Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

475383 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 05 Octobre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 20 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h12v40kp7q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 586 Prijs : g5 Centiemen Donlerdag 5 October 1916, ONS VADERLAND * ( "^AByNNKalENTEKf | i B»lgi« • • • 1 50 fr- per maand ! } s ... 4.00 fr. per trimester j i FrankrijK- . 1.80 fr. per maand | < „ . . 5.00 Ir. per trimester j BELGISCH DAGBLAD ABONNE! VIENTEN ENGELAND EN HOLLAND: 2.70 per maand 8.00 per trimest er Drukfcer-Uitgever: A. TEMPERE MUYLE Duinfcerkelaan, 62, De Panne. s '■ ————"——— — Àkdmini«*ratie : %. TEWPER^ç tfeor ailes wai de Administratie betrefi zick te wenden bij den 0rufcker«BeKtuurder s A. TEMPERE IIIIUYLE OutnlMrkelawni #â» DE PAMHt (Bdgie) Hoar frankriik « 17. ru* d* Vît). CALAIS. | RECHT D00R, VRIJ EN VRANK | V00R G0D EN V0LK EN LAND ! De stukken b&treffende de redactic in lu zend*n aan den Bealuurd«p der Redaoliel J BAECKELAN DT, rue Mortet, 17, CALAIS. ITe wapan tsgen de Duhliake onzedelijkheid r Sedert eenigen tijd wordt alom de [ slormklok geluid voor een nieuw gevaai ■ de zedeloosheia. Het feit bestaat dus dat nu dat wij onze nationale zelfstandig' heid bekrachtigl hebben door een een drachtig optreden en lijden, nu, dat wi; dagelijks onzen wil nog harden in he volvoereo van het btoogde doel, een ver achtelij'&e vijand, ons volk, onsleger in den rug aanvalt, en zijn leven bedreigt Mogen wij, die hetgevaar bemerken, o i hoofd ombeeren en zeggen dat wij niets i gezien hebben. Dezedeloosheid wint velc \ onder de soldaten. Gémis aan doorzich ^ en hoogerlevensopvattiag, eerder dar slechte wil en volstrekte bedorvenheid zij a de oorzaak van den zedelijken va f van menigen soldaat. Een dam dieot den vloed opge^orpen en wij moeten bij'verpen al het ede schoone. al die heilige geestdrift voor d< deugd, die eeus in ons gedijde op dier f vruchtbaren grond dien ui<m Vlaanderei heet. Mij d un lit het een plicht van naas-; tenliefde, dat meer ontwikkelden hunn< ; minder gélukkige makkers voorlichten i dat aile deftige jongens zich zelven ei anderen eerbiedigen en eischen doo i anderen gc ëerbiecligd te worden. Wdarom moet het goed? altijd de kroo kelwegen volgen, in den schaduw van eei 1 grim- of giimlacb, terwijl het kwaac steedste brallen staat op de groote baan ' Daarom hebben wij getracht hier eenig< mannen te vinden,die niet bedeesd zijn ^ altijd en bveral te toonen, dat het war< hen verbindt, het goecie hen prikkelt, er het schoone hen ontioert. Zoo doend< hopen v, ij in onze compagnie een ge-dachtenstroom te doen onistaan, die d< zedeloosheid kenm-rkt, als iets veel t< iaags voor schoone jongens als wij zijn Zeker, wij b-t*ijfelen het niet, ail) ! vlaamsche s udenten drsgt-n nog in hui hart deze onwarikelbare, 1 efde voor d< ! deugd. Maar straalt die lieïde door in a onze handelingen"? De deugd 1s toch zo< I sterkalsze verdedigd wordt, door de i fi-ren blik van een jongeling, door dei krachtigen wil van een jeugdig gemoed « Het lof der deugd valt n m mer af» 'On; ! Vondel, neen, nooit zal de dt-ugd bespo worden, als wjj ze hoog houden met d< , «arme bezieling onzer licÊde, als wij zt [ omkleeden met den goudomitel onze] bewondering. Daarom dat elkvan onj werke in den kleinen fcreits waarin hi, leeft, een voorbeeld, eeneblijde verper-soonlijking der deugd weze, en menig« soldaat zal blJj zijn het waergevonden t€ hebben, waar naar hij zich kan richter als naar de ^ijze raadgevingen zijnei moeder. De min-deftigheid zal afdruipen voor 't zonnelicht d r deftigheid, de on-verschilligheid ontdooien, het verslenste oog wear opkiaren. Noodzakelijkerwijze geven wij hetvoor-, beeld van het goede of van het kwade, en ! er zijn zoovele jonge t*ijgen die een steun vragen. Een jongeliog, bezield mel een ideaal, kan zooveel ! In onze dage-lijksche gesprekken kunnen wij zooveel goed doen. Wij hier hebben ons ten doel gesteld de mskkers waarmee wij leven te doen begriipen hoe zoet het is zijn plicht te doen, Ion den wij de soldaten doen be-grijpendat er tochfeitelijk maar een aaak is, die ons ongelukkig kan maken : hel verwaarl0O?en van onzen plicht ; dat zoo-lang wij vrij en vrank eenieder in de oogen mogen staren, zoolang wij elken avond durven zeggen ik heb mijn plicht gedaan, wij niet ongelukkig vunnen zijn, ook al was elk pijlken van ons stroole-> gereen prikkel die ons lichamelij- pij-nigde, ooialscheen ons elk wiadgezucht i een klaaglied onzer dierbaren. De stormklok luiddeniet vergeefsvooi i ona toen ons land werd overvallen. Hel mag niet zijn dat het blijlied dat eens uil [ al de torens van Vlaanderens vrijgevoch- isi_ ten velden zalschalmen, ons te droef in de ooren klinke of ons te klein vinde om mede le juichen. (Uit 't Limburgsch studenienblaadje/ H. S. sergent. Dt vemel ng van cfen Zeppelin i Een ander luchtschuïmsr gstroffi Londeo a Oct. — Officieel beiicht. ' Een zak'er aantal Zeppelins werpen bommei îangs de Engelsche kus ec. Eenige Zeppelins worden gaseind in der l omtrek ran Londen. Onze kauonnen biedet t wedersta- d. i Een zeppelin werd ten N. van de hoof Jstac nedergescfcoien. IIpop •c^rapitrls Loadeo 2 Oct. — Dô zeppelin scheen zijnei J wr-ç te z >eken ia den mist. D j licht^erpers hielden hem in 't oag. Rord middproacht werd hij door een schrap 1 nel getroffen, hij schooi in vlammen enstort l te naar beredea. Eenige mannendieuit den Zeppelin gesp on î gen waren, werden op grooteuafstand van dei ; lucfitsehnim r ge»onden* ! Er werden 17 Terkoolde lijkeu onldekt. ^ De vernieling duurde enkel 4 seconden. Londen2 0tt. — Nog een ander îeppelii w rd grtai^n, die zeer laag *ioog- i~> de ricatir>j \ van het O. Hij was ocgetwijfeld getroffen ge ! weest. f -lr- ■ | Os bswâging in Brirk«lui ' 81 et vottrloupi^ b«»tuor «ro«-pi ' de voorlàaiti» Minier bijees , Het Yoorloepig bestuur k< mt twee belang | rjjke beslissù;gen te nemen. Vooreerst hebben M. Verizelos en adimiraa Coundounotis in hun bfsfuur generaal Dangiis 5 cp^oDomef, die in 1912 b«»elhebber was tac 1 d n o p rstaf en îater Mioister van oorlo«r i A'dus 21 jn lu het voorlcopig bt stuur het lanc 1 en isieieger verttî^erwooroigd ) Van een a der kas.t zal dt Kamer van vclks , veneger woordii»eis in eea dcrûenters van der j cpstand biteen geroepen worden. '1 Zal waa-scbiial; j s de Kamer zijn, die 0{ 15 Jurj 1915 door htt volk g<»ko?en ward er ? aan M. V^ni elosee c m^erderheidschoak vai ^ 45 leden ten minste. 5 Het valt nu te zten wat de regeering vai > M. Calogeropoulos, in detgelijke omstandig heden zal re.richten. De inwoi!> en vaa Preveia ' nemen d«el «««« den opst*sd, s Gorton, 3 Oct. — Da inwonersvan Prevesa heb-1 ben aan M. Venizelo'-ieen adres gestuurd waarla zlj het foarlooptg bestuur aanveerden. lu d« streek va« Cozsni Salonika, 3 Oct. — Sedert 5 dagen is Cozani in opstand. Gansch de stfeek neemt aan de be^egirg deel. In eeoe meeting werd het voorlooplg bestuur goedgekeurd. De beslissiDg bekwam tali ijke handteekens. , (ustohenkomst^Kijiidlc volkfvertFgeiiwoordi^tr Atheren, 3 0 t, — De volksvertegenwoor (iger van Agrinio \ M Dgeordstepoulos, die zich voor de tusschenkomst verklaard heeft, werd door - enj bende reservisten aangevallen onder de kreten n Ipv» rlf> Kor.lrt» » De ciorlog in Houmaisie llardnckbige wedfr«tand van den vija«id in £*«$»?owdja Bucares. 3 Oct,— Officieel. Gedurende ae gevt chtcn in de bergen van BhU'gcîlen Margaiua ntmen wij 30^ gevan-genen en mste iaal Geiure de di . ait cht in de vlakte van Oit namen wij 3OO soldaten gevangen. Wij voerden een tegenaanval uit op den rechter oever van dea O t. O^ze aanval wordt hardnekkig ^^rlgezel op gansch het front van Dobroudja. De vijand biedt hevigen wederstand. "Créas h Menthe" wordt bsstormd Van den correspondent van de agence Reuttr Da3r een fiontaan-al ons zichibaar groote ▼ariiezcn zou aanbrengen, kreeg « Gréme de Menthe » bevel aan 't werk te gaan en wat het terrein te zuiveren. Het bevel wîrd zoo proper-tjes uitgeAoerd. dat onze icfanîejie tôt het centervanhtt dorp kon doordiingen en 4OO gevangeren nan?. Creme de Meuthe wat in zijse bewfegioçeu gehir dsrd toen hi 1 de sterk verdedigde stellirg be.reifcte ten N W. van het dorp. De Du.tschers merkten zijae venlegenheid i op en wilrfen hem «en slechtkwait uurdoen beleren. Zij stormden vooruit in g oot aantal omringden den tank, als bezetenen îprengen [ zij op het dak en mît revolver engeweer scho- ten dj als wilden door de schietga en. t Creme de Menthe was ailes behalve welge-! zind en begon plotsehngs langs aile zi)den ijzer en vuur te spuwen. [ Eene kolom infanterie kwamaanen *erdreef eindeliik de Duitschers. Maar deze tiadden reeds gedu?ende hunnen twist met C-éme de Menthe een drie honderd-t tal dcoden en gfkwetsten acfctergelaten en toen de overwinner teru^keerde was hij nog met talrijke gevanceren omringd. 's M ddagsvan26 Sript. werd Thiepvalaan-gevallen.In 't begin gingen onze troepen snel vooruit rnaar de stiijd werd steeds heviger en welhaast werd het getiktak der mitrailleuzen verschiik-kelijk. Het ge*aarlijkste p.int was het oud kasteet van Thiepval dat onâen vooruitgang belcmmerde. 't Is dan dat fireme de Menthe, zonder eich 1 om de hinderpalen te bekommeren, recht op [ de stelling af ^ing en zoo iuist ztjn mitrai leu-zanvuur rietnte dat het vijandig geschut welhaast vermiLderde. Da infanterie, die zich in gereedheid hield, stormde dan vcornit op het kasteel dat in eea oogwrînk met den Duitschenkommandantz jne mannen en mitrail!euzen in hunne macht vie!, : Tabira door de Bsigen vsrovérd L° Havie 2 Oct. — Officieel. Genetaai Tom& ur gaef t nadere b j zonder-he ^ec o /er de verovering van Taboia. Na eene reek"! gevecit. n tuischea iOen 18, ten N. en ten W. van Tabora, drangen wij op i9 Sept, in de siad. De vija' d;ge verliezen waren zeer groot en ztnks g. tu gt den hevigen wederstand die hij ons boo 1. OP let slagveld vonden wij 5o Europeacen en 3U0 '.warten. Een hoi d«rd at Europeescae officieren ea onderofficieren en talrijke zwar-tea werden ge»angen genemen. Wij mitken 4 kationren luit. Bti de verove ing van Tabora verlosten wij 189 Europeanen die 'oide ^erbondene lan ien toebehoorden : iOO Engebcaen, 3 Franschen, 41 Italianen 9 Belgen en 35 mjssiouarissen. | Officieele mededeelingen i Fdrijs, 3 Oct. 15 II. !Ten N. van de Somme tamf.lijk hevige artillerieslrijd ten 0. van Ilan-court. De Duilschers trachtlen hel bosch St. Pierre Waast te verlaten. Zij werden onmiddelijk door ons sper- en mitrailleuzenvuur terug geslagen. Wij namen eenige gevangenen. 3 Oei., 23 n. Op het front van de Somme ver over den wij, tengevolge van een plaatse-lijken aanval langs weerzijden van den weg Peronne-Bapaume, een belang-rijke loopyracht tenN. van Rancourt. Wij namen 120 gevangenen waar-onder 3 officieren. : : Artilleriebedrijvigheid ten Z. van de rivier. i«f«rbeirie)it : Lond^n, 3 Oct., 14 u. 40 — Kalme nacht op het front van den Ancre. Wij voerden ten Z. van Loos met goeden uitsïag een verrassenden aanval l uit tegen de vijandige loopgraven. T Londen, 3 Oct., 21 u. 50 — Rond Eaucourt l'Abbaye wordt het gevecht T in ons voordeel voor gezet. In. de laatste 24 u. namen wij 51 gevangenen. Onze vliegers werden door het slecht weder belemmerd. Een keerde niel T terug. I £Ë*ig*ec1ii legerbrrieH l Le Havre, 3 Oct. — In den namiddag van 3 Oct. hevig artilleriegevecht i in de streek van Diksmuide. Na hardnekkige gevechten be-halen dé Russende bovenhand — JK8S? -?«ar Lemberg lier n ornera De cpschorsicg van den strijd ep h«t Rus-sisch front, moet enkel tijdelijn geweest zijn, want beter nieuws koent ons voortaan toe. Terwijl Kaledine en Lesch op den Stookhod door hun d-agelijkïche aanvallen den viiard beletten het terrein te versterken, voeren Sak-haroff en Tcherbatchefl, ten O. van Lemberg, hevige aantallsn uit die de vijandige lijnen erg teetakelen. De eeis e heeft langs de lijn Brodj Krascé 2000 ge«aogenen genomen. Dit deel van het front is zeer belangriik want Krasr é ligt neg enkel 45 km. van Lemberg. De strijd sebijt 11 langs het Z te ontwikke-len r abij de hoogv'asten van den Bug en den St-ypa. Cieneraal Tcherbatchtff he-ft, ten Z. Yan Brzeaani, generaal Sakhartff ondersteund. Hij veroverde een gedeede \a-1 d; stellingen van Bothmer en nam 2300 gevsr gerea. Volgen s het laatste bericht heeft de vijand gedurende de tegeraanvallen i600 mannen verloren. Ailes doet eens krachtige krijgsbîwerking tegeo Lembeng voorzien. - i&« ®uii*eherss vcrw»«M^n «©n aanval toor den Wiatcr Amsterdam 2 Oct. — De rnili aire critieker van de «Gaset van Keu'en» denkt dat de Rus-g»n voor den Wmter 1 og etn krachtig offen-sitf aullen ntmen. s. — De Mussent weroveren atellint t(ea * m slaan aanvallen af \ Pctrograd 3 Oct. — Officieel. i Wij slofgen eenen aaival af ten O. vad ' Novalr xanaiorsk en op dsn Servecz. I Na ha.daekktge gevechten veroverden wij •i vijandige steiliagen in de streek van Zatourisz IVo!fasado»ska behell off. Wij sloegen een tegenaanval afop Tseniouv-ka en brachten den vijand groote verliezen i" tOÎ. Op 2 Oct. namen wij in dezen sector 1000 gevangenen. Ile ïijaBfl m&pdt sehteruit ^edrewen j Petrograd 3 Oct. — Volgens deiaatste be-1 richten hibbei de troepen van S:oherbatschoff î die sedert driedagrn een hevig gerechtleveren in ds streek van Baienazy, onaer de bescher-; m'mg van hunne kanonnen, den Zoloto-Lipa j overschreden ten Z. »aa Brejerany. j ^Zij ferdrevea den vijand van de stellingen j op < e rivier. | Aanstonds naderde de Ru^sische artillerie ^ van Broiozany en begon de stad en de talrijke i kampementen te bombardeeren. Se strijd op de» Stobhod Petiograi 3 Oct. — De militaire kritiekers viju van meenmg, dat de laatste bijvallen der Russen langs den ijzerweg Brody Krasco de heroieuwing yan het offensief getuigen. De strijd is thans zeer hevig op het front ten N van Haiics, alsook in de streek van Ko-vel en Vladimir-Volinsky. De verbondeisen maken nieuwen vooruitgang op het front van Macedonie D» «aanval w«bs Kotaehave door «g® Servi®*» Salonika a Oct — Te Servische aanval in de streek v»n de Kajmackaiia was zeer btlang-rijk. Naeene machtige arti,lenevoorbereidiDg, die in de Bulgaarsche rangen eeî e echte vernieling aanbrscht, voerden de Serviets een prachiigen aanval u t die gansch de steiling in Jounne hax.den leverde. Het teirein lag voj dood^n, D3 veischrikle overlevenden fiucbt ten in wanorde en verlieien eene vclledige feldbatteiij. > Op het slagveld vsnd^n de Servieis'de iij-ken »an hunne verminkte makkers waaronder dit van den ckapperen iuitenant Colonel Dra-goutin-Markovifch.De gevangenen door de Serviers genomen behooren tôt vier verschilleode regimer.ten, die deel miekei van une verschillende divi-sien. - - ■ S^g-viepa roafaen nog voornitg;a^|^ Parijs, 3 Oct 7 u. — Op den liaker oever van den Strouma mislu tsn twee vijandige aanvallen, op de stellingen door de Engelschen op 30 Sept, veroverd. De vijand ond?rging zware verliezen, In de streek van de Geraa maken de Serviers voort vonruttgar g op de West ers; ellingen en den groot n beiytop van den Kajmakaln. De S rvische infanterie heeft gisterea de eerste vijandige loopgraven veroverd op de hoogten van den Star»ovgroh. Het slecht weder dut rt voort. De i£al#areaà in aftoeht t*»ar tact r^oorden Salonika3 Oct.—Tengevolge van de ge-lukkige gevechten cpde Lajomackaln, veriie-ttn de Bulgaren buere stellingen van den Starkovgreb en den Brod. Z ; j schijnen m sftocht te gaan naar het N. De S?ifvte s hebben Sovic beret en de Fran-soer P^torstc en Vrbemi. De Engelschen veroverden Jemko ten O. van dea Struma. En^eheb le^erberieht SaloniVa 3 Oct, — De sectots door ons op 30 Sep-. 00 de BuUaren veroverd, be^atten de doroen Harazakalbala en Karazrkolzir. Wij sloîgen tïgeaaanvallen af. Wij vevsterl.ten onze s'ellingen en namen 250 gevangenen en 3 mitrailleuzen. Ca «Ha febombard««rd Athenen 3 Oot — Men seint uit Thasus dat de ver joudeue vloot z.nder ophouden Cavalla bombardeert Er werd groote schade 'aange-bracht. Talrijke dorpen werden vernield. UIT ITALIE Oaxe verboakdeE en veroveren kv isewe bergtoppen B^rne 3 Oct. —Offioisel, Wij veroverden den tweeden bergtop van den Colbricon. De eerste was reeds in ons be-zit I i Hoog C irdevole sloegen wij aanvallen af op de hellmgcn van den Sief. In Carnie, op den Hauroit, veroverden wij eenen bergtop van 2776 m en namen wapena en materiaal. i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection