Het volk: christen werkmansblad

1837 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 28 Mars. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/348gf0p08p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

V- — ïijfenTïïfQligsfe Jaar. — PL 86 EoistHsusî — ÉBispzîB — EigenSoa Zoadag, 28 fflaart !91S . ' r — Aile briefwisselingen vracht- | Vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitge ver voor de n aaral. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n 0 16, Gent. ^Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Ain-tachten Kortrijk. Telefoon 62S. ?' _Bureel van Antwerpen, Bra-fcant en Limburg : Viktor Kuyl, , ilinderbroedersÉr., 24, Leuven. j HET VOLK -——S y ■■ ■ I I . ■ ■ 'g-jp. Men scbrljft ln : Op aile postkantoren aan iûffc per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie maanden fr. 2,50. Aankonûlgingen : Prijs volgens tarief. Voorop te betalen. ; Rechterïijke herstelling, 2 fr. per regel. . Ongeteekende brieven worden Bgeweigerd. TELEFOON N» 137, Gent. 1 centiem Iiet du: : Brief Bit Antwerpen. * Is het getal werkloozen te Antwerpen 'sanzienlijk, het Steun- en Voedingskomi-^teit wenden aile pogingen aan om den nood cenigszins te lenigen. Niemand ver-liest echter moed en hoop. Schraalhans is wel keukenmeester, doch hij houdt den honger buiten de deur. Eene reeks lieden die ook erg onder den druk der omstan-digheden staan, zijn zetschippeis en eigenaars van schepen. De zetschippers zijn personen die de schepen bewaken en onderhouden, bijgevolg het kapitaal van den eigenaar. Tusschen deze laatsten zijn er nog al veel die in het buitenland vertoeven, hun personeel zonder bezol-idiging, in armoede achterlatende. Te Antwerpen is op het Kipdorp een Sspijshuis geopend, waar men aan 0,40 fr. ieon zeer smakelijk noenmaal belcomt. ÎDeze inrichting heeft bijzonderen bijval. Het gemeentebestuur zal eerstdaags ihonderden werkloozen aan den arbeid stellen, voor schilderwerk aan de afdaken rvan dokken en kaaien, aan havenwerken j(voortzetting van het Kanaaldok), ge-Rchiktmaking van de nieuwe stedelijke iBegraafplaats, omdoen en beplanten met jaardappelen van 60 hectaren grond, jgelegen achter het Nachtegaalpark. Aile voorzorgen werden genomen. Het (gemeentebestuur verzoekt de inwoners icm den afval van groenten en vruchten, en in het algemeen dien afval, welke zou >kunnen gebruikt worden als veevoeder, [niet meer in de vuilnisbakken noch op istraat te werpen. De keukenafval dient (bewaard en ter beschikking van de melk-jboeren gesteld. Voor de voedings- of sommige andere Waren, waaraan voor het volstrekt volks-gebruik « tekort » komt, stelt de stedelijke «verheid zelf de wijzen vast, opent magazijnen, enz. Petrool is trots de hoogste prijzen, bijna niet meer te krijgen en zelfs de kaarsen zijn zeer in prijs gestegen. Honderde aanvragen werden bij de Gasmaatschappij gedaan om de gas te komen leggen, 't is te zeggen het nickelverbruik van 10 centiemen. Onze schoone inrichtingen van Mutua-liteit, enz., spartelen om toch « kop boven Avater # te houden. Als de spaarpot der jnaatschappij niet meer vermag, dan pioet het Bestuur de uitgaven bijtijds verminderen om zoolang mogelijk de zieke leden, en vooral de ernstig zieke leden, te ondersteunen. Alleen deze laatsten moeten geldelijk ondersteund worden. In gewone tijden zijn er ruim zooveel Werkongevallen als ziektegevallen. Ver-piits er nu bijna geen werkongevallen zijn, mogen er maar half zooveel dagen jte betalen zijn als vroeger. In eene maat-schappij waar er meer zijn, moet men de •misbruiken opzoeken en de ziekenbe-zoeken vermeerderen. Eene vraag die elken mutualist zal aan het hart liggen, is de volgende : Hoe gaat men den toestand van den gekwetsten ioklaat-oud lid, van den invalied-soldaat oud lid, beschouwen tegenover het règlement der maatschappij ? Als zulke per-jsonen zich na afloop van den krijg terug fais lid aanbieden, mogen en moeten zij aan een geneeskundig onderzoek onder-Yrorpen worden, doch breed blijft de inkomdeur en het ware onmenschelijk handelen met het « règlement in de hand » aan uitsluiting te durven denken. Deze beschouwing verdient goed overwogen te worden. t * ** ' Iets anders : De brouwers hebben het bier twee fr.ank de ton opgeslagen. In vele herbergen vraagt men nu 15 centiemen in plaats van 12 centiemen. De klanten koppen nog niet erg tegen dien bpslag, op voorwaarde dat hoedanigheid in lioeveelheid geëerbiedigd worden, bij het opdienen mag men gerust de kraag vergeten. Dit wil nochtans niet zeggen Bat de Antwerpenaar de liefhebber is van de « geijkte pint » zooals de Gente-tiaar, want te Antwerpen is er geen plaats te vinden waar men onder dit oogpunt iets zoeken kan als... op het Sluizeken, deBurgstraat en den Kortrijkschensteen-weg, te Gent. De duivenliefhebbers van Antwerpen en voorgeborchten liggen overhoop, zij Zijn noch in hun schik, noch tevreden. Geene duiven mogen uitgelaten noch geringd worden, vooraleer de Duitsche Inijgsoverheid zulks per plakbrieven heeft iocgelaten. De dag dat elkeen terug bij de zijnen Eal verblijven, dan zal het « overhoop-Hggen » gedaan geraken. Onze kracht, ons liit houdingsvermogen, de innerlijke macht blijft in de geschiedenis voor ons, Belgen, behouden en gestaafd door menig onver-gankelijk voorbeeld. NONKEL JAN. I)e EERSTE LIJST van GESTORVEN VOOR 'T VADERLAND is ook nog ver- krijgbaar. CHRIS' De vallende vlieger. Terwijl ik schrijf, daalt hoog uit de lucht het geluid van een vliegmachien. Haar zacht-knetterend, drooggonzend geluid valt niet te miskennen. Men heeft het geluid van een vlieg-motor willen vergelijken met poezen-gesnor, met machien-gedreun, met bijen-gezoem, — maar neen, het is een heel afzonderlijk geluid, dat vreemd uit den hemel tegen de lage aarde hergalmt. En op dit eigen geluid kijkt iedorcen dan omhoog : — 't Is een vlieger ! Ik kijk dus naar buiten en zie een militairen tweedeklcer fijntjes en heel scherp afgeteekend tegen de tintel-lichte Maartlucht. Hij is onbeweeglijker dan een vogel; zijn silhouetje doet eerdor denken aan een insect, waarvan de vleu-gelslag zôô snel rept, dat de stand der vleugels aan onbeweeglijkheid doet denken. De bewegingen, die het vliegtoestel zelf maakt, zijn echter veel statiger dan de plotselinge vlicgbewegingen van vogel of insect. Het toestel schrijft wijde, af-gepaste kringen, de breede bochten zijn gelijkmatig, en de spiralen, welke bevallig worden uitgevoerd, schijnen naar een vast doel te leiden. En terwijl de mekanische zweverzijne luchtige vliegfiguren hoog boven de heide blijft beschrijven... daar herinner ik me het verhaal, dat dezer dagen de Times gaf onder den titel Psychologie van den Militairen Vlieger. * * « Eigenlijk vernemen we veel te zelden de verhalen der vliegers. Het schijnt wel, of de plechtige eenzaamheid, waarin ze daar boven vertoeven, hun de ijdelheid van vele woorden heeft leeren begrijpen. In het Londensche blad is het ook niet een vlieger zelf die spreekt, doch een geneesheer die een militairen vliegmensch aan het praten heeft weten te krijgen, en dus het verhaal voor den ander over-vertelt.Het is het onopgesmukte verhaal van een dier Engelsche vliegers, die, opstijgen-de in Engeland, de Noordzee hebben over te vliegen, om aandeBelgischekust hunne verkenningen te gaan doen, onder de salvo's der Duitsche batterijen, om daarna de zee weder over te steken, en thuis rapport uit te brengen. Hoe sober zulk een verhaal op zich zelf ook zij — men heeft het te omkleeden met veel gevleugelde fantasie, om zich den toestand voor te stellen, waarin de een-zame menschelijke vlieger zich daarom-hoog bevindt, terwijl de storm hem over-valt en onder hem de vijandelijke artil-leriën loereii. Deze vlieger dan,had de een of andere militaire opdracht uit te voeren en boven zeker punt bommen te werpen. Zijn weg leidde over zee, langs dekust en boven eene streek, die door den vijand bezet en Sterk verdedigd was, juist met het oog op aan-vallen uit de lucht. Toen hij dus meende binnen het bereik van het vijandelijk geschut gekomen te zijn, steeg hij hooger, tôt eene wolken-laag hem aan het oog van de schutters beneden onttrok. Hij zag eene donkere wolk voor zich, hangende boven de Zee. Eenegrauwe wolk Wanneerhet eenezwarte geweest ware, zou hij er zich niet in ge-waagd hebben ; vliegers van beroep weten, dat zwarte wolken niets goeds voor-spellen en uiterst gevaarlijk zijn. Hij zweefde op eene lioogte van onge-veer 7500 voet, toen de wolk hem opnam. Hij waande zich hier veilig ; geen viimvVe-lijke sclierpscliutter kon meer c-, :u mikken. Maar nauwelijks was hij _,c sekonden voort gevlogen, of de wolklagén om hem werden dichter; het werd zoo donker, dat hij zelfs zijn lcompas en baro-meter niet meer kon onderscheiden. De snelheid van zijn militair vliegtuig was zeer groot; en hij wist zich zonder deze beide hulpmiddelen niet te richten. Hij begreep echter ook zonder zijne toestellen, dat er eene plotselinge veran-dering met het weder plaats greep. Zijn toestel werd heftig heen-en-weer geschud, zoodat hij moeite had zijn stuur meester te blijven. Nog altijd behield hij zijne kalmte, al begreep hij den ernst van den toestand ; wel had hij op dit oogenblik de gedachte bij zich voelen opkomen, dat het dienen als mikschijf voor den vijand minder gevaarlijk was dan de algeheele onwetend-lieid, waarin hij zich bevond, zelfs over den stand van zijn toestand in de wolk. Hij had echter niet veel tijd, zijnen hachelijken toestand te bedenken. Hij begreep wel, dat zijn toestel viel, doch in welke richting het omlaag schoot kon hij niet naspeuren. Geen van zijne sturen wcrkte op dit oogenblik meer. Zelfs dit hopelooze gevoel deed hem nog zijne tegenwoordigheid van geest niet verliezen. Hij voelde hoe de gordel, welke hem om het midden was gesnoerd, nauw werd aangeliaald, waaruit hij aîleidde, dat hij fEN WERKMAN door den val van zijne zitplaats ge-sleurd werd. Ditbrachthemeenondeelbaar oogenblik tôt vertwijfeling : hij had het gevoel, dat ailes uit was, en dat hij dus zijn machien maar aan zich zelf moest over-laten. Daarop dacht hij aan niets anders dan aan éénegroote leegte om zich heen. Doch plotseling maakte dit wanhoops-gevoel weer plaats voor eenegewaarwor-ding van groote rust. Ailes wat de vlieger beproefd had, — ailes was hem mislukt! Dit drong helder tôt hem door, en toch was liet niets anders dan een wonderlijk gevoel van de grootste veiligheid. Het was de aangenaamste gewaarwording, welke deze vlieger ooit in zijn leven had gekend. Intusschen bleef zijn toestel vallon ; de motor wei'kte niet meer, en het gevaarte schoot als een vallende steen omlaag. De volgende gewaarwording van den vlieger was, dat zijn gordel weer ruimer begon te zitten, hem niet meer zoo benauwend knelde. Hij kon zich hierdoor weer be-wegen, en het eerste wat hij dc-ed, was zijne beide armen uitslaan naar een hou-vast, en ook een steunpunt voor zijne knieën zoekend. Het gevoel van angst bleef hem nog steeds vreemd. Op dat oogenblik kon hij zich trouwenS van zijne gevoelens geen rekenschap geven. Het volgende wat hij waarnam was, dat zijn toestel plotseling uit de wolk te voor-schijn kwam vallen. En onder zich zag hij nu de zee, wit van schuim-golven. Meteen grepen de handen van den vlieger instinctmatig naar de stuur-inrichtingen. Toen hij zijn toestel weer in zijne macht had, keek hij op zijn hoogte-wijzer en las daarvan af, dat hij zich op nog ongeveer 1500 voet boven den zee-spiegel bevond. Hij was dus in de korte voorafgaande oogenblikken 6000 voet omlaag gestort. De volgende gewaarwording van don geredden vlieger was nu een eigenaardig knappend geluid in zijne ooren; hij begreep dat hij doof was, •— hij vernam van nu af het liard-knetterende geronk van zijn motor niet meer. Hij had op dit oogenblik geen tijd, zich daarvan veel aan te trek-ken, al drong het wel tôt zijn begrip door, dat hij deze plotselinge doofheid moest te wijten hebben aan de snelheid van zijn val en den plotselingen overgang van den atmosferischen druk. In weerwil van den schok, dien zijne zenuwen in korte sekonden hadden te doorstaan geliad, richtte de vlieger zich weer op zijn kompas en kaart, en vloog naar de hem aangewezen plaats, om er volgens bevel de bommen te werpen. Nauwelijks had hij de plek bereikt en de bommen omlaag laten vallen, of eene volledige verandering trad andermaal in zijn gevoel in. — Ik voelde me zoo gelukkig, dat ik wel had kunnen juichen, bekende hij in het geneeskundig vraag-gesprek; ik kon mij dan ook niet meer bedwingen, doch zocht al mijne zakken na, of ik nog iets bij mij had om naar beneden te wer-wen. Ik vond slechts een doosje stekskens — en dus smeet ik dit omlaag 1 Als bewijs dat zijn toestel zich ge-durende den val inderdaad omgewenteld had, kan gelden, dat de revolver, dien de vlieger in den zak droeg, daaruit was gegleden en later in het toestel terug werd gevonden op den bodem tusschen de plankjes van de zitplaats. GFZiNT TE HOME, De Fransche gezant te Rome, Barèro, is volgens eene Duitsche inlichting ver-vangeil door den afgevaardigde Benoist, een vriend van Delcasse, iernand die ook bij de katholieken nogal gezien is. Het Vredespaleis treurt. Het Vredespaleis van den Haag treurt. Dit lieve kind, zôô jong nog, gewonnen en geteeld door brave ouders met edele ge-dachten en een grootmoedig hart, is in zijnen jeugdigen ouderdom erg getroffen geworden. In plaats dat de hoofden aller natien tôt genoeind paleis zouden komen om daar, eensgezind en zonder oorlogs-zuchtige gedachten, aile wereldkoni'liklen te bespreken en vredevol te beslechten, dreunt heden over gansch de wereld een helsch tuig dat akelig in de ooren klnikt. En bij elk schot schrikt het Vredespaleis en blikt angstig en met tranen in de oogen in de ruimte. Zal dît paleis, dit jonge kind, het niet besterven ? Wij beginnen het te gelooven. Ten minste is zijn zenuwgestel reeds erg ge-schokt en is het liaast zijn hoofd totaal verioren, want het uurwerk dat aldaar geplaatst is, loopt steeds voor. De Neder-landers noemen zulks, voor een openbaar uurwerlc, een niet-gewenschten toestand, te meer dat het uur soras opeens terug goed gezet wordt. Arm Vredespaleis ! 25 centiemen, de fcrociiuur Gestorven voor 't Vaderland. SBLAD JL - Cfei BINNENLANQ BRABANT BRUSSEL. — Diefstallen. — Bij M. Van Praeg, te Elsene, werden een tiental kostbare schilderijen gestolen, alsmede een tafereel in émail met gouden lijst, akwarellen, zeldzame vazen, brons- en zilverwerk. — De policie heeft een drietal mannen aangehouden, verdacht van* diefstal in onbewoonde huizen. Twee anderen werden gevat onder ver-denking van diefstal van gouden voor-werpen en juweelen bij eenen oudheden-verkooper. Zij werden ontdekt bij de minares van eenen derde, die ook wordt opgezocht. Op verscliillige plaatsen werden van de gestolen voorwerpen teruggevonden. Juweelen waren verkocht bij eenen kleer-maker; aigretten bij eenen pelsmaker, weer elders vond men een rijwiel, enz. NAMEN NAMEN. — Een groote brand is uit-geborsten in het bosch van La Pairelle, eenige kiloineters van Namen gelegen, en dat een deel uitmaakt van het bosch van La Marlogue. Het vuur nam, zoo het schijnt, groote uitbreiding. — Maandagnaclit werd te Bouges nabij Namen, het gemeentehuis bezocht door dieven, die de stoven uitbraken en meê-namen, alsmede de zinken platen, metalen voorwerpen en andere zaken, die ze te zamen op eenen wagen laadden, gestolen bij eenen verhuurder. Te Namen aangekomen, merkten zij dat zij werden opgevolgd door den ge-meenteselcretaris, lieten den buit in brand en gingen op den loop. OOST-VLAANDEREN DRONGEN.— Eene kleine hoeveelheid maïs, enlcel genoeg om aan iederenaan-vrager 10 kilo te bestellen, is toegekomen. Die maïs zal uitgedeeld worden maandag aanstaande, van 8 tôt 10 ure, in het ge-woonlokaal. De prijs ervan is nu 31 frank. In denloop der toekomende weekzalmen nog maïs kunnen bekomen met 25 en 50 kilo, mits zich op zelfde dag en uren te laten opschrijven; maar de prijs van die maïs zal 36 frank zijn. Voor wie volstrekt een zak gruis noodig heeft zal er maandagmorgen ook één te krijgen zijn, aan de prijs van 12,50 fr. per 50 kilo. De toegekomen hoeveelheid is kleïn. Men zal dus de noodwendigheid moeten kunnen bewijzen. Wie nog ledige maïszakken of gruis-Zakken van de laatste lossing heeft, moet ze ook maandag binnenbrengen, of ze zullen aangerekend worden. Palmmeel en gezuiverd koolzaadmeel zijn ook tekrijgen in geringe hoeveelheid. Die twee soorten meel bevatten van 30 tôt 35 vet en eiwit en hebben dus de voederwaarde van het lijnmeel. Het eerste kost 27 frank, het tweede 30 frank de 100 kilo. — Onderstaande plakbrief werd door de zorgen van het gemeentebestuur op de muren der gemeente uitgehangen : « Wij aanzien het als een duren plicht aan de bevolking van Drongen te herin-neren wat het Amcrikaansch volk thans voor ons al doet. »Als Bclgië levensmiddelen in over-vloed ontvangt, als ruime hulp aan de be-hoeîtige liuisgezinnen kan verleend worden, dan hebben wij zulks te danken aan deze bevriende Natie, die met eene weer-galooze mildheid bij ons de roi van voor-zienigheid vervult 1 » Nooit mag het Belgisch Volk zulks vergetenl Immer moet in ons hart de vurigste dankbaarheid blaken voor het edelmoedige Amerika, dat ons zoo mild-dadig ondersteunt en ons waarlijk van den hongersrood redt 1 d Wij wakkeren de burgers aan hetzij in persoonlijken naam, hetzij in naam van maatschappijen waarvan zij deel uitma-ken, korte maar gevoelvolle dankbrieven te schrijven, gericht aan den heer Voor-zitter van de Republielc der Vereenigde-Staten of aan de hàeren Consuls van Sadn-je of van de Vereenigde-Staten. Deze brieven mogen aan een lid van het plaatse-lijk Comiteit overhandigd worden ; dit zal het noodige doen om ze te doen toekomen bij het « Amerikaansch Comiteit », dat ze ■zal verzenden naar Amerika, aan de milde schenkers, aan wie wij nu ons bestaan te danken hebben. » »In zijnejongstleden vergadering heeft de gemàenteraad adressen van hulde en dank gestemd aan dezen, die ons nu zoo edelmoedig ondersteunen! Brieven van verscheidene instellingen en bijzondere personen kwamen reeds toe; de school-kinderen schreven er talrijke, waai'onder zeer gevoelige en lievel Dat al wie een clankbaar hart bezit en een weinig de peu kan hanteeren ook maar een briefje op-stelle en aan het Comiteit oyerhandige 1 In den loop der toekomende week wordt ailes verzonden. » itiem Eiet nummer ^ GESHEO¥ELDE_ SOLDATES. 12e es 32e Lîa!sff80iiîl32t. AUBINET J.-H.-J., soli, Spa, Pervyso, 10-11-14, n» 57065. BOELS, soldaat, Saint-Qmer, 24-10-14, Sehedelbreulc. n° 55705. BOUILLEZ, sold., 3/3, Leuven, in 9-14, CARMOY, sold., Berchem, Luilc, Bellairo. n° 52777. CORNELIS, sold., Luik, Rocour, n' 57318. COUVREUR A.-V., sold., Kales, 31-ia 14, n° 57714. DAEMS Jan-Frans, Luik, Herstal, n( 51873. DARSORVILLE Frans, Ie serg., Antwerpen, 1-10-14. Engyisch gasthuis, n» 51644. DE BIE J., sold., Luik, Herstal, n° 51953, DEGEEST Emiel, Luik, 29-8-14, Luik, Beenbreuk, n° 52813. DELBOUILLE, 1-7-14. DE RYCKE L., Luik, Jupille, n<> 52893. DE TAYE, le sold., 1/4, 11-9-14, n" 53188. DRAINE Adriaan, mitrailleur. DURIEUX Jan, 1/1, Gasthuis Rosendael, 27-10-14, n° 58676. DUSSARD Jan, sold., Vielsalm, Antwerpen, 30-9-14. Gasthuis Ste-Eiisa-beth, n° 57421. GULLENTOPS J.-F.,sold., Luik, Herstal, n° 50358. GYSTMANS, sold., Boischot, Queue du Bois, n° 54649. HAVERMANS C., Luik, Herstal, n» 52417. JACOB J. BAPT, Luik, Herstal n° 50359 LEVAUX. DIEUDONNE Henri, sold., MORTIER, Luik, in 't gevecht, 12-9-14, n» 58249. LHOEST Lucien, korporaal. LIEKENS, sold., 2/2, Haecht, 13-9-14, no 53458. LISMONT, sold., 2/2, Haecht, 13-9-14, n° 55560. MALMANDIER Gustaaf, sold., KaleSj 27-10-14. MANNAERTS Emiel-Alfons, sold., Luik, Herstal, n° 50954. MARICHAL, sold., gasthuis van Rosen^, dael, 22-10-1,4, n° 54521. MATTYSSENS, sold., Antwerpen, Luik, Bellaire, n° 55364. > MEANT, sold., 3/2, Ellemelle, in 't gevecht van den 13-9-14, n° 56481. MERMUYS Willem, sold., Antwerpen, 30-9-14. Gasthuis St°-Eiisabeth, n° 55520. MICHIÉLS Pieter-Arthur. NAVEAU Henri, sold., ongeveer 19 jaar, Kales, 29-11-14. NEIRYNCK, 1/4, Hombeek. PAQUES. PETERMANS Victor, sold., 3/1, Berlaer, Kales, 7-12-14. n° 58251. ROBBTÏEOHTS Jan, sold., 2/3, Schaar-beek. Op het slagvcld 12-9-ld, n° 55201. ROGGEifAN Pieter-Leopold, sold., Luik, Ilerstcl, n° 51960. ROSY J.-B., sold., 3/2, Braine-la-Comte, Antwerpen, 30-9-14, n° 53900. SAUVAGE Léonard, sold., 3/1, Duinkerken, 2-11-14. n» 58306. STICKENS Prans-Aloïs, sold., Luik, Herstal n» 51010. SYMENS Constant, Hauwaert, 1890, Antwerpen, 30-9-14. Gasthuis Ste-Camille, n° 5502. TELLER, sold., 3/4, Luik, Haecht, 11/13-9- 1914. n° 58770. TIELKTilA»j, sold., Luik, Herstel, num- met 50300. VAN ACKER Jozef, sold., 2/2. In het ge- veeht, 12-9-14, n° 53515. VAN AKELEYEN Albert, 3/2, Luik, 11-9- 1914, gasthuis, n° 58073. VANBAEULEN Jozef, soldaat-, 3/3, Sehaar- beek. -9-1914, n° 55353. VANDEN BOSCH Emiel, soldaat, 3/2, te Luik, Rocour. n° 58315. VAN DE WEYER A., sold,. Vliermael, Antwerpen, 30-9-14, Ste-Elisabeth-gast-huis, n° 57941. VANDEZANDE Richard, soldaat, 3/1, Ho- boken, 22-9-1914. VANEÏBEEN Lodewijk, soldaat, 1/2, Sinte-Eiisabethgasthuis, Antwerpen, nummer 55858. VAN OUYSTEL Gustaaf, sold., Berchem, 10-1-?, Antwerpen, 29-9-14. GasthuiS1 Ste-Camillc, n° 56433. VARSONVILLE Frans, Ie serg., 2/4, Antwerpen. Engelsch gasthuis, n° 51644. VERBREKEN A.-J., sold., St-Nikolaas (Waes), Antwerpen, 29-9-14, n° 54018,' VEREEKEN, sold. Merxem, Luik, Bel-' laire, n° 54070. VERHOEVEN V., sold., Luik, Herstal, n° 51868. VERMEIREN Pieter-Albert, sold., Luik, Herstal, n° 50298. VERRETH, sold., 3/4, Brussel, Haecht, 12/13-9-14, op het kerkhof van Haecht."' > n« 58321. VERRYCKE, sold., Antwerpen, Luik, Bellaire, n° 52839. VERSTRAETEN Ilendrik, sold., 1/2, Borgerhout, 25-3-1889, Duinkerken, 26-10-14, krijgsgasthuis, n° 55419. VINET Octaaf, 1, Festieux, 24-9-14, Festieux, schot in de longen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes