Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

346 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Avril. Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen. Accès à 25 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2804x55550/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

15 April 1914. N° 8 3e Jaargang. HOOGER OP -— ^^wmebéb®**"^ Orgaan van « H et Kruisverbond» voor 'x Aartsbisdom Mecheleî DIT BLAD verschijnt den lon en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Il Redaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C., Deurne-Antwerpen. Metvastemedewerkingvan: Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. P. Doin. ! Van den Boqaert, O. P. daartoe afgevaardigd door Z. E. Kard. Mercier ; Eerw, P. J. Salsmans, S.J., Leuven; Eerw. H. V. Kempeneer, Antwerpen ; Mej. Stephanie Vetter, Oude-God ; Mevr. A. De Qroodt-Adant, Antwerpen ; Dr A. De Qroodt, Antwerpen; Eerw. H. G. Simons, Lier; Eerw. P. Valeriaan, O. C., Antwerpen. Il BUREEL: Voor bijdragen en berichten : Aan de Hoofdredaktie te Deurne-Zuid (Antwerpen).Voor inschrijvingen, verzendingen betaling : den Heer J. Van den Eynden. Brouwerijstraat 10, Berchem-Antwerpen. Il HIER DRINKT MEN NIET. « God ziet mij » en « Hier vloekt men niet !» Dat hangt in menig huisken Waar 't ieder goed aanschouwen kan Naast beeld en print en kruisken. Nog wou 'k daar graag iets anders bij, Dat zeker niet zou schaden, Maar hem, die zulk een huis bewoont, Met welvaart overladen ! « Hier drinkt men niet !» dit schoon besluit, Zou dat ook niet, mijn vrienden, In ieder huisken, arm of rijk, Een plaatsken mogen vinden ? FonS Van De Maele Erembodeghem. Naar Rome. Uit de gansche wersld gaan afgevaardig-den der Katholieke drankbestrijders-bonden naar Rome, waar de H. Vader Pius X hen in gehoor wil ontvangen, den 23e" of 24e"April. Te Brus sel vertrekken Zondag-avond 19 April een 100-tal Belgen en Hollanders waar-onder niet minder dan 14 afgevaardigden uit Antwerpen, namelijk 7 Juffrouwen der Mariavereeniging en 7 Heeren van het Kruisverbond en « Abstinentia ». In de dagen van hun verblij'f in de eeuwige stad wordt er iederen avond congres gehouden om de beginselen en de werkwijze der Katholieke drankbestrijding te bespreken. Schenke God hun een voorspoedige reis en moge de zegen van den Heiligen Vader hen bezielen met nieuwen ijver om dat schoone werk van christelijke naastenliefde voort te zetten ! "De Hoop der Toekomst". Zooals wij in een vorig N° aankondigden, zou onder dien tite! een nieuw blaadje ver-schijnen, bestemd om de Vlaamsche jeugd tegen de alcoholellende te vrijwaren. Dat blad is den 15en April verschenen. Het noemt zich een « maandblad tegen drankmisbruik, voor onze jongens en meis-jes », en wordt uitgegeven door de « On-derwijzersclub voor drankbestrijding in het Aartsbisdom Mechelen ». De prijs voor één jaargang is 30 centiemen ; bij getallen : 2,50 fr. voor 10, 11,00 fr. voor 50 en 20 fr. voor 100 inschrijvingen. Adres ; den Heer J. Debaerdemaeker, S1 Leonards (Brecht). Belangstellenden weten nu van wie dat blaadje komt, hoe het heet en wat het kost. Ze zullen meer wiilen weten. En daarom haast ik mij er bij te voegen, dat het eerste N° er buitengewoon goed uitziet en veel belooft. Het slaat den rechten toon aan om door kinderen te worden gelezen en begrepen, om belangstelling te wekken in de drank-weer en afschuw tegen drankzeden. En ieder weet hoe moeilijk die schrijffrant is, met welk een ijver en liefde, met hoeveel vindingrijke toewijding die pen moet worden bestuurd. « De Hoop der Toekomst », in zijn eerste optreden doet ons vertrouwen, dat het over medewerkers beschikt, die aan die eischen zullen voldoen. Daarom moeten allen, die van nabij of van verre in de opvoeding betrokken zijn, deze edelmoedige onderwijzers helpen om in die schoone onderneming te slagen, en zelf profiteeren van dit krachtig en doel-matig middel om in eigen opvoedingswerk beter te gelukken. Terecht halen de Opstellers bij het toegezonden proefnummer de woorden aan van Kard. Manning : « Waren de vaders » en moeders van dezen tijd in afkeer van » den alcohol opgevoed, dan zouden de » gezinnen van nu een schutse zijn voor » matigheid, eerbied voor het ouderlijk » gezag en liefde van de kinderen voor » de verwekkers van hun leven. Worden » de kinderen in matigheid opgevoed, dan » zullen de gezinnen en ouders van het » eerstkomende geslacht gelukkig zijn. » In al onze Katholieke gestichten voor kinderen tôt 14 of 15 jaar, in aile scholen en patronaten is de « Hoop der Toekomst » dus op zijne plaats, en zou daar nergens moeten ontbreken. De prijs laat het ge-makkelijk toe : voor 20 fr. per jaar heeft men 100 abonnementen. Dat zij, wien het aangaat, er niet mee wachten, doch terstond bestellen : zoo bezitten ze van den beginne den volledigen jaargang en geven een welverdiende aanmoe-diging aan de Heeren, die zich belangeloos aan deze groote zaak wijden. V. Gedachte. « Laat de kleinen tôt Mij komen, en wilt hen niet verhinderen ! » Ons drinken en onze drankzeden verhinderen hen het meest. St. Annavereenigingen. Veel, heel veel zelfs, wordt er tegen-woordig gewerkt voor drankbestrijding. In vele plaatsen van ons Aartsbisdom zijn er reeds afdeelingen van Kruisverbond en Mariavereeniging, die zich in een zeke-ren bloei mogen verheugen. Volgens mijn bescheiden meening is er echter een soort van vereeniging nog wat te veel over het hoofd gezien, ik bedoel de S1 Annavereeniging. Van deze vereeniging kunnen slechts ouders lid worden welke dan de volgende verplichtingen aangaan : Ten lbte aan hunne kinderen tôt den ouderdom van 16 jaar nooit alcoholische dranken te geven, gelijk in welken vorm ook : dus geen sterken drank, bier of wijn. Ten 2de hunne kinderen nooit alcoholische dranken te laten halen, hetzij in herberg of winkel. Hoe talrijk de kinderen zijn, die bij gelegenheid alcoholischen drank krijgen is genoegzaam bekend. Talrijk zijn ook de ouders die voor zichzelven van geen drankbestrijding willen weten, maar die, mits goed ingelicht over al de nadeelen welke de alcohol aan de kinderen berokkent, waarschijnlijk genegen zouden zijn in de S1 Annavereeniging te treden. Door zulke vereenigingen zou de drankbestrijding zeker veld winnen, want het is vast en zeker dat de kinderen die opgevoed worden in geheelonthouding veel gemak-kelijker zullen lid worden van den Kinder-bond, Kruisverbond of Mariavereeniging, eens den vereischten leeftijd bereikt. Zulke kinderen staan vanzelf reeds sterker tegen de alcoholverleiding. Te Lier bestaat er reeds zulke vereeniging, verder ken ik er persoonlijk geen in het Aartsbisdom. Te Mechelen zijn wij nu begonnen met te trachten er een in het leven te roepen. Ter inlichting wil ik hier in het kort onze manier van werking mede-deelen. Wij hebben aan de voornaamste doktoors der stad de volgende vraag gesteld : « Acht u alcoholgebruik voor kinderen nadeelig ?» Van twee geneesheeren kwamen ons reeds antwoorden toe die stellig bevestigend klon-ken. Zoodra ineerdere antwoorden zijn ingekomen zullen wij deze bekend maken en tegelijkertijd de ouders oproepen tôt het stichten eener S1 Annavereeniging. Mocht men in aile plaatsen waar Kruis- I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1912 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes