Het volk: christen werkmansblad

693280 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 09 Juin. Het volk: christen werkmansblad. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6d5p84509h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ïijfcflTwinligste Jaar. • •fi. 158 fciaauij 1*0. J*~-j -ii». up , J»JH . -ccer:-atcrf GoMeast — Mnisgezia — EipsSoai Woensdag, 9 toi I % f S Aile brïefwisselingen vracht-Vrij te zen den aan Àug. Vau Iseghem, uitgever yoor de naami. ma-atech. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n6 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Recolietten,-ïtraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-ban t en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederetr., 24, Lieuven. HET VOLK Men schrijrt In : Op aile postkantoren aan 10 fr. er jaar. Zes maanden fr. 5.0CL 'rie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop t« îtalen. Rechterlijke herstelling, 2 f» »r regei. Ongeteekende brie ven worden :weigerd. TELEFOON N« 137, Gent. Versehîjnt © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centieinen het nummer Etappen-Inspectie 4. Gent, 5 Juni 1915. Bekendmaking. Aan de gemeente Schoonaerde op Welks gebied den 24 April twee maal werd gepoogd door het leggen van stee-nen en stukken ijzer op de riggels, de spoortreinen te doen ontriggelen, is op bevel van het opperkommando van het leger cene dwangboete opgelegd van 5000 mark. 2. Aan de gemeente S. Gillis op wiens gebied in den naclit van 7 April 1915 een signaal lantaarn, toebehoorende aan de statie van Baesrode-Zuid onwettelijk ont-vreemd en vernield werd, is op bevel van het Opper-Kommando van het leger eene dwangboete opgelegd van 5000 mark. Dit brengt ter openbare kennis. De overste van 't burgerlijk beheer, von KEUDELL, regeeringsraad. Bclgische Vluchtelingen iii Nederland. De centrale kommissie tôt behartiging van de belangen van naar Nederland uit-geweken vluchtelingen heeft aan den Nederlandschen minister van staat, mi-nister van binnenlandsche zaken, een kort voorîoopig verslag uitgebracht omtrent de vluchtelingenbeweging in Nederland en de werkzaamheden van genoemde kommissie, aan welk het volgende ont-leend wordt : Vrij zeker mag aangenomen worden, dat ongeveer 1,000,000 vluchtelingen naar Nederland de wijk genomen hebben, en wel 500,000 over Noord-Brabant, 450,000 over Zeeland en ongeveer 70,000 over Limburg. Echter heeft deze toestand ilechts enkele dagen geduurd, daar velen reeds onmiddellijk na de overgave van Antwerpen terugkeerden. Met zekerheid kan echter vastgesteld worden dat op een oogenblik het grootste aantal vluchtelingen, aan wie huisvesting verleend is, en wel in het begin van Octo-ber na den val van Antwerpen, ten minste wigeveer 720.000 bedragen heeft, van wie 594,000 in de drie Zuidelijke grenspro-vinciën en 126,000 in de 9 overige, name-lijk als volgt verdeeld : Noord-Brabant 410,000; Zeeland 156,000; Limburg 28,750; Zuid-Holland 57,000; Noord-Hol-land 34,000; Utrecht 7450; Gelderland 12,800; Overijsel 4700; Drenthe 3000; Groningen 2900; Friesland 2500; totaal 719,100, in 831 van de 1120 gemeenten. Ook deze toestand bleef niet lang be-staan, daar aangenomen mag worden, dat reeds half October ongeveer de lielft der vluchtelingen de drie Zuidelijke grens-provinciën verlaten had, meerendeels naar België terug en verder naar Engeland en veel Noordelijker het land in. Noord-Brabant huisvestte op 15 October niet meer dan 140.000 vluchtelingen, terwijl het aantal in Zeeland tôt 50.000 teruggebracht werd. In December viel reeds eene merkbare Vermindering waar te nemen, ook in het aantal gemeenten, waar vluchtelingen gehuisvest werden. Het aan de kommissie bekende aantal armlastige vluchtelingen bedroeg toen 108.400. Dat deze cijfers nog lang niet het juiste aantal vluchtelingen aaugeven, bewijst het feit, dat op het registratie-bureel ruim 200.000 vluchtelingen werden ingeschre-ven, in Nederland aanwezig gedurende Se maanden November en December 1914, en ook, dat, niettegenstaande zeer velen naar België teruggekeerd zijn en nog dagelijks 200 à 300 terugkeeren of naar Engeland vertrekken, volgens de laatste opgaven van Mei er nog ruim 80.000 aanwezig zouden zijn, onder wie nog ten minste 25.000 gegoeden, die op eigen kosten leven. De werkzaamheden der centrale kommissie kunnen als volgt toegelicht worden : De kommissie heeft zich in den aan-vang gesplitst in twee onder-kommis-liën, eene tôt behartiging van de belangen âer bemiddelden, en eene tôt behartiging Van de belangen der onbemiddelde vluchtelingen.Het werk der eerstgenoemde kommissie heeft zich in hoofdzaak bepaald lot het verkrijgen van een zeer groot aantal adressen, alwaar de vluchtelingen, die in eigen onderhoud konden voorzien, tegen billijke vergoeding konden gehuisvest worden. Deze duizenden adressen, binnen enkele dagen door de centrale kommissie verzameld, werden in handen gesteld van aile steunkomiteiten ter plaatse en zoo noodig uitgebreid met be-îiulp der Vereenigingen ter bevordering van het vreemdelingenverkeer, die bijna In aile plaatselijke kommissiën vertegen-woordigd waren. De werkzaamheden de- zer onderkommissie hadden verder een geregeld verloop. De werkzaamheden der tweede onder-1 kommissie zijn drieërlei : a) De behartiging van de belangen der vluchtelingen in het algemeen; b) de registratie en in- ! lichtingendienst; c) werkverschaffing en onderwijs. ' i Tegen den \vinter bleek er groote be-hoefte aan wirrterkleederen en ondergoed 1 te bestaan, de uitdeeling daarvan werd echter in overleg met de regeering geheel -enalopgedragen aan de kleedingsafdeeling van het Nederlandsch Komiteit tôt steun van Belgische en andere slachtoffers, ge- ' vestigd te Amsterdam, welk komiteit langs liefdadigen weg, reeds enorme hoeveelheden kleeren uitgereikt had. Evenzoo werd eene goede samenwer-king verkregen tusschen het te Rotterdam gevestigde Amerikaansch komiteit, i de Rockefeller Foundation, War Rel&j Commission, welke stichting zich ook met de uitdeeling van kleeren belastte. Na deze regeling liep de geheele kifteren-uit-deeling over Amsterdam als miçldenwerk. Eene regeling we*d getroffen met het Nederlandsch Komiteit te An\sterdam, afdeeling Huisvesting, voor het onder-brengen van de begoede Belgen, cHp eerst op eigen kosten geleefd hadden, doefo wier middelen langzamerhand uitgeput raaKten . ' en die niet in aanmerking" konden komen om in de vluchtoorden to worden gehuisvest, de schamele armen. Voor dit bijzon-der doel stelde de kommissie eene som van 75,000 gulden ter hand aan het Nef er-landsch Komiteit te Amsterdam, zijnde een deel van eene groote Deensche gift ten bedrage van 110,000 gulden. Ook enkele andere komiteiten ontvingen voor ditzelfde doel giftçn van 10,000 en 5000 gulden uit genoemd fonds. Dank zij de Deensche gift van 325.000 gulden, aan de Nederlandsche regeering ter hand gesteld voor den. wederopbouw van België en voor werkverschaffing aan Belgische vluchtelingen, werd de kommissie in staat gesteld, aan de vluchtelingen werk te geven, zonder daarmede in konkurreneie te treden met de Nederlandsche werkkrachten. In overleg met de regeeringskommis-sarissen der vluchtelingenkampen, werd besloten tôt het bouwen van uitneembare houten hufzen, voorzien van eenvoudige meubeling. die na afloop van den oorlog aan de Belgische regeering zullen over-gedragen worden, ten einde die in België in de meest geteisterde streken als tijde- [ lijke woningen te kunnen doen opbou- r wen. De Belgische regeering van hare zijde werkte eveneens mede,door aan de kommissie kundige vakmannen te be-zorgen, onder wier leiding de werkzaamheden plaats hebben. De huizen woflden bewoond door hen, die zich gedurende het kampleven in het bijzonder onder-scheiden hebben. , Aan de vrouwen werden naaimachi-nen en allerlei werkzaamheden verschaft, waarvan de voortbrengsels ten goede kwamen aan de behoeftige vluchtelingen. Ten einde een denkbeeld te kunnen geven van het verwerkte materiaal, . ij vermeld, dat van 2 Januari tôt 1 Mei 1915 voor ruim 53,000 gulden aan wol en voor bijna 41,000 gulden aan andere grondstoffen verwerkt werd. Behalve de reeds genoemde groote gif-ten van 325,000 gulden en 110,000 gulden uit Denemarken en 5000 gulden uit Zwe-den, kwamen nog andere giften in, waar-onder eene van 10,000 gulden uit Zwitser-land, totaal tôt een bedrag van 558,990.25 gulden. Voor zoover geen bepaalde be-stemming voorgeschreven was, werden de gelden overgemaakt aan het Nederlandsch Komiteit te Amsterdam, waaraan tôt nu toe ruim 92,000 gulden kon ter hand gesteld worden. De gezondheid van M. Max. Ziehier wat door het Vaderland was geschreven : Over de gezondheid van M. Max, bur-gemeester van Brussel, wordt gemeld dat deze sinds eenigen tijd nog al te wenschen laat. M. Max was sinds langen tijd onder-worpen aan een strenge regel. Hij heeft verschillende malen geklaagd over het voedsel; ook betoonen zijne vrienden zich zeer ongerust en vreezen het ergste zoo geene onmiddellijke maatregelen genomen worden. Daarop zegt le Quotidien : Wij zijn naar het hôtel van M. Max, Jozef II straat, gegaan, om er inlichtingen te nemen. Wij verhaasten ons te zeggen dat het nieuws volkomen valsch is. M. Georges Max, broeder van den burgemeester, ontvangt zeer regelmatig nieuwstijdingen uit Duitschland. De laatste brief is enkel van over drie dagen en bewijst dat van hetgeen Vaderland schreef, niets waar is. BINNENLAND OOST-VLAANDEREN < 2 POESELE. — Het geweer, waarvan y ;prake is in ons nummer van 7 Juni, door g voewachters gevonden, was niet verbor- s ;en in een hoop aarde, maar in een opper ' iarwestroo. Bij vergissing is ook gemeld :lat het geweer gedragen is bij de wed. t De BDever, doch deze is voor niets in j Jeze zaak betrokken. i MELLE. — Gesneuveld. — De oud- i îtudenten van het Huis van Melle heb- ben voor 's Vaderlands eer reeds menig 1 slachtoffer geleverd. Hun getal wordt 1 alweer vermeerderd door M. Jozef Im- ( schoot, gesneuveld tijdens de eerste da- j gen van dezen versclirikkelijken oorlog. , Wij bieden onze innige deelneming aan 1 de achtbare familie. e Wel gedaan. — Ondanks de droevige 1 tijdsomstandigheden» zijn onze aanko- 1 tuende jongelingen op het loffelijk ge- 1 dacht gekomen zich in club te vereenigen 1 voor het voetbalspel. Er is veel geestdrift " onder die jongens en hunnen voorzitter ( Robert Van H5orde weet ze goed te geleiden s Zij hebben zelfs al eenige matchen ge- , speeld en Melle is zegevierend uit den ( kaparp gekomen. Bravo, jongens, wel ge- 1 (Man en vooruit op de baan. 't Verdrijft verveling en kwade neigingen en 't ont- ! wikkelt de ledematen. D. EECLOO. — Twee sleehte kalanlen. — : Zondagmorgen zijn twee Duitsche paar- . den, gespannen aan een kamion, op hol , gegaan. Ten einde de Raam^traat vlogen ] beideh met groot geweld dwars door de '] tribuun van de spekslachterij Frans De Heuvël, in de Kerkstraat, den winkel binnen. Dank aan den heer Camiel De ' Keyzer en Eduard Wulfaert, die de paar- , den tôt stilstaan hielden, of anders waren er nog meerdere ongelukken gc-weest.Nog het luehldrama le Gent. 't Was ongeveer 2% uur, maandag-morgen, toen een luchtschip van het stelsel Zeppelin, uit het Westen in Oosteïijke richting boven Gent vaarde. Door het ronken der motoren waren reeds vele menschen te been of lagen uit hunne vensters op den uitkijk. Eens-klaps weerklonken opvolgenlijk knal-len, goed aan donderslagen gelijkende, onmiddellijk vergezeld van eene ver-blindende klaarte. Het luchtschip was ontploft en in brand gekomen. Toeschou-wers zeggen dat het schip nog een heelen eind is voortgedreven vooraleer neer te vallen, anderen meenen dat het ontploffcn en neervallen zeer snel op elkander vol «den. Wat er ock van zij, zeker is net dat het gevaarte midden door moet gebroken zijn, want het eene deel is neergekomen op eene slaajjzaal van het klooster der Visitatie te S. Amandsberg, terwijl het andere deel 30-40 meter vandaar neerstuikte over den straatweg der Gentstraat, loo-pende van het Gemeentehuis te Sint-Amandsberg tusschen het klooster der Visitatie en het kerkhof. In de slaapzaal waar het eerste deel instorting een brand veroorzaakte, slie-pen 13 zusters. Tien konden in tijds de vlucht nemen enbleven ongedeerd. Zuster Eliza (Marie Coolsen) werd gedood ; zuster Eleonora (Esther Van Haverbeke) en zuster Longina (Pliaraïlde Vande Kerchove) bekwamen min og meer erge kwetsuren. Onmiddellijk ontvingen zij de beste zorgen, terwijl de toegesnelde gentsche pompiers het vuur doofden, dat niet alleen de slaapzaal maar ook een deel der stalling en hetexternaat aan-get«ist had. Door vuur en instorting is de stoffelijke schade zeer groot. Priesters, geneesheeren, burgerlijke en bezettende policie waren aanstonds ter plaatse, met voorbeeldigen iever hun ambt van trooster, heeler of ordehand-haver oefenende. Het handhaven der orde was geene geringe zaak, want van aile kanten kwam het volk in massa's toegestroomd. Gistermorgen hadden de lijkplechtig-heden plaats der Eerw. Zuster Eliza, in de wereld Marie-Joanna Coolsen, oud 32 jaar, geboren te Boschvoorde (Holland), liet slachtoffer van het ongeluk van maandag-morgen.Om 8 uur werd in de kapel van het gesticht een dienst opgedragen door den Z. E. H. kanunnik VercruySSe de Sollar, bestuurder der Zusters van de Visitatie. Het lijk werd binnengebracht omringd van Zusters, brandende kaarsen dragende. Naden dienst werd het lijk, gedragen door zes Zusters en gevolgd van de Zusters en de leerlingen, naar het kerkhof overge-bracht.Toen de Z. E. H. Bestuurder de laatste gebeden las, weende het grootste getal der aanwezigen. Daarna werd het lijk in den gemeenzamsn kelder van het ge-sticht bijgezct. UIT GE^T. HET BROOD. — In eene mededeeling >ver weinige dagen aan de dagbladen ge-onden door het Komif^K' van Hulp en 'oeding, was er aan het publiek te verstaan ;egeven dat de opslag van 2 centiemen ou gepaard gaan met eene merkelijke ver-letering van het brood, sommigen beweer-ten zelfs dat het bijna wit zou geweest zijn. ïoe waren dus vele Ho den zaterdag laatst eleur gesteld wanneer zij bestjtigden dat let brood omtrent was gelijK vroeger, erwijl anderen zich mochten verheugen >rood te ontvangen dat werkelijk zooniet 'eel beter, dan toch veel schooner was. vîatuurlijk moesten de bakkers het nog-aaals verantwoorden, alhoewel zij sleehts le grondstoffen kunnen verwerken,' en zij loen het in geweten, welke het Komiteit tun levert en waartegen zij, ongtlukkig ;enoeg, niets in te brengen hebben. Wij zijn echter op inlichtingen gegaan :n ziehier wat we vernamen: wanneer het :omiteit de belofte deed dat het brood zou rerbeteren, vergat het aan AL de bloem-nolens de granen te leveren waaruit het nogelijk zou geweest ziin beter meel te ver-raardigen en zoo komt net dan dat aan aile jakkersgeeneevenivaardige grondstoffen kon-len geleverd worden. Dit was eene spijtige icliikking die voor gevolg gehad heeft een ;edeelte van het publiek tegen de bakkers >p te ruischen en wij meenen wel dafzulks can en moet vernie den worden. Ten andeie, de verbetering van het brood sal maar van korten duur geweest zij h, want •eeds zijn de bakkers vorwittigd dat te re-cenen van maandag aanstaande geene wit te Dloem meer in het brood mag of kan ver-verkt worden : het zal gebakken worden lit zuiver tarwemeel ^gezuiverd aan 80%) îu was het de helft tarwemeel en de îelft witte bloem. E. L. HULPKOMITEIT VOOR WERKLOQZEN — Gister dinsdag is m n begonnen met de >erste uitdeeling van den we.ikloozensteun. Volgens de tôt heden opg. maakte fichen souden er te ondersteunen zijn : Volletlige weikloozen : minr.en 9300 ; rrouwen 7800 ; kinderen, van meer dan 16 jaar, 50 56 of sam n 22.156 volledige werk-.oozen. Daarbij moet gevoegd worden als ?edeeltelijk werkloos : 6000 mar.nen, 5200 vrouwen,"3600 kinderen boven de 16 jaar, lietzij te zamen 14.800 gedeeltelijke werk-loozen, wat een totaal geeft van 36.956 werk-loozen. Tôt de gezinnen dier wer&loozen behooren 8010 huisvrouwen en 6369 kinderen van min dan 16 jaar, wat het getsl te ondersteunen personen brengt op 51.335. Men heeft berckend dat daarvoor wike-lijks zal te betalen zijn : Voor de volledige werkloozen 65.400 frank, voor de on volledige werkloozen 29.600 frank en voor de vrouwen jn kinderen der ondersteunde werkloozen 15.200 frank, wat gezamenlijk eene som maakt van 109.200 frank. Daar de wekelijksche toelage van het Provinciaal Komiteit siècles 100.000 frank bedraa,gt zou er een tekort zijn van 9.200 frank. Er dient echter in acht genomen «Fat sr minstens 4 à 5000 fichen opg. msakt werden van personen van wien het reeds gebleken is da.t zij van den wei'kloozcnsteun moeten uitgesloten worden. De werkloozen, die zijn aangegeven door tussch«nkomst hunner vereeniging (vak-vereeniging of mutualiteit), zullen einde dezer week den onderstand ontvangen. HET JZERGELD. — Men heeft bepaald moeten afzien van het vervaardigen van ijzergeld, de grondstof die men verkozen liad volkomen tôt dit doeleinde onbruikbaar zijnde. Men gaat nu trachten het te vervaardigen van een ander metaal, eene versmel-ting van koper met alluminium, wat zou maken dat de muntstukken langs den vooi-kant geel en langs den achtei kant wit zullen zijn. NJEUWE LEENÎNG. - De Stad heeft besloten nog voor 2.0'00.000 frank bank-brief jes van 100 frank en voor 500.000 frank bankbriefjes van 20 frank uit te geven. — Eene belangrijke hoeveelheid briefjes van 50 centim'n zijn zaterdag laatst door de drukkerij afgeleverd en zidlen eerstdaags in omloop gebracht worden. IN DE LUCHT. — Maandag was er veel beweging in de lucht. Behalve het geval met den Zeppelin, werd 's middags en in den avond naar vliegeniers geschoten. De la,atste beschieting vooral was hevig en juisb boven de stad. Hier en daar vi ilen brokken metaal, voortkomende van in de lucht ontploffende granaten. In de Vossen-straat viel een kop op een kinderstoelken dat omkantelde. Enkele stonden t-e voren was het kindjo binnengeloopen, omdat ze toch zoo wreed schoten. PRIJSKAMP. — Het Colle ge van Burgemeester en Sehepenen achrijft, onder de kunstenaars van Gent en aangrenzende gemeenten, eenen prijskamp uit voor het ontwerpen van een versierd gctuigschrift. Do bekroonde teekening zai uitgevoerd worden in steendruk (lithographie wit op zwart). Het diploma is bestemd om aan het einde van hetloo pende school jaar aan de leerlingen der Gemeenteschool uitgedeeld te worden in vervanging van het gewoon boeken-geschenk.Premiën : eene van 200, eene van 100, en eene van 50 frank worden toegekend. De ontwerpen zijn onder motto, op groote van uitvoering, uiterlijk op 10 Juni eerstkomende in te zenden aan het Bureel van Openbaar Onderwijs en Schoone Kun-sten, Nedeipolder, 2, waar ook verdere inlichtingen kunnen verstrekt worden. De geprimeerde werken blijven den eigen-dom der Stad. De werken zullen beoordeeld worden door een jury aangeduid door het Sehepen-college. IMedegedeeld.) BEDANKING. - De familiën Walraef? en Gtoedertier bedanken langs dezen weg1 'de talrijke vrienden en kenni son, welke' hunne rouwklachten stuurden of de rouw-plechtigheden bijwoonden van hunne diep-betreurde moeder, schoonmoeder, groot-moederen moei, Mevrouw Walraet, weduwe van M. Francis Goedertier. Vraagt RQC-BROÎINEÎJ liet beste aller* tafelwaters. (351s) Rijksnormaalschocl voor Onasrwljzers te Gsnt. Het aannemings-exaam zal plaats hebben dinsdag aanstaande, 15 Juni, om 10 uur (Duitsche tijd). De kandidaten, die zich niet regelmatig hebben laten inschrijven, mogen zich nog aanbieden op het bureel van den Bestuurder der school, Ledeganckstraat, 8. Kweeksyndikaten voor geilen, scliapen en zwijiien. De syndikaten voor kweek en verbetering van het geiten-, schapen- en zwijnen-ras, die de toelagen wenschen te genie-ten voor 1914 op hunne voortbrengst, worden verzocht hunne aanvraag te vernieuwen ten laatste tegen vrijdag aanstaande 11 Juni, vô'ôr den middag, in het Landbouwershuis te Gent. Eens dien datum verstreken, zullen aan de vragen geen gevolg meer gegeveu worden. ©ORLO© aaw de vcîPHeiirag door het ZELDZAAM AANBOD van OSOITGEZOGHTEPOSTZEGELS aller werelddeelen. Een proefkilo (ongeveer 20.000 zegels) voor 5 fr. Prijsvermindering bij grootere hoeveelheid. Elk order wordt seifens uitgevoerd. 10.000 kilos in magazijn. Aankoop van elke partij Kcngopostzegelsk los of op brief, ook de Postkaarten. Bureel open van 9 tôt 11 utir en van 2 tôt 6 uur. ERNEST WILLEMS, «Villa Mia», Leemstraat, 10, Gentbrugge-Noortli (Verlenging der Molenaarstraat, en vierdis straat aan den linkerkant der ICeizerpoort. ), (653) OfticieeleMeâcdeelingeri în Vlaandcren, Frankrijk en EIzss. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 7 Juni. (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwartier : Aan de Oosteïijke helling der Lorelte-i hoogte hernieuwden de Franschen 's na-j middags en in den avond hunne aanvallen,, die onder ons vuur volledig afbraken. Vcr-j dere aanvallen 's nachts werden bij hun< aanvang verijdeld. Zuidoostelijk Hebuterne, ten Oosten van Doullens, viel de vijand hedenmorgen-vruchteloos aan. Het gevecht is daar nog niet uitgestreden. Een breede Fransche aanval Noord-; westelijk Moulin-souS-Touvent, Noord-westelijk van Soissons, werd grooten-deels afgeslagen; enkel aan eene stelling bereikte de vijand onze voorste loopgraven om dewelke nog gestreden wordt. Onze stelling bij Vauqois, Zuidoostelijk van Varennes, werd gisteravond aange-, vallen. Spijts aanwending van brand-. bommen, die onze loopgraven. met een licht ontbrandend vocht overgoten, ge-lukte het den Franschen niet, in onze stelling binnen te dringen. Onder zware verliezen keerde de vijand in zijne s chut s-graven terug. (Fransche Melding.) PARUS, 7 Juni. (Reuter.) — Ambte-, lijk bericht van zondagacliternoen : In het gebied Noordelijk Atrecht deed' de vijand 's avonds en in den nacht zeer<t hevige verriclilingen om de stellingen, die hij in de laatste dagen verloren had,; terug te winnen. Het gansche frontdeel': Ablain-Neuville en bijzonder de Suiker-fabriek van Souciiez onderstond vastj aanhoudend vuur, dat onze artillerie; krachtig beantwoordde. Vijf Duitsche tegen aanvallen werden op de Oosteïijke helling der Lorettekapel ondernomen. Tegenaanvallcn gi-epcn on-; ophoudend plaats op de baan Ai c-Xou-, lctte-Souchez. Tusschen de baan Aix-j Noulette-Souchez en de baan Ablain-; Souciiez bemachtigden wij kvcrscheclene schutsgraven. — Ambtelijk bericht van gisteravond : Op het frontdeel Noordelijk Atrecht, duurt de strijd met uiterste heviglieid, voort in ons voordeel. Langs beide zijden, der baan Aix-Noulette-Souchez deden wij gelukkige aanvallen en wonnen grond tenj Oosten van die ba; n en Zuidelijk in het gebied van Buval. | In Neuville-St-Vaast houden onze vor^ deringen aan in de kom en in het Noorde-» lijk deel van liet dorp. Wij veroverden verscheidene huizen, 3

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volk: christen werkmansblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection