Ons land

488216 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 17 Novembre. Ons land. Accès à 21 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2n4zg6h08d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Jatrgaag, Nommer 2* PRIJS: 5 CENTIEMKN i il— i> mwn'i'iu ' cii ~"'i l'MBBnwamra-.'a^ 17 Noreinber 1917. ONS LAND STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - LETTERKUNDE ————OEMi«nJIr-jin.;]I f ■■ ■■■: iMwt.iniw.»-.. n i—■msmmcmw-r ■ i ABONNEMENTSPRIJS Per jaar fr. 3.— Voor 6 maanden. » 1.75 Voor 3 maanden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEN BUREELE VAN HET BLAD Opstelraad en Beheer : ROODESTRAAT, 44 - ANTWERPEN. AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST Oageteekemde stukken wordea niet «pgenomen HET NIEUW GELOOF Alvorens het nieuw Geloof der nieuwen Tijd maken kan, moet hel heel ons Hart bezitten ; moet het de bevruchter zijn van ons Verstand, Als het in ons is ; — als het als levende Kracht in ons is ; — dan ij elk soldaat, die sneuvelt, om hel even aan welk front, dan is elîi mensch, die lijdt om de verschrik-kingen van dezen oorlog, — marte-laar van het nieuwe Geloof. Bewust of onbewust er van, zijr lijden en dood, zijn tranen en wan-hoop, zaad van den nieuwen Tijd En meer dan verdedigingswerker vernielt elk kanonschot een dee van het Àntieke Geloof van de Meesters der Aarde. De strijdenden maken den nieuwen Tijd ; — al de strijdenden, a. de menschen, al de levenden l Hoera de levenden ! Het zijn zi die uit hun harten, uit hun verstand wegrukken al wat hun har dienaar maakte van wat thans ter doode is opgeschreven ; al wat hur verstand in de strikken van schijn- waarheden ving ! * * * Na dezen tijd komt een nieuv\ Recht en dat Recht zal zijn ons Recht ; het Recht der Levenden, die de Dooden overwonnen hebben, De Dooden, die door wetten er leering hadden bezit genomen var ons hart en ons verstand. Nu zijn wij in het tijdperk der opstanding ! Nu, wijl we al het oud« buitenwerpen, opdat de stormen hei meevoeren ; nu wij het oude afbre-ken om het nieuwe te kunnen op-bouwen blijkt het eens te meer dal ongehoorzaamheid aan het gezag en omverwerping der bestaande orde teekenen zijn van krachtdadig lever en hoogoplaaiend geloof in de toe-komst.Aan ons geslacht is het wegge-legd een nieuwe rechtsorde te maken. Zullen we toonen kleiner te zijn dan onze ouderen die hun meesters door kracht van wapenen en offer van bloed en leven de vrijhe-den ontrukten, waarmede wij ons zoo dikwijls en zoo gaarne getooid hebben ? Waarop we, als zeer ikzuchtige kinderen, zelfs zoo fier waren? 't Is nu de tijd, de eenige tijd om nieuwe Rechten, noodzakelijke Rechten te verwerven, waarop een-ieder terecht zal mogen fier zijn, omdat hijzelj ze zal gekocht hebben door lijden en strijden, door de op-standige daad. * * * Passieven ! Passieven ! Dienaars der Dooden, wat doet gij ! Denkt er om ! Denkt er om, dat, zoo Europa niet vernieuwd uit deze ramp komt, zoo geen nieuw Gelool in al de harten en in al de verstan-den komt ; zoo geen nieuwe Rechts orde ontstaat, die de herhaling van de ramp zal onmogelijk maken en de oogen aan aile menschen openen ten einde ze in de mogelijkheid te ! stellen in elk menschelijk gelaat dat , van een broeder te kunnen zien, het uwe schuld is, uwe schuld Want de Vlaamsche Opstanding, die haar aktivisten heeft en haar passieven, haar strijders en haar lammelingen, haar woordvoerders L en haar stommelingen, haar zien-ders en haar blinden, haar levenden en haar dooden, is zuster en genoo-i te van eîke beweging voor een nieu-[ we Rechtsorde over heel de wereld. : En geen land is er of de Opstanding gaat er over de wegen ! En, katholieken, opdat gij het ! weten zoudt, in elk nieuwe Waar-heid in elk nieuw Geloof openbaart zich God-zelf. j Wij, de levenden, zijn het bran-dende Braambosch ! Mozes had ; God niet gevonden, hadde hij elken i boom en elke tak doorgehakt om t Hem te vinden ; maar hij wist God tegenwoordig in het Bosch ! Zoo de Nieuwe Waarheid ! In elken sprekenden mond, die haar verkcndigt, in allen te gare die haar belijden is zij — en zij is 1 veropenbaring Gods ! Niet met ons in stukken te hak-ken, vindt gij haar... Maar in ons 1 leeft ze ; — in elk van ons en in 1 ons allen ! Noem, bid ik u, geen namen van Kerkvoogden ! De kerk zelf zal de nieuwe Rechtsorde erkennen... Zie de Historié. Ze heeft zoo altijd gehandeld. Ze komt wat achterna... Zij is konser-vatief door essentie. Zij-zelf niet ; haar hoogwaardigheidsbekleeders. Haar priesters gelooven om geloof en zijn in het verdoken pionniers van den^nieuwen tijd, — met ons ! Haar priesters danken God om de veropenbaring van de nieuwe waarheid ! * * * In België, zegt van Cauwelaert de passief, zullen wij een Vlaamsch huis stichten, desnoods met geweld. Maar wie is de mensch en wat is zijn geloof dat hij na dézen ver-schrikkelijken tijd, waarbinst over-al de nieuwe Rechtsorde geschapen wordt, wachten predikt en na den nood nieuwen nood ! Of hij kent zijn tijd niet, of hij weet niet, of hij durft niet ! En wat zou gelukken nà den oorlog met Van Cauwelaert, dat voor den oorlog door Van Cauwelaert mislukte en tijdens den oorlog zon-der Van Cauwelaert slaagt? Dat nu de strijd zeer vinnig is ; dat thans de Vlamingen opstaan te-gen de Regeering en de Regeering als onvoldoend wegzenden ; dat thans die machtelooze, gevangen, verkochte en verradende Regeering dreigt en straft is het gevolg der tal-rijke Van Cauwelaert's in buiten-en binnenland, die wel woorden hebben over de martelaars van het nieuwe Geloof, de bewuste en onbewuste, maar te-rugschrikfoen Voor elfye daad van opstanding, die de belijdenis is van het Nieuw Geloof ! Len zaaier ging uit om te zaaien ! Hij zaaide... welzalig ! Hij was God gelijk ! Leven ver-trouwde hij der aarde toe ! Gaat God zoo niet over de Aarde, dacht hij, als hij nieuwe Waarhe-den uit liefde voor de menschen schenkt ? Om die gedachte daverde zijn hart van vreugde. Om het ongeloof was eenmaal de Aarde gevloekt geweest. Het zaad schoot op ; het onkruid schoot op. Het onkruid verstikte veel zaad. De oogst was minder groot dan men hopen mocht. Maar jaar na jaar kwam het zaad tôt vrucht en het onkruid werd ver-drongen.God, hoe prachtig ware het ge-weest had de zaaier den uiteindelij-ken oogst mogen zien ! Daarom de vloek der levenden over het onkruid, dat verstikt en den weg naar schoonen, rijken oogst verspert ! Passieven ! Passieven ! Het onkruid, zijt gij ! Het goede zaad zijn de Aktivisten ! De aktivisten hier en elders, in aile landen, de belijders van het ' nieuw Geloof, de pionniers van den nieuwen Tijd, de opstandigen, de : scheppers van de nieuwe Rechtsorde, de geloovers in den waren God, door al de passieven. met of zonder kardinaalshoed, verlooehend. Het goede zaad, het zout der aarde, waren zij die, Zondag 1.1., te Brussel, het Vlaamsche woord de-: den weerklinken ; zijn zij die, dag na dag. in Vlaanderen de blijde boodschap brengen der ; VLAAMSCHE OPSTANDING! George P. M. ROOSE. Wat is het Vaderland ? Het Volk I Van uit de verre steppera, waarover de maanverlichte blankheid van verlaten-heid slentert, schreef Tolstoj omstreeks 18Ï0 zijn machtig Oorlog en vrede. Vôôr eenige maanden1, van uit het gonzig rumoerige der Russische grootsteden, met progroms,, hongeropstanden en rraui-terijhuldiiging, zweefde een gevleugeld woord over Europa: Het vaderland is het Volk!... Aan al de s ta m men, die de schakels van honderden en honderden jairen loo-den last en wrange verminking aan hun bloedlooze polsen dragen, is die nieuwe 1 bezegeling van hun heiligste recht op vrij en onbelemmerd bestaan, gewijd. . * Vlamingen, Roethenen, Finraen, Li-thauers, Oekrainers, Galliciër», Ieren, TER HERINNERING Wij hebben thans NOVEMBER 1917 DE NEDERLANDSCHE HOOGESCHOOL TE GENT, DE BESTUURLÎJKE SCHEIDING. - In - OKTOBER 1917 schreef de Internationale Kommissie van Stockholm in haar vertoog dat de kultureele zelfstandigheid Van VLAANDEREN en WALLONIE moet gewaarborgd worden. Daardoor is de Vlaamsche kwestie — spijts Havere — eene INTERNATIONALE KWESTIE geworden. Dat is een triomf voor het Activisme ! Maar ! ons beroepend op HET ZELFBESTEMMINGSRECHT DER VOLKEREN ; re\ening houdend met de gebeurtenissen over heel de wereld; luisterend naar het nieuwe wereldgeruchte verluidend in Duitschland door een onbloedige omwenteling ; hoorend den schellen l^lank van een nieuwe Rechtsorde in Rusland ; geloovend in de NIEUWE DEMOKRA TISCHE ORDE die komt, EJSCHEN[ wij de WAARBORGEN, die alleen ' DE EENIGE WAARBORGEN™ van onze Kultureele Zelfstandigheid kunnen zijn : DE EKONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID en de ; STAATKUNDIGE ZELFSTANDICHEID VAN VLAANDEREN ; begroeten met geestdrift de heeren Richard de Cneudt, Jan Wannijn en Dr. René de Clercq, benevens de Brusselsche Groenin-gerwacht, om de flinl^e Daad van verleden Zondag ; begroeten de daar aanwezige Vlamingen —onze broeder s ! begroeten die van uit de Kampen, — eischend wat wij eischen ! — onze mannen I juichen hun prachtige dagorde toe, die HET VERV ALLEN-VERKLAREN DER BELGISCHE REGEERING IN HAVERE UITDRUKKELIJK VERKLAARDE ; en roepen aile Vlamingen op, aile menschen — man en Vrouw, — van den nieuwen tijd, ook aile sociaal-demokraten, tôt het ; Volgen Van de strenge lijnen der logika, WANT DAN STRIJDEN ZIJ MET ONS MEE ! DE NIEUWERE GEDACHTE IS HET STICHTEN DER NIEUWE RECHTSORDE ; DE NIEUWE RECHTSORDE BETEEKENT OOK : VLAANDEREN'S ZELFSTANDIGHEID ! (( Ons Land ». »n jmhhb—■ns Po'en, Joden... aan héél de sehaar dier gemartelde kinderen, door gewetenlooze regeeringen met astrante onbeschaamd-heid verlooehend en doodgedrukt, stuu-r-de Maxim Gorki dat wonder woord : Het vaderland is het Volk!.., Ik denk aan Vlaanderen... 'it zonver-guloe lenteland van aan de lunderende Noordzee tôt aan de koortsige nijver-heidstreken van den Rijn... Vlaanderen eerst en vooral... voorop in de horde der zwervers, van de ééne regeering naar de andere gezwiept, versmacht hier, ver-stompt daar, versehopt overal... Ik denk aan mijn volk, het eerste van Europa in heengevlogen eeuwen, het eerste nu, door de schri'lle rij zijner blœ-dende weeën en de innerlijke ontaarding-van eigen bloed. In Nachtasyl, fantastische tooneelen uit de diepte, schildert Gorki, de dichter der zwervers, de bittere, zwerver zelf, in het vuil-gore van een ondergrondschei, afbrokkelende nachtherberg, te midden van de heffe des volks, ook een vrouw, Anna Kletsch, door haar man zoo meedoogenloos behandeld, dat zij achter een wankel beschot, op een planken- leger, langzaam rochelemd1 en hoestend doodgaat... Vlaanderen, dag en nacht denk ik aan u!.., Bij elken klets diie uw gezegend aan-gezicht striemt, staat mij die vrouw, Anna Kletsch, v66r de oogen, rustend op de wonde linkerzijde om de pijn der rechter niet te voelen, en den veegen blik schuw, gelaten, van uit haar sehamel bed, op de tyrans gevestigd, die in een hoek van den kroeg hun afschuwelijk brassen voortzetten. Dat er n6g vrouwen zijn die lijden, nog meer kinderen, die kapot gaan onder den greep van het noodlot, àrme- kinderen, door stiefmoeders met sloome wel-lust gefolterd, dat zal Gorki, de « bittere », ook wel weten... Het vaderland is heit volk!... Diplomaten, regeeringssjacheraars, geld- en machtsmaenaten, generalen uit al'le mogelijke hoofdkwartieren. over-heden van aile mog-elijke en onmogelijke divisiez, resrimenten, bataljons en pelotons, vix>rzitters van republieken, konin-gen van koninkrijken, keizers van kei-îterrijken, almachtige potentaten, die met

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons land appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection