Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

551 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Avril. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2r3nv99w5k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

jfsargang — 1044 PEU S: 10 CENTIEMES* Vrijdag x-è Aprii 1918 ONS VADERLAND STICKTEKS : J, gasoksîsn^t ««s 4. 'T*m$si e Bel gi sch dsgbl&d v* >*■'? ^ âjpfcts» sa 8êh«er : i BArCKFXANDY $7, rué fiiortfci, CAMUS «"eir wwawsdr 8el«i» *.•*» ynasMIkZJM «US»®*» 3MM# f*©!1 <î 6>*£&© $5«Êô<ft s «y ^ -t'^ç i^wi^Moirtetfer CI&3U&&® Recfel d«or, wij %r.< w ,'k vm*r C-sd. mu w<. .•? ■ - *'J9&«*V5«#,ï MbiMUAM* M»sa^WSt YB Ki-Ufil MUArftT -1*7 CM MVIN Vi'«A4fii.VV >* ##!.*»• **BN ^esa mm^patmn •> >es* «£«§*<*51* *.»s»M«h«s* fc*»efctt M*T MlH#tSN« SÛ>™ 4J&fl NWMMWS INSSCN® AA ^«sv; ^.«o KW »à«ieyjK» ... &w 5>W«&Î*K?,23 *«» «AH 3-«îftV- _.; -p_e.a <@R&C -JotPJ *?s CYRIEL VERSCHAEVE Volg^n--goede, onde -gewoont.e aie ik het, in rîîijn hoof i krij ga ]k 0 L Heur evfn et b-zoek br-!i* n in het mees ik bij onder deJievr Via n s"he kerkits, die we achL-r 't front nog bezitten. Zoo vi-1 mij pas geleden het oele forîuii !je tn beurt, gansch bij to si eene prediking van onder-pasier C Ve-rscbaeve in de kerk van Aheti g-hem bij te won en. Op cltn prediMâioel, met ing toge -houdiog waohîte Verschaeve tôt de laal'sie woorden van het g' bed, van de lippen, d r eerbiedig-diep g bo-gen menigte gevallen waren en >veg-gpslorven aïs gehtdrnzinnig gegons onder de heilige pewelv«-n. Zijn fijn gesneden kop teekende zieh voordee-ïig af tegen het wit der niuren, wils-krachîidoch vol we me lief'de en goedheid, en zoo hoog boven het allediagsche verhaven ! Toe?1 ail n g-'Zffm waren, en met eei'biedigeafwa< h!i g otonzen gHi f-de sprekeropzag ri, îichtle deizezieh in zijne voilé lengîe op, gn bego met kort, iefs waU< nnwaV;htigjgeb ar zijn onu- rwerp îe ontwikkelen Geen «roote g barenhij hem, geen vuisîen bonztn op de tgfel, noch hardg!'-schreeuw, noch trillend ster m? -gedo^, doch eenvou %, k -lrn verteî-1 *T3, met dat volkomen verget,*:n van zijn eig n persoonlijkhei'jf, dat^ehe; 1 zich zelf geven, met al die machtig opbnrr- lendft li fde v©or het goede die nederig kniele de b^wondering voor het w&rkelijk groote, diij onmo-gelijk te yérduiken opoft'e<ingpgee- t 1 Oh. wat. Pcheen bij schoo • en groot, gfjiire do die enkele oogenbhkken, dat onze zielen zich m >ehteir baden in zijn heilige, begeesterënde woorden vJoed De toehoorders •' Rond mij zieik een tâlrijke menigte. Ge^n zocht, geen hafid b> wogins; -toort de ht ilige s'iJte, waarin het woôrdd s pri"stt-,rg piechïig vloei- Het hooid in de han-den gebogen, de r m gekromdj de ellebogen op de knieë >, onbeweeg- !ijk, als het beeld der volmaak!e ver-3o!mo- diging zitidaar le lorijgerg&ch-er ( ver g^leuod, d-3 handen aïs in iaobiddiî'igsamen.ge'oawen.nleo gên aan wier- wimp; rs tranen sis «en si r'-^d scbitteren, gjslob- , zoo zit :1a a r het oude è:;oedersen. Ha, ik zie de II ■ r> ik tast zijn lij-r*en, nem, ik i ief, mijn zi'l voe!î, leeff, trilt, ea wi[ ornhoog! Nooif, neen nooit. ver. tond ix zoo w ! wat Christ us voor O'si! Nooit baa, ide mij e zifil zich met ri e r hem 4 che wel ust in ç.ew kf.-f en weelde, dan op daf oogenb;ik, in ||eh woorden-vloed, die zoo ».icht zuiver yi »a sch, zoo eenig konstvol Vin «prekerg 11 p pen rolde ! — «Go i, wat bpn is wei-hig, wat. zijt tdj Oî'h i"d'g groot en goed ! 0, vergjef mij, dat is du f b^~ s ta an Uren zoud^n wi? nog zoo v.i'U-«n luisteren heï b n, m îar. de spreker zwp g en m'a Me het krui8t«--eken. Met een djepe zo-cht kw i'ri ieder te-rugtot dew< r i l. en metspij- lige b'i-k, ovo'i'fioer f dnor ry ne uiî-dî utkipg v; n o i ■dig.id i kbaafh'ei i rib't sue rit h ili ! • pi. d-s. F,n ik suehih* : • Hoe .- pï.tig tochi iat niet meer ior g-os, die p.r'dikiugsa ku !-nen bij.vonen !» B iter gekoTïc n zi » i* Cyricl Ve.r-schaeve wrér, ^n- on- g,.]-5 -rm-iii-kend . we!, na i h'nis w ujd 1 md Dit «pa-stoorken» daar zoo a!lien heen st-pt, i« dus e n orizergrootste fchrijverè, e n An aari wi Vlaar,-dereii %«o Oneiqdig veel verschuid'gi is, te volgen Il i, bé^ifzen wij hem eer ! En arma Piot als ik ook maar ben, gif ik die p, "oote raan, wat ik zoove< 1 aride-ren g-ven zag I Ik richtte roijne ge-staltn fi r op. de borst, breed voos uit. en dilmaal rniine ginsche, diepe acbtirg er in legg - >de, groette ik met breed geb 'ar. Ceryl Verschaove, de -Vlaamsche job g ris groeîeb U .' GEORGES VERSTAPPEN. EEN APR! VISCH iihiuii» .m» ' Was in de 9 kompf. van Z104 Zonr'a^-lieDst ter gelegenhcid van 2c Paaschdag >f 1 Aprii. Rilke, beminnaar der naluur, kwam s namiddags van eene wandeli. s thuis, liist wanneer Gurske zijne dfegetijk.aché )i;fp.ning met «Reulsowater», cGibb's cep» en «poudre de riz» dfied, en d.oor }irs&e, nog gansch zwart, van d n jiink, bewonderd wirrd. Stanske, tiie :ijn bril tao bot a.fvegen was, kreeg een jedacht, ten einde (-'-n Apriivisieh in enen brief te veizenden. H i j wist dat Silke, zijnen sîaapmaat, 's middàgs eexi irief van zijn en vriend, die hij dood (vaande, ontvangen b'ad. Riik?, zegde h"j, uw vriend V... is lier geweest en waeht u in de kantien tan den Babbelaar. Reéds verheugd, trok Riike er met 2root,e stappen naartoe. Daar gekomen, aatuuriijk geen vriend te zien. Teleurgesteld kwam hij, met nog rrootere stappen, terug, ten eiode sef-: sus zijn leedwezen in den vo.'genden arief ui£ te drukken : Zeer duurbare Vriend, "Het spijt mij grooteîings u niet te iiebben gezien, en 'k bsn heel droevig iat gij Kwe meeite om tôt hier te koinen ;n dan nog in de kanti -n te hebben ge syacht zonder goeden uitsJag bekrooi d gezien hebt. Gij mot! nooiitans xjog ni t ang vtjrirokken zijn, ais ik er toe kwam. STu, ik hoop dat h^t den to komenden ieerbeterzal lukken. Hand ea groet vau uw vriend CYRILLE. Om den brief 's anderendaags aan zijn irriend te doen geworden, zond hij hem jeff ;ns naar de bus der iegerafdeeling. Of er gelachen wierd!! KEREL. Kùas! op 'I Fronî 't. Is nu meer dan tvvee maanden, dat ffpruehten de ronde doen, iiîsdalwe het jtluk te hebben, eesen kuristooneeJgrorp. onder îeidlrg van één onzer beste Viaamsche kunsleuaars, tôt stand zouden zien koraèn. Volgens ik vr-rnara, zijn al de kraob-ten om de reeds bezittèn'ië tooneeîwer-ken te vt rfoiken, gevonden, ook iiebben we reeds de schouwbnrgeii gezien, waarin zou gespeeld worden (men sj-ef i't ?oo vert It m."n, er heden Ctn^ma-voorst.eiiingen) doch vsn het sartaenroe-pen der ajielers is nog geea spraak, 't Ik zou wf l j,ers graag willen wetoD, waar ioor dit kon.-,waarom de stichting dier gro^p ni t met vlugger schr-den vooruitga' t. 'tis toehvoor de !<ur sH<.oor hftt edeisl dut ontwikkelde mensehen kunnen bsgeeren !rof vreezen ze mis-schien te moeten bekennen dat onze Vlaamsche taai, toch rijk is, vreezen ze 1 Een soldaat, F. V. D. Een Zeppelin vérnleld Cpr»enhagen, 9 Aprii. Men meidt uit S ta va» are r dat een zep-fdin vernield werd te Jaeriien Hij zou besehoten en beséhadigd are-i'pf st ziju door een Eagslsch oorlog» chip. — ■ - •- - — Een rail op Kcuîen Ba?*e, 9 Aprii. Voîgeus ;ie ni uwstijdingen hier ont-a nT'-n viero-ir/iaafcte de laatste Britsche it den do.'d vau 248 mensehen. D." heïft laarva'n .waren soldaten in eenen trein Lie geraakt werd door bommen. ))eze rein was in de statie en gereed o;n i9»r het front te vertrekken. ^ - — —- —--— IHEEIMA Mi ilaire îoebereilselen Loflden, 9 Aprii. M m seint uit New-York : Men \raaift aan ëlken staat zijn beer n gereedhrfid te bréngen om. naar Eu-itpa te bunnen ver?.onden w rde.n tus-chen d"û 26 Api il en den i vM. Die «ta a g geld,t voor 116 VuO blànken • n 33 300 uegera. Het is de gr >otste !-«'• peoverzameiin >• op ééuzelfde tijd-tip van ga; sch den oorlog. ^ «— n> ii i - T,-■ - Bolo Pacha P n! B->lo wçrd dîn 14 Febnlfe.ri ter îood veroojdeeld wegens zijne betrek-iingen met den vîjand. Hij bad berof p gedaan op de gofdhejd 'an den voorzitter d"r Frar sche repu-jliek, maar hi] vend geen geaade. H j j :ou welhaast zijne straf onder^ar n. Viaar voor mon het antwoord van den $jor-'.itter kïnde, Zondago»ond ootving }ij h-at bezoek van xi j a broëder RI i' Bolo, en reeds was de aalmoezenier van li t, gevang bij hem geweest. Mgr B do ri ad een nituw kleed en witte hand-ijeboeneo m * v gebracht. « In geval er i ti moi st ,ebf ur -n », zegde hij toen hij dez - kltsedi:!£ stukhen in bewariog garf. AU s w s door de militaire en burger-iijke overheîd in gereedheid gebracht voor de str»faitvoering Maandag mor-gen. M-n wachtte op niet s meer, tenzij op den ver> ordeélde die niet kwam. Einoelijk v ?rnam men dat de uitvoering vordaâgd was. Zoada'g avond had Balo verklaard ge-neigd te. zijn voorname onthallingen t-doen. Ii i j mot dan bijzondaré gaheraien kenbaar gemaakt hebben, waarover een ondpizock moet ges< h eden en zoo kreeg f> Jo nog eenige dagen te leveii. Zijn verdediger verklaarde : De v. ruordeelde zal maar na eenige da^én zijne straf ontvapgep, zoo de ter clood brengiugigesclïtedt !... want men ni a g zich a-an vèrrassende zaken ver-wachten.»... De oscferliaiîdeliîigen meî Koemenie B^rne. 9 Aprii. Het nieuws komt uit Duitschland drd de ondrrhandeliiïgen nieuwe moeilijk-hdfiw ont moeten. D.-urdoor zou het sluiten van d^r vre met dit land kunnen veriraagc w«ftden. -r Treinongevsl Roifv^b, 9 Aprii. G st- ren morgen op de 11,in van 1 *-e poit nabij Vieux-Roue'!, is de trein Pa rijs Kales op goeder^n-wagens gebotrt Er Wdren twea dooden en het vervoe was een dag onderbroken. Vlumirîgen «bosmeert op a Ons Vsiderland » Het uw vijaindîg offensief DE TOESTÀKD De dui,tseb= ïs kitten als 1usj?eheode iwêe - (jp-r's van ^ rfà îftRg "ert zij gevofv leu df- noouéakebji.li- id nieer ruimte te îoékèjr. 't Is hooi?st waarsetiijnlijk dat S'at zij beeogden ZaterJag iaatst. Hun draDgtegen M snîi en. Monchel, ten Z.-W-van Montdi der, hetft geen inder ditslagen gelèverd dan de verlie-sen te verm. erJi;reo, oia u»ar tzegge;i 3er dultsche aagï iade hcel a»1- .nerriijk sijn. De drang naar don b^rg Rerand was hun niet betèr. Het ts ailcen links »an de Oise dt t dé vijat d orze vdorp s-en heeft ne deruitgedrevei» naar de ioofdverdedigitigsiijn uie langs het bosch: van (.eu y loopt. liii heeft bei jéraadzaam gevond* n deze iijn niet te aabij te kr m n. Eenige mî. der bêlai gïijke krij >;svèr-richticgeii ha ià >. plauts ten \V. van N'oyon en naar Grivesnîes tne. Zij wer-ien om dezel-fde reâe»>s onderii-mxSD, maar had den ook dei : .-(fdea bijvab Vïoet men d ». :rn;t besluîten dat de ûuitsçhers eea stovinldop b r^lden op îen àxider puiïij vau 'i front, in het Oos-:en of in Le,t Zui.i-Wertta? i)f stad Amiens en s<-■*n ij/erc.«weg vaa Parij: aiijven nog ait j i b?dfr-igd en wij rao-jëa In de;'e rîchting r-og nieuwè aan i-allen verwaehten. Voor het overi^c sehijaen de L uitsohers m>kcl bu ne te nauw ingesloîen itrpepea in den yooruît-spro g van Videra Bretonnnix meer luebt te wiilen g ven Zij kunae» m , al gercakl. eJijk huane hulptroepsn en 'reae>ven verplasîàei , daar zij.ze al!!s v>r anigd hebben. Maar elke omvangrijke krijgsbev/egirig is hun bijna onmogeiijk bij gebrek aan ruimte.Zij zijn geneod«aakt hunne brutale en massievo slagen rcebt vooruh toe te brèngen en deze aanvallen, -de duurte slfian komen kuonen maar ge-ringe voordeclen oplev?rîn. De tegen» staad, dien de Duïtsehers ontmoetten en die hen in dien lastigen toestanc-bracht moet Hindenburg zeer hindareç. Vandaar zîjïie ongehoordè slagenrechts en links vaa Zatordag. En au zij ze niet ver fer dan gistersn noch voor de En-gelschen noch voor de Franschea. Da't de strijd na eene mia of meer korte tusschenpoos zai herapmea wor-c)c.» lîjdt geen twijfel. De aanval zal des te hedger zijn daar hij de eenige moge-îijke uitweg aantoont. Maar, zoo hij ditmaal geen groote voordeclen lever!, en 't is zeer twijfelaehtig, — dan zal de openbare meetdng in Duitschland zeer aan 't wankelen gaan. Reeds zièn we in hunne dagbladen dat de Diiit schers zeer ongeduldig het beslissend uur afwachten. Op hêS sI®gsfr;M van het Eiîgelsch frôïît De vijand heefi drie aanvallen be-proefd tegeu de N e o- Z e et an d e rs. Die aanvallen warea buiteamate bloedïg voor de Duitschers. De maehiene-gewee-ren bieîden niet op de gesloten geîede-ren der Duitschers w:-'g te maaien of uit te duanéa zoolang deze niet te- diobt gekom' a waren. En daa zor.den ze een rogen vau graaaten op de dichtstb jko» menden. De lijkea der Duitschers lagen vooi de Neo-Zee!anders zoo zeer opeengesta peinais de koornhalmea die oader de zei.se as vallen. De 1 uitschers b engen op het froat een overgroot aantal kanoanen, maai hieria staan wij omirent op g dîjken voet. Zoo b"èf;on verleden oath eene hevige beschieting ten O van Viliers. Bfètoaneù*. Met reden moctit men «ce aanval varw iehtea. Maar onze artille. ie aatvyoordde zoo dappar en zoo heyi dat geen aanval voigde. 0 ze houv.it sec» besproeien geiurig de strerk on aile vîjaudel'jke bewegiBg onmogalij'. te maken en c» overvloed' vaa munitiei en' de veeivuldige middelep van v< rvoe latea on s toe, d.-nvija.id groote verîîezet te doên ondi-rgaa .. Een Duitsehe vl'isger, over twee da gen door oas gevangen getfomen ver klaarde dst onze vliegdienst w^rkzame was dan de Duitsche Dit meesterschai left hij ait door bet aai KiedMijker geta toéstellen eu de batsre hoedanigheb der Engelsch® niactiien. Daar is ook de oorzaak waarom d nieeste luchtgevechten achter het Duil sebe front geleverd worden. De Duitschers durven zie h niet, te ver wagen boven ons grondgebseJ. De vijand heeft zijne macluenc-ge-weerep In gioepen ver enigd met w 1 afgeriohte en taitijke ploegen, maâr zij verliezen ook zeeV veel schutteis. Bij voorbeeld : de 9e kompagnie mitrailleurs telde in den morgen van Don-derdag 11.0 man, om 6 ure waren er nog 75 en om twee en half ure van den na-middag waren er nog 50. Bij de zware verliezen dezer afge-riehte soldatéa moet men nog voegen het ondoelihatig ea oajuist schieten der iici&tfoepe.R. Aanmoedigend is het dat onder on?e soidaten d,a overtui^ing heerscht dat elke soldaat afz o n d e r ï i jk g e n o in e £ beter i'; daii de duitsche solaaat. H.ët woord v$n €ea Puitsche krljgs£evang#ne Volgens de correspondent van de «Daily. Chroniele» zou een Diiitàeh offî çiar, lki'ijgs»evangen gemaakt den 3 Aprii bij de iananié van Ayatte, zeer pesslmis-tîsch gedordeë'l bebben over dea u It-s!sg der Duitsche oSénsief. E n E igelsche officier beweerde dai de Duitschers er toch in geiuki waren v ;el grond te veroveren. De Dirtscht ofSciûr schudde het hoofd en zegde kalm v.eg : « Wij zulien gansch dezen grond aoodighebhen om o*i. « doo ien te begruv-e». Se î ôeefand der Verboadenen verbslert New-York, 8 Aprii.— Een weekblaù uitgaande van het département van oorlog zegt : _ De algemeene toesland der Vorbon-denen vei'bftert De derde week van net offensief is begonnen en de vijand is aog verre van zijne doelpunten beiréikt te hebben. De getuigenis van de krijgsgevangenen bevestigen dat de vijand op den avond van den eersfen dag rekende de Somme te bereiken. Maar hij heeft tien dagen noodig geha i om h; t terre)n te doorlo-pen w a a r voor hij maar 48 uren geteld had. De heblhaftige tegenstand der Engel-sshen en de zware verliezen hebben den vijaudveî'plicht meer reserven te gebrui-ken dan hij oordeelde. Oader het wijs beleid van generaal Foch v^erkt de oorlogmachien der Ver-bondeaea mot eea g makkelijkheid en eeae juistheid die de groote spaarzaam-heid en het nuttig gebruik der krechten mogelïjk maken. De troepen der Ver-bondeoen biijvea talrijk. Hat ofï. nsi"f is niet gedaan. De vijand wil cenig voordeel behalen, het kost?. wat het wil. Daar bior zal de toestaad n >g voor zt-keren tijd onzekfr blijven. "Waarschijolijk zal er ook èèn groot Oostenrijksch ofïensief plaats grijpen in Italie1, op een breed front bevattende onder and ère de frositlijn van het N van de Hooge-Piave tôt over hetYVachttneer. •— — ÎIUSLAND Kieiiw Suifsch ultimatum Londen, 9 Aprii — Msn seint uit Pe-trograa : De Dultkche regeering hefft een snei barieht gezondec naar den komaiissarb van buitenlandsche zaken. Duitschlao. aisclit de onnnddelijke ontwafjeniog vai de Russische vloot en den vrede me Ukranie. Ma%lma!isîisc" c di plein aie? Stockholm, 9 Aprii.— Dekominissuri van buit-?nlnndsche zaken heeli iut rus aÎKterië vau Barlijn verwiWu-d dat Aaoi ],,ff gpvolmatigde benoemd is van Rus land bij de Duitsche regeering. Hij heeft iasgelijks het Oostenrijks< kabinet bekent gemaakt dat Léon Raint nef gevobnachtige te Weenen benoem is. .3 De typhus te Fetr«||rs^ P.-trograd. — De typhuskoorts neemt icîirikb'a.e uitbreidingen- Dageîîjkp worden eea twintigtal sterf» jeyallen officieel aangeteekead. De zifik«ndier.st.ers bezwijken onder j len groot.en last, In de hospitalën zijn iea geues-heeren gçstorven. yïôù' derijsn ea dàef&t&llen P.;trograd, 9 Aprii. — Moorderijen ea îachtelijke aanvallen geschiedea nog ; »lie c s gen in de traten vaa Petrograd. V^c'e huizea van rijken worden openge-îrolea ea kostbaarhedea gestolen. D® culschepipg der Japaïieezen De Soviet hèeft. afgevaardjgden ge-iondën naar de konsulaten om te pro- i testhserea tégen de outsehepiag te Via- ! iivo stock. De Japansche konsul atîtwoordde dat lapan het gezag van de Soviet niet er-ks ude en ooïving de afgevaardigdea als private pKi's<jueu. De E i gel s che konsnl heeft ze oatvan-ren, niaar de Fraasche weigerde. x 1 SCamenefl* gijzelaar in Finland Petroçrad, 9 Apri!. — De vertegen- ; woor iifîi-t' a.") Zweden heeft de iuvrlj-heidstçii.ing van Kameneif gevraagd. Maar de Witte Wacht antwoorde, dat : de Jijzolaar zooiaogzou gevangea blijve toi dat zij de verzekeriag kreeg dat de | Roode Waçht \an Rusland niet zou ] tusKchenkome.n in de zaken van Mn-laïui.DU ITECHLAN& f olilicke toestand j Baal, 9 Aprii. — Men verwacht eene j nieuwe redevoeriug van dea Duitscheu rijkskanselier. tlertling zal spreken over den poliiia- j kfen toestand en ingonderhesd over den vrede met Roameuie. Helfîerich verlaat heden Berlijn om ! naar het groot hoofdkwartier te gaan. Herîlisg zal Dinsdag spreken Amsterdam,9 Aprii De «Germania» maakt offiç^eel bekend dat Hertliog zal spreken bij de heropening der Kamers den 10 Aprii. Hij zal antwoorden op M. Wilsoa's j redevoering en deze van Czernin zal hij i bespreken. Van vrede zal geen gewag s gemaakt worden. _ 1 ÔÔSTEMRI3K J De poîitiek van Czernin De p&nge,raianisten zijn zeer veront-waardigd over de bouding van graaf | Czernin, de Duitsche censuur sehijnt j' de r\i'chtbaarheid niet te beletten. | AShoewel graaf Cz;rnin geen a n-hechtingea wilt, -schrijft de «Taegliohe Rundschau», eischt hij toch aan Roeme- • nie eene verandeiing van grenzen. De Karpateb zuîlen voortaan voor i Oostenrijk een ware versohansing zijn; die naar bebefte den, toegang naar de Roemeensche vlaktè kan toelaten of af-1 siu'ten. Czernin heelt de woorden bewerk-1 stelligt van Naupaon : « Al wat ik noo- -dig heb, pak îk; dat is geen ainhechting. >' Nog sddera grenzen in Enropa vet--j keeren ia't zelfde geval als de Karpa- ! ten. De Vogezen scheidea ook Dtiitsch-1 land van Frapkrijk en die grens is ons\ zeer nadeelig. Het ware voldoende der F r a n s ch e gr er. s aa o d ni d i n g te verva® g sn door : «Grondgebied door Duitsshland acn feheehl», en de gre- ssohsidbag eeni-fj ge km. achtrruit le s .-huiven. Ksmëntff niet gewensohl Weenen Borne, 9 Aprii. — Een sneîbericht v* Weenen meldt dat de Oostenrijk-Mon! ^aarsche regeering weigert \oor e'etj oogenbbk Kameneif als afgevaardigdti va n Rusland te erkennen. S S 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes