Ons Limburg

2511 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Fevrier. Ons Limburg. Accès à 17 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3x83j39k0f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 21 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OV'ERHEID Maand Februari 1918. MOED — GÈDULD — VERTROUWEN — en KOP BOVEN ONS LIMBURG jv(ieaw§blad aitgegeverç door der) « Hrir)9 der Liirnburger^ » REDACTIE : 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE NIET VERGETEE ! Aile EERSTE ZONDAGEN van de maand, VERGADE-RING in ons gewoon lokaal : <c Grande Taverne, » Ie ver dieping, rae Ed-Larue, 14 (tegenover de Mairie,) Le Havre. Mededeelingen Bericht Ter gelegenheid van nieuwjaar zijn ons zoo talrijke brieven met heilwenschen toe-gekomen, dat het ons onmogedijk geweest is allen persoonlijk te beantwoorden. Aan a] onze correspondenten sturen wij onze har-telijkste dankbetuiging voor deze blijken van toegenegenheid, die ons zullen aanzet-ten om nog met meer ijver te werken voor 't wclzijn van onze Limburgsche ■vrienden. Vergadering van 6 n Januari Oprecht belangvol en boeiend was de conferentie, in de jongste vergadering van den Ivring gegeven door onzen dap-peren en talentvollen provinciegenoot, kapitein Heenen van Hasselt. En hij sloeg den nagel op den kop de soldaat, die mij, bij het verlaten van de zaal zegde : « Mijnheer, 't was veel interes-santer dan aile de cinémas van den Ha-ver ». <t Interressanter en... beter koop » aat-woord de ik. De lichtbeelden van den Congo, door een anderen held, kapitein Cayen op het -doek geworpen, waren wel gekozen, af-wisselend en zeer klaar. Iedereen volgde ze met gretigheid, die men best kon be-statigen door de ongeduldsprikkeling die de scliier on ver mij db are grillen van het lichttoestelsel, nu en dan, ontstaken. De spreker, welke het woord in de Fransche taal voerde, behandelde den Congo beurtelings uit de volgende oogpun-ten : aardrijkskunde — volkerenkun-de — landbouw — nijverheid — oorlog. 't Moet gezegd worden : De H. Heenen bezit, in hoogen graad, de hoedanighe-den welke n dergelijke voordrachten den grootsten bij val schenken. Hij kent in den grond zijn onderwerp en breidt het-relve uit met de grootste onpartijdigheid. Ook ben ik overtnigd dat aile degenen, die op de vergadering van zesden Januari tegenwoordig waren, zooals ik hunkeren naar eene andere oonferentie van den-zelfden redenaar. ■ 't Zijn andermaal twee moedige of-ficieren, de heeren Heenen en Cayen, die on het eere doen, niet alleenlijk met land fier te vertegenwoordigen in het leger, maar ook met hunne vaderlandsche edielmoedig-heid uit te strekken tôt in de troopen van Congo en, daar ook, den pruisischen gauwdief duohtig op de kneukels te slaan. Luik ! -Haelen !. -Yzer ! -Congo !... waar de Limburgsche strijder den voet ook zette, wordt er dapper en hardnek-kig gestreden ! Schoenaers. Wij herinneren nogmaals dat aile ver-an deringen in het adres, ons onmiddel-lijk moeten bekendgemaakt worden en de nieuwe leden hunne geboorte- en woon-plaats moeten aanduiden. De soldaten, die met verlof alhier een bezoeik wenschen te brengen aan « Ons Limbïïrg », worden verzocht te komen op de Eedactie, 18, rue Jules-Lecesne, 46 verdieping, na 6 uren 's namiddags. Een goed glasje en eene smakelijke Limburgsche sigaar zijn er altijd aan vast. NIEUWS UIT LIMBURG Alken Solo-slim : Bij Th. Uiaens werd een solo-slim gespeeled door Wygaerts Arthur. De me-despelers waren : Th. Iliaens, Jan Thijs en Emiel Thys. —- Twee karren volgeladen met appelen, kwamen door ons dorp gecedîn, ze kwamen van Ulbeek en voeren zonder geleibrief. Aan-gehouden moesten de boeren hun fruit seffens naar de statie brengen, waar het in beslag werd genomen. Asch Ten huize van Theodoor Dirix werd een so-lo-slim gespeeld door den baas zelf. Medespe-lers : Paulus Janssens en Pieter Gerrits. Ge-tuigen : Michel Opdenakker en Hendrik Cae-len.— Men klaagt veel dat alhier de waren van 't komiteit in kleinere hoeveelheden uitge-ieeld worden dan in de naburige gemeenten — De echtgenoote van den achtbaren hec J. Peeters, gepensionneerd hoofdonderwijzer Dnzer gemeente, is in den loop van December t.l. te St-Truiden overleden. Onze wapenbroedir en dorpsgenoot Tho- aissen Denis is den 20 Januari 1918 te Letch-wortn (Engeland) overleden. Hij was aldaar sedert drie jaren "erkzaam in de munitie-Eabrieken.Aan de getroffen familiën onze innige ieelneming in hunne droefheid. Alt-B.oessee.lt De gemeente Hoesselt ontving 350 vluchte ingen van dewelke ons gehucht er een vijf ;igtal kreeg. N'OUBLIEZ PAS ! Tous les PREMIERS DIMANCHES du mois RÉUNION à notre local habituel « Grande Taverne », 1" étage, rue Ed Larue, 14 (en fac-î de la Mairie,) Le Havre. Ailes is goed geregeld geworden tôt hei plaatsen dier uitwijkelingen. De eerwaarde kloosterzusters zijn zoo lieî dadig geweest er een twintigtal aan te ne-men.— Het komiteit van Alt-Hoesselt stelt de inwoners zeer tevreden met gedurig spek en vet uit te deelen. Suiker is er ook te beko-men.— De winter is weer aanstaande en sinds eenige dagen is het gedurig zeer slecht we-der geweest. De weg van Alt-Ho.sto t, ge-naamd « Broekstraat », dien ze voor den oorlog begonnen waren te plaveien, ligt nu reeds drie jaren gansch in wanorde, van nu af is er niet meer door te geraken. Deze weg vormt nochtans de voornaamste straat der parochie, zij loopt recht door het midden naar de statie. Bilsen Burgerlijke stand : Geboorten : Mercken Elisa; Bosmans Edward; Fuchs Albert; Vissers Herman; Mar-tens Norbert; Dubois Ernestine; Thys Jozef. Huwelijken : Daris Mathieu met Yerjans Florence; Lambregs Jules met Panjaer Re-gine; Mercken Laurens met Vanloffeld Ma, rie; Nassen Jozef met Wynandts Marie. Overlijden : Hofer Hermine; In de herberg Marie-Gertrude ; Penne Augustinus; Wal-lers Jozef. — De heer C. Smets is belast met de kolen-uitdeeling. Iedeieen is er zeer tevreden over, want hier gelijk elders is maar slecht aan koienvoorraad te komen. — Hier en in de omstreken zijn wederom een aantal vluchtelingen uit Ylaanderen aan-gekomen. Een onderhoud is hun bezorgd. —Uit een brief : Er zijn hier meer dan 400 vluchtelingen uit Cortemarck aangekomen. —Het jong volk is in dezen tijd nogal fcrouwlustig. Jan Schillings is getrouwd met Maria Biesmans van Waltwilder; Laurent Merckem uit de Statiestraat met Maria Van Loffelt. Jan Merckem is overleden in den ouderdom /an 25 jaren.De plechtige begrafenis, onder toeloop van een groote volksmenigte, heeft plaats geh'ad op 21 December 11. Borgloon. Wij vernemen het overlijden van Dame Mariar-Elisabeth Vrancken weduwe van Jan Baldewijns, geboren te Aelst (St-Truiden) in 1840. De betreurde overledene was een brave en 'lijtige huismoeder, een vriendelijke en tevens iefdadige vrouw, wier afsterven eene ganscha iamilie in diepen rouw dompelt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes