Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

495971 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 31 Juillet. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 29 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gm81j98330/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND mjr l m \ L|nlstrfttl$ i A. TEMPERE Belgisch dagbkd vercehijneitde ml de dagem der week Rotisctfo i J. BAECKELANDT IS 7, ru* ISartit, OAI.A98 ABONNENIENTSPRIiIZEN l nKnd: Beigie I.SO . «PrankHjk Si.OO Engaland-Holland 3.00 Etutter » 4.QO » 6.50 » 8.50 Btn »ct(r!iv« i « (5»t V»«Serfand » 17, rue d* Vie, Calai* Ecchl door, vrij en vrank («Ad &rs vrtlk en kwî RedacticDtukkvc, iiIpuws. la t* ï»»c«a Ru® Mort#», 11 «n ra* bantuly. 1* «1*14 ABONNEMENTSPRtiIZEN VOOR SOLDATEN l Per week <7 da$en) 0.25 Ses*» *bo£ii»Riczite£ menez met minstens 10 hqbw- > s an srer* lneti' a»nreTr»i»£d en »sr ver maand i.io h<s| IK,frJ, TriT„ r.»cnd.n t» wor/ttr JONGENS VAN VLAANDEREN ! I«<uor<H \J l 1 \JI I_U1_ iii.il enta ■ ■ ^ .r. «'njiéa 'VdM III Tan -fl U Jttii hebt gij mot lasiendec :T« yj»t uwe Vlaaœsohe llederen ge-i*d 7®j)s velden die in den zoelen lond wtgdeinden la gelven van j, , r ■1iren8vrochtbaarheid, hebban Msrende stemmen geboord en *ap' Kitrlld wijl ze u te beluisteren ™" ;Mnken van uw ioriohe stemmen adt.Mde zoele luchten doorbeierd en sr' clw1 we& ^SRoifd naar Vlaa«deren, ~"pnwiifigb.6Teld. 'k Heb bel ga-■isee.®» jecgdigs lijvm zlnderden, Bkrschiiga armen zwaaiden in 'Mn luoht, toen ge « Hoerrha » :ht Mu fa « De Ylaamsahe Le^nw » y!l mdet. Owa cogen hebben dan in Atemisse vlammen geeehoton, eod.nP ®8r v°lîfl leagts, echte asoba krijgsrs stondt, wijl gij de îc. #n kaldet, uw gewelfde borst voor-iakt en den verstreu^elden kop «at |, . , . erj.bui op h* fleren nek droegt. 'Kij touni, «aagtgij in rerbeel-ul J |« Vîasiwscbe voervadsra op 't : ^Bgbèvcid in de grootsche precht M'«m forsaha lij'en, de bloedige a9,Jmaien al* vlammende llik-sodlgc hoordet de bepunte « goeden-fvawraet htide kracht b> aken op de G îMi rsas-ea .. ge hoordet d« pijlen M, ge gasîgt mannen ne rzijg n ~~~ 'jta deorstaken paarden en prach-l^dfirs nieraiorten in zompige 7- «39â. Dasirbcven «ssgt gi| da zon 'd V , «letsp.ndft Tlamtayda licht raser-bb en de krSjg«rs mst 'n anrt;ool ■cm omlic: t?H. , Vj-i- W „■ : ivoeli"t gij gaestdrift met elor-m h Isa cpbruisehen en wiîd op-"ol.tM 'û uv batte . waut ge gavoeld t wïirsoniBid«rs Viaaassehs kr»chten bard-lu IS rheid, di < uit di^ Vlsamsche rst> ftanDsa Blraaide, al door da rer* p -iinfc ,saw«n been die 130g eten HiieLtsn asn den èiudsr ds§ tij-is. tof-yeni. gij *est hst : 't was op r, vjo BiEgheTf'd dat oeze vaderen, ons and Tan vrijrochttn e >o~i^B *r*r>A ■ Geweathetdat Bdoïen- gindsdien tôt 't toppuat ,J ag' ie.i maobt i:n gloria ia gesi -fen en r6rf> '>i aei; nooit opgehou ien heefi 5e bs-cs-, <; an Gij wsst welka iaannan oîjzo *bet* 3rV £i«ren waren : boa fier en koppig, 0 ttaohtig grootscb, Koo breed ont- kkeld st\j w&rsn en welke knnst- v D fiochtcE, dis nog op heden Visan-ter'1 reâ'f. roeai uitbazninen, zij roort- acb s, Wij! gjj nu uw liad / r-n zongt »r ^f^vosldetgij deg ta mesr, h@e hoog zij sjgsie U6uweBvan« droagei* en hoe :v~t „«obl " j °P bon YiamiBg- & fchtil* S Tosidat dat die mannen -a ~~ volk. waren, dat door da ver- n y»' 1 n »iden ba-a, nog met 'n anreool Tiniei^fbelachittiirende glorielicht il om-rrerg< aêid!; dat zij kereli waren uit wier iden hua stosre wilnkrccht straalde; adre-î 'eara^^sr 'a »t»aliiterke koppig-H«id latr en 'n gtaœbewuste flerh^id, jt— Je iMkkeniepgsn<âe volkeren eerbied „C a •Pftïag es aarseling ioboezemde. ^ialhoerlijke dengien waren in uwen e®*{ vergioeîd tôt *n ovflrprachtîge ^r0*t,cbbeid, die nwen geest overwel-ig|«. toen gij in Terbe^lding uwe frea kappen en kerven en slaan en miwn hoofdît, brnllend mat forsebe seuvrensitsmmen bunnen utrijdkreet, B-wlat bij hclnde en verre in da groese iloedgeérsBltg weideu weergalmde. V a<wf 8av08ldet bel : 't bloed dat dsar die piiî.'jOrschs armer, en die bloedbespatte ^^^orstsn vosdde, 't blosd dat daar in îefde gegfl^en »loeids uit in lceuwen=-vonden dat bet uw )lo*d was. rJD00rd tiHBnh^. ha ft dat Vlo"d « tôt u pesproken ,n h,bt pij h?t VQfl]en n'da^Wr,1igcbpn ala 'n njaobtige ze», door •eei^tBd m stortn op8-RIw«Ppt. Gij hebt ïfllidderd en gïtitdrift beeft in uwe oogen gevlamd en gelaaid. Vlaanderen \ haeit in u* harte gesprokenl Terstondt î gij zijna taal, dit 100 weamoedig- ; roarend, ali 'n lijdanaiwangere moeder ; tôt n «prak en vroeg : % * \ l | 5 ' ; I in | f ! Ileaaat DE RUDDER 6" | sr î — • " Optât Wasteiijkfront De vijiid ni clja 4»il itat bertike Times : Di Dnihche opper«t»f doat het mog« lijke om de laatsts ovsrwinHing ta vei recbt^eerdîgsn in de binnsniandseb î politiek en slipt dfi heraeming aan dî bedrSjvtehfiid opieder der yooraaâTOal frntïtan in B4a;i®. Ds Duitscb«f« bebben t^gou de Piraa aohen buanpï.îgioientsn tanstormloo gevoerd en zij b' bben die g^oËTerd zoe d«?r n«er de verlissen oœ te zien, even sis tijdens de eflrste gfivï«hten. Hni doel schijot te ziin dePracïeha troepei te vsrzwakken en te ontmasdigen. Geen gavechten in desen oorlog wa ren mser aaoano^digend roor ds Pran «chsn ala dexe Zij bieven oabnigbaa en bebieldfiïi al hunne aiellingen, o] een ooeenblik d«t bet veor Fr«nkrij! moeilijk ia nog nieuwe grooto beproe vii?g«n te onderstaan. Da vooroitgani der Duitacheri be*ft hun g^^n vooi deelenveriohaften het ware *erra»s«n( moest de vijasîd nog lang «ijne drnk king voort uUoeferaen. Deze aanvallen eretuigenncebtansd» Duitachland beeloten is den atrijd voor te zetten er» zilf traobt hat icitiatief yai esn aanvsl t? asra^n, wanneer de onc sfandighaden het toslaten. vjjiidtfn !âg«r» pitt«i rick oit Da Dnltscherfi hebben voor doel he Franseb léger, dat raeds zoo laws? dei z«'aarst n test van den oorlog gedrsgç] heeft te vsrswakken on te ontmoeditren D^ heldenmoed d>r Fr%nsch->n bas ft to ou toe die poeineen verbinderd sn di DnHschers hpbbsn in evenredigheb v rli'ïen andargaan. Dr ultslae is ni^t ss^moediffend voo: d o^erw-ldifr^r"j van Frankrijk of voo da Daitschpra in hst binnenland di 'irnkkan op d° noodzakelijkheid vai aen vrede t^ siniten. D« vrucht van de zware ooofferirtge? zal de OEioherîdbaarheid *a« FraakrijS «ijn Zoo de atrijd op den Dasr.enw g eve» ah die van Ysrdun de Frensche l!j onai>»geta»t laat f a soo de Eag^lachei alHjd voori aanvallen ten N. W , dat îbI de toeatand der Dnit«chera op he westeliik front g«vaarliik worden. OosMjkzelrclivaR Oiiitsehla^! ifsctieiden Baie, 28 Jnli. — Da OcatanrijVe pere b«=apretkt fle ygrklariagen van beri C^cil. De Fremdenblatt aohrijfi ; Wij i klaren plecbtig dat, zoo M. Robert C eflnveracbHwiimaken tn*«chenDai5s land fn Oostenrijk met dit laatate 1 aan ta dnid^n aïs voomaamate vija hij het keizerrijk tijdeos de vredî-s derhand-lisigan aan de zijde zal a ▼an Dui »ov>iaod jniat a?s t jd ns ( oorlo?. Ons verbond met Dnitsobli is door de gemaena vr^neden, mir en opofferintren zoo at vig g wo^d dat geene BDk lamachtter wereld be landau lal kunnen achelden, maar C t nrijk evenafa Daiteehland laten gi twiifel over hun inzioht^n b trekke] een e r^rllnn vrede en d» »erbrof ring n der da vo'ksren Zoo j r roc liikhs id b«staat dit doel te bereikee des n zin d^tde Engeiacbe a^at«m nen bet noodi> d nk<=n met W en*>i spr^ken, wii da&kf-n î^içt ditgads te ïuH^n moeî-n afwijzen. Dr Frem^enbla't verk'aart dat C Itanrijk Dnitaobland zs>.l nnderat ni tôt hst einde in de kwsitie »an Eji Lothgring^n, dat enkel asn Fra^ki sal temgkom^n wanneer Dnitiehli volkoin«n veri'agfn i». H't blad vofîgt e? b j : Wij sullen van onz^n kant al | m^eeHjke doen om den vreda in | wçr ld ta bekoman, roasr wij gui ? sttijden tôt het u t rsta npdat dp oo? dndige m t s^n eervollen yrede v j 0 s «n m^e verbondeusii Wat S*rv!p aa paat, «îj b>bb»n r-d!ni^'i.ik rna »=da"h* uije d^nlt i» vnor or.g "Ost^kt o dig dst î Tîd c* t r sr op»i"ding aan^ond»rd b-dreieir.jr t |i ft W#fd* Slaven aancaai z gihetbl zij hî>bb»n volledii?8 vrijhtii van < wikkeling. 11 m ~ Klwi^fii m ii im—— ——■■aii—u—■—u—aaMif De bedriivigheid vermeerdert van Yperen naar de Zee 1 Xoa 50 vlieatuiaen nederaehaald De bedrijvigheid van ronden en artilie rie. is merkehjk toegenomen vaa aan ipe ren lot aan de Zee. De Kngdsche berichten, maken maai wemig g wag van die bedrijvigheid Dt Dulisch rs v tegendeel zeggen datop2i Juli het bombardement aan een eeht trom- mphitmr aeleek s Colonel Gncdke schrijft in de Vorwarts: Nkltegemtaande ailes stannl wij voor . moeiti/ke dagen op het Westedjk front. ' Onze opp rstaf moet daarvan rekenin§ S gehouden Isbben toen hij zij a offensief be&ori in Galicie, maar wie mets waagt heeft niets. De oorlog is een kansspel. >««- — » Uflrtt etfiéfÉ tofirtteî aa* >op Belgisch front Le havre, 3$ Juli. In den dag beschoot de Duitsehe artii un lerie onze gemeesschapwegen en eenig )8n dorpen aehter het front. De morgen wa kalm. In den namiddag was de artillerit strijd hcviqer. Veurn», Wulpen, Pervys " _ en de brug van den Pelikaan werden ge ® bombardeerd. WU vaa onzen kant hebbei ,.P de vijandtge steilingen en batterifen be „V sehoten. oe- 0^ Franach front '«d Parijs, 29 Juli, iô *. Jk- Bij hst vallen van den nacht hehben di Daitschers ten W. van de ho?,ne Hurtebist dat 0p een front van $00 m. een hevïge aan ort val Hiigevosrd (Me door onze troepen ver an brijzeld werd. m~ Wij van onzen kant voenien eew> be wsrking u t i» de1 mor en asschen Hir- I tebise en de Boy elle. Wij singen vooruii 1 op alla pmten, aamenlijk in de htreek dois l « Monument. leD In Chamvagne sloegen wij een verras- r„_ den aanval af in de streetz van T >lhure. 3^ Links van de Maan vielen de Duitschen t0J aa eene h«vhe hcschi ting, de loopfraver (j,, die wij oïlangs veroverden tusschen h?i gy boschvan Avwurt en de-t h-a el 301 aan. Ons juist gesehut hield den, vijanc )0r inbeiua g )0r Eau vijandige verras<ende aanval tes j(s 0. van MoulainviUe is mislukt. an Parijs, 29 Juli, 23 u, De artilleriestrijd was in dan dag zeei '.®? hevig ia de sireek Cerny-Craonne. On 13 *• 15u.hebbeo.de Dui sch rs ua eenkon maar çewelaig bombardement een hevigt i?H aanval uitgsvoerd op Hurt^bis? die dooi J ' hst vuur osier troepen afgexlagsn wzrif, Hsvige arli'kriebedrijngheidi links vai de Moas, vooral in de streek van den heu acl velSOi. Ver der s kalmte. Engalsch front ]gf Loiiden 29 Juli, 15 u. V«trahnenda Eacva'kn w rien in in naoht uitgevoerd op v^rsobeidene pnn ten van het f ont, ,v.e Raids uitgevoerd ten N.-W. vsn Epf Eto- by, ten Z -0 van Hsvrinoourt, t^n W van Fontsinë-lee CroiaiUsa ea nabi 8r. Fhurbaise lieiosa ons toe geTangenei CS1 en ffl«ohiengewr<ren t- nemen-oh- 0 ze trospen drongan, ondanii eei iat he'igen wed^rsUnd, in de ftbriek ta» Rd, ohimiiohe stoffen t Bcuii Zij braohtei oni den vfjïind swsre verllezen toe en r a ;eQ m® 30 gevangenen, een loopgraafmor len tier en een raaehi«'Bga«'eer. ir,d Andere Engelsche detachementen na ten men 5* gevsnsenen in de vijandigi n> steilingen van Yker. idé Yerraiserde aanvallen mislukten tei os- Z.-O. van Meessen. I®? Londen 29 Juli. 23 u. V Vandaaîr n("t« bijzonders te aeinea. Hev!g« bedriivfgh"id in da ineht ^ * Onze vliegers bombardwerden vlieg "n pl-inen eiî statiën. 16 vijandige vil g , " tnigen en 2 halloos werden nefrgsacho ' ten, 14 Duiische vliegers werden ver DQ piicht4e dalen. 13 deronaea keerdei 0. niet terag. ian Op het Russisclî-Roemeensoh front b t Roma 28 Joli. — Oor^chtatreeksobi da berichtfn nit OostenHjksch»' bron Isj, tff n ds t be» Raasisob Roemei-nach off n !og «'pf *oor d<;a vijarii een eehte verras Dor *ingWiiB V rscheidene Oostenrijksobi bataillons werdexs getiend^eld door he a^-hondend vnuf der artillerie fï t O^d^r d« en a'^men d'-r blj~a v«r Hit ni lde penbeden telt men een di ri«ie sn ko " nr.->nWanî De Buesartch'* repeerinc b" f' ep aPJ w itr ri v-rnto'"kiT'«gen naar hpt frnn in(!i ven GaHci:* te atnr n en g fvor-rred 1 de toestand op het front van D jbrosdja I f D« R«itt«n«B dtorboordiR ë« vijandige lijn cp front va> 80 kn. «n ••nadiipti vaa IS km. 'til- Roemeensdh officieel bericht vaa 2S Juli. 00* \ Onze troepen hebben in de riehting • | van bet Noorden de bras verbreed in ^ het vijandig front Tegenwoordig is * gansoh de oude vijandige iteUing op een Iront van 30km. en eene diepte vaa . 15 km. in onze maoht. In den dag namen wij 1243 gevange-nés, twee batterijen van 105, 9 kanoni ! van 77 en een grooten voorraad. ! Officieel bericht ma 27 Juli. Op de westergrens van Moldavie we?-■~e den vijHBdige verkenningen afgeslagen. ise f In d n s ctor tu'sehea de vail ien ui- ! van G sin en den Putna gingen orna f - | troepn ».og eecige kiiometers vooralt 1 eu veroverden 8 dorp n Wij namen f>e- 1 gcvanerenep, ewe batt rij obusiers en ïr_ oorlogsuaateriaal. ait j es | - l m mvmim '.rs 5 m 3>J« Haaateeh aftoeht ea 4« vcrbeaiviM Où Rd Voor de derde maal t'ivdt Duitsehland in h"t Oi*ten eene vergo*dhg voor zijne 'en teteurstcllingen in het Westen. la 1915 deden develdlochten in Qaliei* Polm en Servie de tegenslagen van Artois en Ckamoagne vergetea. !fr In 1916 was het de veldtoeht in Roenw >m n < d s de honp deed herleven na de mis» >rt iakk ng van Verdun. S3 Te se wjordig herwint het in Galieie htt 'or vertrouwen tathzt begon ta vcrl.ezen door de tussehenkomst van Amerika en de eo-an doelmal gheid van den onderzeetroortog. ■u~ Men mag z< ggen dat de vijandige over-voimingen in htt Oostan nooit d? t leur-steli'Tigm zullm ver golden in het W Heu ' want 't U op ons front dai de beslissing > mort kcmen. Maar we moeten toch bekennea dat 1 Duitsehland ieder faa,r het paud dat het ■" in handen heeft vergroot $n aidas het middel uindt om het moraal ia het Keùter-ir* rijk te doen stijgen. r:: De gebeurtenissen inRusland tljn harde ' tegenslagen voor de verbondenen "n De Duiische opperstaf schi/nt vaa zifa miigebreid offensief veel te verwachten. maar fo afwachting van mi itaire gevoî-sn gen ziet men reeds de politieke uitslageu en duidelifk afçet*ekend. Oostenrijk-Hovgarie voordt meer 0a meer aan de Duitsehe overheersehing on-derworpen en nu reeds zien wij den Oos-?T" tenrijkschen eersten minister den wapen-g slilsfand beknibben door den Keizer aaa . de Siaven verleend. lu Duitsehland zien wij de dtmoeratl' scheevolutie plqtseling tegen gehouden. D > Russische revolutie dus heeft eralle» toe b igedragm om deDuilsche overmaeht ht. in Ocstrnrijk te stevigen en Duitsehland 3Sr„ nogzelfaante moedigen toi den tegen-g. stand. 10_ Maar de tegenslagen in Rueiand sluiten pr. 00k de vvrbondenen muwer b jeen. aa Italie, aan wien Duitsehland no*it het ontkennen van zijn verbond zal vergeven; ziet de Oostenrlfksche bedreiging stijgen n oarmate de Russische bedreiging ver mi dert. Amerika zal er nitt toe komeneen «««fi* wicht te bekrmen in de wereld zoê het Pruisisch militorime over een grnep ver-, bonden regeeringen en overweldiçde vol- keren heerscht. "/ST" Japon zelf zal in zijne levensbelangen n~ getr ffen werden zoo Rusland verpletterd *?*" i wordt. 'B® i Duitsehland zou wel van zijn overmacht aat j gebrnik maken om zi'n invfaed te doen f g H<l en tôt in het uiterste 0 os ten, le- !>* d«o4««r«f h*ria|«v«»rl g-p- P trorrad 26 Juli. — De doodatrai ir.t kotrt t^rug <n ^oesre tijdena dp vijan- I n d lijkb'd*?n. De regeering îieeft alge- [ja. meen dit voorstel aanvaard. ^ jUJkSOARC Bnmmt* 8fl8 DBSDi.9 31 JtLI lliï

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection