Ons Limburg

1990 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Septembre. Ons Limburg. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tq5r78738p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nuitimer 16. TOEfiELA-TEN DOOR DE MILITAIRE OVÉRHEIE — Maand September 1917. MO E D GEDULD — V E R T H 0 U W E N -/ en" KOP B 0 V E N Ons Limburg Nieuwsblad uitgegeven "door den e Kring der Limburgers ». ^ REDACTIÊ : 18, RUE JULES LEGESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. De volgende vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zondag, 7 October 1917, te 4 uren 's namiddags, in ons gewoon lokaal : GRANDE TAVERNE, Ie verdieping, RUE ED. LA-RUE, 14, (tegenover de Mairie). Le Havre. (Ingang langs de cinéma). Wij zijn in onderhandeling om eene schoone voordracht le hebben op deze vergadering. Dus allen op post ! De leden worden dringend ver-zocht ons aanslonds le verwittigen van de veranderitigen die in hun adres zou-den gebeuren. Krachtens een besluit van de militaire overheid, is het voortaan verbo-den nog nummèrs van ons blaadje aan onze Limburgsche abbnnenten te slu-ren die in Holland en Zwitserland ver-blijven.CENSEUR Nieuws uitLimburg Berbrock. In ons dorpje zijn 15 mannen (loor de Mof-fen naar Duitschland vervoerd, waaronder : Vanzweeveldt Lodewijk ; Beukers Emiel en zijn broeder Ferdinand. Deze twee laatsten zijn mogert terugkeeren, uit hoofde van ern-stig ziek zijn, bijzonder Ferdinand. — Einiél Deckers is overleden in Februari laatstleden. Bilsen. Burgerlijke stand. — Huwelijksaankondiging. — Sleegen Joliannes met Casternians Alfon-sine.Hiiwelijken. — Frans Bringmans met Elisa Pelars ; Jacobus Schabreclis met Maria Van-spauwen ; Blokken Jozet weduwenaar van Slechten Jeannette met Boelen Agnes, weduwe van Wijnands Hendrik. Voetbal. — De « Belesia » zal een reeks matelien spelen tegen de verscliillende sterk-ste ploegen uit den onitrek. Schoone eerepen-ningen zijn er teverdienen. — Onze stadsgenoot Jan Zimmerman on-derluitenant, militaire tùchtvaart is, vereerd met het oorlogskruis om den moed en de toe-wijding die hij betoond heet't in den loop zijner aanwezigheid op het iront. Bocholt. Burgerlijke stand. — Geboortcii. — Boonen Willem ; Engelens Pieter Arnold ; Custers Maria Catharina Elisabeth ; Jaeken Johanna Catharina. Slerflen. — Nijzen Arnold, eehtgenoot van Gielkens Anna Elisabeth (il jaren ; Schuer-mans Hendrik eehtgenoot van Paulus Maria Isabella 67 jaren ; Soors Jean Léonard Lambert 1 jaar. Gehuwd. — Swinnen Willem Lambert met Palmans Ursula. — Het werk der school- en volkssoep gaat hier goed vooruit ; jammér dat er boonen en erwten, rijst en cerealine gaan ontbreken, docli de boerenbevolking zal dit wel weten te vervangen. — De Waalsehe kinderen, ruim 80, en toe-vertrouwd aan de zorgen der bevolking, zijn hier uiterst tevreden.Zij zien er frisch en wel tevreden uit. — De heer Louis Donkers van Neerpelt, is aangeduid voor het bouwen van twee nieuwe schoolza'len, waarvan het bestek 31,000 fran-ken beloopt. Men is reeds bezig met het aan-brengen der kareelsteenen, en weldra zal men beginnen met het aanleggen der f'onda-menten. Men hoopt het werk binnen 3 of 4 maanden gereed te hebben. Borgloon. Wedergemeentelijk uiagazijn. — Alhier zijn in de magazijnen aangekomén eene hoeveel-lieid van 1000 kilos honing ; twee andere leve-ringen ieder van 400.0 kgr. zullen volgen. Men verwaeht insgelijks voor de toekomen-de maanden soda en karbonaat-zout, alsook 250 paar schoenen met houten zolen ter waarde van 11,50 fr. tôt 13,50 IV. Er is ook aângekocht 250 paar galochen « Derby » van verscliillende grootte en prijzen. Bree. Volgens een bericht zou alhier de typhus-koorts heerschen. Burgerlijke stand. — Geboorlen. — Bremans Albertina ; Corstjes Albert. Sterften. — Meekers Maria Christina Jose-phina, 20 jaren ; Weytjens Pieter Félix, 23 j. Brouckom. Den 26 Oogst werd ons dorp in rep en roer gebracht door het luiden van de brandklok. Me® zag dikke zwarte rook t*n roode vla>.:-men slaan uit het dak der pachthoeve van M. Strauven, bewoond door M. Boelen. In enkele oogenblikken stonden de schuur en stallen in lichte laaie. Aan blusschen viel niet •te denken en vooraleer het vrijwillig pom-pierskorps van de naburige gemeente Ilex met de brandspuiten ter plaatse was, lag het grootste gedèelte der winning onder den dampenden vuurgloed ineengestort. Met veel moeite is het huis kunnen gespaard blijven. De schade door dezen brand veroorzaakt is aanzienlijk. Vele hennen en jonge varkens zijn de prooi der vlammen geworden. Het vee en de paarden zijn bij tijds kunnen gered worden. Vier wagens klaverliooi, twee wa-gens beemdenliooi en een groote kar inge-schuurd koren wêrderi door het vuur ver-nield. De meid van het huis had zich zooda-nig verschrikt, dat zij verscheidene uren bui-ten lcennis was gebleven en ernstig ziek werd. De oorzaak van den brand is niet vastgesteld kunnen worden. Indien dit verwoede vuur eenigen tijd Èitor ware uitgebroken, dan zou men een grooler onheil te betreuren te hebben gehad ; name-lijk de vernieling van al het ingeschuurde graan van het loopend oogstjaar. Caulille. Op 't einde van Juli zijn alhier kinderen uit het Walenland (Glain) aangekomen, om gedurende eenige maanden hunne verloren krachten terug te winnen. Zij wezen welkom in ons midden. — De gemeenteraad heeft Gielkens Pol tôt veldwachter benoemd. Corlessem. Vluchtclingen. — Op 1 Augustus werden onze landbouwers verwittigd dat zij 's ander-daags om 3 1/2 h. 's morgens te Loon moesten zijn om de aangekomene vluchtclingen met hunne voertuigen te gaan halen. Allen zijn er uit naastenliefde heengegaan om de arme uitwi.jkelingen af te halen en hun alzoo d'en moeiiijken weg te verzachten. Wij van onzen kant zullen zoo goed moge-lijk ons best doen om het bitter leven zoo aangenaam mogelijk te maken en hen met raad en daad bijstaan. — Een vreeselijk onweder met stortregen heeft over onze gemeente gewoeid en aan-zienlijke schade verricht. Vele woningen en stallen liepen vol water ; het vee moest in allerijl gered worden. Tarwe en baver, bee-ten en aardappelen hebben veel te lijden ge-liad. Vele boomen werden getrotïen door den bliksem. Diepenbeek. Over eenigen tijd werd in de weide Maer-lemans eene koe doodgebliksemd. Daar het dier niet ziek was maar door het onweder gedood, werd den eigenaar de voile waarde betaald, zegge 2000 franken, door de verze-kering. Een mooi sommetje voor eene koe. Terugkeer. — Na de reeds vroeger 45 terug-gekeerde gedeporteerden zijn thans nog 25 jongelingen uit Duitschland teruggekomen. Nog een 50-tal ongelukkigen worden in 't Mollenland opgehouden. — De gemeenteraad heeft in zijne laatste zitting eenen vijfden veldwachter aangesteld. De politie doet waarlijk goeden dienst ; ook wordt opgemerkt dat de diefstallen veel min-der talrijk zijn ; men hoort van geene inbra-ken meer. Schoolsoep. - Bij gebrek aan boonen, erwten, céréaline, enz., ismen verplicht geweest de uitdeeling der schoolsoep te staken. Men vreest dat de volkssoep weldra hetzell'de lot zal ondergaan. Waalsehe kinderen. — Rond de 80 Waalsehe kinderen zijn in de gemeente aangekomen, om gedurende eenigen tijd alhier hunne verloren krachten terug te winnen. Het zijn in-woners van Luik, Bressoux, Sclessin, Sint-Niklaas en Kinkempois. Ho peu wij dat hun verblijf in Limburg hun voordeelig weze : Zij wezen welkom. Eygenbilsen. Kortelings overleed alhier de jonge doch-ter Isabella Johanna Jans, in den ouderdom van 30 jaar. Door liaar zacht karakter, door haren vriendelijken omgang was zij bemind van allen die liaar kenden. De begrafenis heeft plaats gehad onder eenen grooten volkstoeloop. De volkssoep is in onze gemeente opnieuw ingericht. Ze wordt slechts uitgedeeld aan de behoeftigen en aan de huishoudens waar tal-rijke personen zijn. Ongeval. — Het 10-jarig zoontje van Schoups met andere kinderen spelend, viel eensklaps zoo ongelukkig dat het zijnen arm brak op drie plaatsen. Geneeskundige hulp werd spoedig aangebracht. Het knaapie is weder op beterhand. Gellick. Op 25 Juli overleed alhier godvruchtig Jan Bastïaens,eehtgenoot van Elisabeth Gronsveld geboren te Gellick den 8 September 1837. De overledene was een oppassend en deugdzaam mail. Door zijnen vriendelijken omgang maak-te hij zich bemind van iedereen. De begrafenis heeft plaats gehad onder eenen grooten toe-loop van vrienden en kennissen. — Hier in onze gemeente^ijn ook verscheidene Waalsehe kinderen aangekomen en bij eenige menschlievende burgers uitbesteed. Nog menige burgers hebben zich aangegeven om een of meer dezer arme aan ontbering lijdende kinderen op te nemen.Doch volgens 't schijnt zal zulks geene plaats meer vinden, daar er van af 1 Augustus geene meer mogen uitbesteed worden. — Onze nieuwe kerk prijkt thans op Gel-licks heuveltop en wordt door aile vreemde-lingen bewonderd. Aile Gellickenaren zijn fier op dit prachlig gebouw dat door zijne schoone ligging ver boven aile woning iiit-konit.Genck. Veemarkt. — Onze maandelijksche vee-markt was goed voorzien van vee en er wa-ren ook vele kooplieden. De kalfkoeien en de goede melkgeefsters worden tegen buiten-sporig liooge prijzen verkoclit. In het iong vee was minder trek. — Om een gedaclit te hebben van hetgeen tegenwoordig de varkens betaald worden, weze gezegd dat over enkele dagen eene drachtige zoog tegen 1500 fr. verkoclit werd. Maar ook gelden de biggen 150 tôt 160 frank het stuk. Doodelijk arbeids ongeval. — Jozef N. werk-man op de koolmijn van Winterslag, geraak-I le in de « bacnure » tusschen twee wagens | en werd vreeselijk verplettei'd. Hij bleef ter plaatse dood. De ongelukkige, Zonliovenaar van geboorte, laat eene jonge weduwe met drie kleine kinderen achter. Iedereen gevoelt het diepste medelijden met deze zwaar beproefde familie. Bockrijk-(Genck). Lijk gevonden. — Over eenige weken ver-haalden wij dat de 21 jarige Maria H. dochter van eenen pachter der Kempische Heide, onder Hasselt, op eenen Zondag spoorloos ver-dwenen was. Uren ver in 't ronde werden opzoekingen gedaan om de vermiste terug te vinden doch vrucbteloos. De politie opende een onderzoek ; talrijke getuigen werden onderhoord en zelfs een jongen, die betrekkingen met het meîsje had, in hechtenis genomen. Nu, over eenige dagen, was een knaap de koeien aan 't lioeden op de Zonhoverhei-de. llij deed eenige stappen in de bosschen van Boekrijk en zag daar onder eenen boom het lijk van het ongelukkige nieisje liggen. Half dood van schrik liep hij de zaak bij eenen gebuur vertellen. Het parket van Tongeren is ter plaatse geweest, heeft de lijkschouwing bevolen en daarna de toelating tôt begraven gegeven. Dit vreeselijk draina is nog steeds met het dichtste geheim omhuld. Grootc-Brogel. Kortelings zijn alhier 15 waalsehe kinderen meestal nieisjes aangekomen. Zij werden met gulhartigheid door de inwoners ontvangen. Men verwaeht er nog meer. Gutschoven. Overlijden. — Onze gemeente komt in min-I der dan acht dagen tijds, twee liarer ver-dienstelijkste leden te verliezen. Den 21 Juli ontsliep godvruchtig, na eene ! kortstondige ziekte M. Hendrik Pirard, sche-! [)ene, eehtgenoot van Catharina Goflin, in den ouderdom van 59jaren. Den 27 Juli, overleed zachtjes in den Heer onze geachte Burgemeester M. Willem Du-mont, geboren te Fall-Mheer in 1841. Het dubbel verlies dezer voorbeeldige ge-meenteoverheden heeft de bevolking van Gutschoven diep getroffen en twee achtingswaar-dige familiën in grooten rouw gedompeld. Sedert meer dan 18 jaren heeft onze ge-liefde burgervader, met onvermoeibaren ijver en noesten vlijt, voor het heil der gemeente en het welzijn der inwoners gezorgd. Eveneens beweentmen het vroegtijdiglieen-gaan van den geëerden schepene H. Pirard, die de belangen des volks gedurende zijne loopbaan, immer ter liarte nam, en met wijs beleid, met voile toewijding zijn ambt aan de zij de des Heeren Burgemeesters, op lofwaar-dige wijze uitoefende. Te dier oorzake waren de betreurde afgestorvenen zoo zeer geacht en bemind ; hun aandenken zal e'euwig in de liarten der erkentelijke bevolking blijven voortleven. De plechtige lijkdiensten gevolgd van de begrafenis, hebben ondersclieidenlijk in onze parochiekerk plaats gehad, den 25 en 31 Juli. De heer lioofdonderwijzer Lavigne, las op den boord huiiner laatste rustplaatsen eene aandoenlijke lijkrede af, waarin hij de menig-vuldige diensten der twee vereerde aflijvigen herdacht. In menig oog' parelde een traan ; de algemeene ingetogenheid en de innige deelneming gaven getuigenis van de droefheid der talrijke toegestroomde volksschaar, waaronder de arme door hen ondersteunde lieden hun leedwezen openbaarden. Hunne welda-den zullen reeds door den goeden Opperheer rijkelijk beloond zijn. Het ambt van Burgemeester zal tijdelijk waargenomen worden door den heer C. Knaepen. De inwoners zijn over deze keus lioogst tevreden ; zij zullen in den persoon van M. Knaepen eenen warmen verdediger hunner belangen vinden. Hamont. Vroeger hebben wij de inhechtenis neming vermeld van den achtbaren heer Burgemeester Keu'nen en van verschillige andere inwoners onzer gemeente. De volgende veroordeelingen zijn gekend : Tôt de doodstraf : M. Louis Keunen, burgemeester ; Eerw. H. Ballings, leeraar aan 't College te Neerpelt ; Eerw. Broeder Overste der Christelijke Scholen te Hamont. Tôt 15 jaar dwangarbeid : Coen Vos, werk-man in de gemeente. Tôt 2 maanden gevang en 2000 mark boeten : Isidoor Gielen, hotelhouder aan de statie ; Adriaan Willekens, veldwachter der gemeente. Het lot van de zuster en de twee zonen des Heeren Burgemeester alsook dit der 5 aange-houdene Ursulienen is nog niet gekend. — De vrouw Coen Vos is losgelaten. De ontroering is algemeen. Hasselt. Sinl-Jozefscollege. Uilslag van Examens. Diploma met de grootste onderscheiding. — Jozef Keunen van Hamont ; Jozef Franssen van Ivermpt en Allons Somersvan Hamont. Met groote onderscheiding. — Théo Cox van Bockryck ; Lodewijk Schutjes van Hechtel ; Leopold Van Houdt van Hasselt; Jozef Schuer-mans van Aehel en Clemerit Maris van Wellen. Met onderscheiding. — Casimir Claes van Genck ; Jozef Porta van Heers ; Jozef Goorts van Sint-Lambrechts-Herck ; Jozef Colémont van Scliuelen ; Jozef Van Byckel van Hasselt; Gustaaf Recks van Alken en Theodoor Van Heusden van Beverst. Met voldoening. — Gaston Moreau en Gustaaf Vandervelden van Sint-Truiden ; Jozef Simons en Donat Keunen van Hamont ; Jozef Grossar van Heers; Constant Vander Eycken van Beeringen ; Jacob Spooren van Lommel en Jozef Reyskens van Genck. — Men kondigt ons aan dat er liuwelijks-beloften bestaan tusschen mej. Gaby de Creeft onzer stad en den heer Albert Willems, gouw-raadslid alhier. — De Duitschers hebben al de huizen langs de Kempische poort en de kom van de vaart doen ontruimen en dat, zeggen zij, om de kom te vergrooten volgens de plannen die vôôr den oorlog reeds door de Belgische regeering zouden goedgekeurd zijn. Al de kolenschepen die door de vaart ko-men worden aangehouden : 10 % der lading wordt gelost die zij aan den eigenaar overla-ten en de rest naar Antwerpen gezonden. Athenœum. — Uitslagen der examens: Nieuwe humanoria, handelsafdeeling : Diploma met de grootste vrncht : Karel Sevenants van Hasselt. Oude liumaniora : Diploma met groote vrncht : Pieter Vandeur. Bewijsschriften van volledige studiën werden toègekend aan Sylvain Hendrix van Hasselt en Jozef Schevenels van Sint-Truiden, der nieuwe liumaniora ; aan André Pontrain van Brussel en Edgar Blavier van Sint-Truiden, der oude humaniora,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes