Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre nous: anciens élèves du Collège Notre Dame d'Anvers

2499 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Septembre. Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre nous: anciens élèves du Collège Notre Dame d'Anvers. Accès à 26 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x05x63c098/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

SEPTEMBRE 1917. ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves V. x » t ' ' / J- iLdc. Oorlogsblad der oud-leerlingen du Collège N.-D. d'Anvers. van het O.L.V. Colleqe, Antwerpeen. ! Autorisé par l'Autorité Militaire (O. J. A. 11.6.17) Directeur : François RAEDEMAEKER. Brancardier D. 225 6° C'°. Maria Mater gratiae Tu nos» hoste protégé. A NOS LECTEURS, " Entre Nous " existe encore. Son sommeil apparent a été en réalité une période de démarches multiples et forcément très lentes. " Entre Nous " se réveille un peu autre qu'il ne s'était endormi, voilà trois bons mois... Un changement d'imprimeur ut des conditions plus onéreuses en sont la cause. Par suite nous sommes dans la nécessité de renoncer à la publication dès intéressants articles que quelques anciens dévoués nous ont fait parvenir. Nous les conservons pour des temps meilleurs. Nos lecteurs sont instamment priés de nous faire parvenir le plus tôt possible leur nouvelle adresse militaire afin de faciliter l'expédition du journal. La Rédaction. Hendrik MERCKX. s. J. Den 25'" Juli overleed, op het eiland Jersey, Pater Hendrik Merckx S. J. na eene lange uit-puttende ziekte die hy, in 't leger zynde, had opgedaan. Hy was geboren te Antwerpen, den 19°" Januari 4891, deed zyne studiën op het O.L.V. College, en trad het noviciaat de Jezui-ten den 40en Oktober 1912 binnen. Hendrik Merckx was van Holland gekomen om als brankardier by 't belgisch leger te dienen. AJhoewel zeer zwak van gesteltenis, werd hy loch naar Auvours gezonden waar de brankar* diers eenigen tyd verblyven voor naàr front te vertrekken. Daar leerde ik hem kenuen. Hy was diep eenvoudig, gemoedelyk, echt vlaamsch van karakter. Onder zyne nederigheid hielden zich vele hoedanigheden schuil, die nu en dan toch doorkwamen en u, verrast, de verscbolen wateren deden ontdekken die onder dien schynbaar eentoonigen grond spoelden. Hy was spitsvondig van geest, ietwat critisch en sarkastisch gesteld. Hy vatte vlug den eigenaar-digen kant der zaken en wist ze in een enkel kenschetsend woord voor te stellen. Hy was een karikaturist, maar altyd zoo kiesch, zoo voorzicbtig om niemand te kwetsen — hoe lichtjes 00k — zoo innig-broederlyk dat zyn omgang tydens deugddoend was om die diepe liefde waarme hy op a ingreep ; en aangenaam om de spitsvondige trekken van zyn geesl Zyn zwak gestel weerstond niet lang aan de ontberingen van't kaserneleven.'k Herinner me hoe, na eene steking tegen den typhus, hy overvallen werd door een algemeene verzwak-king die de beste zorgen niet konden overko-men, Ik leidde hem soins rond de barak waar we te zamen woonden Na vyftig stâppen moestèn We tertig binnen : de lucht was te sterk voor zyne uittérende longen. Hy werd overgedragen ûaàr het belgisch lazarèt van Ivré-l'Evêque, niet verre van het kamp. Daâr schreef

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes