Ons Limburg

2399 1
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Octobre. Ons Limburg. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h41jh3dq47/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m nier 17. TOFr.FT ÀTRY nAHR HK MIT TTAIRT? OVRRHF.in Maand October 1917. M 0 K D — G E D II T. D — V E R T R 0 IJ W EN — en Iv 0 P B 0 V E N Ons Limburg Nieuwsb ad ïiïfcgree?even door den ce Rnne der Limburecrs ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen. De volgende vergaderirig van o a zen Kring zal plaats liebbeii op Zondag 4 November 1917, te 4 uren 's namiddags, in ons gewoon lokaal : GRANDE TAVERNE, 1" verdiépîng, RUE ED. LARRUE, 14,(tegenover de Mairie), Le Havre. (Ingang langs de cinéma). Wij verwachten eene .schoone voordraclil van vriend Coenegraelits, leeraar aan bel Atlieneum te Tongeren. — Deleden worden dringend verzocht ons aanstondste verwittigen, wanneer hun adres veranderd wordt. Dit is van het allergrootsle belang voor het verzenden van ons blaadje. — De nieuwe leden moeten liunne geboor-te- en wôonplaats opgeven. — De vergadering van 7 October 11., wenl uiterst druk bijgewoond. De zoo talrijke op-gekomen leden braeliten er een aangenanien namiddag door en werden vergast op een schoone voordracht van den heer Méchant welke ons een roerend beeld opliing van den uitloehl van het Belgiscli leger nit Antwer-pen en van de eerste dagen aan den Yzer. De bekwame spreker, welke deze tragisehe ge-beurtenissen als brancardier meegemaakt heeft, schetste ons den heldenmoed der Bel-gische soldaten en legde vooral nadruk op (le groote diensten bewezen door de 3(' lcger-afdeeling waartoe zoovèel Limburgers be-hooren. Bij het eindezijner voordracht werd de heer Méchant \varm toegejuicht.Wij hopen vurig hem nogmaals in ons midden te zien optreden, NieuwsuitLimburg Achel. Wij vernemen dat de d.d. Burgemeester, M. Croymans, en de E. II. Pastoor door de Pruisen zouden aang'chouden zijn. Bcverloo. Met genoegen vernemen wij dat de man-nen ten getale van 46, welke in Deeember 1916 naar Duitschland vervoerd werden, naar hunne geboorteplaats hebben niogen wederkeeren. Ongelukkiglijk een onder lien M. Ernest Wuyts was erg ziek en overleed 14 dagen na zijn terugkomen onder het huiselijk dak. — Onlangs zijn alhier in het kamp vele soldaten aangekomen. Zij zagen er zcer vermoeid uit. Ze vertelden nit de bel van Yperen te korrien en hierheen gestuurd le zijn geweest om tôt nieuwe regimenten her-ingericht te worden. Beverst. Ailes gaat nog goed in ons dorp. nietle-genstaande de duurte- der levensmiddelen. Seelert 1 September 1.1., wordt het dorp electrisch verlicht. Petroleum kost 14 IV. den liter. De jongens richten dikwijls voetbalkampen in. Bilsen. M1111' N. .1. Ghysen, echtgenoote van den heer J. L. Schoofs, is alhier overleden in den ouderdom van 44 jaar. Burgerlijke Stand. — Geboorten : Schils Albert ; Ruysen Elisabeth ; Lunskens Herman; Hauben René; Wauters Marie, Lenaerts Jan en Cremers Michel. Huwelijkén: Steegen Jan van Eygenbilsen met Alpl'ionsine Castermans. Sterfgevallen ; Coenen Lambert geboren te Gelinden en Van Oppen Jan-Francis geboren te Tilleul*. Binderveld. Alhier is godvruchtig overleden de Heer Piéter-Joannes-Chrysostemus Stiers, echtge-noot van Marie-Seraphina Plevoets in den ouderdom van 77 jaren. Gedurende 50 jaren had de dierbare over-ledene het ambt van Schepene uitgeoefend tôt welzijn en heil der geir.eente. IIij had de achting en de genegenheid der gansche be-volking verworven door zijnemenschlievend-heid. De begrafenis had plaats onder grooten volkstoeloop. Bommershovcn. I)en 1.") Augustus had alhier een klnchtige voetbalwedstrijd plaats, tusschen inwoners van 't Broek en van't Dorp. De spelers waren allen mannen van boven de 40 jaren oud. Druk werd er gespeeld en de toeschonwers hebben eenigen tijd in vreug'de doorgebraclit. Boermans en Lowette hadden dezen zoo vermakelijken kamp op touw gezet. Borgloon. Alhier zijn rond de 250 West-Vlaamsehe vlncbtelingen uit de dorpen Cortemarck, Clercken en Handzaeme aangekomen. Voor-eerst werden zij opgenomen in de gestichten der Eerwaarde Broeders Hvronimieten en der Eerwaarde Zustêrs, waar zij de noodige zorgen ontvangen hebben. Daarna door be-middeling van liet gemeentebestuur had de verdeeling dezer vluclitelingen onder de burgerlijke bevolking plaats. Huwelijk. — Den 25 Augustus had het huwelijk plaats van Mijnheer Edgar Constant Vrancken, zoon van M. Vrancken-Plugers, woonachtig te Brustliem, met Mejuffrouw Maria Jozephina Vandormael, eenige dochter van M. Vandormael-Schoenaers, rentenier in onze gemeente. Bree. Burgerlijke Stand. -- Geboorten : Meyens Maria Catharina ; Klevnen Clenientina ; Brae-ken Léonard Albert; Hannen Anna Maria (Catharina. Overlijdens : Schreurs Clara Elisabeth, drii weken en Dexters Jan Albert, (i maanden. Brusthcm. De groote jaarlijksche kermis van St-Lau-rens is goed afgeloopen. Voor de jaren van oorlog was onze kermis wijd en zijd bekend. Rijk en arm vermaakte zich in de beste ver-standhouding en de vreemde menschen werden als leden van den liuize behandeld. De tijden zijn nu begrijpelijker wijze veranderd. Met getal der gelukkigen en bevoordeelden is gering, het leven vol be'proevingen en de droefheid te groot. De kermissen blijken enkel nog een herin-nering van het verleden te wezen en, in deze beproefde dagen, verkiest men boven bel uitwendig vermaak een liefdadig werk te verrichten dat God en den rechtzinnigen menschen het meeste behaagt. Zoo ook nioet het zijn. Cortessem. Het vreeselijk onweder dat alhier en in de omstreken gewoed heei't, heeft vele onzer landbouwers in eenen ûngelukkigen toesland gebracht. Op de winning van den heer Claesen-IIau-ben, bewoont door De Valik stond het water zoo lioog in de schuren dat de granen van 4 bonders pas ingeschuurd gansch bedorven zijfn. Bij Erans Gielen hetzelfde geval, al zijn graan (tarwe en rogge) is bedorven. Ter oorzake ook van de aanhoudende regens, is het verbazend hoeveel rotte aardap-pelen er zijn — meer slechte dan goede. Iluwelijk. — Mejuffrouw Maria Timmer-mans is gehuwd met M. Antoon Praets van Hasselt. Diepenbeek. Iluwelijk. — De heer Jan Maehels is in 't huwelijksbootje gestapt met mejuffrouw Di-rix Philomena van Hasselt. — Rond de zeventig weggevoerden zijn reeds teruggekeerd aan den ouderlijken haard. Het is te hopen dat de nog in 't Mof-fenland verblijvende ook weldra onder hun eigen dak zullen zijn. — Zooals overal bestond in ons dorp voor den oorlog eene samenwerkende melkerij die met den oorlog ontbonden werd. De Duitsehers liebbers de herstelling dier ven-nootscliap bevolen. De lijst der 50 landbouwers die er deel van uitmaakten werd aan-geplakt.Dilsen. 't Leven gaat nog zijn gewonen gang in onze gemeente. De boeren stéllen het zeei goed niettegenstaande de duurte van de levensmiddelen.De werkmansbevolking lijdt l'el door den hoogen prijs der waren ; doch allen leven op goede hoop en helpen malkander ondereen. Huwelijken. — Theodoor Erencken, onder-wijzer, met mejuffrouw Palmaers, onderwij-zeres ; Theodoor Palmaers met Philomena Lemmens ; Jan Otten met Elisabeth Jacobs. Sterflen. — Vromv L. Gonnissen ; Jef Gon-nissen ; Vrouw Palmaers; Vrouw Storms ; Martinus (".oison ; Hubert Meeekels ; Piei Cuypers (pottenbakker) ; Cuypers, brugwach-ter ; Mathieu Manders ; Vrouw Schurgers (aan dekerk). Leonardus Brouwers ; Linsen ; Dael-mans.— De gemeente heeft 750 mark moeten be-talen omdat er weer een de plaat gepoctst had. Eygenbilsen. Ter herherge van M. Steegen-Vandooren werd een solo-slim ges])eeld door G. Swennen-Lathouwers, met vier lioog schuppen en vijl klein, der de lioog ruiten. Medespelers : Jan Withofs, Hubert Meesters, en Emiel Dégrève Proficiat Godfroid ! — Veel fruit kômt hier dagelijks in onze gemeente aan. In vrèdestijd was onze slatie de voornaamste fruitstapelplaats van Lim burg. Dagelijks werden er tôt 15 wagon? fruit geladen ; welke uit de omliggende ge meenten aangebracht werd. Nu is het aluil zoo druk niet meer, daar het treinverkeei ongeregeld is ; doch er word nog overvloedit veel fruit naar onze fruitkooplieden gebracht, bijzonder pruimen, die haast overvloedig zijn. Overlijden : Dame Elisa Vansichen, echtg. van Pieter Peters is plotseling overleden. Door haar zacht en minzaam karakter- was de dierbare afgestorvene bemind van allen die haar k-enden, haar verlies wordt bitter beweend. Onder eenen grooten toeloop van volk heeft de plechtige begrafenis plaats gehad. Eysden. Tegenwoordig wordt hier goed g'ezord voor den voedingstoestand van onze werk-Keden.Dagelijks aan billijken prijs bekomen zij 'eene goede schotel soep en daarbij gratis eene portie aardappelen en vleescli. Een sclioon liefdadig werk dat allen lof verdient. FaII-"Mheer. Het kantoor van den ontvanger van belas-tingen dat, bij gebrek aan besehikbaar huis alhier te Rukkelingen a/J. was gevestigd, werd andermaal naar Fall overgebracht. Gellick. Men kondigt ons het huwelijk aan van He-lena Tollenaers met Jan Claesen, beiden van onze gemeente. Genck. Op het vliegterrein van Genck, gaat men voort met het bouwen van loodsen en ge-bouwen. Bij gebrek aan grondstoffen heeft men de werken gedurende een vijftal dagen moeten stil legg'en. Regelmatig ziet men er twintig vliegtuigen. De vliegers zijn meeren-deels zeer jonge rekruten die rechtstreeks uit Duitschland komen. Godscheid. Op 22 Augustus had de plechtige uitvaart plaats van Martinus Jozefus Put, jonkman, oud 51 jaar. IIij ontsliep in den Heer na een kortstondig maar smartelijk ziek zijn. De overledene was een godvruchtig, werkzaam man die innig betreurd zal worden door allen die hem kenden. — Den 25 Augustus werd alhier het Iluwelijk ingezegend van mejuffrouw Maria Fripons onzer parocliie met den heer Jozef Olaerts van Genck (Camerloo). De geburen hadden het ouderlijk huis der bruid prach-tig versierd. Een lieftallig meisje hield eene hartelijke toespraak tôt het jonge echtpaar en bood eenen schoonen ruiker aan. Groot-Gelmen. Den 30 Augustus j. 1. zijn daar 45 uit Vlaan-deren ontruimde personen toegekomen om zich daar te vestigen. Zij verwierven een warm onthaal van gansch de bevolking. Haelen. Het herdenkingsleest waarvan wij reeds gewaggemaakl hebben in ons vorig nuinmer is met de grootste pleehtigheid gevierd ge-worden.Een groote menigte was hier samenge-stroomd ter herinnering aan bel handvol belgisclie soldaten die manmoedig hun va-derland verdedigden en vielen alsslachtoffers van hunnen plieht. Uit Hasselt was het St-Quintinuszangkoor aangekomen onder liet geleide van M. Van-derstraeten, bestuurder. De uitvoeringen lieten niets te wenschen over, zij waren een blijk van eclite vaardig-heid. De volksmenigte was zeer aangedaan en verrukt bij het hooren (1er diep godsdien-stige en toeh nieeslepende muziek. Na de absoute zong M. Vanderstraeten het lied «Aan onze helden ». Menige traan rolde over de wangen der ontroerde aanhoorders. ()]) 't kerkhof bief het Hasseltsche zang-koor het reeds wijd gekend « Lollied der Engelen » aan, een kunitgewrocht vanmees-ter Jaminc van Tongeren. De menigte was diep bewogen. Eere aan allen die de moeilijke reis onder-namen naar Haelen en daar den gansche 11 dag muziek uitvoerden toi hulde aan de dap-re verdedigers van ons Vaderland, rustend onder de aarde voor dewelke zij hun leven ten beste gaven. Hamont. Wederom zijn verschillende personen onzer gemeente wegg'evoerd. Onder hen bevin-den zich een vrouw R., een rijksamblenaar en ook de alom gekende vroegere varkens-koopman Fr. Thyssen, bcler gekend als « de witte blokker » en (liens zoon. Men verwacht nog meerdere aanhoudingen en het is dan ook geen wonder dat Hamont ang'stig'e oogen-blikken doorleeft. Wij vernemen dat de doodstraf uitgespro-1 ken tegen burgemeester Keunen veranderd is in levenslangen dwangarbeid. Zijn zuster is tôt 20 jaar en overste Ballings toi 16 jaar gevangenis straf veroordeeld. In het Ursulipenklooster werden wederom vijf zusters in liechtenis genomen. Volgens een Hollandsch blad zou de E. II. Keunen, pastoor le Boeholt-Loozen en broeder van Hamont's Burgemeester ook gearresteerd ge-wofden zijn, ter gelegenheid van een be-zoek te Hasselt aan zijn broeder gebracht. 't Schijnt dat aile gevangenen van Hamont er ellendig uitzien. Hasselt. Burgerlijke stand. — Geboorten : Mannelijk 15 ; vrouwelijk 11. Overlijdens : Joannes Henricus Swennen, weduwenaar van Maria Therésia Vanstip-liout, zonder beroep, 77 j., Lombaardstraat ; Maesen Rénier, eclitgenoot van Maria Elisabeth Billen, bosehwachter, 53 j., Runxter-sf&ênweg ; Petfus Ma^delijns, weduwenaa'i van Maria Rosalie Baps, 63 j., gasthuis ; Catharina Johanna Brauns, weduwe van Joannes Franc. Pypops, 82 j., Isabellestraat ; Elisabeth Catharina Gerrits, weduwe van Pieter Jan Vanmol, echtgenoote van Lodewijk Balance, 82j., Gasthuis ; Maria Helena Duchesne, echtgenoote van Jos. Ant. Hubertus Lisens, oud 30 j., Goetbloetsstraat ; Petrus Gerardus Reeckmans, eclitgenoot van Maria Roggen, oud 73 j., Kiewit ; Auguste Jacob Joseph Knapkens, ongehuwd 23 jaren ; Maria Trie-kels ongeliuwd, 20 j. ; Jozefina Henrica Si-mous, weduwe van Hubert Lambert Van Bra-bant, 71 j. ; Carolus Ludovicus Les ssens, eclitgenoot van Maria Regina Vanliout, weduwenaar van Ida Jozellna Geerts en van Amelia Lidy,80 j. ; Martinus JozefPut, ongehuwd,51 j. Kinderen onder de 7 jaren : 2. Huwelijken : Ilsbroukx Johannes Hubertus met Swennen Rosalia Maria ; Borgions Jozef met Jossels Jozellna ; Petrus Joannes Bisen met Maria Lolfeld ; Joannes Machiels met Philomena Dierix. — De 17 jarige Gérard Schroyen, werkman o]) den spoorweg, die zijne twee beenen af-gereden werden door eenen rangeerenden trein, is in 't gasthuis van Luik, waar liij vervoerd werd, overleden. Het slachtoffer is de derde zoon eener brave werkersfamilie met twaalf kinderen, waarvan de oudste naar Duitschland is vervoerd.— De zwemvereeniging onzer stad heeft nog twee zwemfeesten gegeven die uiterbest gelukt zijn. De talrijke loeschouwers hebben de oefeningen met veel aandacht gevolgd en hunne tôejuichingen niet gespaard aan de behendige zwemmers. Werden bijzonder opgemerkt : De gebroe-ders (Maliens 13 en 12 jaren oud, leden van den Otterclub van Antwerpen ; M. en E. Roose ; Hermans ; Becks ; Haesen, enz. Veemarkt'. — Voor 6 uren 's morgens mag geen vee op de markt aangebracht worden : om 12 uren nioet het van de markt verwij-derd zijn. Buiten de marktplaats niogen gee-11e verhandelingen plaats hebben. De over-tredingen worden streng gestraft. — Wij vernemen het huwelijk van Mejuffrouw Renée Veltkamp, dochter van Mr en Mevr. Veltkamp-Frans, met den heer dokter Lucien Verbelen, zoon van Mr. en Mevr. Ver-belen-Istaz.— Mejuffrouw Laure Sarolea, dochter van den heer Dr Sarolea van Hasselt, is vereerd geworden met de medalie van Ivoningin Elisabeth. Onze jonge stadgenoote, welke nau-welijks 20 jaar oud is, is sedert het begin van den oorlog op het front als ziekenverpleeg-ster. Hare groote toewijding bij het verzor-gen van gevvonde soldaten heeft haar ziek gemaakt en verplieht liaren post voor eenigen tijd le verlaten. Mejuffrouw Sarolea ontving deze hooge en welverdiénde ondersclieiding uit de handen van II. M. de Koningin. Wij wenschen haar van liarte geluk en een spoedig herstel. Hechtel. Nogal een groot gelai Waalsche kinderen van Luik zijn hier aangekomen en zijn bij de milddadigste inwoners besteed geworden. Hechtel zal niet ten achter staan en wij zijn verzekerd dat de lieve kleintjes binnen-kort blozend van gezondheid weer naar hunne ouders zullen kunnen terug gestuurd worden. Heppen. Uillreksel uit een brief : Wees niet ongerust over ons. De groote weelde van vroeger be-staat niet meer, maar 1111 is men beter levre-den met den buik vol dan vroeger met lek-kernijen. Voor sommige menschen is 't erg ; die vroeger de grootste heeren waren lijdeu nu 'l meest gebrek. Er wordt ook veel gesto-len ; traliën worden ujt den muur gebroken 0111 eetwaren uit de kelders te kunnen ha-len ; gelukkiglijk is er nu eene goede wacht ingesteld. — Bijna aile jongens zijn uit Duitschland weergekeerd : Frans Peeters ; Ferd. Moons ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes