Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1013 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 12 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/416sx64v2c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 5©4 FriJji : g§ C^mtiemsn . Dins.lag 12 Deoembôî' 19*8# ONS VADERLAND Ds<ukk i»-Uits>evw■ Tɧr »t»' E>H!UYLE Ontafeartift-Je*»» **, US ï»4%«§se (Ssl^c) We«r f rsssterîit! « SI, s>a« a» Via, GfULMIB OPSTIL i J. BSECKEUSËT, rue fflor««C, 17, CAUiS. BtCHT OOOB, */RlJ EN VRflNK ■*> '♦ -*- VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! MtpHHEMEMTEII 0«S-.j?* Franfit îîis Engetland en HolSind I.BÛ p, pe» ma sâ 1.90 î per ruwmI S 70 fp> pur snaand 4.09 !«• ■ iï;- fî-feseSaf 5.00 fr par tpimestcs1 0.00 fr. par trim. Mac schrljft in: 78, ra« CbantlUyg SI bis. rus St. Dacta, Gai-- -la «a hij al ans» «oi-r«spon(l»ntou. Wegens p'aatsgebrek In oss Zondag umraer îa-ten we dit ï'oo degelij- a tikel over E redienst heden versciHjue (Red.; De H. Mis middenpunt van den Eere-diensiDe H. Mis is h:t o'imakste middel voorons,omd n Hee; nze verschuldigde hulde te bréngen : al s besloo mijn vorig artike?. Alvore s e u u ee ko te t'-lge-meene verkiaring Te nov^-rdit H. Sa-krifleie, moet k u rg e :s ^ez-g-de dlildélijk mak ri 1* b Qg et ls volet: Voor?, ers= ;• Wat heeft Kristusgedaan op Kaharie ? Hij heeft daar -a- o , de olmaa ste pn Wdar,;i ste i u! - eb c t, di'è H m door eer> n*ensc >o b ac t -• oraen Dôor een me &cn. t.; : , ar. K is us< ç-as heel n al m 1 jk i> : — de waardigste u de ik h: 1 Kris us %as riet alleen volledis me sch, maar God-Meusch.Dao: de verri gii en ce t fï rarie'e van zi;n ev i 1 s a e o e ht lt Kristus voor b'/.-s, e uld v r, o et oi e waardt a zi eno Vh e . b scht. Welke ulde ?Ju • ie ul ;c aat oe ve verplic zi om -, w m sctl in t t-,z louter ni t te? nover Go 1. ih t u ie. vit;r dubb le ulde en ;ic -vaaro ri- ree . s hooger me rnaals ! rak, <el e Kristus, den Heer in riep'i r. • op; r g,.als Hij met opene arme i d n j st g f op het Kru s En r u ". Wat moeten wij doen als men schenl Jui t tnca fm n c zij , - i V-'k ■ met - \ a- el ]k Go rao te- w. H m br -o en, n -r >ve i u b u i an sa bi d'n , a zeg ^g ai ingenver-zoe in -e; eXm s m' Hij ner :c as al ij z in ch ' *r . p r -e, Doch ier kom n i u e io- f 8ar-hei i ussc ; *die der cilbemiddeling van Kristus t t ? o G c i k'ii , moit a es t v doe cor onze zal-g-bei s. do K ï s r ! : <■ ( or K îsu! me 1 s G d tu ra e? r-dtn, <_oo H T. en oo Hem^lken o dt aile - ver 5ier. .ij - . Om u die v.aarhei i se en VtTstaai. iatsn we de olg?nde ver#ôjiikin'j nemen ; duc er < et i ;-'t et enkel een uit rst en olriaak v ; in is. V 1-genc d mil- aire ® î en hu ge enks 1 m-i u es6r. 1 n t e ii -»o-men, r o b m g -an « i eer tussch .n e s en t i l laa s, laten we ze e ou om ai t ,>e u, jreliik, j u e -1 a i ba . v,-: u>v kom h< a t oe I p a i ze den e aa voor> n or deien in ac ■ ge omen e o ok mo i ge u « aa' biddi snr » t z. in Km us haaden ned-fl op Hij Go « d n vader op3ra?e. en ' e i us aardig worde do H i «• • e n te or-den en m°t er i s t k Hi ruit ult e, t ri ; . ' ri et ge ze«d, dit ^tbrui vorsta r H(K rt die ellen cr mus > fs be luit met de wo jroen; Per C is um D -riuni nos-trum, d or Kristus or z n Hc '.Aldus ver-geet zij nocit en o genb ik du feit d r al-bemi <d^lin^ a K i'ius, a t zii ^rsagt nooit iets, of z vo î. - bij at za bet vraagt door de bemids. t ling ■: veia ei s e van Kris us, Ten si >tte an, om volmaakt te handelen Kristus kom in d^ H Mis, e g ^ t en zellde S'k< fi ïe a Kal -arie, zij a.Lr-vo maakste hul e 10 Go ' er i; u >r or.s. Wij .ullen dan onze menschelijhe hulde bij de zijne voegen m ij h <■ n leg-gen, oat hi He r van an Volke en tijden el.evalli p ra^e E- hoe zul I&n we die vertu bele hulde, die de Hoekst^en is an onzen eeredienst ui -^.pra-ken ? 't Is hedeen v udig: de misgeb den van denpriester drukkendie vicr g voelens gedurig en op d< scf ooi ste v. ijzs; n uit, b v heel kiaar eri dui eiij fn den G oria. Wij dan? moeten die; zelve misgebeden Ilaeren kennec, we moe'en er eens en al van afziea onder d H. Mis pat^r iosiers, litanien en eebeden t.: oid ie i die met net H S knficie gee- betre t ■ bben en *-ij mot <er r. plaats daar an, de misg beden van de- pn« s ér tôt i e onze m keo en deze m tbida n. AUus zal oorons d, H Mis waarlijk • orden - at ze is en moet zijn h t middenpunt van o zen eerediens to God de volmaakt te h u de wel e we G d brengen kunnen en w.-jke Hi) van o s verlângt. ZEGHER VLÂEMYNCK. , i InGriekenland » e v e bo Vf- <5af« » Ciue- Me a st« Lor rie 7 Dec — M n weet dat de verfeon-dfri«r r.teas d b o ka e a Guskenia d mt-g ;o p B he&ber. Dezs roaitsegel mott o f il'aar erg op de Gr;sksche i. v ki- g drukke , want sedert een j»♦T fî ft G'kk Jand enket een b perkten oorraa - o tvanK'-n sp . dig zaMiitgeput j I ûiesb de oci-g het g - acbt krijgt de-zen o d f) kel voor ij le^er fcor ïe b h uce ai hij ,-a "i v - ch eu is oji de erbo ^ t fne : ; t s va lie da za dr- beroî-k ng neg oief - t 1 j je >-e'>bet. Spijtig gecce, d»t e g <;e; met de slsi bt. n nooete. boeten ! 9 Ho kade is eer> maatre^el die oor de ieriO niR -1 urc d eeue eeuw tegen Grie-e iai genome werd. la 18^7 d or E g 1 1 d Fiai krijk en Rus ia»'d I 1 1830" do r E ge a I 1860 00 Ons n i|» , E gelsod, Dui sch-ia d Tu ye, I a ië e u 1-. d om oor 1 - v- kla i; g T y t cokcmeD, I 897 o v u;- F. scri- . D e schie'6 is ' W-ist = at er in Grieken a tij rtifent-ej a<n 't cocfd gestsao heh-b d ■ hu tf p^r?ooi!i a cela gers bo>er ■'dt 's. h> t lai d stfld. . M «r ï kecr. a de verbo deneD ver fc Met h do I de b-i-wegi gen van de G r isebe 1 jçers e 1 1 mm>-re , die ver d etit i zc tei te- ov; de erbondenec sçtti ta t; keesî rc- wer! e e b'ug ar Gfc 1 es ver kl ci he e>la d Eubé met bel ■'asteland ver indt, ai e e brug waarop een 1 ' ' eg- net ka a. va Corintbie o ertres.1 e d b u; a Btilos ■ ie doorga g verlee 1 ar, d< >j e weg vsn Athe-e- faaar Thessab . O -4^ ntfr *>c '<&}> «a-v "f*- ^ •*-+ Kldit aankoisdiginge» ■an I feank voor S ragela Geboorte- buwpJ.l;-enov • lljdensaankondigingen. Aclverteert in ons blso, uw blad, flasmsche Blt'>ljkeîing«D en soldâtes. Rond den oorîog B5 •- Ia*'! r «m* wmn d» =»«• • Londen, 8 D c. TrieTtmes. !>e Duit f'tiM z«gepra-ii is verrn van vol-lt^dig De Duitsche bladen zelf zijn ge-d^ongetite bekei nen, dat, de be*etting van Bue rest enkel eein tooneel is in dt-n wereld>tîijd. De veroverde buit i zeer beperkt want de meestei voorraad *as vernield. De Duitschers niaken groot ge 8g v 0 de verkortiijg van het front, maar zij b • grijpcn dit deze veldtocht bua veel opof-fenngen gekost heeft op een oogenolik dat d reserven aan 't utfi ut en zi n. De verov» ring van Bustare^is eeu re >>iaam oor Duiiscbiand en een ntid f om ds~ tindneerlrtHg t^ veidagt*r), inaai de v^rbondenè bl jven ai ev» n ze • r « Ij-vooj ht.en over de Eiudover inuing. «»*••;» e ç. ;• «e-Sftdl »f . e li| -,. Londen, 8 Dec. UitRoUe<dim aau dt Daily Teitgr. De bvzetling va Bukan st heeft te B r lijn geen groote g-estdrift ver ekt -au het pubhek is zeer te leur gasteld ovei het »lein aantal gevangenen en den be rompen buit dte genomen w rd. • Het hc*ft goed begrvpeu dat F .lken hayn en Mackens n de vernieling van h Roeme6nsche leger beoogden Om daai te geraken heboen de Duitsche général r geece manoen gespaard De prooi is hur toch onigipt. MsiiiaAi* ist «suie Biïei fa* 1* ,• *; ® & , Den Haag — D^> openbare " meenin' meening wordt in Holiand meer en m^ei oveituigd, dat de k-rnsen van oorl steeds ^router worden. Deregeeri g, di<o' de oveigroote meeiderheid van h t ldti ond rs eund, boudt i-terR aan de on >j difiheid f n zal joor aile mi ldei?i voôr zoo veel het de eer to-dnat, traenteu a r deg!U ->eb n van den oorlog te o.iisn p pen Holiand 00^ h eft reeds veel dooi ie brutulitfcit van Uuitschland te lijdei gehad 0 telbare malen >-reeg het be oe ken van Zeppelins, terwijl ij eenigenjne grootste koopvaardijschepeii in d«n gro c geboord weruen. Meermilen werd^n dt maalbooten, die den cou ri rv rvoerd » aatig-houien.en naar Ze^bru^-ge g leid D • koningiQ r gentes, werd ge mrn i4 d^ge te Oostend- opgerioud a. f) Duitschers be-e rd^ n dat zij th^ns 0 r handel met Eog-iand ul <\ beiemmere. De Hol anders, vrien en vs de vei bo uenen, be in en den too te verheffe Zetfs werd en bro zen p aat s s ie lenk etxen geofferd aa e ■ âge lac t nis a kapitein Fiy t t Bru-ge ver 'oori Ei • delijk isd^ Hoilandsche regeeri^ g < i O! .ie ust an de vers! r i g die d Dubsehers aan haren grens uitvoert. D ■ ze getuigen dat Dudscblan t niet zal aar z le», wanneerhet haar zal noodigsch j n n in Holl »nd te driogen. A lies samen gevat iï- hfetverstaanbaar dat de onrust ir Holiand aan 't stijgen is. j ;-i«S|fsa»4PSte ; Lf Ha, r-% 10 D>>c — Op » èrscheirh'ne pwntm van het Befoisoh front a>'- " tillrricb'drijVigtieid. bijzonderbik nob j Lnksmmd" en ten 0. van Steen- '• strate. i ÎO »«e. 15 m. ' In d? Vogt.ztw werd mu verrasffiden aanval op onze loopqraven ten Z > van den hewH St. Mxrie, afqeslagm. V rd»rs niets t* s*inen. f & î*, IO c 83 «. i Ten Z -0. va de heuvrt va> M s* il ded, n de Duit sch rs tivee mijn* sprmoen. E n ewcht o ts'ov.i oo-* de b'Mrttmg van de>ï mijnœuttreckters. D"z» bl'wea eindelvjk if o ze mtcht _ Km >w ade p h t ov rige van het front. I»" * ■»!«"»« [ Londen, 10 Dec. 2 i u 30 — Wtj bo ^bn-d e-d n hevin eenige pu te achtrr h t viiandig f m-t [ Bnmbardemem te Z, van d»v> A <crp. [ Wij verspreidden eenige dtach men ten ten 0. van Sirre en nabi] ht I bo<ch van Gomfcourt. Van weers jï°n groot artillerUbedrijvigheid,t>&Mj Yperenen, in desecto s | van Loosen tiullu h. De Hoo studente werking tot zedelijk heil van onze Jongens Year 1915.16.17 — S.K.V.H .S.U.C.W. D booestudentenwerkinAon'.kiemde opde\uur Hr le in t bej.in van 1913. E ikele mliitairen be-hoorende tôt den Viaamsctien hiogescio lw rel 1 tracbtten aan onze jongens, op dit oog^nb ik bij-zohder v i latsn, wat opw-iïtRnd geestes- en ziele v-'edse! t schenken. B cevens eene doorslaandc meiiew rki g aan d- Vl iatH che blader; vavi't fronl lieten ij voor o z« «on en de vbi se r f:en -^er s -bï m « Volksfi "tieii », « VUmin en gedenitl» « L zin^ -u v <»r d Bran a>diers der oorKnie». Zij la t- vou uc d. i- vuurlioie eesi r ks prij k^i ïîpen in voor t (-keuen, œu/de . let terku idee dj b st- tee-eninçen heien zi) vtr se al j tien i i pos kiarten: i ekeningen «a de -uur-1 jd ( n tee eni en uit de loop^racuten uit^ege^ei op 300.000 xemplaren Zsj vo 1 enrou om zlch de gevarsnderstijgendi zea loos ei ï steeds ster®er en sterker oaze volks zlel bedreigen. la Januari 19(6 b?sloten zij op bij zonder acbtige Ai -e de p:;rsoonlij e progagandi te,{en de ?;edel /osheld en e ne gênai enschappelljk w^rking bij mlddel vau geschriften in de biadei c oor te oeren Doch zij k? am a weldra tôt d ove tui ing dat deze w king ontoereikend was e In 't b ;gi>< vau Maart 1916 begonnen zij eene mee stels lma tge er, n-g onder de bec-ami g i Hooa fctudeuten ser i g tôt zedelKjk heil van onie jon gens met den stempel S.K V H. (Se*retaiiaat K VI. Ho studette ) en de leuze : Mannenadel ui fi rbe d -1er tu^d Nddatzij k î.ste-oos 15 000 vlaamschevlugschrif ten t . n e z->d loosh^id hadden verspreid, volg den zi d- n raa i vaa Waalsche vrienden en begon neu ;ne tw ta i^,e werïi jg oader dw-n tltel: Hoag stu u -n erkm^ tôt z vjeli.k hell v;<n onze jon ;eas Propaga de universitaire pour la Sauve gorde des oo s mœurs parmi nos soldais S K VII. :n de 1 u '.en: - Maunen?.dd ult flerheid de ] Ug . Pour être fort, sois pur. Bij midd 1 van tnsclirijvl^islijsten deden 2i f.e; n o^roep tôt de eidadigaela van ndlitairei en nu g rs (M i Ju i 1916), zij richtte den ve k,.- p • sol at postkaaiten i • ten • oo deele vai net w-i -- eu bracbteu op de e wijzo een fonds bij en gepl ats oi.der de verantwoord lj heit.vai Or. Fr s Daels, Aa m Va<; Gramberen, Lt. yai CauAfl-iert euhulpuokter Graver. H t Sekretariaa vau b t -e s werd tuev rt ouwl aan d.n Etirw Heer Delbaere, pri cipaal van h t Collège ti V -ur .e. D- vlugscbriften en biieken -*an Velthuyzen S oc K opveld, Fo rst r werdi-n kosféloos ver spreid in een 4 zsme tliji getal van boven di 4000 de viugscisriften en boeten van Pouresy Louis C^mte, Dr. Good, Four ier, Fon sagfi'ee Mouti r, Pitrois, op meer oan 6000 exemplaren Twee vlugscbriiten m er be^aald ^oor onze solda ten geschreven « Voor Oûze Vrouwen » en « Pou-, nos Hommes » werd n uit^e even en kôslelooi v rspretd op 20 000 en 10 000 ex mplarea. 700 000 propag&ndazegt-ls tegen de zedeloosheit erden k >s *lios verspr id ia aile soldatenmid d-i s vau de voor en acbt* rlinie. Ein t eede puni vau het programma van 8. K V H wi rd ver eze tlijkt gojt betstichten vat eene leenbo .ker j m*t hare S afdeelingen van Gods g-le rdbeid, W jsbjgeene, Rechten, Na uurwe te se appen en Geaeeskunde, Vakkunde, Geschie derds, Taalleer, Kunsten Strijd tegen de zedeloos held (K mtalouÂS afde ling). S K.V H. a&nsi-houw e het als een uherst doe matig t j imid -ei teg n d zedelopsheld aan di w r frs au en <ees , st d-ot weestHi) enarbei. t ve n en d j jj^ens te b gea tôt stulie var aun bero p of huu va , aan allen bela g ea lust-tôt v«(h ff tid, «ezonamaKend werk in te boeze mon, de wer eloosneid, ae geestesgofc*arain / te b strljden; Let »as gozoud^, vlaamscbe social b we ing. -*e bo kerij^n «rd u in bet Collège van V urne in erlcht. Het bestuur van het Se re anaa w rd verz^kerd door deu E jr «r Heer Dtl ba^re. 3000 boe.senlijst n, propaganda voor br-t werk, .< rden kosteloo^ veispreid. I) s-. Ile uiî .reidiug vai de werki d ed alra; de hoo i eu.iigbeid inzien vau de aan ienlijite vergiooting der boekerijen, het nut van eene hoo- aeschooluitbreiding op de voorlinie en de wensche lljkheid van een mee* onafhankelijke Waalsche wer^lng. De oproep aan de Waalsche hoogstudeti-tenmiddens gericht in Oktober 1916 werdonmid-delijk beautvvoord. Het Vlaamscae komitelt S. K. V. H. werd uitgebreid en ernevecs kvam een Waa'sch komiteit tôt stand SBe.W., beide ko-mlt»-i en zijn ocaftiaiikeHjis van elkarder doch werk in nand in hand. S K V H. oordeelt wat er voor de Viaamsche so'daten tedoan valt S.U.C.W. wat erdleiit gedaan voor de Walen. Beshssifigen worden g°nomen na ge amentlijk ov rleg vaf de t ee ko uiteiten. Ou^osten en wers — kas en se* kretarlaat — zijn gtmeer schappelijit, doch de lei-ding is tweevoudlg. De vergroating der boekerijen w#rd beslist, de eersta voorbereiding tôt eene hoogeschooluitbrei-ding op de voorlinie getroffen en tar gelegen eid van Kerstmis 1916 en Niîuwjaar 1917 werden inr schrijnngslljsten door de twee VlaamsGhe en Waalsche groepen onderteekend. in omloop ge-bracht. De uitnoodiging tôt inschrljviog op ieder dezer lijsten gedrukt, geeft uitleg over geheel de werking. Degeldelij'se toestand van de hoogstudenten-werdng S.K.V H.-S.U.C.W. was op 15 November de volgende : INKOMSTEN De opbrengst der eerste in chrijvingslijsten (Mel-Juni 1916) en van verschillende giften van mditalfeu bedroetf fr. 6373.40 Giften van de burgerlij^e bevoliing 1795.60 Winst bij den verkoop van kaarten 343.— E n liefdadlg persoon heeft 1000 fr. geleend aan het wer* der boakerijen 1000.— Inschrlj'dngen op de boeierijen 1600.— De lijsten *an Kerstmis Nleuwjaar hadden op 15 Nov opgebracht 1970.—■ Totaal 13081.— Eea burger heeft aan de boekerij voor 300 fr^ boe-k- n gescboL'ken. UITGAVEN Het werk had uitgegeven op 15 Nov. : Voor aaoKoop of uitgave van kosteioos verspreide vlugschritten of boeken tegen de zedeleosheid fr. 2971.95 Voor de bîtalende we(euscbappelij<e en vakkundige leenboe^erij 2964.92 Voor de kostelooze leenboekerij tegen de zeneluosheld 937.8S Voor kosten van propaganda, bureel en verzending 8S2.35 Voor de oorlogszegels tegen de zedeloos- held 1700.— Voor goede werken (Heldenhulde, ®ds Leven-Hoogstudent) 300.— Totaal 9547.07 T»t den 1 Ddcember werd daarenb#?en betaali Voor de betalende leeiib jekerijen le bet. 1747.79 Voor de — — 2g bet. 1200.— Voor nieuwe oorlogsaegels 500.— Voor propaganda- en bureelkosten 562.— Totaal fr. 13497.32 De rekenlngen welke nog te verelfenen zijn voor de b stellingen van boeken of voor bestellin-gen die onmlddelljs noodig zijn zullen de 4000 fr. te boven gaan Dit bedrag is al rulmsohoots gedekt door de eerste opbrengst Kerstmis-Nieuwjaarlijs-ten.De beta'ende w tenschappelijke leenboekerij bevat vijf afdeeliogen : 1 Godiîeleerdheld, ^ijsbeg. en rechten 560 b. II Natuurwetenschappen en geneesk. 200 b. III. Va kuede 2500 b. IV. Gescbiedenis en Taaikunde 200 b. V Ku st 150 b. zi b "iraagt een gezamentlijs getal van 3500 tôt 4000 bo k n. Van de kostelooze leenboekerij tegen de zede-loosbeid, zijn voor 't oogenblik meer dan 2500 vl :chrif ea en boesen In omloop. D H o sctioo uitbrtiding zal aan zeer lage prij zea maaudeiij-, s lessen uitgeven in brochure-vorm over vasikunde, taalleer, muaiek, teekenen, gezoudbeiufsleer, voordracht, geschiedenis en?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes