Ons Limburg

3087 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Mars. Ons Limburg. Accès à 22 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/db7vm43g2d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nuinmer 10. Maand Maart 1917. Ons Limburg Nienwsbiad uitgegeven door den ce I\ring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Wijverzoeken de blaadjes, welke nieuws uit « Ons Limbttrg » over-nemen, zoo goed le zijn de bran klkenmale le vcrihelden. Nous prions les journaux, qui reprennent des nouvelles de «. Ons Linîburg », de vouloir bien en indiquer lu source. < , _ Mededeelingen Op Zondag, 4 Maart, 11., hadden wij ht'l genoegen een zeer hoeiende voor-clracht bij le wouen. De eersvaarde heer Ivanunnik Joz. Scho'enaers van Helchleren onderhield ons over Brazi-1 ië en over de sympathies van hetBra-ziliaansché volk voor België. Hij ver-telde ons hoe de Brazilianen hegaan waren met het lot van ons arm doch Fiere landje en hoe zij mild hijgedra-gen hehhen lot ondersteuning der wer-ken van de Verhondenen. De spreker loonde ons ook wat een rijkdom er nog onontgonnen in Ikazilie ligt en wees ons oj) de noodzakelijkheid de vriend-schapsbanden, welke' België en Brazi-lië verbinden, niet onbenut te laten. Zijne leerri jke voordraeht werd warm loegejuicht. Wij hopen den eerwaarden lieei Sehoenaers nogmaals in ons mid-deri le zien optieden. De maandelijksche vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zon-dag, 1 April 1917, te -1 uren 's namid-dags in ons gewoon lokaal : « Grande Taverne», 1° verdieping, rue Ed. Larue 11, (tegenover de Mairie), Le Havre. Ingang langs de einema. Bericht. Gaarne zouden \ve een blij vende lierinnering willen bezitten van de Limburgsche soldaten die aan den Yzér gestreden hebben. Daarom stellen \ve voor een Ee re-album samen le stellen waarin al de porti-etten van de Limburgers zouden voorkomen. Die portreltenzouden pér dorpgerangschikt worden. Met album zal laler zeker een der sehoonsle herinneringen zijn aan den heldenstrijd voor de- verdediging van ons dierbaar land. Dringend ver-zoeken wij dus onze Limburgsche vrien-den ons hun portret te zenden, opdat we aanslonds zouden kunnen beginnen met bel samenstellen van ons Eere-albimi.Nieuws uit Limburg. Beverst lïlektrisehç vérlichling. — l)e inricliting der eleklrische verlicliting gaat goed vooruit, de installaties binnenshuis zijn voltrokken, de verbinding met de biiineninrichtingen blijft nog le doen. Men denkl dat meii vanaf begin Februari het niemve liebt gebruikl. Bilsen Op 14 Februari 1917, is te Maastricht over-leden Mej. Louisa, Mafia, Angèle Barthels, geboren te Bilsen den 26 Mei 1851. t)e begrafenis heeft op 17 Februari plaats gehad. — Op 3 Maart, 11., is onze stadgenoot, de vrijwilliger Casimir Verlinden gekwetst geworden. Hij hoopt weldra iiaar het front te kunnen weerkeeren. De vrijwilliger Jan Castermans is in'sgelijks gewond geworden.Zijne wonde is echter niet gevaarlijk. — De heer Paul Bosch is krijgsgevangene in Duitschland. Tooneelavond. — De Sinte-Ludgardiskring die,met medewerking van eenige Bitser too- neelliefbebbers ons reeds meriigen genoeglij ken avond liet doorbrengen, richtte tegen 18 19 en 20 Februari een groot tooneelfeest in waarop het beroemd blijspcl in 5 bedrijver «De Hoed van Italiaansch slroo» ten gehoorc gebracht werd. Ongeval. -- De schrijnwerker Willem Tim-mermans, woonachtig te Spurk-Bilsen, werk zaam in de koolpiitten te Winterslag, vie vcrledeîi week in den koolput op eene planl waar een kepernagel door uilstak, en kvvan juist met zijn knie tereclit in den nage], die hem de knie doorboorde. Gelukkig is de naarstige werkman op de beterhand, zond'ei dat er heelkundige hulp is moeten ingeroe-pen worden. Bommershoven Droevig nieuws. — Het geruëlit'ga'at hier in ontloop als zouden twee inwoners dezer ge-meente in de tunnelwerken te 's Gravenvoe-ren verongèlukt zijn. Men heeft ten minstc sedert eenige dagen niels meer van hen ver-nomen.OvcT.lijd.en.'— In 't begin van Februari 11 is hier zachtjes in den Heer overleden Mad. Maria, Flisab., Gatli. Delniotte, echtgenoott van den heer Frans Voels, in den jeugdigen ouderdom ,van32|âar. Borgloor» Sterfgevallen. — Zaterdag, 27 Jan. 11. heeft, onder g'roôte deelneming de plechtige ter-aardebestelling plaats gehad van M. Joan-nes, Gisbertus Knuts, eehtgenoot van Maria. Louisa Ory, slachter alhier. De jonge heer Joseph Stevens, zoon van den heer Bobert Stevens-Bastings is, n;i eenige dagen ziek zijn, in den vollen bloei der jaren, aan de liefde zijner ouders ontrukl geworden. Twee sclïoone rpuwkronen dek-ken zijn g'raf, de eene naraens de Football-club «Hesbania;), de andere namens zijne vrienden en kennissen. tlij ruste in vrede ! Huwelijk. —i Zaterdag, 3 Februari 11. werd alhier het plechtig huwelijk ingezegénd van M. Dionysius Nàssen, handelaar te Luik met Mej. Louisa Drossin, dezer stad. IÀj'kdiensten. — Maandag, 5 Februari had in onze parochiekerk een plechtige lijkdienst plaats voor de zielerust van Arnold Debev, soldaat der klas van 1914, als held gevalten op het Yzerfront den 17 December, 1916. — In den loop van Februari 11., heeft in de parochiekerk de plechtige lijkdienst plaats gehad van den heer Jean Teuchies, vercerd met het Oorlogskruis, geboren te Loon den 2 Februari 1894, heldhaftig gesneuveld aan het Yzerfront, den 7 Juni 1916. De diepbetreurde gesjieuvel(le is de zoon van den heer Teuchies, meester-werkman in de fabriek van den heer Wîjnants. Bree. Burgerlijke stand van 28 Jan. toi 18 Febr. : Geboren. — Bollen, Hlisab. Helena ; Ilaels Maria Jos. Marg ; Snoeks, Mecht. Maria Sy-billa ; Fngelen, Herman Leop. ; Goyens, Pau-lina Maria Gath. ; Bouwet, Jos. Alb. Jac. ; Bouwet, Helena Elisabeth ; Greniers, Pieler Martinus. Overleden. — Vergoessen, Maria Paulina weduwe Smeels, 77 jaren ; Baniakers, Niko-laas, 69 jaren ; Doultremont, Helena Johan-na Flis 3 maanden ; Leysseà, Hendrik 69 jaren ; Bouwet, Helena Elis 2 dagen ; Meus, Wilhelmus, 58 jaren ; Clijsters, Jan Jacob, 18 jaren ; Geuns, Leonardus, 84 j. ; Vercammen, Maria Carolina, 16 jaren ; Thielen. Maria Helena, 64 jaren ;■ Vanderstegen, Albert Gcr-lacus, 4 jaren ; Yergoossen, Maria Helena, weduwe van Knevels, Hendrik, 82 jaren ; Yanhoof, Anna Helena, weduwe van Janssen, Nie. Barth., oud 86 jaren. Huwelijk : Meyssen, Jan Joz., met Neyens, Maria Jos. Sterfgeval. — Op 15 Februari, 11,, is alhier overleden Mevrouw Albert Hillen-Krioedgén ; de betreurde afgeslorvene heeft haar eehtgenoot slechls eenige maanden overleefd. Benoeming. — De E. H. Y. Van Wesemael, , kapelaan te Heckheim,is verplaatst naarBree. Diepenfaeek Yerslikt, — De hevig'e koude der vorige weken had vele personen ertoe doen beslui-ten des nachts vuur te maken in hunne slaapkamer! Dit was ook het geval bij den landbouwer dezer gemeente, die een kaclieltje had doen branden in de slaapplaats zijner twee zoontjes. Hoe groot was evcnwel zijne verbazing toen deze 's morgens zijne kinderen wilde wekken en geen aritwoord kreeg. Toen hij in de kamer trad vond hij in het bed een lijk : het grootste der kinderen, 14 jaar oud, was verstikt door inademing van «ol gas ; terwijl het tweede zoontje, oud 7 jaar, ganscli verstijfd was ; dil kind heeft evcnwel hetleven behouden. Dilsen 38 jongelingen uit onze gemeente zijn naar Duitschland gevoerd, waaronder Henri Gon-nissen, Mart. Gonnissen, André Peeters, Leop. Peeters, Mathieu en Hub. Knippenberg, Ant. Jenclcen, Michiel Tevissen en Xicolaas Pikels. Eygcnbilsen Overlijdens. — Opll Februari 11. had alhier de plechtige begrafenis plaats van Mad. Isa-bella I.oyen, weduwe van Thomas Lathou-wers.— Op Zondag, 14 Januari, overleed hier zachtjes in den Heer, Gertrudis Gerits, echl-genoote van Herman (^ops. Benoeming. — In vervanging van den heer Meesters, veldwachter, is benoemd de heer Theodoor Moozen, Eysdcn Overlijden : In den loop (1er maand Februari is alhier in den Heer overleden, de heer Deckers, burgemeester der gemeente, in den ouderdom van 72jaar. Gelindcn Ziehier eenige nanien van inwoners onzer gemeente die door de molfen naar Duitschland zijn gevoerd. Albert Aerts, René Petermans, Guslaaf Struckers, Armand Thewis, (de sperwer) gekende velorijder, twee gebroeders Van-simpsen, drie gebroeders Thewis, twee gebroeders Sterkendries, AYillem Gijsenbergh, Justin Yroonen, Antoon Missotteii, Hubert Yanstapel, Silvain Kelkeneers, Baptiste Yaes, twee gebroeders Pasque, Auguste Libens, Baptiste Tesseur, François Broekmans, -zoon Butteners, Germeau, Yandersmissen. — Zijn overleden de II H. Abdon Yroonen en Henri Yandevoordt. Een talrijke menigte vrienden en kennissen woonde de begrafenis-sen bij. De overledene waren zeer gekend in Haspengouw en overal gaarne gezien. Groot-Gelmen Overlijden. - Maandag, 12 Februari heeft alhier de plechtige teraardebestelling plaats gehad van den heer August Swennen, geboren te Groot-Gelmen, den 7 November, 1849. De dierbare afgestorvene werd door eene talrijke menigte naar zijne làatste rustpïaàts vergezeld. Hassell Gezondheidsloestand. — Gedurende liet jaar 1916 zijn er le Hasselt 347 kinderen geboren, terwijl er maar 232 sterfgevallen waren, zoo-dat er een aanwinst was van 115. De gezondheidsloestand is gedurende ganseh het jaar goed geweest. lîollandsch brood. —■ De Hasselaren krijgen nu ook geregeld lîollandsch brood doch de hoeveelheid is niet groot. Sterfgeval. — Alhier is overleden in den ouderdom van 43 jaar mejulfrouw Lina Tits, dochter van den heer Iidg. Tits, nijveraar en gemeenteraadslid. De betreurde overledene liad zich zeer ver-dienstelijk gemaakt als lid van het Boode Kruis en werd door iedereen gaarne gezien. Mare begrafenis heeft plaats gehad onder een grooten toeloop van volk. I Sehaatsen. — Tijdens de koude dagen van Januari en Februari is er veel geschaalst geworden. Menige Hasselaar had zijn schrik-schoenen nog eens bijgehaald om cens naar het kanaal of naar n1 2 te trekken. Solo-slim. — Op 28 Februari werd in de herberg van Jozef Steensels-Gox, Zuivelmarkt alhier, een solo-slim gespeeld door Jan Mey-nen. De medespelers waren : Michel Dirix, Hubert Mathijs en Jaak Yalkeneers. Verôordeelingcn. — De Duitsclie reclitbank heeft alhier weer verscheidene Limburgers yeroordeekl, namelijk : Den heer Lambert Marres, yafl Yroenhoven, tôt 5 jaar gevangenis. De heer Bené François, baas van het « Café du Palais », evenals mejulfrouw Anna Marres en de heer Félix Marres van Yroenhoven zijn gevankclij'k naar Duitschland gevoerd. Mevrouw Arm. Bokken-Marres werd vrij-gesproken.Burgerlijke stand. — Aangifte van 17 tôt 21 Januari. Geboorlen : Mannelijk: 6; Yrouwelijk : 3 ; Sterften : Maria Huber, weduwe van Petrus, Joannes Yanrusselt, 83 jaar, Weverstraat ; Maria, Gertrudis Greniers, 11 jaar, Maastrich-tersteenweg ; Antonius, Ilenricus Arnoldus, \Yalbourgh, weduwnaar van Maria Elisabeth Hulsmans, 72 jaar, Maastrichterstraat ; Caroïnia Theodora Maria Mauritia Tils, ongeli., 43 jaar, Maastrichterstraat ; Josephi-na Maria Ilansen, ongehuwd, 20 jaar, Maastrichterstraat.Sterften onder de 7 jaren : 3. Huwelijken : Louis Armandus Gemels en Antonia C.laes ; Léo Louis en Anna Maria Paesmans. Aangifte van 24 tôt 31 Januari. Geboorten: Mannelijk, 4 ; Yrouwelijk, 6. Sterften : Anna Maria Elisabeth Rewers, 72 jaar, Groote Capucienenstraat; Josephina Dymphria Peeters, echtgenoote van Lamber-tus Jozef Dethier, 47 jaar, Maastrichtcrstr. ; Gertrudis Schepers, Ursulien, 23 jaar. Sehrijn-werkerstraat ; Anna Louisa Lambrechts, weduwe van Willem Saenen, 84 jaar; Bôorn-gaardstraat, IIemelrijk. Overlijdens onder de 7 jaren ; 2. Aangifte van 31 Januari toi 7 Februari. Geboorten. — Mannelijk 1, vrouwelijk 5, Overlijdens : Eugenius Ballet, echtgen. van Maria Agnes Dirix, (57 jaar ; Joannes Caro-lus, Strauwen, ongeli. 73 j. ; Sebaslianus Pauls, weduwnaar van Maria Catharina Clee-ren, 77 j. ; Maria Rosina, Bamps, echtgen.van C.orn. Holsteyns, 49 j. ; Jan Jozef, Alberglis, ongeli., 31 j. ; Paulina Cuypers, weduwe van Casimir Maris, 77 j, ; Helena, Begiiia Aerden, ongeh., 97 j. ; Catharina Antonia Ilaevën, echt. van Andréas Droogmans, 60 j. ; Maria, Ludovica Driesen, wed. van Joli. Ludov. Jos. Yandersmissen en van Phil. Leojiold Theunis, 80 j. Onder de 7jaren, 1. Aangifte van 7 tôt 14 Februari : G eboorlen. — Mannelijk 5, vrouwelijk 6. Overlijdens. — Lambert Loos, 11 j. Pagge-straat ; Eugenie Henriette Florence, weduwe van S. C. Benodeyn,77 j., Thonisseiilaan ; P. J. A. Blocken, 67 j., Groote Steeg ; G. II. Hermans, landbouw-er, 62 j., Bunxl ; Henri-cus Bormans, liandwerker, 74 j., Baepertin-genstraal ; IL J. Leuris, landbouwer, 86 j., Groote Steeg; M. J. Haenen, weduwe van L. J. Legros, 73 j., Boomgaardstraat ; II. J. A., Hermans, eehtgenoot van J. Fr. Put, -14 j., Melkvoetsteeg ; M. G. L. Smeets, 77 j., Tlio-nissenlaan.Brand. — Bij Mr Y. aan de Diestersclie poorl ontstond een begin van brand, die door uitbreiding erge gevolgen hadde kunnen leweeg brengen. Dank aan de hulp der geburen is men crin gelukt de vlammen na korten tijd uit te dooven. De sebade veroor-zaakt aan meubelen en kleedingslukken is nogal ernstig, maar is door verzekering ge-dekt'.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes