Ons Limburg

2312 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Decembre. Ons Limburg. Accès à 17 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7m03x8459b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Niimmer 19 en Nummer 20 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Maanû Decenta1917 en Januari 1918 MOED - GEDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN PLUTOT LA iMORT QUE L'INFAMIE ONS LIMBURG J^ieawsblad Uitgegever) door der) « Kpir)9 der liirrjbupgerç » REDACTIE : 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE N1EUW-RRSWEfîSGH I Aan de lezers en gouwgenooten van « Ons Limburg » sturen wij onze beste heilwensclien bij den aanvang van het nieuwe jaar. Het vierde jaar van den oorlog zijn wij reeds binnengetreden en steeds hebt gij het voorbeeld van opreclite, onwank 1 elbare vaderlandsliefde, gegeven. De 1 beprOeving is liard, de scheiding van I uw dierbaren grievend, doch niets lieeft tôt nn toe uw nioed en uw vertouwen doen wankelen. Yooruit dus tôt het einde! Dit jaar moge ons den vrede en den zege ! brengen en getuige zijn van de blijde in-trede in ons dierbaar België van onzen neldenkoning en. zijn lieldon:schaar. Hebt vertrouwen, hebt moed, de tijd, waarop j gij uw bekoorlijk Limburg zult weerzien, | waarop gij weer en meer dan ooit nog het zoete huiselijke genot zult genieten is nakend. Limburgers, blijft getrouw aan uw leus : moed. geduld, vertrouwen en Kop boven ! Mededeelingen De volgende vergadering van onzen Xring zal plaats hebben op Zondag 611 Januari 1918 om 4 uren 's namiddags in ons gewoon lokaai. : Grande Taverne, Ie verdieping, Bue Ed.-Larue, .14 (tegenover de Mairie) Le Havre. De heer Heenen van Hasselt, commandant bij het Belgisch ieger, zal ons vergasten op eene voordracht over Congo waar hij verse-heidene jaren heeft doorgebracht en waar hij zoo dapper gestreden heeft tegen den Duitschen overmeldiger. Zooals het vorig nummer het meldde, zullen de soldaten die voor 1 Januari 1918 hun nieuw adres (D.) niet opgegeven hebben, het b lad je niet meer ontvangen. Wij herinneren nogmaals dat aile ve-randéringen in het adres ons ommiddellijk moeten bekendgemaakt worden en de nieuwe leden hunne geboorte-en woon-plaats moeten aanduiden. De soldaten, die met verlof alhier een bezoek wenschen te brengen aan « Ons Limburg », -worden verzocht te komen op de Eedactie, 18, rue Jules-Lecesne, 4e verdieping, na 6 uren 's namiddags. Een goed glasje en eene smakelijke Limburgsche sigafer zijn er altijd aan va st. Op de laatste vergadering had er eene aaiuloenlijke pleehtigheid plaats. Vriend Neven van Diepenbeek, met eenige makkers, had onzen Streekgenoot Van Bockrijek Alfons van Zonhoven, die onlangs vereerd werrl met het oorlogskruis en benoemd in de Orde van Leonold II, eene verrassing bereid. Ze hadden hem de verkleining zijner eereteekens gekocht. In eenige roerende woorden braclit vriend Neven hulde aan den hd.d en verzocht- den voorzitter hem het gesclienk op de borst te spelden. De voorzitter sloot zich aan bij dit ver-zoek pnees de dapperheid van den Lim-burgschen strijder en omhelsde hem on-der algemeene toejuichingen. De Heer Van Boeckrijk zeer getroffen bedan.kte in eenige goed gepeste weorden. Een goede pot werd er geledigd op zijne gezondheid. Op zondag 2de December, had in de kapel van het Tehuis voor Oorlogsinva-îieden le Sainte-Adresse een requiem mis plaats ter nagedachteiiis van de over-leden leden van den Limburgschen Kring. Onder de talrijke aanwezigen bemerkten wij den Heer J. Helïeputte, Minister van Landbouw en Openbare werken, volksver-t egenwoordiger voor Tongeren- Maeseijck; den heer Bidder Moreau de Bellaing, burgemeester van Bothem; den heer De Ooninck, dienstbestuurder van de spoor-wegen der provinoie Limburg, verder het bestuur van den Ivring en ongeveer hon-derd leden. De E. H. Kanunnik Schoenaers van Helchteren welke officïëerde, liield na het Evangelie een toespraalc die diepen in-druk maia te en die wij hierna laten vol-gen.Na de pleehtigheid werd een photo ge-nomen van de aanwezigen. De leden welke een exemplaar van de groep wi!tlen koopen, kunnen zich wen-den tôt het bestuur van den Kring. In naam van den Kring der Limburgers betuigen wij hier onzen besten dank aan den E. H. Dubois almoezenier van het Tehuis van Oorlogsinvalieden te Sainte-Adresse, evenals aan den heer Tanrez, den bekwamen bestuurder van het muziek-korps en aan al de muzikanten welke zoo gped geweest zijn hunne medewerking te verleenen TOESPBAAK VAN DEN E. H. SCHOENAEBS : Langdurig, hardnekkig en bloedig was de krijg tusschen Israelieten on Philistij-nen. Op zekeren dag, na een vreeselijk gevecht, gebood Judas Machabeus, de Leeuw Yan Israël, dat men een gedeelte van den gemaakten buit zôude brengen aan de priesters van Jerusalem, opdal deze den Heere slachtofîers zouden opdra- gen voor de gesneuvelde wapenbroeders ; « liant, verklaarde de wijze en onver-schrokkene Bevelhebber, 't is eene zalige gedachte offers en gebeden te plengen voor de overledenen, opdat God hun barmhartig iceze ». 't Is dat treffend tooneel van over 2.000 jaren, dat ik hier, in zulke indrukwek-kende omstandigheden, zie herhalen. Gewis, de Leeuw van België, onze dier-bare en heldliaftige koning Albert, door den snooden en trouweloozen vijand van troon, van land en van woonst beroofd, kan geenen buit noch schatten zenden ten einde offers te doen opdragen voor zijn gesneuvelde krijgers. Doch hij zendt ons meer en beter : hij zendt ons zijn hart en zijnen geest. Deze zijn thans, hier te midden van ons en nemen innig deel in de hu\de, welke wij brengen aan onze Limburgsche oorlogshelden. 't Is de vurige genegenheid van onzen vorst tôt zijne moed-'g soldaten, 't is de diepe godsdién-staard van onzen weergaloozen Koning, die mij overtuigen dat hij, met hart en geest, deel neemt in deze vaderlandsche en godsdienstige pleehtigheid. En de buit... de buit gezonden tôt het opdragen van offers voor de gesneuvelde wapenbroeders... ? Oh ! dien buit hebben wij niet noodig ! Die buit, gemaakt op eenen schaamteloozen vijand, bezoedeld met allerlei euvefldaden ; die buit zoude ons offer onteeren en daarom versmaden wij hem. De plengers van dit offer, op-gedragen voor de eeuwige rust onzer dier-bare provinciebroeders, zijn de îjverige en wijze bestierders van den Limburgschen Kring; zijn, beste vrienden, uwe harten en geesten rijk aan genegenheid en aandenken voor de héldhaftige gesneu-velden ; is deze priesterzjel, die elke ver-goeding met verontwaardiging zoude afslaan en zich overgelukkig gevoelt A'an eene openbare hulde te kunnen brengen aan die brave zonen zijner provincie, wier zielen hij, elken dag, in het altaar-geheim, vurig aan God aanbeveelt... Eene vergelijkende volkerenstudie der negen provinciën, die het heei^ijk en bloeiend België van voor den oorlog uit-maakten, overtuigt elken weldenkenden en rechtzinnigen mensch dat ons lief | Limburg, aan aile zijne zusters, de kroon spande door zijne zeldzame getrouwheid j aan de overlevering, aan den troon en aan het altaar. En daarom leefden de Limburgers zoo gerust, zoo gemoedelijk, zoo familiaal, zoo tevreden en geiukkig; en daarom 00k, wanneer de liiel van den 1 snooden uhlaan het vaderland bezoedelde, streden zij zoo dapper, zoo geestdriftig, . zoo vastbesloten, zoo onoverwinbaar... i Hoe orue limburgsche jongens gestre-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes