Ons Limburg

2036 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Octobre. Ons Limburg. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fj29883z51/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nieuwsblad uitgegeven door «< REDACTIE: 18, RUE JÙL5 A/I/v/l/v/vfiMKAn (1er Eerwaarde Zusters, waar zij de noodige e eaeaeeimeen. zorgen ontvangen hebben. Daarna door be- i; mirlHnlino- von 1-wit u .. .1 .1 . ;; Ons Limburg . P, ■".. "CUII 1UI UUUI UC- middeling van het gemeentebestuur had de gende vergadering van on zen Kring verdeeling dezer vluchtelingen onder de bur- ts hebben op Zondag 4 November gerlijke bevolking plaats. eos gewpon Uuwelijk. ïfen 25 Aug'ustus had het lm- V a u ^ vJei'fleP'nS. welijk plaats van Mijnheer Edgar Constant . LAhRLh, 14,(tegenover de Mairie), \rancken, zoon van M. Vrancken-Plugers s. (Ingang langs de cinéma); woonachtig te Brusthem, met MejuflrouwMa/, rwachten eene schoone voordracht ria Jozephiha Vandormael, eenige doclite nd Loenegiaehts, leeraar aan het van M. \ andormael-Sehoenaers, rentenier ij 11 te longeren. onze gemeente. eden worden dringend verzocht ans Bree. tste verwittigen, wanneer liun adres r k , ■>, •d wordt. Dit is van het allergrootste M!.'i \™$\~ïcA™r,eV M®Dye'S 00r het verzenden van onsblaadje. i/en Leonnrd tlhp.f. "®" <;len,e»lln» ! Brad lieuwe leden nioeten hnnne geboôr- ('atharini ' nnen Anna Main jonplaats opgeven. " ' ... ' t, , \ vergadering van 7 October 11., werd vvcrlijaens : Schreurs Clara Elisabeth, driq ruk bijgewoond. De zoo talrijke op- we'(en en Dexters Jan Albert, () maanden. leden braehten er een aangenamen Brusthem. g door en werden vergast op een De groote jaarlijksche kermis van St-Lau- voordracht van den heer Méchant rens is goed afgeloopen. Voor de jaren van is een roerend beeld ophing van den oorlog was onze kermis wijd en zii'd bekend van het Belgisch leger uit Antwer- Rijk en ami vermaakte zich in de beste ver- an de eerste dagen aan den \zer. De standhouding en de vreemde menschen wer- 3 spreker, welke deze tragische ge- den als leden van den Imize behandeld De isen als brancardier meegemaakl tijden zijn nu begriipeliiker wiize veranderd letste ons den heldenmoed der Bel- Het geta'l der gelukkigén en bevoordeelden jldaten en legde vooral nadruk op is geriiig, het leven vol beproevingen en de 1 (uensten bewezen dnnr r p I^oror- rii*rk/»n-ioisi ntcuaiii waini loegejuicnt. wij nopen beproeide dagen, verkiest men boven het l il nogmaals in ons nnddeii te zien uitwendig vermaak een liefdadig werlc te i verricliten dat God en den rechtzinnigeri !! — menschen het meeste behaagt. Zoo ook moet " uwsuitLimburg 1 > Cortessem. Het vreeselijk oinveder dat alhier en in de Achel. omstreken gewoed heeft, heeft vele nn«v 'neiiiGn dut <)« <1 A Kmunnmiwi.i.. landbouwers in wnpn nnooluL biocii loestand îans, en de E. H. Pastoor door de "ei?l iK* . , ' 0 :ouden aangehouden zijn. . °l\de winmng van den heer Claesen-Hau- ' ben, bewoont door De \ alik stond het water Beverloo. zoo ]100g ;n f|e schuren dat de granen van 4 0 îoegen vernemen wij dat de man- bonders pas ingeschuurd gansch bedorven 11 {étale yan 46, welke in December zijn. Bij rrans Gielen hetzelfde. geval,. al zijn a r Duitschland vervoerd werden, graan (tarwe en rogge) is bedorven. ine geboorteplaats hebben niogen Ter oorzake ook van de aanhoudende re- 11 'l'en. ^ gens, is het verbazend hoeveel rotte aardap- P kkiglijk een onder lien M. Ernest pelen er zijn — meer slechte dan goede. as erg ziek en overleed 14 dagen na Uuwelijk. - Mejufïrouw Maria Timmer- • >komen ondei het huiseli k dak. mans is gehuwd met M. Antoon Praets van i. ings zijn alhier in het kamp vele uasseît aangekomen. Zi.j zagen er zeer ' ' Diepenbeek 6 uit. Ze vertelden uit de hel van .. p . j komen en hierlieen gestuurd le . heer Jan^ Machels is m t 'est ora tôt nieuwe reginienten lier- btiweli.jksbootje gestapt met mejuflrouw Di- , te worden nx Phuomena van Hasselt. u Beverst. — 1>,0nd de zeventig weggevoerden zijn v . . , . reeds teruggekeerd aan den ouderlijken lat nog goed in ons dorp. niette- haard. Het is te hopen dat de nog in't Mof- ae de duurte der levensmiddelen. fenland verblijvende ook weldra onder htm september 1.1., wordt het dorp eigen dak zullen zijn. g i verlicht. Petroleum kost 14 lr. den r/ , u — Zooals overal bestond in ons dorp voor K sens richten dikwijls voetlialkampen (|?n 00' '0« eene samenwerkende melkerij v die met den oorlog ontbonden werd. De Bilscn. Duitschers hebbers de herstelling dier ven- ^ , . . . nootsehap bevolen. De lijst der 50 landbou- '? . J.sc.n' echtgenoote van den wers (|je er ,]cej van uitinaakten werd aan- . Schoofs, is alhier overleden 111 den v 11 van 44 jaar. 1 DiUen. "jke S!,rd'i ~ . Oeboorlen ; Schils -t Leyen gaat nof, zijn gewonen gang in .uysen Eliçabeth , Lunskens Hei man, onze gemeente. De boeren stellen hel zeer \ene, \\auteis Marie, l.enaerfs Jan o0ed niettegenstaande de dmirte Tan de le- ;rs Mlchel- . vensmiddelen. " \ken: Steegen Jan van I^ygenbilsen i)e werkmansbevolking lijdl tel door den onsine Castermans. hoogen prijs derwaren; doch allen leven op 'jallen; Coenen' "Lambert geboren te goede lioop en lielpen-malkandér ondéreen. en Van Oppen Jan-Francis geboren Huwdijke,u _ Theodoor Frencken, onder- ]j n. , .. wijzer, met mejufFrouw Palmaers, onderwij- o rvcid. zeres ; Theodoor Palmaers met Philomena is godvruchtig overleden de Heer Lemmens ; Jan Otten met Elisabeth Jacobs. k aiines-Chrysoslemus Stiers, echtge- sterften. - Yrouw L. Gonnissen ; Jef G011- E Mane-Seraphina Plevoets in den nisseny. v.rouw Palmaers; Vrouw Storms; t< " À"ilrn laic.n- , , .. , Martinus Golson ; Hubert Meeekels ; Pier d nde 50 jaren had de dierbare Cuypers(pottenbakker) ; Cuypers, brugwach- ;t ambt yan Schepene mtgeoefend ter ; Mathieu Manders ; Vrouw Schurgers (aan 11 |n en lieil dei gemeente. Hij liad de je kerk). Léonardus Brouwers ; Linsen ; Dael- d n de genegenheid der gansclie be- mans r erworven door zijnemenschlievend- |)e gemeente heeft 750 mark moeten be- o begrafems had plaats onder grooten talen omdat er weer een de plaat gepoetst K 0°P- „ _ had. Bommershoven. Eygenbilsen. Augustus had alhier een kluchtige "|'er herherge van M. Steegen-Vandooren z edstryd plaats, tusschen inwoners rd een solo%Um gCspeeld door G. Swennen- d 3ek en van t Dorp De spelers waren LathouwerS) niet vîer'hoég schuppen en vijf e nnen van boven de 40 jaren oud. kiei„. der de hooa rùiten. MedeSnelers : Jan k ,uui li a. c" 't Schijnt dat aile gevangenen van Hamc 1 îe dierbare afgestorvene benund van allen • iiiivien Aie haar kenden, haar verlies wordt bitter el ellendig uit/ien. beweend. Hasselt. | Onder eenen grooten toeloop van volk Burgerlijke stand1. — Geboorten : Manuel heeft de plechtige begrafenis plaats gehad. 15 ; vrouwelijk 14. Eysdcn. Overlijdens : Joannes Henricus Swenn Tegenwoordig wordt hier goed gezord weduwenaar van Maria Therésia Vansl voor den voedingstoestand van onze werk- hout, zonder beroep, //j., Lombaai dst •. lieden 0 Maesen Renier, echtgenoot van Maria Eli . Dagelijks aan billijken prijs bekomen zij betli Billen, boschwachter, 53 j., Runxt leene goede schotel soep en daarbij gratis stee.nveg ; Petrus Magdelnns wediUNeni eene portie aardappelen en vleesch. van Maria Rosalie Baps, 63 j., „asthuis , Een schoon liefdadig werk dat allen lof thanna Johanna Brauns, Nyeduwe yan Jo verd î e n, nés Franc. Pypops, 82 j., Isabellestraat ; FaIl-"Mhecr. sabeth Gatharina Gerrits, weduwevan Pie „ , , Jan Vanmol, echtgenoote van Lo'dewijk 1 Het kantoor van den ontvanger van bÇlas- jance 82j-, Gasthuis; Maria Helena Duchés taigen dat, bij gebrek aan beschikbaai huis echt„enoJote van Jos. Ant. Hubertus Lise alhier te Rukkelingen a/J. was gevestigd, |0 Goel|)loetsstraat ; Petrus Gerar werd andermaal naar Fall overgebracht. ReeCkmans, echtgenoot van Maria Rogg Gellick. ou(j 73 j., Kjèwit ; Auguste Jacob Josi Men kondigt ons het lui welijk aali van He- Knapkens, ongehuwd 23 jaren ; Maria 1 lena Tollenaers met Jan Claesen, beiden van kels ongehuwd, 20 j. ; Jozelina Henrica onze gemeente. liions, weduwe van Hubert Lambert Van 1 Gcnck. bant, 74 j. ; Carolus Ludovicus Leyssens, e Op het vliegterrein van Genck, gaat men genoot van Maria Regina Vanhout, wedu voort met het bouwen van loodsen en ge- naar yan Ida Jozelina Geerts.en van Am bouwen. Bij gebrek aan grondstoffen heeft Lidy,80j. ; Martinus JozefI ut,ongehuwd,. men de werken gedurende een vijftal dagen Kinderen ondei de / jaien . moeten stil leggen. Regelmatig zïet mener Huwelijken : Ilsbroukx Johanngs Hubei twintig vliegtuigen. De vliegers zijn meeren- met Swennen Rosalia Maria ; Borgions J< deels zeer .jonge rekruten die. rechtstreeks met Jossels Jozelina ; Petrus Joannes B; uit Duitschland komen. met Maria LofTeld ; Joannes Machiels . Philomena Dierix. Op 22 Augustus had de plechtige uitvaart — De 17 jarige Gérard Scliroy.en, werki plaats van Martinus Jozefus Put, jonkman, op den spoorweg, die zijne ivvee heenen oud 51 jaar. H ij ontsliep in den Heer na een gereden werden door eenen rangêeren kortstondig maar smartelijk ziek zijn. De trein, is in 't gasthuis van Luik, waar liij overledene was een godvruchtig, werkzaam voerd werd, overleden. man die innig betreurd zal worden door Het slachtoffèr is de derde zoon eener allen die hem kenden. ve werkersfamilie met twaalf kinde — Den 25 Augustus werd alhier het huwe- waarvan de oudste naar Duitschland is 1 ij k ingezegend van mejuffrouw Maria Fri- voerd. pons onzer parochie met den heer Jozef — I)e zwemvereeniging onzer stad h Olaerts van Genck (Camerloo). De geburen nog twee zwemfeesten gegeven die uiter hadden het ouderlijk huis der bruid prach- gelukt zijn. De talrijke toeschouwers heb tig versierd. Een lieftallig meisje hield eene de oefenïngen nvet veel aandacht gevolgd nauuen nei ouuernjK nuis uer ijruia pracn- geiuKt zijn. lie tairi)ke toescliouwers ti< : tig versierd. Een lieftallig meisje hield eene de oefen'ingen nïfet veel aandacht gevolj hartelijke toespraak tôt het jonge echtpaar liunne toejuicliingen niet gespaard as en bood eenen schoonen ruiker aan. behendige: zwemmers. Groot-Gclmen. Werden bijzonder opgemerkt : De g t Den 30 Augustus j. I. zijn daar45 uit Vlaan- (!els V' C" .'a'.en 0u('' _ 'ej'er deren ontruimde personen toegekomen 0111 !,en ,jic, vali ^ntwerpen ; M. 1 zich daar te vestigen. Zij verwierven een '>oose ! Hermans ; Becks ; Haesen, enz. warm onthaal van gansch de bevolking. Veemarkl. — Voor 6 uren 's morgens jjaejen geen vee op de markt aangebracht woi .. , om 12 uren moet het van de markt v< Hel herdenkmgsfeest waarvan wij reeds (|er(| zijn. Bùiten de marktplaats mogei gewaggemaakl hebben 111 ons vorig nummer ne verliandelingen plaats hebben. De 'vorefen gr°° tC PlechtlSheld gevierd ge- lredingen worden streng gestraft. WEenengroote menigte was hier samenge- f ~ ve.rn®in®° het h"w®Vjk Va" v stroomd ter herinnering aan het handvol frouw Renee \ eltkamp, dochter van \ belgische soldaten die manmoedig hun va- ^eA.' * eltkanip-l 1 ans, met den heei d derîand verdedigden en vielen alsslaclitoffers Lucien N erbelen, zoon van Mr. en Mevr van hunnen plicht. belen-Istaz. L'it Hasselt was hel St-Quintiniiszangkoor — MejufiVouw Laure Sarolea, dochtei aangekomen onder hel geleide van M. Van- 'le" heer Dr Sarolea van Hasselt, is ve derstraeten, bestuurder. geworden met de medalie van Koningii De uitvoeringen lieten niets te wenschen sabeth. Onze jonge stadgenoote, welke over, zij waren een blijk van echte vaardig- welijks 20 jaar oud is, is sedert het begi heid. De volksmenigte was zeer aangedaan den oorlog o|i het front als ziekenver] en verrukt bij het hooren der diep godsdien- ster. Ilare groote toewijding bij het v< stige en toch meeslepende muziek. ge" van gewonde soldaten heeft haar Na de absoute zong M. Vanderstraeten het gemaakt en verplicht haren post voor ee lied «Aan onze helden ». Menige traan rolde tï.jd te verlaten. over de wangen der ontroerde aanhoorders. Mejulfrouw Sarolea ontving deze lioo Op "t kerkhof hief het Hasseltsche zang- welverdiende onderscheiding uit de lia koor het reeds wijd gekend « Lollied der van H. M. de Koningin. Engelen » aan, een kunstgewrocht van mees- W'.i wenschen haar van harte g'eluk e ter Jamine van Tongeren. De menigte was spoedig lierstel. diep bewogen. Hechtel. Eere aan allen die de moeilijke reis onder- Nogal een groot getal Waalsche kim namen naar Haelen en daar den ganschen van Luik zijn hier aangekomen en zij dag niuziek uitvoerden tôt hulde aan de dap- de milddadigste inwoners besteed gewo re verdedigers van ons Vaderland, rustend Hechtel zal niet ten achter staan e onder de aarde vooç dewelke zij hun leven zijn verzekerd dat de lieve kleintjes bi ten beste gaven. kort blozcnd van gezondheid weer naar Hamoni. ne ouders zullen kunnen terug ges Wederom zijn verschillende personen on- worden. zer gemeente weggevoerd. Onder hen bevin- Heppen. den zich een vrouw R., een rijksambtenaar Uillrekscl uit ccn brief : Wees niet onj en ook de aloin gekende vroegere varkens- oyèr ons. De groote weelde van vroege koopman Fr. Thvssen, beter gekend als «de staal niet meer, niaar nu is men beter 1 witte blokker» en diens zoon. Men verwacht den met den buik vol dan vroeger met nog meerdere aanhoudingen en het is dan kernijen. Voor sommige menschen is 't ook geen wonder dat Hamont angstige oogen- die vroeger de grootste heeren waren 1 blikken doorleeft. nu 't meest gebrek. Er wordt ook veel ; Wij vernemen dat de doodstraf uitgespro- len ; traliën vyorden uit den muur gebi ken tegen burgemeester Keunen veranderd 0111 eetwaren uit de kelders te kunnei 1.,.,,o«., ,1,.,.,v::., ......t,... 1 . DEÏILITA1RE T B U W E :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes