Hobooksch frontblaadje

2058 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Juillet. Hobooksch frontblaadje. Accès à 22 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dj58c9rq75/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DOOR DE CENSOR VAN 'T G. H. K. A VNV/UM jfe 026, 25/6/18. Nr 19 JULI 1918 H0B00KSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST Aile nieuws uit Hoboken, adresser! van Hobokenaren in het leger, nieuws over hen, inlich-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin-gen en antwoorden zenden naar: Aalmoezenier Pauwels, Z 106,1. Al wat onze dierbare gesneuvel-den aangaat zenden naar : Aalm. E. van Rompaey, Z 82, II. Abonnementsprijs voor Vluchtelingen : 1 fr. Gratis voor Soldat en en gereformeerden : Gratis gezamenlijk-nummer voor groepen vluchtelingen. Hobooksehe Dingen — VAK OF BEDELZAK — %. Gij in uwe droomen en ik in mijn ^chrijven tôt u gericht, wij hangen p gaarne een schitterend tafereel op van ons dorp, van zijn leven en welvaart. Wanneer we om Hoboken denken, dan is het om den ouden voorspoed zonder weerga, het blije, gelukkige, breede leven dat er leiden ko n wie maar een beetje arbeiden wildè en overleg ken-de. Wanneer we denken om den terug-keer dan is het in die oude weelde van gemakkelijk en aangenaam leven dat wij ailes terug tôt ons zien komen ! De oorlog zal achter den rug gescho-ven worden en er wordt niet meér van gemaakt dan van een benauwenden droom... die dan weer over en uit zal zijn. — En toch zal het zôo niet zijn. Zooals de man wiens veld in 't voor-jaar door een watersnood omgespoeld werd, staat en vraagt : « Wijst mij de plaats waar ik gezaaid heb », Zoo zal ieder van u vragen naar de plaats waar hij 't zaad had geborgen van zijne levensonderhoud, van zijne positie, van zijn werk voor de toe-komst... Dat ailes ligt verplet onder het morzelrad van den oorlog !... Gij hebt u een nieuwe positie te maken met het werk van uwe handen, met het verstand van uw hoofd ! — En 't zal niet gemakkelijk gaan. De eerste maanden vooral, spijts al den nood van den arbeider, zullen en-kel de bekwamen er komen. Meer dan ooit zal er vraag wezen naar ambachts-lieden — d. i. menschen van een am-bacht, van een vak, van eenen stiel..., die geen huurlingen zijn voor lomp manœuvrewerk maar die als bekwame werkers met kennis gezocht mogen worden. Wie vakman is zal er komen. Wie geen vakman is zal kunnen be-delen.Armoe is geen schande — maar onbzkw lamheid is eene schande. Weest vakmannen, wilt ge leven na den oorlog! Ziehier wat iemand die 't weet me schrijft uit een vluchtelin-genmidden :... « Ik heb vandaag uw gazetje ontvangen. In uw artiekel over « drinken » hebt ge wel gelijk. Maar vergeet niet dat men het vlaam-sche Volk altijd heeft weten tevreden te stel-len met tonnen bien Als het niet meer zal zuipen, zal het zijne oogen open trekken... en dan... zal er veel veranderen in Vlaanderen. Geef de jongens een goed pintje van tijd tôt tijd : 't Moet er zijn ; maar zuipen — neen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hobooksch frontblaadje appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Stavele du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes