Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

318 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Avril. Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen. Accès à 23 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5x2599zs50/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 April 1914. N° 7 3e Jaargang. ORGAAN VAN -HËT KRUISVERÇOND » V OOR 'T A A RTS BIS DO M MECHELEN DIT BLAD verschijnt den lcn en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 çentiemen. Redaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C. Deurne-Antwerpen. Metvastemedewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. P. Doin. Van den Boqaert, O. P. daartoe afgevaardigd door Z. E. Kard. Mercier; Eerw, P. J. Salsmans, S.J., Leuven; Eerw. H. V. Kempeneer, Antwerpen ; Mej. Stepha.mîe Vetter, Oude-Qod ; Mevr. A. De Groodt-Adant, Antwerpen ; Dr A. De Qroodt, Antwerpen; Eerw. H. Q. Simons, Lier; Eerw. P. Valeriaan, O. C., Antwerpen. BUREEL: Voor bijdragen en be/jchten : Aan de Hoofdredaktie te Deurne-Zuid (Antwerpen).Voor inschrijvingen, verzendingen, betaling : den Heer J. Van den Eynden. Brouwerijstraat 10, Bercliem-Antwerpen. Misdadige leugens. Bij zekere « aankondigingen » in de bla-den moet men het zou nauw niet nemen met de waarheid. Dat doet ook niemand meer. Die aan Pink- en andere pillen, aan zalfjes en balsems, aan kloosterelixers en drankjes van Fransche « Abbé's » zijn geld wil ver-knoeien, omdat hij gelooft aan de wonder-kracht, die met groote letters en klinkende getuigschriften in de gazetten wordt aan-gekondihd : die dat doet behoort tôt de wereld, welke bedrogen wil zijn. Hij heeft geen beroep op den strafrechter. Over 't algemeen is dat kwakzalvers-goed in zooverre nog onschuldig, dat het ten minste geen kwaad kan, al geeft het dan ook de verhoopte gevolgen niet. Men heeft daar alleen zijn geld te betreuren. Daar zijn echter annoncen, die het veel erger maken ; die niet alleen liegen wat die wonderbare uitwerksels betreft (dat doen ze bijna aile), maar die misdadig liegen, omdat die uitwerksels juist omge-keerd en. dus zeer schadelijk zijn. Een treurig staaltje daarvan vonden wij den len Maait in een Antwerpsch Katholiek blad. We laten die aankondiging hier îetterlijk volgen : AAN DE MOEDERS. Wat zou eene moeder al niet doen om haar kindje te zien ontwikkelen tôt eenen krachtigen, gezonden man of tôt eene bevallige jonge vrouw? Wat MOET eene moeder doen om dergelijke toekomst aan haar kind te verzekeren ? De zoo -vooruitgegane hedendaagsche wetenschap en hare practische methoden zullen het haar leeren. Het is noodzakelijk dat de moeder van de geboorte van haren lieveling af er zich mede bezig houde. Wan-neer het wicht zijn voedsel aan de borst zijner moeder ontneemt, moet deze zich voorzien van dat voedsel, hetwelk in het organisme van het kind de noodige elementen tôt zijnen groei zal over-brengen.De zenuwversterkende en bloedherstellende eigen-schappen van hop en mout worden in dien zin als de degelijkste aanschouwd. Het CARNEGIE STOUT, gebrouwd door D. Carnegie & Co. te Gothenburg, (Zweden), is het beste en zuiverste van aile versterkende middelen. Het is vervaardigd van uitgelezen hop en mout en de bereiding ervan steunt op eene ondervinding van meer dan 100 jaar. Schenkt aan uw kind aile gelegenheden om die gewenschte kracht en gezondheid te erlangen. Ver-sterkt U bij middel van dat CARNEGIE STOUT, zoo zuiver en zoo voedend dat men het vloeibaar brood zou kunnen heeten. Beproeft dezen drank en gij zult hem aanzien als een eenigen factor, om aan uw kindje gezondheid en kracht te verzekeren. Gij zult bij machte wezen de vermoeinissen van het moederschap te doorstaan. Gij zult beter Uw werk verrichten, en zult de vroolijkheid des harten behouden. Uw kind zal door eene sterke en ge-zonde moeder gevoed zijn; het zal er zich slechts des te beter om gevoelen en aidas een stevig gesteT bekomen, dat het toslaten zal later den strijd om het bestaan beter aan te vatten. Met mijne beste wenschen voor de gezondheid van uw kind, van Uzelven en uwe gansche familie, teeken ik hoogachtend, FRIDOLF LYSELL. Is dat, van inhoud en strekking, geen allertreurigst stukje ? En dat zou de moeder moeten doen ? Wijl het beste, het meest versterkende De Retraite. Onderslaand bericht werd aan aile aangesloten bonden toegezonden : Bij deze hebben wij de eer UEd. uit te noodigen op de gesloten retraite voor drank-bestrijders, welke zal plaats hebbeu in het Retraitenhuis van Lier. Wij achten het overbodig op het nut zulker retraite te wijzen, om geheel onze beweging meer en meer met een bovennatuurlijken geest van christelijke naastenliefde te bezielen. De retraite word geopend, om 81/,2 u. 's morgens, den Zondag 5 April, om den Dinsdag 7 April rond 4 '/2 u. te sluiten. (Den Zondag heejt men nog gelegenheid om in het Retraitenhuis mis te hooren.) De verblijfkosten zijn gesteld op 8 frank voor de drie dagen. De oefeningen der retraite zullen geleid worden door E. P. HARDY, S. J. Dinsdag namiddag, om 2,30 u., zal eene bespreking gehouden worden, onder de leiding van E. H. SIMONS, leeraar aan het S'Gummaruscollege, te Lier, over be beste middelen om de verdere propaganda doelmatig in te richten. Het Hoofdbestuur van het Kruisverbond. N.-B. — Spoedig ! Wie nog wil meedoen, zende daarvan terstond bericht aan : Den Eerw. Pater Van de Put, Berlaerstraat 16, Lier. voedsel dient genomen, met het oog op 't kleine wichtje, moet zij nemen het beste, het zuiverste van aile versterkende middelen, Carnegie Stout ? En dat leert haar de hedendaagsche wetenschap ? Hoe monsterachtig dat klinkt als wij bedenken : 1" dat de hedendaagsche geneeskunde juist het omgekeerde leert. 2" dat zij de aanstaande of jonge moeder waarschuwt voor 't gebruik van alcohol. 3" dat zij haar verbiedt het gebruik van sterken drank en ten hoogste toelaat (nooit aanraadt !!) een heel spaarzaam, heel zeld-zaam gebruik van lichten wijn of licht bier. Juist tegen stout, een onzer zwaarste bieren, worden jonge moeders het sterkst gewaarschuwd. Stout bevat 90 ten honderd water, tusschen 5 en 6 ten honderd alcohol en een klein, klein weinig voedingsstof. En zou men om dat klein beetje voedsel een drank gaan aanraden, die wegens zijn groote hoeveelheid alcohol bij geregeld gebruik voor het kindje zeer gevaarlijk môet worden ? 1s dat geen onzin en die raad nief misdadig ? P.5. Een pluimpje komt hier toe aan de V. Maria-Vereeniging van Lier. Bij het lezen van bovenstaande aankondiging hielden zij een vergadering en zonden volgend protest aan het Beheer van dat blad : Lier, 4 Maart 1914. Geachle Heer Besluurder. De hierbijgevoegde aankondiging stond in uw blad van den eersten Maart. In naam van de 270 leden onzer Maria-Vereeniging, vrouwenbond tegen drankmisbruik, die bijna allen trouwe lezeressen zijn van uw blad, komen wij ons verzetten tegen die vooruitgebrachte dwaling. Het is wetenschappelijk bewezen dat alcohol, zelfs onder vorm van bier, nadeelig is voor de gezondheid, en dat elken alcoholischen drank een echt vergif is voor kinderen, bijzonder voor zuige-lingen en bijgevolg ook voor de moeders. Wij verzoeken u dan dringend, Heer Bestuurder, het verspreiden van die dwaling te beletten met ten minste zulke aankondigingen in 't veivolg te weigeren. Hopende dat gij welwillend onze vraag zult in acht nemen, bieden wij u, Mijnheer, onze beleefde groeten. (Was geteekend door het Bestuur en den Eerw. Heer Proost.) Geen Statistieken î Laatst werd de opmerking bij ons ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1912 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes