Kring God en Vaderland

229 0
30 avril 1917
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 30 Avril. Kring God en Vaderland. Accès à 12 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9g5gb1z157/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Yser, 30 April 1017 "GODenVADERLAND. cercle" DIEU et PATRIE. Door dik en dun In vreugd en leed In urèè of oorlog Onze jongens trouw. Kring God en Vàdbrlànd. Beste Makkers, Het orgaan van onzen Kring was steeds in de bres tôt verdediging, tôt opbeuring en tôt steun onzer jongeren. Sedert maanden, jaren bijna, zijn er vele der onzen die niet 't minste nieuws kregen noch van huis of land, noch van familie of bloedverwanten. Daarom wiit onzen Kring, die reeds in vredestijd uwe groote familie en uwen tweeden te-huis was, betrachten al te doen wat mogelijk is om : U in te lichten over uwe vaderstad, over uwe bloedverwanten en ook over uwe belangen voor de toekomst. Een groot aantal der vroegere vrien-den zijn verspreid : Familie-vaders met hun kroost zijn gevlucht in Hol-land, Frankrijk, Engeland en verder nog. Vele zijn onder de wapens en strijden voor hun land; reeds betreu-ren wij onder hen dappere verminkten en ook glorievolle gesneuvelden; enkele wachten, in Holland als geinterneerde, of in Duitschland als krijgsgevangene, het uur der bevrijding; zeer weinig in krijgsouderdom zijn in België gebleven. voor onze ouders, in 't bezette land gebleven, wordt gewerkt. Ons lokaal, dat in de eerste dagen in krijgsambu-lancie werd herschapen en waar vele onzer gekwetste jongens verzorgd wier-den, is nu opnieuw : het Bargershuis, waar onze families steun en verzet vinden. De leergangen onzer midden-standschool genieten van eenen buiten-gewonen bijval, honderde juffrouwen en mannen volgen de lessen, onze Burgerafdeeling bereidt den econo-mischen strijd welke na den oorlog België zijnen rang in nijverheid en handel moet teruggeven, en als 't kan hooger nog ons land doen klimmen. Maar voor ons, die afgezonderd zijn van ailes wat ons duurbaar is, voor ons, die alleen staan, moet ook gehol-pen worden; en kunnen wij met in aile gevallen hulp bieden, toch zeker kunnen wij troosten en opbeuren. Daarom geven wij dit nummer uit; en zijt gij er tevreden over, dan zullen andere volgen... Onze oorlogseditie staat open voor aile leden of oud-leden, voor zoons, familie of vrienden onzer leden; maar aan politiek of polemiek doen wij niet mede ; wij keuren te streng af zekere bladen die twist zoeken tusschen Bel-gen om er op onze beurt aan mede te doen ; zelfs niet om deze visschers in troebel water te bekampen; dat ailes

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Kring God en Vaderland appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes