Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

607329 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 19 Septembre. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v11vd6qq1z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Acht en veertigste jaar Zaterdag 19 September 1914 Kuimmer 38 fr. 5-00 % ;j»rs, saet de po»t besteid ¥308 NQQRD-NEDERLAN3 franco 3 g". S5S. Se ahooBtmentsprij» î» Toorop btUaftaar. ftantecmâigiageD © e" <ita draLreftel. HET VOLKSBELANG fr. 5-00 3k 'ifàan, met de p*st hesit *0BB K3&8t NCBLSlAi franco 3 g-. S£S. m t De aben«en»i\U«w'}» a W Twcij) beUtotessar- ' 4r»&k««4l£l *.$« l'iw» <&o iawîirtiwê. WB^fîTTTJWEWmîî BUCW ZÀTRRDÀŒ Afzonderlijke nuii.mers lijn ta bekomen bij AD. HOSTE, Galgenberg en bij AD. HERCKENRATH, Veldstraat 47, te Gent, en bij aile gazetverkoopers, tegen 10 cent. BUREEL VAN HET BLAD : Galgenberg, 23, te* Gen "t. Aile mededeelingen, brieven, handsehriften, enz., vraohtvrij te sturen Aan de Redactie van het Volkibelang, Galgenberg, 23, Gent. Inhoud : Het Manifest van den Duiischen Rijhshan-selier aan de Amerikaansche Drukpers. — Lie onvolprezen Voor ait gang (??!!)• — De Toekomsl van België — Keizerlijke Welsprekendheid — Wroeging der Bloedvergieters. — De Verwoesting van Leuven. — De uitmoording te Andenne — De Hollandsche Ultramontanen en den Oorlog. — Officieel Vlaamsch in Engeland. — Eene stem uit Holland aan de Vlaatnsche Schrijvers. — Van ailes icat uit Noord-Nederland —Noordnederland-sche Liejdadigheid tegenover België. — Het Hos-pitaal van « Licht en Liefde x. — Nederland en België — Nederlandsch Verbond — De politieke Houding van den nieuicen Paus. — Taalverdedi-ging — Afrikaansche Lelterkunde — 'Ioo?ieel-school te Gent — Kunst- en Letternieuws. Heî ilaoil'est van deu Uiiitsclien Rijkskanselier aan de Amerikaan>che Drukpers. Duitschland heeft zich in ailes misrekend. Toen het den algemeenen oorlog over Europa deed losbranden, rekende het op de home-rule-twisten om Engeland te verlammen, op de zaak van Mevr. Caillaux en op den strijd over den tweejarigen diensttijd in Frankrijk om dat land te verdeelen, op de bloedige werkstakingen, die Rusland teisterden tijdens het bezoek van Président Poincaré te St-Petersburg en op de verdeeld-heid tusschen Vlamingen en Walen in België. Dat ailes moest, naar de berekening van den Duitschen Keizer en van zijne staatslieden, een gemakkelijke zegepraal van Duitschland op zijne elkander en onderling verscheurende vijanden verzekeren. Juist het tegenovergestelde gebeurde. Vôôr het Duitsche gevaar zwegen op eens aile broedertwisten in bedreigde landen; en geheel Europa (buiten Oostenrijk en Italië, dat onzijdig bleef) stond weldra eendrachtig en manmoedig onder de wapens om het Duitsch militarisme het hoofd te bieden. Op de sympathie der groote Amerikaansche Republiek der Vereenigde Staten had Duitschland ook gerekend. Immers de naijver op Engeland zou, volgens de Duitschers, dadeli]k ont-waakt zijn. Integendeel sprak daar de stem van 't Angelsaksisch bloed zeer luid. Voegt daarbij,' dat het onrecht aan België bedreven, benevens de heldhaftige houding van ons leger en van ons gansche volk tegenover de militaire gruwelen der Duitschers in ons land eene algemeene strooming van bewondering, medelijden en sympathie in de Amerikaansche pers hebben teweeggebracht. Die zedelijke macht, waarvan de waarde zelfs in Duitschland, het klassiek land van « geweld voor recht )> niet onderschat wordt, boezemt blijk-baar vrees aan de omgeving van den Keizer in. De Rijkskanselier in persoon, de heer von Beth-mann Hollweg, heeft het niet beneden zich geacht een plechtig openbaar schrijven te richten tôt de twee groote vakvereenigingen van Noordameri-kaansche dagbladschrijvers (Associated en United Press). Dat stuk is ongehoord wegens de schaamtelooze leugens, die het schier op iederen regel verkon-digt. Wij laten het hier in zijn geheel volgen als een verbazend staal van de Duitsche diplomatie zooals zij geworden is onder de handen van de dwergen, die als opvolgers van den grooten Bismarck dienst doen. Ziehier dat stuk van 2 September : Ik weet niet wat men in Amerika over den oorlog denkt. Ik neem echter aan, dat daar nu de telegrammen, gewisseld tusschen den Duitschen Keizer en den Tsaar en den Koning van Engeland, bekend zijn geworden, welke onweer-legbaar voor de geschiedenis getuigen, hoe de Duitsche keizer tôt het allerlaatst pogingen in het werk heeft gesteld om den vrede te bewaren. Deze : pogingen moesten echter vergeefsch blijven, om-dat Rusland onder aile omstandigheden tôt den oorlog besloten was en omdat Engeland, dat tien jaren lang het aan Duitschland vijandig nationalisme m Rusland en Frankrijk had aangemoedigd, de schitterende gelegenheid onbenut heeft laten voorbijgaan, welke zich aanbood om de zoo vaak betuigde liefde voor den vrede te bewijzen. An-ders had ten minste de oorlog van Duitschland met Frankrijk en Engeland vermèden kunnen worden. Als eenmaal de archieven zullen geopend worden, zal de wereld bemerken, hoe dikwijls Duitschland aan Engeland de vriendenhand heeft toegestoken, maar Engeland heeft de vriendschap met Duitschland niet gewild. Naijverig op de ontwikkeling van Duitschland en gevoelende, dat het door de energie en de vlijt van Duitschland op velerlei gebied overvleugeld zou worden, heeft Engeland Duitschland met ruw geweld willen neerdrukken, gelijk het vroeger Spanje, Nederland en Frankrijk heeft neergeslagen. Dit oogenblik achtte Engeland thans gekomen, en het binnentrekken van de Duitsche troepen in België bood dat land een welkom voorwendsel om aan den oorlog deel te nemen. Tôt den marsch door België was Duitschland echter gedwongen, daar het den voorgenomen Franschen opmarsch vôôr moest zijn en België daarop slechts wachtte om zich bi] Frankrijk aan te sluiten. Dat het voor Engeland slechts een voorwendsel was, bewijst het feit, dat Sir Edward Grey reeds op 2 Augus-tus des middags, dus vôôr de schending van de Belgische neutraliteit door Duitschland, den Franschen gezant de hulp van Engeland zonder voor-behoud had toegezegd voor het geval de Duitsche vloot een aanval zou doen op de Fransche kust. Moreele overwegingen kent de Engelsche politiek echter niet, en zoo heeft dan het Engelsche volk, dat zich altijd voordoet als voorvechter voor vrij-heid en recht, zich verbonden met Rusland, den vertegenwoordiger van het vruchtbare despotisme, met het land, dat geen geestelijke, geen gods-dienstige vrijheid kent en dat de vrijheid der vol-keren zoowel als die der individuen met voeten treedt. Reeds begint Engeland in te zien dat het heeft misgerekend en dat Duitschland zijn vijanden de baas wordt. Daarom tracht het met de kleingeestige mid-delen Duitschland ten minste zooveel mogelijk in zijn handel en zijn koloniën nadeel toe te brengen, waarbij het, zonder zich om de gevolgen voor de beschaving en het blanke ras te bekom-meren, Japan tôt een rooftocht tegen Kiao- tsiou beweegt, de negers in Afrika tegen de Duitschers in de koloniën ten strijde voert en, nadat het de Duitsche nieuwskanalen in de geheele wereld heeft afgesneden, een veldtocht van leugens tegen ons onderneemt. Zoo zal het zijn landgenooten vertellen, dat Duitsche troepen Belgische steden en dorpen in brand hebben gestoken, hun daarbij echter ont-houden, dat Belgische meisjes weerlooze gewon-den op het slagveld de oogen hebben uitgestoken. Ambtenaren in Belgische steden hebben onze offi-cieren ten eten genoodigd en over de tafel heen doodgeschoten. In strijd met het volkenrecht werd de geheele Belgische burgerlijke bevolking tôt tegenstand opgeroepen. Die bevolking is in den rug van onze troepen, na hen eerst vriendschappe-lijk ontvangen te hebben, met verborgen wapenen en op de meest wreede wijze strijdend opgestaan Belgische vrouwen hebben soldaten die, inge kwartierd, zich ter ruste hadden begeven, den hal afgesneden. Engeland zal ook niets van de dum-dum-kogel vertellen, die door Engelschen en Franschen il strijd met aile overeenkomsten en de gehuicheld humanitaire gevoelens der bondgenooten zijn ge bezigd en die gij hier in de origineele verpakkini kunt bezien in den staat, warin zij bij Engelsche ei Fransche gevangenen zijn gevonden. Zijne Majesteit de Keizer heeft mij gemach tigd dit ailes te zeggen en te verklaren, dat hi geheel vertrouwt op het rechtvaardigheidsgevoe van het Amerikaansche volk, dat zich door dei leugenoorlog, dien onze tegenstanders tegen on: voeren, met om den tuin zal laten leiden. Wie na het uitbreken van dezen oorlog il Duitschland heeft vertoefd, heeft de groote zede lijke volksverheffing der Duitschers, die, van all< zijden in het nauw gebracht, tôt verdediging vai het recht op hun volksbestaan welgemoed te veld< trokken, zelf kunnen waarnemen. Hij weet, da dit volk tôt geen onnoodige wreedheid, tôt geei ruwheid in staat is. Wij zullen overwinnen, dank zij de moreele kracht, die de zaak der rechtvaardigheid aan onz< troepen verleent, en ten slotte zullen ook de groot ste leugens onze overwinningen evenmin kunnei verdonkeren als ons recht. von Bethmann Hollweg De Belgen die dat stuk van den Duitschei Rijkskanselier te lezen krijgen moeten zich af vragen, of deze onderkeizer van Duitschland nie met krankzinnigheid werd geslagen. Wij laten in 't midden ailes wat de heer voi Bethmann Hollweg vertelt over de liefde var Duitschland voor den wereldvrede en de snood-heid van Engeland. We kennen dat liedje. Maar wat de Rijkskanselier over ons rampzalû België en over ons gefolterd Belgisch volk durf zeggen is erg wraakroepend. Belgische meisjes hebben weerlooze Duitsche gewonden op het slagveld de oogen uitgestoken.. Ambtenaren in Belgische steden hebben Duitsche officieren ten eten genoodigd en over de tafel heer doodgeschoten... De geheele Belgische bevolkint werd tôt tegenstand opgeroepen en schoot in der rug van Duitsche troepen na ze eerst vriendschap pelijk ontvangen te hebben met verborgen wapenen en op de meest wreede wijze... Belgische vrouwen hebben soldaten, die, ingekwartierd zich ter ruste hadden begeven, den hais afgesneden...Onze oogen schemeren als wij al die laffe gemeene, tastbare leugens lezen, uit de pen ge-vloeid van den Duitschen Rijkskanselier op las van Zijne Majesteit den Keizer, zooals de Rijkskanselier uitdrukkelijk verzekert. Zulk plechtig vertoog der Duitsche diplomatie bewijst beter dan wat ook hoe diep en hoe laa£ het groote Duitsche vaderland van Lessing, Herder, Gœthe, Schiller, Kant en Heine gezon-ken is in 't jaar Onzes Heeren 1914. r0 -p. OIE ONVOLPREZEN VOQRUITGANG (Wf!) De wetenschap, de zoo hooggeroemde wetenschap, die de heerschappij over de krachter der natuur heeft verkregen, en die zelfdt krachten moest aanwenden tôt het geluk var den mensch, is niet in staat geweest hem betei te maken, zijn h&rtstochten te leeren bedwin . gen, nog veel minder zijn haat en koude _ wreedheid, zijn wraakzucht en bloeddorst, zijn s s dierlijken lust om elkaar te verdelgen, onscha- Idelijk te maken. Aïs men de ijselijke berichten leest van de dagelijksche gruwelen van den i oorlog, van al die aanvallen en veldslagen, van î brandstichting en slachting, van de hondderd-. duizenden die door het staal en het vuur zijn , vermoord, van het lijden der arme gewonden j op het slagveld en langs de met bloed gedrenkte wegen, der bij tienduizenden arme verdrevenen van boeve en van huis, der millioenen die door j uaitrailleuzen en bommen, door liekte en ellende 1 nog later zullen bezwijken, dan beseft men , maar al te goed, dat al die woorden van ; vooruitganç, van çewapenden vrede, van « cordiale entente » of Europeesch evenwicht niet , anders zijn dan bedrieglijke en holklinkende . phrases ; dan schudt men ongeloovig het hoofd, ; om het onmachti te laten zinken of voor , altijd van de menschheid te wanhopen. : Waartoe heeft al dat strijden voor dat t geestelijk goed, dat wij verstandelijken en i zedelijken vooruitgang heeten, gediend? Waartoe anders dan om de onverzadelijke hebzucht ; te voeden van die door sluwheid en bedrog, o' : door onbeschaamde verkraohting van het heilig8te recht, als een troep wolven zich i werpen op de zwakkeren, ze met vratige tanden vaneen trachten te scheuren onder het weghalen van het grootste deeî van den ( geroofden buit, en onder het aanheffen van het triomflied : Eere zij de machtigen, de bedwin-, gers der kleinen en zwakken, eere de roovers en l edriegers, eere de onbeschaamde en hoogste , hebzucht! , Waar gaat het menschdom heen, als het zoo voortgaat ? Naar den afgrond of naar de bevrijding, naar den algemeenen oorlog tegen , den oorlog ? Z*1 de stem der lijdende volken in ieder land kracht genoeg hebben oui zich te doen hooren ? Zal zij invloed genoeg oefenen ; om het militaire » junkertum » tôt zwijgen te brengen en machteloos te maken, om overal : in de harten der heaendaagsche machthebben-i den, maar ook in die der millioenen arbeiders ! afschuw voor den oorlog te verwekken, om dien i vreeselijken gruwel voor altijd onmogelijk te maken ? Zal de dag der wrake eens aanbreken voor : hen, die dezen verschrikkelijksten aller oorlo-gen op hun geweten hebben ? Zullen zij eens tôt besef komen, dat ook voor hen eerlijkheid en goede trouw, rechtvaardigheid en mensche-lijkheid, broederliefde en barmhartigheid geen ijdele woorden behooren te zijn ? Of zullen zij door de stem en de onweerstaanbare macht van het volk van aile naties tôt den vrede gedwongen worden, en zal elke oorlog voortaan onmogelijk worden ? Laat ons hopen dat znlk een algemeene kreet naar vrede spoedig triomfeeren zal ! a ... • i DE T0EK0MST VAN BEL6IE- Het volgende nieuws doet in de Noord-nederlandsche pers de ronde : " De waarnemende commandant van het i Vlllste leg^rcorps maakt in de Kôlnische i Zeilung bekend, d.tt aile gedaohtenwisselingen i in de per3 over de Belgische kvvestie en de toekomst van België in de pers achterwege . moeten blijven. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes