschorst geworden, zoodat men tôt nog toe tôt geen voldoende uitslagen gekomen is. 5° Eindelijk hebben w-e nog eene reeks natuurkundige middelen om de boosaardige ' gezwellen te bestrijden : De uitbranding van de nieuwVorming, 't is te zeggen de vernieling met een gloeiënd ijzer kan heel goed volstaan voor kleine gezwellen. Omtrent op dezelfde wijze werken de ultraviolette stralen. Dat zijn lichtstralen, die bij middel van electriciteit in een bijzonder toestel belcomen worden; ze verschroeien de kankerachtige verwonding^doen eene zwarte korst ontstaan die na eenige weken afvalt en de genezing kan lia zich slepen. Ze vinden dus meest hunne toepassing bij de behandeling van oppervlakkige huidkankers. Die stralen bezitten ook eene kiemdoodende kracht. De Xstralen en radiumstralen oefenen eenen bijzonderen eigenaardigen invloed uit op de gezwel ziekten. De Xstralen zijn lichtstralen. die men bekomt met eenen elektri-schen stroom door eenen luchtvrijen glazen bal te laten vloeien; ze worden gebruilct om het lichaam te onderzoeken, maar ook om de cellen va,n nieuwvormingen en kanker-gezwellen te dooden. De radiumstralen zijn uitstralingen ge-geven door een zeldzaam metaal, radium geheeten. Sommige stoiïen worden licht-gevend onder den invloed van het radium, andere ondergaan scheikundige veranderin-gen. De uitslagen tôt hiertoe in de genees-kunde bij middel der radiumstralen^ be-komen, hebben dit metaal tôt een kostbaar en soms wonderbaar geneesmiddel verheven. Men tracht de vernietigende verterende werking der radium en Xstralen op^ de gezwellen en nieuwvormingen als volgt uit te le£ç°"d"L i Iedere cel vaji ons licliaani bestaat içroote-lijks uit water en gedeeltelijk uit eiwit,_ dat zich in kolloïdalen toestand bevmdt, u is te zeggen met electriciteit belast is. Welnu, de radium en Xstralen bezitten de eigenschap de cellen, die aan hunnen invloed blootgesteld zijn, van hunne electriciteit te ontlasten. Daardoor zelf verhest het eiwit zijnen kolloïdalen toestand, het verklontert zich, vormt een neerslag en is nl©t meer ge-schikt om tôt voedsel voor de cel te dienen. Het natuurlijk gevolg daarvan is het weg-sterven dier cellen. Eene -volwassen normale cel _ kan ge-durende eenigen tijd aan die biologische anderingen weerstaan en zich na-ar clat nieuw midden schikken; eene jonge, nieuw-gevormde zieke cel integendeel kan dat niet. Het is dan ook geen wonder dat die gezwellen gemakkelijk in hunne ontwikkeling tegen-gehouden of vernietigd worden, terwijl de gezonde cellen rondom linn nonnâS'l levens verloop hebben. D. H. iisi duitschland De Rljkskasssîier te Berlîjn. Berlijn," 19 Nov. — Ds rijkskanselier is hier heden morgen (maaadag) toe^plcomen. Bijkslcanselier, graaf v. Hertling had zondag-avond, in gezelschap zijner dochter Anna, het legatieraadslid vrijgeer v. Stengol en den Iega-tieseoretaris v. Prittwiss, Munich verlaten. Bij zijn afscheid aan de statie, had den koning d9n opperceremoniemeester gezonden. Daar vraren ook de verschillende gezanten met hunne legatie-sekretarissen, toinister-voorzitter v. Dandl met al de ministers en nog talrijke andere waa-rdig-heidsbekleedcra. A ïn Oosténrljk-îîongarie. De Poolscbe kwestle- Buda Pest. — 17 Nov. — Graaf Stefan Tisza heeft voor de aanstaande zitting van het afge-vaardigdenhuis eene dringende ondervraging aangekondigd over de Poolsche kwestie. IN RUSLAND. Amsterdam, 18 November. — Uit S. Peters-burg wordt gemeld : Vrijdag hebben de Maxi-malisten Gatschina bezet. Kerenski kon ont-snappen, zijn staf werd gevangen genomen. Er werd bevel gegeven Kerenski aan te houden. Zaterdag waren de vijandelijkheden geëindigd. Te Moskou werd de overeenkomst ondartee-kend, waar bij onder andere de Witte Garde van Kerenski de wapens nederlegt. Het komitêit tôt bevordering der algemeene welvaart is ont-bonden geworden. Als voorwaarde van deelname in een minis-terie waarin aile sociale groepeeringen zouden vertegenwoordigd zijn, eischen de Maximalisten toezicht over de troepen te S. Petersburg en te Moskou en kontrool over de werklieden van gansch Rusland. — Le Malin, van Parijs, verneemt uit S. Petersburg dat de gezanten der Verbondenen met generaal Kornilow onderhandelen. — Uit Kopenbagen wordt gemeld dat de tc-legrafisehe verbindingen met S. Petersburg sinds verleden vrijdag hersteld zijR. Het tele-grafische agentschap te S. Petersburg heeft zijne werkzaamheden echter nog niet hernomen. Weenen, 19 November. —• Terug naar de monarchie? — Uit Kopenhagen wordt aan Wiener Allgemeine Zcilang gemeld dat groot-hertog Nikolai Nikol^zewitch in het algçmeen kwartier van generaal Kaledin te Teschcrkow aangekomen is, om Kaledin zijne diensten aan te bieden. Deze heeft hem gelast met 't bevel over de troepen der Kozakken, met de btlofte zoo hij crin gelukt de Bolschewiki te verslaan, de monarchie zal hersteld worden met den grôét-hertogalsregent.Stockholm, 19 November. — Een blad bs-vestigt het vroeger berieht dat generaal Kaleflin do kolenbekkens in het Dongebïed bezet, en aldus een druk op 't gansche ijzereîiWôéverkeèr kah uitoefenen. / IN ITALIE. Zwitsersche grenzen, 17 Nov.- — Da Neue Zuriclier Ztg meldt : t>s bijzondéro briefwiss.e-laar yan de Journal, thans verblijven^l in den oorlogssector, meldt uît Parijs : Itallaanëçhe ,middens zijn van mopning dat in Italie -eëjj groote slag zeer aanstaande is, die zou besljÈàei) over het lot vah Venetië. De Gaulois v-erzékert dat Clemenceau, onmiddellijk m zijne arnlsis-bekleeding, aan generaal Castelneau.hét'op'per-kommaïido zal toeverfrouwen der verbonden legers. ■mi Mil t 'Il MMI ■■■■! I Ba Taîillamento- Voor den ouden Tagliamento, waar de Oosten-rijksch-Duitsch-Italiaa,n3Che oorlog nu in den le.atsten tijd zoo woedde, is de oorlog niets nieuws. Verschillende volker A zijn in oorlog .over dezen stroom getrokken en den 16 Maart 1797 wierp Bonaparte bij Valsarone, van het Westen ko-mend, de Oostenrijkers er over. De Tagliamento is een merkwaardigo stroom, die, ofschoon hij slechts gedeeltelijk op Friauler bodem vloeit, tOch als de voornaamste water-loop van Eriaul aanzion wordt. Hij behoort tôt de typische torrenten, aan dit landsehap eigen ; die soort stroomen, welke bij plotselinge regen of sneeuw met ongelioorde snelheid wassen en dan, geweldig aanzwellend, het water otiweer-staanbaar dalwaarts stuwen, om daarna Weer, even snel in omvang te verminderein eh ténslotte geheel uit te droogen. Dan biedt de Tagliamento een troosteloos beeld : een wit brokkelig steenbekken, waàrdoor met moeite enkele waterstrepèn een weg zoeken, waarin hier en daar elikcle grassprieten en plan-tenoasen afsteken tegen het wit van de bedding. Dat zou men van den Tagliamento niet zeggen, wanneer men hem bij zijn oorsprong ziet. Hoog boven in de Alpentoppen, aan den voet van den majestueuzen Montt: Braibo.J - r hoogte van onge-veer 1870 meter, ontsp; b-ij en als een echte mooie bergvloed stroo: u . t water snel, wel vijftig kilometer lang Oostciijk door het bergdal. Zoodra hij dan de Fella opgenomen heeft, wéndt hij zich naar het Zuidéh, naar de Friauler-laag-vlakte. Het dal wordt breeder, en in den midden-loop, Zuidelijk van Pinzano, is van het karakter van een bergstroom niets meer te zien. Het> traag fitroomende water vult het bekken r>iet meer, de bedding breidt zich uit tôt vele kanalen. En de. breedte wordt o*> sommige plaat3en 2000, ja 3200 meter. Is de bedding droog, dan komt n^en er gemakkelijk over. Maar merkwaardig blijft deze overgang, omdat de plaatsen aan den Oostelijken oever dikwijls veel lager liggen dan die aan den Westelijken en dit verschil op som-migo plaatsen, bijvoorbeeld bij den overgang van de spoorweg^atie Condroni naar de halte-plaats Sarsara zeer belsngrijk is. Briùst het wat er dalwaarts, dan is plotseling de reusaehtige bedding geheel gevuld. Dan lijkt de rivier op de breedste plaatsen een meer en overtreft zelfs de Po in breedte. Dan liamert het water tegen de dijken, die van Fraforeano langs den oever staan. Breekt deze dijk, dan is het omliggende land verloren, het onheil onafzienbaar. Hoe Zuidelijlcer men komt, des ta geringer ■Wordt de kracht van den stroom. Reeds yan Verre komt de zee hem tegemoet metuitgebreide lagunes en moerassen. Onophoudelijk stort de Tagliamento zijn massa's aarde en steen naar de Adiiatische zee en verandertwat eens zee was ten slotte in land. Zoo ontwikkelt zich in de monding lict beeld van een Italiaanschlaagland, dat zoo kenschetscnd is voor hctmondingsgebied • van Alpenstioomen. Een doolhof van kanalen en armen, een oneindige horizon, een gebied yan koortsen, muskieten en moerassen, ondoordring-bare rietbosschen, ingedijkte weiden, over-stroomde -rijstvelden. Pn zoo, slap, nutteloos, mondt de Tagliamento ten slotte uitaan de een-zame kust van de Adriatische zee. OfRcïeeïeMsdedeelingen In Viaamlra. Frankrljk en: Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 18 November 's avonds. — Uit hèt groote hoofdkwartier : Geen groote gevechtshandelingen. — 19 November. — Na hevige -vuurgolven in den vroegen morgen, bleef de artilleriebe-drijvigheid in Vlaanderen gering tôt 's middags. Met klaarder wordend zicht leefde het vuur 's namiddags weer op en steeg tôt groote sterkte in fekele setters tusschen de kust en Bccelare. Buiten kleine voorveldgevcchtcn verliep de dag bij de andere legers zonder bijzondere ge-béurtehissen.— .Luitçjiant Buckler, v»egesis zijn geve.chts-dieitStîn van vice-veldwebel toc officier beVor- : doi*d', sclidot gister een vijandelijk vliegtuig en t\vee kabelballons af en behaalde daarmede ?ijn 27°, 28° en 2^= luchtzegepraal. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, zaterdag 17 November. — Officieel avondbericht : .Il den loop van den dag bleef de bedrijvigheid der beide artilleries voortdurend levendig op deri reehter Maasoevcr en in Opper-Elzas. In deze laatste streek werd een aanvalspbging van den vijand op schutsgraven Noordwestelijk van Altkirch door vuur volkomen tôt staan ge-bracht. Anders was de dag overal betrekkelijk rustig. — 18 November. — Tamelijk groote bedrijvigheid der beide artilleries Nôordclijk den Chemin des Dames en op den reehter oever van de Maas.'Een overval op de vijandelijke posten aan den berg Cornillet, liet ons gevangenen inbrengen. Elders overal rustige naclit. — Avondbericht. —• Bij tusschenpoozen bedrijvigheid der beide artilleries in de streek van Vaudesson en tegen Schouholz, levendig en voortdurend Noordelijk de hoogte 344 op den reèhtet, Maasoever. Anders niets te melden op de résifvan het front. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, zaterdag 17 November. — Officieel : Gister in den laten avond werd in de nabijheid van Passchêndale een gevolgrijke onderneming •Uitgevoerd door afdeelingen van Hoogland-, Berkshirë- en Lancashire-bataillons. Verdere deeléh der vijandelijke verdedigingsaanleggmgen op do hoofdverhçvenheid Noordelijk het dorp, een sterk bsvestigde hofstede inbegrepen, werden s'âmen mot een aantal gevangenen door ons genomen. Ook Westelijk deze plaats is onze linie aan eenige punten een woinig vooruitge-schoven geworden. De vijandelijko artillerie was den nCeht door weer beclrijvig aan het slagfront; het vijandelijk granaatvuui was bijzonder hevig in den Passclie»-dale-sector.— Avondbericht. — Binst den dag werd het terrein bevestigd, in den laatsten nacht Noordelijk en Noordwestelijk van Passchendale door ons veroverd. De vijandelijke artillerie batoonde weer aanzienlijke bedrijvigheid Oos-tfolijk en Noordoostelijk van Vper. Hooglandstroepei deden dezen morgen een gevolgrijkon uittoeht Zuidelijk de Searpe. Op het Oosleliik Gewciiîsl^feHt, (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 18 November 's avonds. — Uit het groote hoofdkwartier : Geen groote gevechtshandelingen. — 19 November. — Geen groote gevechtshandelingen.(O5STENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 18 November. — Ambtelijke me-dedeeling : Geen gebeurtenissen van belang, (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 18 November. — Van den genç-raaj-Staf : Hier en daar zwakke vuurwisseîing, OP 0£ MLKRU9. tDUITSCHE MELDING.J BEPiLIJN, 19 November. — Uit het gr&eie hoofdkwartier : Geen groote ge%-echtshandelingen. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 18 November. — Van den generaal-Staf. : Aan het gezamenlijk front zwakke artillerie-bedrijvigheid. Noordelijk het Doiran-meer be-proefden ÏSngelsche compagnies vooruit te gaan tegen onze vooruitgesclioven posten. Zij werden door vuur teruggedrevèn en leden zware ver-liezen.(FRANSCHE MELDING.) PARIJS, vrijdag 16 November. — Officieel : Wederzijdsche beschieting in de streek yan het Doiran-meer en aan het Wardar-front._"Ver-kenningsbotsingen Zuidelijk van Seres en in de streek Westelijk het Ochrida-meer en Westelijk van Koritza, waar de vijand een zekere bedrijvigheid van patyoeljes ontwikkelt. ile Ooslearlj kscli-I tal i aanschc Oorlag (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 18 November 's awn^s. — Uit het groote hoofdkwartier : Tusschen de Brenta en den Piave werden de Italianen opnieuw uit sterke gebergtestulliiigen geWorpen. —19 November. — Noordoostelijk van Asiago herhaalde de vijand zijn vruchtelooze en vcl'Iies-rijke aanvallen om de verloren hoogten te her-winnen.Tusschen de Brenta en den Piave brachten.de laatste dagen aan de verbonden troepen »iê»w welslagen in moeilijke gebregtegewchten. -.In voorbereide, van natuuxswege sterke stellingen trachtte de Italiaan ons elken voet gronda <tc bestrijden* Nieuw aangevoerde l\racliten wierp hij tegen de vooruitdringendc troepen. Zij.waïen niet opgewassen tegen de onoverwinbafo aan-valskracht onzer infanterie. Zich taai werend. Week de vifand stap voor stajkîn bijzonder ver-bitterde gevechten werden Quero en de ervoor liggende Monte Cornelia bestormd en de v&ajid in zijn sterk volbouwde stellingen op den Monte Tomba teruggeworpen. Duitsche stormtroepcai en het Bosnisch-Hcr-zegowinische infantericTegiment nr 2 onder-schciddçn zich bijzonder hierbij. 1100 Italianen vlelen den overwinnaar in handen. Aan den b^ziedcn-Piavc zwol de vuwstrijd bijwijlen tôt groote hevigheid aan. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN» 18 November. — Anibtelljkc me-dedeeling : , . , In het gebied Noordoostelijk van Asiago be-proefde de vijand door sterke tegenaanvallen de hoogtsstellingen te herwinnen, Welkc bij in de laatste dagen aan ons verloor. In verbitterd handgemeen behielden onze dappere troepon de in harden strijd veroverd e Unies. Tusschen de Brenta en den Piavc bootoMjwlen MENGELWERIC 144 - CAPITOLA. •— mac j-'ijiuuu, av, ii' niiuerc- gij u niet, dat ikluid en onverholen mijne bewondering voor den koenen man te konnen gaf, wiens riaam alleen voldoende is, om do menschen te doen baven î Ik wist toen nog niet wie ge waart, en hield u voor een matroos.... ik geloof dat dit, bewijs genoeg is, dat ge "mijne woorden kunt gelooven. — En zijt gij nu bereid mij Vrijwillig te volgen î om mijnentwil aan den glans, de praeht die U omgeeft te verzaken, en een leven vol gevaren, vermoeinissen en ontberingen met mij té deelen î — Ik bemin gevaren ; vermoeienissen en ontberingen schrlkken mij nietaf. Doch watmijn vrijwillig volgen betreft, daaraan kunt ge onmogelijk denken. — Waarom niet? — Gij begrijpt, datik met mijne eer en-mijnen goeden naam rekening moet houden. Wat zou men er vanzeggen, dat Camtola Black van War-fieldshouse met ÏVlac Donald was Weggeloopen? — Wat men wil. In onze bosschen behoeven we ons Welnig om de meening der menschen fce bekommeren, — Ik ben mijn oom dankbaarheld verschul-dîgd en ik ma g hem zulk ecnleed niet berokkenen — Met een woord, mcjuffrouw, gij wllt dus niet, rlep Mac Donald,.ik zal dus gcweld moeten gebruikcnî — Datzult gij niet, Mac Donald 1 Dat zou niet l deftig gehandeld zijn van een gentleman gclijk gij. — O, ik doe nog wel andere dingen, rlep de bandiet, die zich niet meer kon inhouden. Ik kan ook eene liuichelaarster, die den spot met mij drijft, dwiugeli, en opdat gij ziet, dat het mij ernst is, wil ik 't mij hier gemakkelijk maken. We hebben nog tijd genoeg, lieve mejuOrouw; wanneer wij binnen twee uren vertrekken, is dit spoedig genoeg. Laten we wat eten, gij hebt ailes bij de tond, In dezen leujistoel is 't zeer gemakkelijk zitten. Willen wij het tafeltje liier zelten? voegde hij erb'ij. Zoo, mijne lieve Cap, gaat zitten. Eene kleine hartsterking eer Wij het slot verlaten, kati ook nu niet schaden. Mac Donald begon de taartjes en het gebak eer aàn te doen, hij schonk zich een glas cognac in, dat hij in eene teug»lcdigde. — Wel, mejuîvrouw, wilt ge niet eens met mij klinlcen? Wees nu eens aardig en houd de eer van UW huis op. Gij zijt zoo terughoudend jegens mij. Waarom? Kunt gij u niet met de gedachte vertrouwd maken, de echtgenoote van den beroemden Mac Donald te worden 1 Geloof mij, ik zou de roi van teeder echtgenoot best kunnen spelcn. Zit ik hier niet aan tafel alsof ik twintig jaar lang niets anders gedaan had ! Ik voel mij hier heelemaal thius. 't Is jammer, dat wij hier : niet kunnen blijven wonen. Ik vrees datuw oom dit niet aangenaam zou vinden. Op zijne gezond-heid, lieve juffrouw.... hij is een braaf hcer, riep Mac Donald, feeiwijl hij een nieuw glas cognac ledi^de. Capiiola's toestand was hachelijk. Zij waagde eene laatste poging oui den roover tôt betere ge- ( dachten te brengen. ^'Ma c Donald, zegde zij, ik sprak âsrst van de genegenlieid, die ik vCor u heb, dock deze ,gc-negeniieid geldt alleen den dapperen, moedigon man, die in mannenstrijd vveet te overwi-rtlien Een strijd met mij, een zwak liulpeloos meisje, warelafheid. Ik kan en wil niet gelooven,-dat-gij hiertoe in staat zijt. — Geloof wat ge wilt, mejuffrouw, Iiernam -Mac Donald met een ruwen lach. — Mac Donald, ging Capitoia vooi't, ik zeide ook, dat 't geringste geweld, dat ge mij zoudt durven aandoen, mijne gene genheicl in een dpode-lijken haat zou veranderen. Is xt dat om 'teven ? — Uw haat, mejuffrouw? Ik zal dien weer in liefde weten te veranderen, als ge mijne vrouw Door eene laffe daad nooit ! riep Capitoia. Doch, in een woord» IMac Donald 1 Ile bczït veel kostbaarheden en verschillende duizçnden in geld. Ailes zal ik u geven, indien gij inwilhgt, mij te verlaten. — Welk een belachelijk voorstel ! hernam de bandiet. Meent ge dan. dat ik cen penning hier [aat? Neen, lieve mejuffrouw, dat beschouw ik îllemaal als uw bruidschat, die voor de nicht van majoor Warfleld gering genoeg is. — Mac Donald I riep nu Capitoia, die doods-[»leek aan den schoorsteen stond, voor den aatsten keer bezwecr ik u bij het aandenken nwer moeder, dat ge niet heelemaal kunt ver-•reten hebben en bij God, die u uwe misdaden sal vergeven, wanneer ge u grootmoedlg jegens nij toont, ga, wanneer u het leven dierbaar ist ft Verroîgt.ï

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes