Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1325 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 29 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5h7br8n469/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ërakk«p>Uit0ever A. Tl t» M I* i-RlUYLi. 9uiBk*pk*lMi>i lt| OE PAMi (B«l|i() , tfeoe- Fmnkrijk ■ lï, run «• Vio« CJU.JUS OmEL i J. BMtCRELAUDT, rut Mortal, 17, CMJUI8. HECHT OÜOR, VRIJ EN VRaNK. ♦ -•- -*- •» VOOR GOD EN VOLK EN LAND I — •■ ■ —-— -J1- i I ABONNEMENTEN föe£(0S« Frankrijk EngclaMl tn Holland I 1.50 r.pcpnuiaiid 140 Ir. per mund S 70 Ir. per mund MOfr pcripinwalw B.00 fr. inr tpimvalw 8.00 fr. p«r trim Man schrijft in: 71, **o • -.atilLgi Si bts, fu» at. D»ais , Ca? is «f bij «3 &&** •ORMisudeata. VREDE ? Het woord is gelost! Vrede ! Wij hebban er ;du allemaal zoo lang naar getracht Is het dit nu wat «ij willen? Laat oi s nu eens rjp nadenken want «Vi^df» is is niet altij » tVrvde» 1 Zoo b v. in hfrt huidig g«val. Duitschland stelt voor, de vrtdete besprakenPeas misten lachen in de vuis>t, en halen een neelen boel argumenten atn, om te bftoogen da' tet w^ü^erkelijü lijt is. Wa^r die heeren zwarLieners zijn mis! Vji , he< 1 ver mis t Mij' s dunkens is er nog niets gebeurd wat die zienswijze wettigt! L^at zien : Duitschland bezet bijna gebet 1 Belgie 1 Maar wat is daar wonderlijk aan ? Was BeJgie een grootmogendheid, opgewassen tegen een staat als Duitschland ? Oostenrijk bezet bijna geheel Servie en Montenegro 1 En dan ? Geldt hier niet wat ik zooeven zegde ? Evenzoo is Roemenie overrompeld 1 Maar dat is och weer een kleine staat, m+*er niet! Ma*r zeg mij nu eens welk overwegend voordeel on e vijanden behaald heboen op Rusl'iod, F ra u rijk en E »gland ? G en ni teen er^tl 1 Zij b zetten een deel van Rusland en Fran rijk! t' Akkoord, maar dat gedeeltelijk bezetten dagtetkent nog van toen geen van allen d« noodije bewapening befeat. Sedert die landen zich op militair oogpunt hebben opgewerkt, hebben zij, de middeorijken, geen enkel voordeel nog schijnvoordeel behaald ! Optimisten lachen ook in de vuist. «Zi-t gij h. t» roepen zij uit I «Zij vragen al de vr^de » N^eti hefien, zij vragen de vrede niet! En mijns dunt-ens is n geen reden voor hen om 1e vred* te vragen l Wat ik uit heel dat harrewar besluit is dit : Duitschland (inbe^rfipen Oostenrijk) heeft, sedert de troonbestijging van Wilhelm II op kolossale wijze d^n oorlog voorb rei'1. Eve zoo om Frankrijk t« overvleugelen als om Engeland te overmeesteren Oostenrijk had het op Rusland gemunt ter oerzase van diens invloed in de Balkanstaten. Heel hun plan kwam dus bierop neer : vernieling van Engeland door Duitschland en van Rusland door Oostenrijk. En bekijk goed het heel spel en een paar bladzijden uit de geschiedenis der laatste jareti : nu nog is heel het drama niet anders dan dat. Al het overige is... j figuratie! Re^ds an in 1910 begon Duitschland woelig te worden. Ten bewijze : Agadir en Aig-^si'as i Nu in 1914 lukte zijn spel en het ging er op los l De inzet was groot, en Duitschland (övenzoo zijn medeplichtige) joeg door en over alles omdat ei moest gehandeld ^"ord^n 1 Z 'O b j. de overrompeling van Belgie, dèn wanneer ^on Bethn>an-Hol"eg er/.elf »-n otficinel het misdadige moest van erkennen, zelfs dfc' wt-ertHd hen r.iet! Pour les grands maux on emploia l-.'S grai ii» moy iis ! Spijtig voor nen, lakte d t zaa je niet en. t ad t zij van öiebt Paiijs «gezien» hadden, bleven zij steden te... wij zullen zeggen : x>p de huidige, frontlinie. Zoo ging het. ook met Oosten ijf. Dat gabeurde toen geen enkel der met ons strijdende grootmogendheden tot den oor-log was uitgerust l Dit laatste wexe niet gezegd om hen t« verrechtvaardigen ! Verre'daarvan ! Ik beken zelfe dat het onbegrijpelijk is hoe Duitschland zoo een kolossaal plan, in volle rust kon voorbereiden, zonder dat andere landen «r iets vau wisten! En «isten zij het? Dan begrijp i < er nog minder va>i ! Sedert hoogerb schreven toestand bestaat, zijn er — • ij moeten durven de waarbeid zeggen, — onbetwistbaar langs onze zijde al heel wat onverklaarbare feiten gebeurd. Maar niettegenstaande dat, is altoos een feit achtergebleven! H t is : een overwegend > apenfeitl Noch zij noch wij hebben het kunnen boeken! Nu dient er ook gezegd, om der naarheids il, dat het niet al onverklaarbare feiten -Ajn die langs dezen kant het front gebeurd zijn. Er is ook een «ontegensprekelijk feit». Dat is: dat gedurende den oorlog E geland Frankrijk en Rusland een heel leger h«b- g J>«n moetm scheppen! En wij, evenals j Serbie, hebben het moeten herscheppen. En dat, binst een strijd als deze, dan wanneer de aanvoer van allerlei oorlogs-voorraad alléén al een reuzenwerk is, dat moeten wij bekennen, dat is toch nog al een «tour de force>! oi • o Zien wij nu, hoever de zaken staan. Wel, dat zegt ons Duitschslauas vredesvoorstel ! D« vijand ziet in, dat wij ditmaal wel feitelij* gereed >ijn. iet alleen zijn wij gereed maar d • ministerieele en militair* v^raodeiirgen ten allen kant, doen zelfs voor-ien dat er ook zal g<-bruii van gemaakt worden £n dat wordt voor de mid-denrij *en gevaarlijk. Heel gevaarlijk aelfs. Daarom dient er een Plag geslagen te worden. Zoo valsöh en sluw als al het voorgaande. Vandaar het woord «Vrede » uit Duitschen mond. Zij zelve gelooven er niet aan ! Hoort maar wat de Keizer zelve zegt aan zijne troepen : «Niets is minder zeker dan dat de vijand onze voorstellen aanneemt!» Niettemin zou het kunnen zijn. dat b.v. door deze voorstellen (en langs onxe zijde dus) besprekingen werden begonnen welke, met een beetje onderduimsche bewerking, wel tot een misverstand zouden Kunnen leiden. En elk verschil van zienswijze, op principieel gebied althans, zou voor ons nadeelige en voor de centralen voordeehge gevolgen t ut nen hebb n. Wie eet — ik herhaal: met een btetje onderduimsche bewerking — zou e> n klein verscnil niet een groot kunnen worden! Immers, een sneeuwbal wordt ook al rollende groot ? Vat u ? het is zoo eenvoBdig' mogelijk. Daarbij komt nog dit: Onbetwistbaar hebben hunne handeling met België, de duitschezaa* he«l «at neutrale sympba-tièo onti omen. Meer nog, de ontvoeringen van v e**rloozrf mensrh-n, «-elke alsb-es-teEf*orden afdrukt van het »eiriig« dat hen overbletf en als slaven worden opgestuwd ! En om die sympatbiën zio veel mogelijk terug te winnen, hoeft er « un large fceste » weet u ? En die « large geste » is meteen het vredesvoorstel. Of nu dit voorstel zal aanzien worden als een voorstel of als een spotternij, dat blijft nu te bezien. ik druk echter de vaste hoop uit dat niet een mensch ?ich daarin laat loopen en minst nog de Verbondenen. De oorlog is stelselmatig voorbereid, 1 in een midden waaruit, naast alle oor-I logsrampen, alle laag alle valsch alle f scheinheilig en alle^ laf is uitgevloeid. | Dat midden, is een woekernest van | allerlei geesels en plagen ! Dat midden is Duitschland en zijne helpers, maar vooral Duitschland I En zoolang dat nest niet ontsmet is, is geen mensch in Europa zeker van wat komen zal I Men zegt wel : « ja maar, de oorlog duurt nu al zoolang ! » Daarover zijn wij het volkomen eens. Ik vird zelfs dat hij al veel te lang duurt. Maar, onze generatie heeft nu al zooveel opgeofferd en geleden. L at ons toch voet bij stek houden en gee>i half edaan »erk ter zijde leggen whi t dfn i«i het torh te herbeginnen I Wij lijden ? t'Ak oord ƒ Maar is het i iet beter al w?s het nos? een z-lfs t - ee jaar langer vol te houden en dan a^n onze kinderen te kunnen zeggen : « ïiedaar ! ga gerust I de baan is vrij! » Zou dat niet beter zijn dan binnen 10 of 80 jaren een nieuwe en nog zwaardere ramp te zien uitbersten ? Hebt gij ze gezien die ouden die op stootkarren of kruiwagens voortgehold werden, toen onze bevolking vluchtte f Welnu kies : ofwel moeten wij standhouden ofwel zitten wij binnen eenige jaren zelf op d« stootkarren binst dat onze kinderen opnieuw als lompen in de modderpoelen van den IJ/„er worden uit-g scbud ! HO. —- - In de Balkans Üfit visatidi« « ••»* ■»*« «ers^rkingen Londen, 86 Dec. — De bijzondere oorrespondent tan de Times bij het Servisch leger seint uit Salo-nika : Duitsche ve sterHcgen bestaande uit vie<- regimenten, met een tot nu toe onbepaald eetal zware katoncen, zijn ln de laatste dagen voor Monastlr aangekomen. De vijand doet al het mogelijke om de meester* tehap fa dl Iuriit tl bekwnfu. li Stemmafl uit hat Vaderland Ais JtóWijsrauvriendschap Yoorons duurb»*r Vaderland aan Alt. Billiauw. Strijdt Pap* in YtaandwljmA, (VitMa bri*(.) 0 ! die taal na t*ee jaren strijd n 1 . Twee jaar vre zen 1 Twe jaar lij en { Neen, da' ls Keen klagelied, Die cat zingen treuren niet! Ho ut I hoe lief dl-* mooie woorden, 't Klinkt s-ls heme zoet« akkojrnen : • Voor ona dm* baar Tdde land, « $ici dt Papa ln Vlaanderland I » 0 t Gij die niet «Ut begrlipen Dat er nieuwe krachten rijpen. Mee in 't hart die heldenvlam Eigen aan den Tlaatnschen stam I Buig en kniel ln 't stof der aarde ! Zeg ons wie het eves aarde, 't Volk dat eukel om zijn Recht twee jaar lijdt en strijdt en vecht! ? Hoort I nog sleeds klinkt onze stemme : « Nooit zult gij de leeuwen temmen o Want: voor 't duurbaar Vaderland, « Strijden wij ln Vlaanderland! » C. HODISTER, 1 chef d'art Portugal bereidt zich om aan den oorlog deel te nemen Locden, 26 Dec. — Portugal bereidt ïieh om een werkelijk deel aan den oorlog te nemen, la een laatste kabinetsraad werd de Inrichting beslist ran een oorlogskomlteit. ln een onderhoud met een Amerikaansche correspondent heeft M. Barnardlo Machado, eerste Portugeesche minister verklaard dat zijn land op h*t punt staat, de^l te nemen aan den wereldoorlog. E^ne Fransche en Eu«fTsche missie bestudeert de midoelsom de Por ugeefCheli gersnaar 't front van Vlaauderen en Fra . kr jk over te brengen. Poriugal ls bereid om aan de| verbondenen de recht inuig-held van zijn Desluit te be^lizen. Onzs troepen zullen naar Fran r ja trek eo wanneer de opp-r be «-elhebbirs het oogenblik gesculit achten, waarop hun tusschenaomst het meximum uhslagen zou opieveren*. De Czaar maakt het doel van den oorlog kenbaar Coatitv-sitincp?) en de vrijheid waan Poiess Tsarkoié-Selo, a7 Dec. — De Czaar heeft aan zijn troepen een dagorder gericht waaria hij legt: I dien Duitschland meebt den oorlog veriiaien ®p eea onguas ig oogenblik voor Rusland en Frankri k, de verbondenen, thans sterk geworden, megen cp hunre beurt de o: derhacdelrcgen verdagen totdat deomstan-digtieder gunstiger geworden zijn i Hij somt de doelen op voor Rusland : de vliand *erdrnven uit de bezat.e streden, ConatantiBopei bezitten met de zet Sn <ten ea de * scieppin* van bet v >je Polen Hij bes uit dat da oo^los: zou on eerdlg djn van da he dendad n der Russin ludua dit doet niet berei t wo at. Wat votrtn ï Ij In ft schild ? Ter geles>ei>hpld van Kerstdag ceven de Dultscha da bladen talrljte artlüelen waarin zij verklaren dat welhaast groote Kebeurtenissen su'len plaats grl'pen, die de overmacht van Duitschland zuUen bewijzen. (Information) | Di iorlog in inuminii S>«3» verd«*d?£i jp vai üi»»!!* I Londen 86 Dec. — De Times bestatl t dat de | Rus en Dobroed a ontruimd hebben, ter ultzonde-[ ring vg'i een boe je ten N. W. dat nooi zake'ijk | ls om den aftocoi te v r ekeren naar Braila. Deze \ stad wo dt aracitda'"ilg v rd^dls'd, door bet leger | dat werkzaam la ten Z en tenZ -W. en den vliand weerhoudt op 80 mij en atbtand. He vij«*dl -valt 8n»t birajg^®m» ttoufd van aaa Oeneve, 26 Dec. — Op het Oostelijk front, ten Z.-W. van Sianlslau, hebben de Russische voorposten verscheidene Duitsche aanvallen afgeslagen nabij Lysïtz. Ia den sector van Crambrosiawa werden Russische verkenningen door de Dultschers terugge- | sla-en. Ten N. vau Soluso werden d« Russen die aanvielen, twee malen verplicht zich terug te trekken voor de vijandige overmacht. In Groot Valachie hebben nieuwe geveehten plaats. Het leger van Dobroedja heeft Isaktcha veroverd en valt thans het bruggenhoofd aan van Matchln. iSijasoatd»**!»^d®« over de onitnimiKf wa Bukartsl P troerad 26 Dec. — Talrijke vluchtelingen komen aan te Petrogiad en *e en bijzonderheden o er de ontruiming van Bukarest. Degenen die middels hadden vluchten te voet, in rijtuig of auto. Men betaalde tot 10.000 fr. voor een peerd en rijtuig. De trek en waren zeer onvoldoende aangezien zjj door de troepen Ingenomen waren. Ook zag men indrukwekkende tooneelen ln de statiën. De wagons Werden b stormd. De treinen had en vier dasen noofik. om J<s y tebjr iken.Vele personen hebben van den hongrr geleden. BUSSISCH ' FRONT Pe ©ia tsefeer» ond«r$aaa verüexeis ira l&uemeK&ie Petrograd, 27 D c — In de streek van Psirakale sloegen wij een Turksch offensief af. Nïbij het lak van Van bezetten wij het dorp Alaman. Roem nie. — In de streek ?an Rimnjk verlieten wij de eerste lijn loopgraven, ma*r op tl de andere punten sloegen wij de aanvallen af mït groote verliezen voor den vij*nd. Nabij het dorp Wale:sslezeu namen wij mi railleuzen. De gevechten duren voort. e wijaatd »eiw* d« weroweri®|t «aus esa S'üiret IGeneve, 37 Dec. — Dï Duitschers seinen de ve overivg va Rimiicul en Sa'at. Öuitsch'adwl omi'd Ijk d< vrtdis-o dirhad liogin aanvanpn P.rij* s7 D?c. - M«n seint, uit New-York dat at Daiuche jeijeeri'R, roe», het doelde Tr<edesvoor*a*rdvn te besfi k"7, eene om d de'i'ke ereenl«fintr zal *oo>~Srellen an «Je afgevaardigden der oor.'otfvjer# de landen. 't Is op hei Westelijk fro*t dat de over»Inging zal bafeaild worden Ben hooggeplaatst E gelseb persoon heeft aan de « A^ence Havas » verklaard : Belsisoh Iee«rberioht •. I LeHnvre 27 Deo. — Op verschaMore punten van bet Belgisch front middelmatige; lartiileriebedrij^heid namelijk nabij Stoenstraste en Diksmuide. 5 j Pakijs. 27 Oeo , 15 u> KaHe naoht tenzij op h n f> o 11 van Vao^ravville Vaux «aar de artilleriez>ch zeer j bedrijvig oor.de. parijs 2? g3 u> IArtilforieb driivisheid in eenige sectors ten Z. van de Somme. < In de streek van B->uvraigne deden wij verschei iene mij en ontploffen. Onze man- ^ nen drongen in de vijandige loopgraven en namen gevangenen. En$elach leperbaricht Londen 27 Dec. 22 u. 45. — Een onzer detachementen doorliep gedurende den nacht eeni0e honderden meters vijandige loopgraven van eerste lijn ten W. van Lens. nrturkint,,»rk.n. H.l detactomnt kwu» zon- |derBcmtordamZtM 1. van Arras, Un W. mn Uwen en m stnok nn Hulluoh. | k On2e verdedigirgsmidde'^D stijgen in zeer voldoende evenredigheid, die den vijand verontrust. Dj Duitsche gevanf-r en c~ der andere staan verwonderd over de ontwikkf ling van onsen mt^mobieldie'-st binnen onze lijnen. Zij gullen nog wat anders zien in de maanden | die It ^men. « G ] z it nieuwsgierig; te ernemen w»t wij ! dezen v i iter zull-.n ui ricMe , of on*e leger» ■ hu nc' winterten en zuilen opslaan, terwijl 1 Hinde bu s verklaart rat zi;ne troepen voort zullen strijoen « I* Weet niets van de inzichten van onzen opDerjfeneras>l. Maar ik weet, dat wij alles voorzien, alles ingericht hebben om aan het 1 Duitsche leger geen enkel oêgenblik ruit te gunnen, noch in den winter noch op een ander I tijdstip. « I dien wij geen uitgebreid offensief nemec, dan zullen wij zoodauig te werke gaan datdevija d 1* in de o ïmogeli-k eid is onze aanvals- ontw-'p^i t:voo komen; ï 2* dat hij in ds slschts.e voorwaarden ver keert op den oogËt-bïik dat wij den groot ert > schok aanvangen. D»t het voik zich nkt late beïnvloeden door Q de gebeurtenissen die op audere fronten plaats grijpen, hoe belangrijk deze ook mogen weaen, deze gebeurtenissen mogen ons niet doen verwaarloozen wat hier gebeurt en ral gebeuren.r '\ « Daarb j de vijand zelf tornt duidelijk de g waarde die hij hecht aan de verschelden® Q | fronten : b. vb., op 100 zware stukken die hij , | be-igt, behoudt hij er 67 op het westelijk front !. ; en 33 op het oostelijk front. q I « Wij zijn dus reeds t'akkoord op een punt a | me: Duitschland, te weten dat het op onze n f slsgrelden is dat ds oorlog zal gewonnen n , word n. » De nota van I resident Wilsoi . 'Ë'w e «<poom»gea ifes de È> uit»«b« pers Zurich 26 Dec. — De Duitsche pers is verdeeld in hare meening betrekkelijk de opvat» tiag der Amerisaansche cota. De Deutsche Tages^eitung is van meening Q dat M. Wi soa Eageland hetft willen redden van het lot dat net te wacMen staat. Het blad P doet opmerken, dat ds ve.Tdaring van M. Lan-sing mst inzicht gedaan werd en eene bedreiging is tegen Duitschland. P De Taeglisehe Rundschau spreekt ook over II eens Amerikaansche drukking. De Magdeburgische Ztitung beweert dat da J nota een list is ten roordeele van de verbondenen, indiener niet op vco band akkoord be-f sionc De andere groep aaaveerdt de nota met vreugde. ! D<j Berliner Tageblatt schrijft: Wij aanvoerden de poging v*xi M. Wilson met vreugde, evenals wij *lle a deie pogii gen,len voordeel# van den vrede, met vreugde begroeten. ■ Da Ga^ette van Francfort schrijft: De poging van M. Wi soa werd m t goed inzicht gedaan e kao ons nu tiu wtzen.. ^ Ds Amburger Fremdenblatt zegt, de meeste 9 ambitie, van M Wiisoa is at 2a&k van den vrede te dienen De Germania v ik'aan dat de nota van president Wiisoa de pogir.g aer Centralen ondersteunt.Brasilk ovefhai«n Rio-de-Jsneiro 26 Dec. — De Verter igde ' | Stalen hebben Brazilië uiigenoodigd deel te Ij nemen aan de jo^ingen ter voordtele van den • Vrede. f SB.© va» de» Paaa T Milan 24 Dec. — De Carrière della Sera f sch'ijft: Zooals men het verwsentte, üeeft de t \ Paus aijea wenschen-voor den vrede uitge-T f deukt, maar onder ten voorbehoud dat volle-? di» nnogelijkheid **n een Dui schen vrede ) u ts ui'. I De Pdus heeft uitdrvkselijk verklaard, dat i voi^eu^ htm, de vrede onafscheidbaar is van l de rechtvaardigheid, d. w z dat hij zich ver-4 kliart voor de waarburgen en üe hersteiiirgeo I daor de Verbot deneh gevra*gd & xdle alleen-I tot een duurz<men vreae kunoen leiden, 1 | Wilt gij t ! tm?- laatste oorlc»||abarioht#n | , laaat 9k« W&ëmrimmé > Mummm 60§ mWutiïpTr Prija: Centiemen Vrijdag 29 De^emfcea.4 1910, — : - —- - - ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes