Ons Limburg

2056 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Novembre. Ons Limburg. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cc0tq5rz1f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer 18. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maand November 1917. M 0 E I) G E I) U L I) VERTBOU W E N — en KOP B 0 V E N Ons Limburg " — " i" ——— — —— — ■ Nieuwsblad uitgegeven door den « Kring der Limburgers ) REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. im m. mmmmmmimÈmÊmÊKÊiKmiÊmmmmmmKmmamiimmmm Berichl. Op Zondag, 2 December aanstaaiule. te 11 uren, zal in de kapel van bel Te-biiis van Oorlogsinvalieden te Sainte-Adresse, een Requiemmis gezongen worden ter nagedachtenis van de afge-storvene officieren, onder-officieren en soldaten, leden van onzen Kring". Onze streekgenoot de E. H. kanun-nik Sclioenaers zal te (lier gelegenheicl een toespraak houden. De leden worden dringend verzochl zoo lalrijk mogelijk deze plechtigheid bij le wonen. Men kan met den tram rijden toi aan de « Broche à rôtir ». Mededeelingen. De volgende vergadering van onzen Kring zal plaafs bebben op Zondag, i December 1917, om 4 unr 's namiddag> in ons gewoon lokaal : GRANDE TAVERNE, Ie verdieping, RUE ED. LA-RUE, 11, (tegenover de Mairie), Le Havre {Ingang langs de cinéma). Wij hopen wederom eene schoone voordracht te hebben. v— De Commissie hccft beslotem « Ons Limburg » niel meer le verzen-den aan de soldaten, die voor 1 Januari aanstaande hun nieuw adres (D) nie! zullen opgegeven hebben. Aile veranderingen moeten ons on-middellijk bekend gemaakt worden. want maandelijks koinen ons verschil-lende blaadjes terug met de melding : « Slecht adres ». De nieuwe leden moeten hunne ge-boorte-en woonplaats opgeven. De soldaten, die, met verlofalhier, een bezoek wenschen le brengen aan a Ons Limburg », worden verzochl te komen op de Redactie, 18, rue Jules Lecesne, 4e verdieping, na 6 unr 's na-middags. Een goed glas en eene sma-kelijke Limburgsche sigaar zijn er al-tijd aan vast. De vergadering van 4 Novembei 11. werd druk bijgewoond. De voordracht, waarop onze gouwgenoot, M. Coenegrachts, leéraar bij bel Konink-lijk Atheneum le Tongeren, ons ver-gastle. was oprecht aantrekkelijk. Het onderwerp was Londen. Hij deelde ons een historische schets mede, gevolgdvaneen bondige beschrij-ving van het leven, gewoonten en ge-bruiken, van sociale en politieke in-richtingen. Hij wierp een blik op bel leven van de armsten, die de « slums » bevolken, zoowel als op dit van den rijksten « The Upper Ten Thousand ». Hij maakte ons bekend met den « be-roemden » mist, de heerlijke parken. het siei'aad van Londen, eenige feesten en vermakelijkheden, het sport, de « clubs » en eindigde met een kort bezoek aan de merkwaardigstegebouwen De voordracht was beknopt en bon dig en de toehoorders, die Londen eenigszins kenden, konden den spre ker gemakkelijk volgen en zich vooi oogen stellen hetgeen zij vroeger opge merkt en beleefd hadden. De voorzitter bedankte hem in harte-lijke woorden en drukte den wenscl uit hem nog menigmaal te mogen aan hooren. Nieuws uit Limburg u Asch. De achtbare heer Peeters, hoofdonderwij <cer, is zinnens ^ijn ontslag in te dienen er zijne rechtep op pensioen te doen getden. J)e gansche bevotking ziet met droefheic zijn vertrek te gemoet. Eene dankbare herin nering aan al het goede dat door zijne tus sehenkomst in ons dorp tôt stand is geko men, zal alhier bewaard blijven. Bas-Heers. De E. II. Van Wvck, is hier pastoor be noemd. Berbroek In ons dorpje zijn 15 mannen door de mot l'en naar Duitschland vervoerd onder dewel ke : Vanzweeveldt Lodewijk, Beukers Emie en zijn broeder Ferdinand. Deze twee laatst< zijn mogen terugkeeren, uit boofde van ern stig y.iek zijn, bijzonder Ferdinand. Emiel Deckers is overleden in Februari 1.1 Beversl. Uittreksel uit een brief: Ailes gaat nog goed in ons dorp, alhoewe de levensmiddelcn zeer duur zijn. Het electrisch licht is ingericht; den 1 sep tember 1.1. is het gebruik er van begonnen Aan de petrolieverlichting valt niet meer t< denken, want deze kosl niet minder dan 1 frank den liter. De jonkheid heeft een voetbal-kring to stand gehracht. Bilsen. De tooneelmaatschappij van het Patronaat die verleden winter zooveel praehtige stuk ken uitgeVoerd heeft, zal hinnenkort het sei-zoen openen met het prachtig drama « De Gondelier der dood ». Verscheidene bekwamc spelers hebben reeds hunne medewerkinj toegezegd. De St-Ludgardskring houdt reeds van ni af tooneelavonden in de zaal de « Eendracht ) waarop veel volk tegenwoordig is. Een plechtige lijkdienst werd gezongen ir de hoofdkerk voor de zielerust van Gérard u: Lambrechts, soldaat bij bel 14e liniëregiment geboren te Bilsen in 1887, en godvruehtij overleden in 't hospitaal te Calais (Frankrijk) De dierbare overledene was een brave er goedhartige jongeling die door zijn eenvou digen omgang de achting en de genegenheic van iedereen verworven had. De gansclu bevolking deelt in de droefheid der geaeht( familie. Bocholt Burgerlijke Stand. — Huwelijken: Thij: Joannes Mathijs met Stienaers Maria Elisa beth. Sterften : Vandebosch Catliarina Elisabeth 50 jaren, echtgenoote van Aegten Petrus Joannes; Cortjens Paulus Albert, 8 maanden. Geboorten: Vanhout Maria Catharina He lena ; Boonen Jozef Albert ; Vrolix Joannei Lambertus ; Heyninx Anna Maria ; Van Gom pol Joannes Lambertus; Momies Miche Albert. — De gemeente heeft de maandwedde vai onderwijzers en onderwijzeressen met 35 fr verhoogd. Bommershovcn. Den 2 Octoberl.l. is in het huwelijksbootjc getreden, de heer Mathieu I.owette me Josephina Claes van Borgloon. Hartelijk profleiat aan het jeugdig paar. Borgloon. De fruithandel is hier in zijnen vollen gang Peren zijn in overvloed, terwijl de appeler schier niet gelukt zijn. Het kanton Loon staat steeds aan de spit: van den fruithandel. Men kan zieli moeilijl een denkbeeld vornien van de groote massa'' fruit die hier verhandeld werden voor der oorlog. Een groot gedeelte van het fruit van di jaar zal gebruikt worden om siroop te ma-ken, die de boter zal moeten vervangen. Onqeval. — Op den grooten steenweg dich bij Groot-Loon werd een reizigei: van Thie-nen, zwaar getroffen door een zwaren tak die de wind, tijdens den hevigen storm, ui een der hooge olmenboomen rukte. Ernstif ■ gekneusd en gekwetst aan hoofd en schou der werd hij buiten kennis door de voorbij-gangers opgeraapt. Na goede zorgen ontvan-gen te hebben is hij per rijtuig naar hui: kunnen vervoerd worden. Burgerlijke Stand. — Huwelijken : Schoub ben Herman Jozef, 21 jaren met Schreur: . Jozephina, 20 jaren ; Theuchy Jan Baptiste 21 jaren met Debries Maria Victoria 19 jaren Vrancken Edgard Constant, 27 jaren, vai ■ Brusthem met Yandormael Maria Jozeplïin: Elisa, 28 jaren. Sterften ; Jammaers Willem, daglooner T. jaren ; Dermorit Christiaan, 58 jaren, echtge noot van Vanandroye Anna Maria ; Yanden ' dorpe Michel, 3 maanden. i Geboorten van 1 Juni tôt 30 Augustus Mannelijke 7 ; vrouwelijke 6, waarvan 2 twee lingen. Brusthem. Den grooten kasseisteenweg, die door oui 1 dorp van St-Truiden naar Luik loopt, is men - bezig te herstellen. De heer X. Hayen, aannemer te Zepperen, - is belast met dit lioogst noodig werk, dat voor de belanghebbenden een dringende noodzakelijkheid was. Coninxheim. Den 8 Oktober 1.1. is alhier overleden Mev. Elisa Hansen, echtgenoote van Peter Boelen. Cortessem. Bij gebrek aan vet, erwten, enz. zal het 1 schoon werk der schooi- en volksoepinrich-î ting moeten afgeschaft worden. IIuwelijk. — De heer Mewissen is in het huwelijksbootje gestapt met mejuffer X. van . Alken. — Volgens geruchten tegenwoordig in om-loop zal er in ons Komileit binnenkort visch . en hollandsche kaas uitgedeeld worden. '( Is onnoodig te zegg'en dat die twee arti-kden tnans meer dan ooit welkom mogen genoemd worden ter oorzake van de duurte ' en schaarschheid van hetvleesch. — De groote jaarlijksche kermis is stil en oj) zijn oorlogs afgeloopen. Niettegenstaande dat de bevoorrading zeer beperkt is, waren er toch een smakelijk stukje taart en een lek-kere pint te krijgen. — De fruitoogst is bijna gansch vernield , geworden door het stormweder dat over ons dorp gewoed heeft. De twee derden (1er reeds blozende appels ■ en geel-wordende peren lagen ten gronde als ■ gezaaid. Gansche (lagen was men bezig met ; fruit te rapen. 't Is eene ware teleurstelling. Iedereen ver-i wachtte zich aan een buitengewônen oogst i en een schoon buitenkansje, want van nu af aan werd er reeds meer voor geboden dan i vroeger jaren in 't liartje van den winter. De ; andere boomen hebben ook veel te lijden , gcliad ; ontelbare canadaboomen werden ; omgerukt en de olmen woelden in hun val . ontzaglijk groote aardklompen meè omhoog. i Ongeluk. — Wij vernemen met groote - spijt dat onze dorpsgenoot Vroonen Eugeen, 1 trammachinist en toi nu toe werltzaam op ■ den trein, onder een wagen geraakt is en > gekwetst is geworden aan het been. Wij wenschen hem eene spoedige genezing. Diepenbeek. In onze gemeente werd het huwelijk inge- - zegend van een koppeltje, dat voorzeker een oogenblik onze aandacht verdient. De bruidegom « Bicus » is zoo wat zeven-tig jaar oud, tweemaal weduwenaar, de bruid « Finneke » een flink meisje van in de twin- ■ tig. De geburen hebben de gelegenlieid niet - laten voorbijgaan zonder den kloeken « Ri-I eus » een luidruchtig concert van ketelmu- ziek te brengen. i Profleiat Ricus en Finneke ; moge uw bootje gelukkig en veilig over de wereldzee heen dobberen. — Een ongeval, dat erge gevolgen had . kunnen hebben, gebeurde alhier voor eenige i dagen. Zekere J. K., bezig met fruit te pluk- ken, viel van eene ladder op eene hoog'te van 30sporten. Hij klaag'de van inwendige kneuzingen, maar is heden echter weer zoo goed als lier-• steld. 1 — Door den storm, die over de streek gewoed heeft, zijn langs de groote banen tal-rijke boomen uit den grond gerukt geworden. Veel schade werd bijzonder aan de fruitboomen aangericht. Dilsen. De oogst is hier nogal wel gelukt, maar al . de vruchten, koren en aardappelen moeten aan het comiteit afgeleverd worden. Het vee is verschrikkelijk duur ; een jonge vaars kost . 1.500 tôt 1.600 frank, eene melkkoe 2.000 fr. en meer. Eelen. S Een droevig voorval heeft in onze gemeen- - te plaats gehad. Tijdens eene vechtpartij be-kwam I. D. verscheidene messteken. Niettegenstaande behendige geneeskundige hulp ; dadelijk toegebracht, is de ongelukkige aan zijne wonden bezweken. Engelmanshoven. ' Doodelijk ongeval. — De meid Elisa N., ; 28 jaren, afkomstig uit Op-Heers en dienende ' sedert jaren bij M. E. Putzeys, was bezig een ' handje bij te steken om eene kar binnen te 1 brengen. Door een ruwe zwenking van het . jong paard, dat in de kar stond gespannen, ' werd het arm meisje tusschen een muur en het rad ineengedrukt. Ondanks aile geneeskundige middelen da-. delijk toegebracht, Ls zij aan de gevolgen ' harer wonden bezweken. Na een onderzoek en de lijksehouwing door het parket is het braaf en bemind meisje onder algemeene belangstelling ter aarde s besteld geworden. Eysden. Alhier overleed in 't begin van September, na een langdurig ziek-zijn, Tommissen Hen-drik op den ouderdom van 73 jaren. De begrafenis van dezen braven en werk-zamen grijsaard had plaats onder toeloop van eene groote volksmenigte. De deelne-ming wasalgemeen. — Gedurende den oogsttijd is het weder door en door slecht geweest. Onze landbou-wers hebben de grootste moeite gehad om het koren en de haver in te halen. Een harde slag is ook door de aanhouden-de regens den aardappeloogst toegebracht. Bijzonder deze, die op de leemgronden ge-kweekt zijn, tellen vele rotte. De soort « industrie » genaamd levert eene goede opbrengst op in vergelijking met de « rooden.» — De droevige en de koude winterdagen zijn nakend en het licht en de kolen zijn schrikkelijk duur ; petrolie en karbuur zijn bijna niet meer te vinden ; de kolen kosten reeds meer dan 100 frank de 1000 kilos. — In de koolputten van Limburg-Maas, werd onlangs de arbeid hervat. In den eer-sten put is men op een dikke koollaag op 470 meters diepte geraakt. Er werd onmid-dellijk tôt het uitlialen van kolen overgegaan en deze gebeurtenis werd in de arbeiders-wijk gevierd. Voor enkele dagen, is een groote loods van 75 m. op 20 m., die in aanbouw was, inge-vallen. Niemand werd gekwetst. De schade beloopt 5 tôt 6 duizend frank. Gelinden. M. Joannes Vandersmissen, werkzaam in een koolput te Luik, had er last mee het bus" kruit te doen ontplolfen. Hij werd bij de ontplofling eener poeder-bus deerlijk gewond en moest naar het zie-kenhuis overgebracht worden. Hij droeg een breede, gapende wonde aan het voorhoofd, had het aangezicht verbrand en een arm, vinger en been gebroken. Wij hopen dat de brave jongen weldra zal hersteld zijn. — De eerw. zusters van het H. Kruis hebben ons dorp verlaten om het Moederhuis te vervoegen. Sinds verscheidene jaren bestierden zij met de grootste toewijding de aangenomen Meisjesschool. Zoo het schijnt zullen zij door een twaalf-tal zusters van een andere orde vervangen worden. Godscheid. Drie jongelingen, die in December 1.1. naar Duitschland vervoerd werden, zijn weerge-keerd. Nog acht zitten in 't MofTenland. Hamonl. Men meldt ons dat de heer De Brouwer, vroeger vérificateur der douanen, aan het station alhier, overleden is in het gasthuis « Kalvarieberg » te Maestricht. De dierbare overledene had moeten vluch-ten om niet aangehouden te worden door de Pruisen. Hij was zeer geacht en bemind door allen, die hem kenden. Een slachtoffer te meer der brutale Moffen. Hasselt. Een vreeselijke storm heeft verscheidene dagen over onze stad en de provincie gewoed. Talrijke boomen werden ontworteld. Onzeglijk veel schade is toegebracht geworden aan het fruit, de tuinvruchten, den oogst en aan de daken der liuizen. Burgerlijke stand. — Huwelijken : Doctor Verbeelen met Mej. Veltkamp ; Joseph Van-straelen met Maria Louisa Theunis ; Christiaan August Selis met Bertha Coenen. Overlijdens : Henricus Franciscus Erkens, 66 jaren, echtgenoot van Maria Bosalia Hot-ters, Sint-Truidensche steenweg ; Pieter Herman Grosemans, 73 jaren, echtgenoot van Maria Gertrudis Hubertina Kraemers,Diester-straat ; Maria Léontina Polus, 46 jaren, Per-soonstraat ; Lambertus Meugens, 82 jaren, gepensionneerde greffier, weduwenaar van Maria Stevens ; Sweerts Oscar Arnold, 25 jaren, ongehuwd, Curingersteenweg. — Eene jonge vrouw, van Luik, sprong op het Statieplein uit den tram vooraleer deze stil stond, met het ongelukkig gevolg dat zij opgeraapt werd met een gebroken been. Het liadde erger kunnen zijn, want 't scheel-de heel weinig of de onvoorzichtige geraakte onder de wielen van het gevaarte, waar zij heel waarschijnlijk een gewissen dood zou gevonden hebben. Zij werd ter verpleging naar het stedelijk gasthuis gevoerd. — Hier zooals elders worden vele eikels verzameld en gebruikt tôt het maken van kunstkoffie. Daar die kleine vruchten dit jaar in overvloed zijn, vinden talrijke inwoners van de stad en omliggende dorpen in het ra-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes