Het volk: christen werkmansblad

984 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 08 Novembre. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 16 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vm42r3qc5v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vicr-en-Twinligstc Jaar M. 261 Ss^sdienst — Huisgezlo — Elpndom Zoadag, 8, en laandag, 9 Novcmkr {014 Aïïs briefwîsselîagen vrachti-*Tij to zenden aa-n Aug. Van Isegliem, uitgever voor de naaml. rnaatsch. « Drukkerij Het Volk », îleersteeg, n° 16, Gent. Bureeî van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyfc, Gilde der Am-fcachten, Kortrijk. Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bra-fcant en Limburg : Viktor Kuyl, Blindei'brocdcrsU'aat, 24, Leuven HET VOLK Men solirljît ln : Op aile postkanfcorcn aan 10 ft, per jaar. Zes maanden fr, 6.0& î)rle maanden fr. 2,50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop t* betalen. , ïtechterlijke horstelling, 3 per regel. " i Ongeteekende hrieven worden geweigerd. TELEFOON N* 137, Gent» Verscïii|at 6 rnaal per week, CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEME» HET NUMMER De inwijliing en hare gevolgen. In haar eerste nummer, verschenen in April 1912, schetste de Vie Militaire op zeer duidclijke wijze, wat onvermijdelijk voor België de gevolgen zouden zijn van eene inwijking van vreemde strijdlegers, die het land zouden bezetten. Zij schreef onder meer : « De zelfs maar tijdelijke stilstand van het druk verkeer op onze spoorwegen ware de stilstand van gansch ons economisch leven. Na eenigen tijd zouden de fabrieken moeten sluiten en onze overtalrijke wer-kersbevolking zou zonder hulpmiddelen wezen. » 't Is de plotselinge stilstand van gansch onze werkdadigheid. Juist onze nijver-heidsstreken worden het eerst bezet en het treinverkeer wordt er stop gczet. De werk-manstreinen rollen niet meer, en zij die er mede reisden, zijn tehuis tôt werldooshcid gedocmd. » Geen werk meer, geen loonen meer, en weldra komt over bijna gansch het volk de armoede, de ellende neer. » Want vermits onze cigene velden niet genoeg kunnen opbrengen voor ons bestaan, moet men aan geen voorraad denken : er is er geen meer. » De winkelhuizen in de volkscenlers zijn niet genoegzaam voorzien. In gewone tijden is Antwerpen zoo dichtbij en zijn de verkeermiddelen zoo gemakkelijk, dat het voor den winkelier niet noodig is grooten voorraad te hebben : een telegram, een tele-foongesprek, een snelbrief, en de koopwaren komen aanstonds van Antwerpen toe. » Maar in bezettingstijd doet de nood zich gauw gevoelen. De prijzen stijgen boven het bereik der geringe beurzen. Belgie kan maar een gering deel zijner bevolking voeden : de lionger staat voor de deur... » Zoo schreef de Vie Militaire in April 1912. Gedeeltelijk zien \ve thans hare akelige voorzeggingen verwezenlijkt, ja grooten-deels zelfs, gelukkig niet heel en gansch. Tôt hiertoe wordt nog in het hoogst noodige voorzien en we hopen het aldus nog lang te kunnen volhouden. Doch tussclien lioop en zekerheid is er een mer-lcelijk verschil, en 't is plicht, willen we die hoop op redelijkheid kunnen gronden, allen mede te werken om die zekerheid zoo nabij mogelijk te komen. ? Dit is maar mogelijk met het economisch leven te hernemen, ten minste in die streken welke, alhoewel bezet, toch niet rechtstreeks het droeve s chou w-tooneel van den vreeselijken volkren-strijd zijn. Daartoe is eerst en vooral noodig de openbare verkeermiddelen, spoorwegen, kanalen, telegraaf, telefoon, postdienst, zooveel als doenlijk terug in werking te brengen. De beambten, bedienden en werklieden van die diensten verliezen bij dezer stilliggen elf millioen frank aan loonen per maand; millioenen andere werkers van verschillenden stand en rang verliezen er 't bestaan van -évenveel gezinnen bij; tienduizenden groot- en kleinhandelaars verliezen er nering en tering door; kortom, het geheele volk gaat er bij ten onder. Juist daarom achten wij het onverstandig of op zijn minst zeer schadelijk, de werkherneming bij de verkeerdiensten te verhinderen uit... va-derlandsliefdc 1 Alsof het niet — voor degenen die ei niet voor strijden mogen of kunnen — veel beter, redelijker, nuttiger, moedigei en vaderlandscher ware voor het vader-land te leven dan er van honger voor te sterven en ontelbare anderen van te doen sterven ! Als onze dood het vader-land niet helpen kan, geven wij het dan . ons leven, géheel de werkdadigheid van ons leven. 't Is hetgeen de Handels- en Nijver-heidskring van Gent dezer dagen bedoelde, wanneer hij bij de duitsche bezetting aanzoek deed om te beraadslagen ovei mogelijk te nemen maatregelen tôt af-Wering van de droeve en eerlang nijpende economische gevolgen der inwijking. Die poging van gezegden Kring is eene goede daad, en alwie waarlijk de belangen van het volk dienen wil, heef't in geweten voor strenge plicht, in de maat zijner krachten mede te werken om vruchten van die goede daad te verwer-ven. Oflicieele Mededeelingen In België en FrankHjk. (Fransche Melding.) PARUS, 5 November. (Reuter.) Of-ficieele kennisgeving van vanmiddag drie uur : Op onzen nnkervieugel zijn de sinjd-krachten der bondgenoten ten Oosten van Nieuwpoort, op den rechteroever van de Yser, een weinig opgeschoten. Van Dixmuiden tôt de Leie hebben de Duitschers op een groot aantal punten gisteren opnieuw, hoewel wat het optreden der infanterie betreft minder krachtige, aanvallen gedaan. De linies der Franschen en Engelscnen zijn nergens teruggedreven ; onze troepen hebben integendecl, door tôt het offensief over te gaan, in verscheidene richtingen terrein gcwonnen. In de streek van Roye hebben wq de bezetting van Quesnoy in Santerre ge-handhaafd en aanmerkelijke vorderingen gemaakt in de richtirig van Audechy. In het centrum, tussclien de Oise en Moezel ontwikkelen de Duitschers een ' verhoogde activiteit, vooral door artillcrie-vuur.Ailes bijeengenomen Kan men zeggen dat de aanvallen op verscheidene punten van ons front zijn afgeslagen na een strijd, die den geheelen dag heeft geduurd. * » * PARUS, 5 November. (Reuter.) — Oificieel bericht van 11 uur 's avonds : Geen nieuwe berichten over de krijgs-verrichtingen ten noorden van de Leie. Een hevigen aanval hebben de Duitschers ten noorden van Arras (Atrecht) ondernomen, waar eerst eenige loop-graven moesten worden ontruinul, doch daarna door ons zijn eroverd. In Argonne, in de streek Vf n S' Hubert, zijn aile aanvallen afgeslagen. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 5 Nov. (M. B.) — Van Duitsche zijde. — Volgens de Times kosten de hardnekkige gevechten om IJper, den Engelschen geweldige offers. Een Duitsche krijgslist, waarvan de Engelschen thans oolc op de hoogte zijn, bestaat daarin, dat een aantal Duitsche : soldaten met vuren ophoudt, als waren zij buiten gevecht gesteld. Komèn de Engelschen dan naderbij, dan openen zij opnieuw een moorddadig vuur. Volgens dat blad was ook een bajonetsgeveclit tussclien Engelschen en Duitschers iets vreeselijks. De correspondent van de Daily Mail meldt, dat het Britsche leger eene zware beproeving heeft doorstaan. Op sommige punten is het aantal manschappen tôt op een vierde verminderd. Het midden-punt van den slag ligt bij IJper. Op het oosielijk Gevcchlstenm {Russische Melding.) S. PETERSBURG, 5 November. (P. T. A.) — De generale staf deelt officieel mede : Wij blijven op het Oost-Pruisische front vorderingen maken. De Duitschers trek-ken op de geheele linie terug en hand-haven zich nog alleen in hun versterkte stelling in de streek van Wirballen (Werg-boliwo.)Op den linkeroever van de Weicliseï zet het Russische leger zijn zegevierend offensief voort en vervolgt den aftrek-kenden vijand. De overtocht van de San wordt door onze troepen met succès voortgezet De Oostenrijkers zijn thans, ook in deze streek, in vollen aftocht. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 5 November. (Wolff.) — De generale Staf deelt officieel mede : Ook gisteren hebben de krijgsverrich-tingen op het Noordelijke oorlogstooneel zich volgens de plannen afgewikkeld, zonder dat de vijand ze heeft kunnen verhinderen. Ten Zuiden van de " uitmonding der Wisloka hebben onze troepen den tegen-stander, die zich genesteld had op de westelijke oevers van de San, uit al zijne stellingen geworpen, meer dan duizend gevangenen gemaakt en machinegeweren vermeesterd. Evenmin heeft de vijand stand kunnen houden tegenover onze aanvallen in het dal van de Stryj. Daar zijn 400 Russen gevangen genomen, een afdeeling machinegeweren en nog ander krijgsmate-riaal buit gemaakt. De Tui'ken in den Oorîog. (Grieksche Melding.) Het Atheensche blad Hestia verneemt uit Tenedos, dat de beschieting van de forten der Dardanellen door de Engelsche en Fransche vloot eergistcienmorgen om 7 uur begon eu een kwartier heeft geduurd. Ze werd later liervat en toen tôt 10 uur voortgezet. Den vorigen avond was het eskader het fort Koem Kalé, op de Klein-Azia-lische kuît van de zeeëngte genaderd. Het fort schoot toen tal van losse schoten ai'; een Turksclie torpedoboot, die aan den ingang van de Dardanellen werd gezien, waagde zich niet naar buiten. Het Italiaansclie eskader is naar Rodos opgestoomd. Een Amerikaansch en twee Italiaansclie oorlogsschcpen liggen voor Beii'oct, ter bcscherming van de Euro-peanen.De Hestia (een officieus Dlad) voegt aan deze berichten toe, dat Griekenland het niet zou betreuren, als de voorspelling van de Times, dat Turkije, door deel te nemen aan dezen oorlog, zijn ondergang tegemoet gaat, in vervulling komt. (Turkschc Melding.) Onder dagteekening van 4 November heeft het Turkschc hoofdkwartier de volgende mededeeling gedaan : De Russen versterken lnmne stelling op de Turksch-Russische grenzen in de omstreken van Kara Kilisse en Icliliau. "Zij beproefden cen aanval, doch deze werd volkomen afgeslagen. Met moreel onzer troepen is uitstekend. Eene zeemacht, bestaande uit de Engelsche gepantserde kruisers Inflexible, IndefatiguableDéfense en Glouccstcr, en uit de Framchc pantserschepen République en Beauvais, twee Rruisers en acht torpedobooten, heeft de forten aan den ingang van- de Dardanellen gebombar-deerd.Hoewel er 24D granaten weraen afge-schoten, was de schade zeer onbeleeke-nend. Daarentegen slaagde een van onze forten, dat het vuur van den vijand be-antwoordde, er in een pantserschip buiten gevecht te stelfen. Dadelijk nadat het schip in brand sjlond, heeft het smaldeel zich verwijderd.. ! - Aiwalik (^lcin-Azië) werd een Iin-gelsch handelsschip in den grond ge-boord. Overigens is er van het oorlogs-terrein niets bijzonders te vertellen. KON STANT IN OPEL, 5 November. (Wolff. Officieel.) — De Russen zijn in de nabijheid van de grens bezig versterkte stellingen in te richten ; zij zijn echter uit de streken van Kara Kilisse en Ichtan teruggeworpen. Bij de beschieting der Dardanellenforten heeft de vijandelijke vloot 210 schoten af-gevuurd zonder schade van eenige be-teekenis aan te richten. Onze forten hebben maar toen schoten afgevuurd, waarvan één een Engelscli pantserschip heeft getroffen, op v/ellc schip eene ontnloffing ontstond. In de haven van Aiwali (Klein-Azîe; is een Engelscli stoomschip tôt zinken gebracht. (Bulgaarsche Melding.) BERLIJN, 5 November. (E, uit Duit* sche bron.) — De Vossische Zeitung verneemt uit Sofia, dat Turksclie kruisers Batoem met succès bescliieten. (Russische Melding.) S. PETERSBURG, 5 November. (P. T. A.) — Naar de generale staf meedeelt, is heden in de Zwarte Zee niets van belang gebeurd. (Roemeensche Melding.) MILAAN, 6 November. (Wolff.) — De Secolo verneemt uit Boekarest dat een Turksche kruiser bij Sebastopol het Russische stoomschip Grootvorst Alexander in den grond heeft geboord. De beman-ning en de passagiers werden naar Kon-stantinopel gebracht. Waarschijnlijk is ook het stoomschip Jeruzalem in den grond geboord, daar dit schip sedert Zondag niet meer ant-woordt op dradelooze seinen. (Turksche Melding.) KON STANT INOPEL, 5 Nov. (Wolff.) — De regeering heeft een aanvullende regeling naast het militaire strafwetboek belcend gemaakt, volgens welke bepalin-gen openbaarmaking van militaire ge-heimen, spionage en verraad met strenge straffen worden bedreigd. Franschen en Engelschen, die liooge ambtenaarsposten aan het ministerie van financiën en van binnenlandsche zaken benevens andere ambten bekleedden, zijn vertrokken; ook de vertegenwoordiger van de houders van Engelsche obligaties heeft Konstantinopel verlaten. De policie heeft bepaald, dat aile onderdanen van de staten, waarmede de diplomatieke betrekkingen zijn afgebroken hun adres moeten opgeven en sleclits met machtiging van de policie niogen_ ver-trekken. Anders zullen zij als verdachte personen beschouwd worden. Ottomansche en vreemde onderdanen, die zich buiten Turksch gebied begeven, mogen niet meer dan tien pond bij zich liebben. De policie maakt têvens bekend, dat brieven-niet mogen worden gesloten en telegrammcn in het Turksch, Franscli, Duitsch of Arabisch mo.eten zijn gesteld. , In as Dardanellen. (Engelsche Melding.) LONDEN, 5 November. {Reuter. Of ficiel.) — Engeland heeft het eilan< Cyprus (dat nog onder Turksche suzerei niteit stond) geannexeerd. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 5 November. (E. van Duit sche zijde.) — Engelsche en Fransche schepen hebben den aanval op de Darda nellen vernieuwd. De Engelsche schepei alleen hebben 70 schoten gelost zonde eenige schade aan te richten. Bulgarije's Onzijdiglieid. (Bulgaarschi Mdding.) SOFIA, 5 November. (Wolff.; — He Bulgaarsche persagentschap meldt, da de leiders der oppositiepartijen vandaai door Radoslawof zijn ontvangen. De mi nister-president heeft hun den politiekei toestand van Bulgarije ten aanzien vai den huidigen oorlog uiteengezet. Na ai loop van het onderlioud hebben de leider; na een onderlinge besprelcing, de per meegedeeld dat, blijkens de verklaringe: van Radoslawof, Bulgarije besloten is op de meest nauwgezette wijze zijn on zijdige houding te handhaven. Japan's Werking. (Japanschc Melding.) NEW-YORK, 5 November. (Reuter — Uit Tokio wordt officieel bericht, da het bombardement van Tsingtau me kracht wordt voortgezet. In den nacht van woensdag op dor derdag hebben de Duitschers een teger aanval gedaan. De electrieke centrale is vernielcf. in Zuid-Àfrika. (Kaapsche Melding.) PRETORIA, 5 November. (Reuter — Een commando van loyale burgei heeft een treffen gehad met opstandi lingen in het gebied van Rustenberj wier ver'iczen uit 2 dooden, 5 gewonde en een aantal gevangenen bestondei Generaal Botha heeft daarna de leidin van het. commando op zich genomei met behulp waarvan hij de opstandelinge heeft uiteengedreven. . Tal van rebellen geven zich op ve: schillende punten over, bitter teleurgi steld over de misleiding van hun aai voerders. ■ ■■■jiMMUi.i'rawiit ■ «wil i Duilsehe bommen in Engeland. (Duitsche Melding.) KEULEN, 5 November. (Part.) — E Kolnische Zeitung deelt mede dat c( Duitsch vliegtuig der in Noord-Frankri staande troepen over het Kanaal is g vlogen en ten Noorden van Dover twi bommen heeft geworpen. Na een tocht van •> y2 uur is het vlie; tuig behouden bij detroepenteruggekeer BERLIJN, 6 NOvember. (Part. 1 van Duitsche zijde.) — Over den bon aanslag boven Engeland meldt de Be liner Zeitung am Mittag : Luitenant Caspars en eerste-luitenai Ros zijn de eerste Duitsche offi'cieren d in dezen ooriog over het Kanaal tusschf Calais en Dover zijn gevlogen en hebbe twee bommen op een lcustverdediging werk vlak ten Westen van Dover gewo pen. Premie voor Kacîiiengewercne Bij kabinetsorder van den Duitschf Keizer is als premie voor de ve~overir van ieder vijandelijk machinegeWeer et bedrag van 750 mark bepaald. ENGELSCHEN IN HOLLAND, Men meldt dat de minister van oorlc bepaald heeft, dat de Engelsche geïi terneerdè soldaten thans te Groningei 4naar een andere plaats, waarschijnlij Assen, zullen verhuizen. Verbintenis zonder Eedt Volgens de Haagsclie voorschriften zij de ambtenaren die hunne bediening we( aanvaarden, gemachtigd de volgende ve: klaring te teekenen : « Ile ondergeteekende beloof hiermed overeenkomstig de besluiten van d Haagsclie conventie den 18 October 190 mijne werkzaamheden nauwgezet en g( trouw voort te zetten, en niets te onde; nemen 'of toe te laten dat het Duit se bestuur van het Belgisch grondgebie zou kunnen schaden De Belgen lu Mollani De VlucMellngen, '. Gister zijn 376 vluchtelingen terugge-keercl uit Amsterdam; 243 betaalden de reis zelf en 133 werden er kosteloos ver-voerd.♦ * * Van de twee lichters met Belgische " vluchtelingen, die aan den Strekdam, tegenover het Kralingscheveer lagen, is " de Berlioz leeg gekomen. Op een lichtcr 1 van de Steenkolen-Handelsvereeniging r zijn nog ruim 500 vluchtelingen. Deze lichter wordt nu naar de Waalhaven gesleept en daar aan den wal gelegd. Op de lcade voor de ligplaats is een ge-gedeelte afgeschut; de vluchtelingen zullen gelegenheid hebben, daar op den wal . beweging te nemen. t *. * * t l Gistermorg'en zijn 219 vluchtelingen - naar België teruggekeerd uit Sluiskil ^ * * * i In een te Breda gehouden vergadering - van Antwerpsche vluchtelingen is be , sloten, ter herinnering aan de door de s Bredasche burgerij bewezen hulp, een I gedenkteeken op te richten. Vele hijdragen ! zijn voor dit doel reeds ingekomen. * * * Het Antwerpsch Centraal Bureel ver zoekt te berichten, dat het geene koste looze reis verschaft terug naar Holland dan bij hooge noodzakelijkheid. Wel wordt onvermogendeo naar Antwerpen , of Vlissingen kosteloos vervoer verstrekt. ) * * * J; De Amerikaansche gezant dr Van Dyke heeft van het Roode Kruis in Amerika 25.000 fr. ontvangen tôt ondersteuning l~ van de Belgische uitgewekenen in Neder-land.Bovendien zondën Amerikaanschen vrienden den gezant 10.000 fr., welke hij heeft overgemaakt aan het Gentraa-Komiteit van steun te Amsterdam. De levensmiddelen uit Amerika te Rotterdam aangebracht, zijn door de ;) zorgen van het komiteit van de Ameri-s kaansche gezanten in den Haag, te Lon-den en Brussel, onder de bevolking van '» verschillende plaatsen in België verdeeld. il l'diliifr-"- g Officleels Duitsche Medeâssling. ^ De Duitsche bezettingsoverheid te Gent, verlangt dat aile te Gent verschijnende r_ bladen volgende mededeeling inlasschen. BEKENDMAKING. i- De engelsche regeering zoekt door de pers, de strenge maatregelen te rechtvaar digen, welke zij genomen heeft tegen df in Groot-Brittanje wonende Duitsche er Oostenrijksche onderdanen, in staat on de wapens te voeren, en zij beweert da1 van Duitsche zijde, dezelfde maatregelei ie genomen worden. ;11 Deze, tegen de Duitsche regeering, uit k gebrachte beschuldiging, is gelijk zooveli 2_ andere volslagen valsch. »e De duitsche bevoegden hebben er nini mer aan gedacht, en denken er heden ool ï_ niet aan, iets dergelijks te doen tegen d< weerbare mannen van de door de duitsche troepen bezette, vijandelijke landen ; ir ^ 't bijzondere, ze noch tôt krijgsgevan l~ genen te verklaren noch bij hun eiger r~ leger in te lijven. Nu, voor zooveel zij de vijandelijki it legers aanhoord hebben, zij het Belgische ie Fransche of Engelsche, gelden voor allei n de volgende besluiten : n lo Degenen die op het tooneel van dei s- krijgof achterhet front der Duitsche troe r- pen in burgerkleedij aangetroffen worden worden, van spioeneering verdacht gevangen genomen en volgens de krijgs reglementen behandeld. 2° Ieder burgerlijlce persoon, die kertni: draagt over 't verblijf van een vijande a lijken militair tussclien de Duitsche troe pen,istotdiensgevangenneming enafleve ring aan den naasten duitschen krijgsposi verplicht. Ook heeft iedereen, die kenni: heeft van 't oponthoud van dergelijlcei militairen persoon, de plicht hiervan ken nis te geven aan de bevoegde militain S overheid. Bij 't verwaarloozen dezer plicht, drei ^ gen hem de strengstc maatregelen. k 3° Al dezen die door 't nalaten dezei vesklikking, door 't verschaffen var burgerkleedij, toestaan van onderkomen verpleging, geldmiddelen of anders, be-hulpzaam zijn, tôt het geheimhoucle» zijner tegenwoordigheid tusschen onze n troepen, maken zich aan begunstiging ■r van krijgsverraad schuldig en liebber > diensvolgens de zwaarste straffen volgens de oorlogswetten te wachten. Gent, 5 November 1914. e De Etappen-Inspekteur van het 4e Leger 7 korps Vrijheer von Seckendorff Luitenant-Generaal. II « â Leest en versnreidt HET V0LIL

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes