Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

695191 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 10 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xs5j96190r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgisch-dafirbîad verscfrimen^^'e dagen der week - - . ^ L'UfeKJ* IiV,-l^ 1 er r *»-•" ' S'rftn^rijk l£iig:eiaiiu'«lioliait(f ,;v f« triniï* 5 R.OO ». 6.50 V> 4<M>0 e* ; * rrroii O^f» fr, of 5 cenffenien per nvii^n>er RPCHT EOOR, VRIJ 4 VRANK VOOR GOD EN VOL EN UNI) V >ors : J. BHE0KELBNOT en ». Temmrt pste! en ''e^eer : rue Neuve, 91, ralais P ; Vï.TANU: IMPRKTALrSM V' U ar der veeren zij m <11® imp ]-!«■"< vogel, pi de vlag oder wiens plooiîn bij zijn ▼leu?0-m r^ppe voor ons is hij een roof-w En voor ons was, i«, «n bliff Ij ' ?ijand. ^ i vattan stand tege* ov r slie pv'HH of bedakts aanbech*ing van on ?ebi«d en bevokingen tegen sn nitgesprokenen v/il in ?i°r be-rikinrzan, of zon-^r hnn volledige ?fr-e?ne inst°mmin«. Wii vattea an« tegenover !!fl miïï îr°i fVôzèt-og van gron td.ed dat i«»t het îziî is, na net s'nitan der vrede Wii willen trouw zijn *>m den )0Pf ®n den vor a van Prssil^nt Wson's princiepen. Voor *ermaal in wij het «ans m*»t G. H-r^é waar i r.9gt d*t het moeilijk is d'e te kennen waar zii ons rn M<? rjn en r t® paan on neerr,i«t«n wa^r z<i ons nderen. Vier» aanbou^ende pren »bb"a wii ons, om d*E»r gr«8l»cht-ff ri. Het wire den hs»l«t omwrin-sp a~n d*» Eer «ait -oo wii die gin-an ^erioocbenan op t oo?enblik »t da raacht met ans is. Wat mij met da m^este besîist-►id voor ons zelf eischaD, kunnen rii ook de anderen gmmen in de ïlste maat,. Wii pevoelen t*n andera etn vôrlane*n in ons tw r^ssic jk nieuw « terre irred*rt« » or> e smen. Zu'ks kan ons nk*l wrii-iag on onjïescbil voor kom-^nda tj-«n voorbehouden. Hat is niet der-sliik dat d8" b»velking ran Hoî-indscb Limburc en Znid-Zo"land eh ooit ni'snrpk» voor de aan-echAingvan Bplrië. Er fs "een pn-cl, maar pesn enkel Ne/? • Hand1' Ifc znlks ooit aanvro^*?. Wa^rom cuien zij «<v-i be- ^n gaar verkift^en boven ditceoe rat h un de vrii« niting en proei van un natunr waarborgt. Z?eeen da-r 'oi r.iin di« tnlks b^wijtelen. ikeTÙijk be^wijfeïen zii dit riat. Zii !jr; sohrander g«noept om ovr zu-ics esn woord te reppan. Zii wouden « de vi » aanslaç op l» . Of lenk^n zij oïïîs dat de Regeer^c w koningin Wilbelmina die çewes-" a <»->asr prii$g«?eft op r'e çroot-ipra«k. var «an beroepsjoarnalist. )f lelfs op m«er. Er ?.iin ra^t on®" ^©ot " rburen obder ?ier]aren re^ds loovele onhoffelli'kheden g^b^urd — fi] «ebraik sn h»t zacht,^ w>ord — wry-rocder wii na den ooriog w?l poij:e znllen kunnen aan 't lich: (r^ricdn, dat eenisre meer ons niai rerh-j-îen van wesre esn z?kar slact: mersnhen. W' aanzien dit ec^tei ai^t 's een mid ei om d«x fo'debe-Irtkki gen die wij met Ne-'erlarr loo-is met aile landen, w^schen t< ondfcriiouden, to'-s te hal»n. Zoo wi verlan ;en ons in dit land ws.ar on! de vplkssyûopathie verzskerd is di< te v^rvreemden heett d«j beroeps loumalist maar voorf te fa^n. Hi nocbtans oif5"alt)aar de eers'' fcijn om over Oie verandering si'' Vc,kl:;g te mskan. Met den linker Rijnoever lie'"b o wij ni^ste maken. De linksr Riin oever is pven Duifsch a1 s H*negou w®t> frwscb is en Àn-WArpen ne 1 arla^dscb. — wi» bedo«l«û Waalcc on V -''nsch om te spr?k?n volgsn de tp-riaaî Bebisc ;e terooinologis [D:3 f»rliik'ceid verbie^t ons aat spraak raakea op gew?st!»n di oas «4ftnologisca vraemd zij a, e wiev o^zit ons enkel einde1002 i «njvi■<; en eens os later een 0{ stanH kon. m^debr^nes" on w--:t vr( er~rr i ■ ons mei^s ep-n in qc l i^.uw oorlon«a?ôrtuur. Wij begri; p;-n b si da'' waarfcornen van doe zijn tegenovfir het Dui^sc/1 Imperi jllsm. De allfcrtevst-.* waarborg lis ecat"'r in de baer c ~ende ûuilset volks ^pi^ia ; zord r nia zijn al c ïoilit ir • «n navale w^Tborf^'i vg K«er« - : : m-'ar m?t h^ar verlie^ ïii 00k en df?l Immier nood'ak Jiikha 0-.;z°! *»kerste waarboi j *icH nit algen wii veràeite t «a. elk* ? i nieaw* po iai van I'nperi^Hsfische - i middMs, gro^p®n of parrijen ont - ; hu" rampi^H re indchtan t©n uitvoer ' te brau-isn.Wii g-ioova^ dat Daifscb- l%nd tôt it -■ ?*■ ^ : u*"if ov :p-"rr« 3 is. Het wars fc-m pro>Te misslaç de 1 go-" e wil f°t u ke bandeîwljze in 1 Duitschland bedem in te sban - door maa+ra.o len zoo^ls de ^be-3 slagneminc den li'=kQr Rijn-1 o°var. Zn ks mo^t in Dnitse lav l . e- • 'r«"'VI Ke rai- - rrt - - t he!d «n »oor tww kk . Da Volks-r^nbo'-d d> Préside t. W.lson n zijn ^ 14 ar'ikelen inschrlift kan op pppxi t j à r<*elijke crondy-p- çre'aonw *> wor-j'den.rj Zooals M" R. G. Wells e «4 ?,al , I oorlos «Un "^"sfaan Diet we^rl 1 g wppst slir», zoo Mj nie' vermag de s t »rede v;m Eorripa ;p uuezame en ï rec tv;r. wij", ♦ ■ er».» -re D arom j a wij te velie te^en - ' 'k? 8lacb m • >.schen •" ie de rus* van - ' Eurooa en t»nn la' ^ wii (en in-^e^ r j k w «'en hre^ onr o of gec-i s moufle-r1 imne i i m Wij ku n : or"= nie<" !aten bek ren ( or groo^-' ûei ïo me n ekon > ;c ge-r jk* i ; wij a-> n d ît, groot-■ ste 1 ' erbied vo t et n -.onaal te-, [. voelen --%r> p'k < olk'; faw-r-o -k de i n crootsîe walg o >r e o! auvnisme: 0 v n w dke vl ; oot ; en wi kun en $ j niet verce'en dat 00k fte ai en ea-t 1 me se el }k 1 r v lke n zijn be-è • l»ttg ee t . wii oe«en-da' etk e-. '.a? de i p ic'it ee't de wereld usr . >ie? in ee a^r fe ?re g n r4 or lichf- i ni'-a dadei e alî en -iu i in [. in gevoel ns v m baat t?n weevwr-.ak, 5 èn niet in d • eeawtîîwar b gînseïen i . der onparfi i e en a strac e r^cht-; [_ va r'k'e d H t e">c ■-uw a^ Bel isc e Impéria l -- nkiiek a ' « i? d tôle e ii B-i qne comme b ^râè e ni l'Est et d^ la m r u No"i » ,5uiit e een 0 --esm e ea oo". aren^-n >el«l a n. d'.e in gewo~' i ti}de 1 o e-1» duidend zou en v.iin, m^ r t> ans een 1. freurig bewijs ïijn a deoffeïsvm ii ons ion ens. die zoovp.el -0^3 , ■ ■ «m '$--smsm aôor sommité niet naar1 0 waarde geschat worsen, en de laat->t sf^n met fenoe en door V?en aan ç room^e -l -m ïou -en gesîachtoff r i ' 3. word n. t- A!lesm a's '"e zui erste rec Uva*r-t. di ne'd en niet het s'aa^kundig r wi.ns'bcjag ^et nien v Eu"; p i -*al be-'s eeren, zal Mij ende waar -id wor- - ^n wat de jon e En elscbe '"ienter - Rnpert Bro îke, sii 's in Gallipoli ?1 gedood, sc reef bij bet uitbra^en af van de*en ooriog : ^ f ^ « Blow, bu?les, blow o>er tho rich dead. sr • B- Hoaour has corne back liste a king to earth >Ô And çaid his subjects with a royal wage, te And noblenfss walks in our ways again, di ADd we have come into our héritage. » 1R 1 « Schal, klaroenen, schal over de rijke ^ [dooden. n i r i Eer is al3 koning weer tôt de aard gekoaieîi, in En gehorsk zijn dienaars een recht vorstelijk [loon, r. En edelheid treedt op ons paden weer, n_ En wij zijn in 't bezit van al ot>s eif. # u- . PBETORIOS, e- — ^ asxam ps KSÏiO ?3E [a. ih Kriigsbewerkiïîgen en >ze >p~ 405.000 gcvaûgeoca ij- io tiers maarJen !fa' Pari]s, 8 Nov. : , M. ïïopa hseftJn dn Eû^el«che Kamc: tg* verkl»»rd dat de E".gelscbaa sedertlJan 5r,3 200.000 eôv*.vgenfu maakten, do Fran de sc><«î'> 140.000, de Aoaeriran^n 50.000, di 'an BjJ n 15 000. î?.n de Er<^ Iscliea te Ûâessa )ri! " De Quitsche! aftocht 0E BELGE»] T'*EKXE1 TE -FCf€ OVER DE SCHELDE 0e E G^LSCHF" OSUSififELEH RIIUBEUGE Dl AMERIK BE'J UJ F 0E STrtEEK TEN W. VS« DE P'-S DE FS4NSCHEN NIBIJ HIBS0H r"E ■ €elgîSGh ««erbe^àchl 1 vais 8 Nov, Ls Ha*rr>. — Lta^s woerzîjden ge-1 scouts ie^riiviçh«id j O g voeîvolk trok over de Sch«!de nab!' E'cko 1 l?r«"Bch« S- e îcrberichleiî j van 8 November 1. 15 u. fr D?een motger. -weri de ▼ooruifs'aîie i 00 pRusch k«t froot voortg:^^:',t O ise i j toorpo«t.«n bsreSkten L'art, rp 30 km, . j f- y N. van R■ th^î. rt cts vriMM '"n vrij dfi'n moir pri S 'y pîj Fré ' m t roa^en in d# j voorst îen v&v S ' iai G:steran mankten wii meer dan 150C a | yevaîsgaîjen. Wij hebben vael matori«a! s i gekaspt. ^ 23 u. Da Fra seben hebb^a de achtervo'-^'j)£r voort<}: zet, pn tafriike d'?p^u msl r v^io bure«rs bfcvrijd. L'ir k* zii vooru t tf-r> O. va 1 d« wsgr Cspelle-A'-snes. ZH bracateo hun-" pfllijneii tôt bSj het bosci van Hîrson, ? ' Meer tan O- ber^kte» zii op verseb^ide» 1 j re pu-ten da Zutderoev0r van Tiion, - tussch«n Origoy en L'art. NHttasrea, 3 st--» d-e g'weldlgen e' stat'd iegder s» zf i toch hrug^eti. Zij berôikt-n de M» s vaa sf Mé 'èrei . to' «an de hoogten van Ba«eiiles. Gist^ren maa-ten zïj 2000 geva»3sensr " en ovaral laat de vijand kaoonnen achter I Essge?scli« 1 -egerberichten ♦-v- •«l" « 11.11^1 1 r 15 u. • Ean h v!k envccht prier pïaat# roct II ' E3claire«, LSmont, ten Z. ^ t» HwimoKt i Oize tro;pon veroverden deze dorpei an maskten gevasgeoen. 23 u. NiftWegenstiah t sJecht weder ^•san o-zn trorpan ^pordie vooruit ton Z. der vaart Ben/e' Co' r*é 1 R^chts vçroverds'-* w'd A^eswes en ovarseferflden d«i wee Avr«Tn*» Mr;uh<;u e ten Z. en te- N. ^6?r sted. Irfbflt canttr ïu'y»1r",en w!j H^u raiont f-. ra->r en don t^n W. van Maubrii?-. Lirks veroverden wii Malplaquet, F?y, D'iur ee ThuSin. M-^f'rtenN. ontzat de viiand het zul-d>! *' îk Rod^elta van "ionrnik. W i vprovf;rdpn Co c'é, tro%kan ov6r •' Soh-l'ifvaart t<* Z. van Ontolng, be- t - Laplàfgiie, B doy en het Nvest.5- jke ^'ede.a^a van Uoornik. 1 Sedert 1 Nov. maakt*n wij 18 000 ge-i vaîîpesen en kaapten horderdea fcanors. Am«ri^sanscin le^erberîcht va*ï 8 Kov. 15 u W ] verovet a ..orpan en veriosteia 1 te r-eif 3er tlj 'e gavangenen. Onee vooru tgang paat voort op« de vasrt Berge- Cot1f,é 23 u. Oe Fraîischna en Amerikanen doen de 1 vîîa"d uit zij«* laatste steiiîngen cp de iioo ten t?n O. van d* Mias verleters. Op eea front vac 14 V.œ. gingen wij . 6 km vooruit en veroverden Lissey, ; Ecurey, Br;heville, Peuvïlîers, Damvii ' 1er», F'abis en andare dorpsn. Hev1 gevechte» lafcgs de M^as. T. % ï*apton wij nog 6 zw îe ka îonner, v o taaohiengvwtrun t n 2000 geTv ren e viiapmateriaal. J ()nze vlîcgers war?» eefr bedrijvlpr , ZI? versslelden vier vljandlga balioona ea i schotrn drie toestsli«;n nedsr. Een dei o"Z» is ve»rnrs' la. PlJlTSOHLfltlO De toestand wortt erustig a itSEfi BÛEPI DE RtPUBUEK Bit -JK ù i muiterijen te Kiel :t Iki rcode vaa cM op het palais v?r: prins Hcndrik van Ffuisca Parîjs, 8 No?. Msn seSnt ult Kiel dat da opst&nd der mairoïun van iangsvan mefcr uiioreiding neemt. Da bevelvoerder der stad, Kapltein Heine, werd gedood en het rooda vaan> dei, dat eerat op de schepsn wajjperde, werd gehesche" op het paieis van prini Hendrik van Pruîsen. Men zegt ta Barliin dat da muItsrljôE te Riel aaa 't vertnindaren zijn. Amstardam, 8 Nov. De opgtandeilneen hehaalien dar meesten bljvai te Hamburg. Hat rooi^ vaandel wappert op d« sebspon en d« kommandatuur werd bezet door den raat . \ der soidaten na eene «ehennutaelinc J; tîjdeus deweike de machlengeweren tr " werklng kwamen. Vele fabrieken Hggen stll en de werk lieden woondea eena meeting bij ïî ons» iucht. Soidaten verïoegden de opstandelin »ar. v^lMar werdon trawanend' H01»» 1 r "■ miingrn*^- vr--~ — De «chepon sijn verlataa door da be__ maening. Al de politleajenten r,l]n ont wapend. 10 .tôt 15.000 dnkwerkers zijn io «takirr». Een stoet, «amengcsteld ult vrouwen en soidaten, gswapand raet^ machlengeweren, cabels en ravoivf rs, hlelden eene bstooging vooï esn lafat'tsrie-k'zsrae. De soidaten wsrden mtgeuoodigd d s gebouwen te verlaten. Dîzswierpen gaz-bommen op de stratfyi. Aanstoncu warder» seboton gewissold j en er waran dooden en fAïkwatatsn. Te Altcale brakan 00S oniusfen uit-. De raad der soldâtes onderhandelden met den Kommandant van Hamburg. Altonîe die verilaarde aan da eitchen der soidaten toe te ge«n. M?.n coodlgde het volk ult kalm te w.isan en beloofie den vredo binnen eakele da 'an. Republiek uiigeroepen k Beierea ' Basol, 8 Hov. Men selnt ult Munich dat Ssevige be-, toogingen plaata grepen. Zij eindigdon j mel de uitroeping van de republiek. Het vorslenhuis ' fervaltcn wrkliifd |0e voorwaarÉn tôt wapenstmi^a an rie l?,itRÉgi,s mfiBOBÉfiW Zii zulïen z« moeten ®annem«n biïi^en de 79, »rf« Ecr wàne asblstand is < Ds DuSisciie Be^;manh«. ■ tes voor den wapçpstiîstard aan den Rijt.ska<iseîiar an ds hcogare bevelhebbsrs ter zee en ta laRds : Vrij'lac? mor sn wtrdeû d« TVultsch" afpevaarAis-;den Io het Groofc Hoof ' w*r-ti«r d«r 'V»rbor!dener> ootvangp' De vonrwaarden van wapers'j sl&»«d w»rden overhandigd a'.sTnfda wordt den vijacd voor dsn ktsus t'^sfe'd di^ ta aaa* va^rden of ta wsi ;,r Ee« tSjàstip van7iu;-en is ha m gvftund. MaaDoa j mor.çffn «>m 11 u. moet de besîisslng g«-k«K' zsin. Hftt Du'tsch voorst î, airekkende or1 ttj^e'ijk dfl w?T)*i5a n^d?r te legçen w-'1' door g<,""-raal F' c't afgaw^^et?. K-.n Du:tsch3 kotrri r w rù m t<le tekst dervoorwaarden naitrSpi grestuuri, daar geen and^r ' "«ti1 '"1 gebrui^t T". r • ,t ie maiaen en »Fulr , n o. c-iiîk dan koerrier teruesturen m• 1. u .vc laâtato «oAsrr'c'-»«r H . *trr»enn-- ''«len j is voor t" n~ ! R. ! ' " ! outiscae gevci.^ ■ aan bet Grout ïf Oôfdkwartier ! D« koerr'er, kap'tfi'i Paul H s 2-.S tuïsch5'" 6 on 8 u. 's avon s ln moto-~Htu ir « ' ■ nn overschrijd'n, v.-rfrak« K. Cspeile ianirs H>*n we-r Hau- aroy R qu ypy Fourmies-Trémon. "Vrr-'o hc,rr* ^0Pr,?800' tft vcrlftcsîôû* 0e 0 d«?rtiaîidcHi ge» pka^s le S^lis V',»! s P , r t a^bia'l iiilen ? duîtïcu u» 0 n'gdeu zic'i naar S3iiUs, ivroot hoof.tïwartier va^^e; eraal Foch, moaten begeven, ten einds er da ^r»aHH t© i Ee» oprt^p v de iiui*«cbe h« vo^^ g Pe re?<ecri»g «Se aasîvderdeîrs vaa het Icgef vre^e Biie, 5 No.-. — U-. i>-! D« regeering haeft volgeade proklâ- * matî^ fedaan door al de Da'tsche dag-bladesx overg^nrukt : - Da ellaid»" vi drnV.Vft de wereld en hat Duitscha vo«k ; wij moeten deze moe^ii ke da^en te boves komen en er t a g;voîge-, vat1 d;a.?a, Tegenwoordig reads mastan wd war-'es voor ge'uk drer dagen waaraan het, T>uît- [ se a v'vs r c it heatt i Da >>v;uw' regaerlng is '&n 'c warl om d".z<~i taas ta vspvuUen.Het alg"îmeec stemr- c^t is »ooi' Praisangswaarborgd: de kariseiiar an sijne msdewcr^ers m'oei het vertrouwnn van don R"?ohst*g er het volS gent^t'-n H n''-o '«- hiio DC ' - 1) vicir •-- t 1 rnach Wi-r i aau de ^ t ônwoor ,igars vat het volk ovcrgt maakt., de oorlogsverkla ring en het siuitan vanvr .de wordei oaderworpen aan de ^oedkeuring va? den R-ichsta,?, men ha?ft bet militai; beheer onder de verantwooHeiiikhs!» van den kansetler g© s tj• i ^ kw.jtschf' ding werd verl<sand op breade schaai De vrijheid van p^rsenvcraanîpjingwerc ffewajrb^T^ m5»'1 "r do M. .. t c o.Jii"U ia d ° > herschappiag van Duitschiard !n <»ene! • volksstaat die, door zijne volksvrljheH zijc.e werken en sic'.aa! vooruitzlcht bs peen enkel staat r w r"H pcht j biijvetï. Dczs ?jiôuw^ sia&h van &uci 00 a hel weîdoende^ invioed uitoeienen waa neerhij bij de overhedes, de milltair g b?hecraa, een gaestestoestaad ontmos . die de doelen erkent welke beàoqrd woi don en die helpt beielken. Wij hope i dat da »fo;evaardIgden van hd? vclk di kooge ofSciesle bedieningen bekloode ;; blijken van goedea wîi tuiian geven. 0 Het Is volstrskt noodig dat de ord :• gewaarbo rgd is door het voVs saif !n t a de Staten van het kelzçrrijk. Wii «telle vertroawen In het Du't-sche vol^, ds e gedurende vier verschrikkelijke jars n zîjns proaven gegtven heeft er, wij zij overtuigd dat bet zlch door niemand z) laten medeslspen naar nieuwa ellendc en nuttelooze pulnen. Alla tuehteloo heid kan er aleehts toe lelden het «lu ten van den vrede te verdagen. De regserïng, en met haar, de aa » voedsra van het Ieger en de vloot wllp a vrede 1 «Ij wlileu die rechtslnnlg t binnen korten tijd. Tôt dan moeten wij onze granzen t gen een vijandigen Inval beacherme WU moeten de troepen die weken lai atrljden vervangen en ruat gnnnen. r i _ *5i ttWWVIf * *" ^ | De prokiaaïati» bsïooft vnr7olgens eene ree^sckocomiachï» maatrege'.pn ten voordeele van da soidaten, de matr »zen en hunne famille. Zij is getrske- °°r den kaaselier, den on'ierkans rj ® onder-voorzitter van het Pru'3^''cv, ml» aisteria en de Pruîsïsebe talr ' - r van oor og Gis>t rau daçida;i wij reedis t.. dat Duîtscbiard afsrevaardîgden «tuurt om over uen wapar-sHUt-'^d en vrede "» on» derhsndélT ' '-rt ^wsndeiaiieid seewt I" ? r ac'OEt/air© si g wi^tvàni u?jr tôt uur veld tn Duitseniand. in tal« rijke Duitscae steden seift mnn nsia of meer er--- on'usten en batoogl»e?i3. De * Yorwa^rts » schildert toe» stand als zeer krltiek af. De Ouitsche pers, socialiatischo bia» | den iï;b v?rep-n, tooot ziefe LuiteugO" ' wooî» oagerust voor de voikabetoogin« ' g*n die In ail». Du'tsche atedsa r-bvata ' crlip" . ; V0 i « Vorwa ris » ' • w rks-.aki n in de munltisfabr. ken D^Imbr te Stuttgart en de onlnste te 1 K?.cl vftroorzaakt door <4ac ® " rsgearsajï de voorwaarden vaa den W*' 1 petssti^a 'd 4ît Tsanbaar maakt; \ : Te Wam'sttrsl J ., d.*.-, 6 iNov. De oniustwn ta J\.ï .< voa.eu auniîen . « weerkiank in Hamburg waar dfc ^erk-. ! iiedender scôeepawerven afvaaralsnngen ' ! aaiïstellen die hunae elcchen a«s do 3 patro >»>s zuîien vooriagfTe". I « regeeriag geeft tae E j teiagram uit B rliin z ' t da * ; <iuits,cb3 regeering aan da mu'tf.rs van i Kiel eene boodschap heeît gcs.uurat . waarin zij d?n vr"^«- H-l^of *cc P" dig moeeîiik. "| 0 jftrû0M ,g vaa des zer >1 Dt. socialistischa partii «tuur aan 0 den Kanseiier een ultimatum, waarl z\\ a met ontslaar dreigden van al de mh s«ter« ladlea de K'izer en de Rronprinz hun a ontsias" n' t r»ve». II Een ultimatum .t van Polen ann Oul?scttîa«d ® Zurich, 8 Nov , , Op 2 Nov. )■• fit de Pooiscfcc t ring 1 aan Duitsç-i . "d eena krachtcia s nota n geatuur j w arin geèischt w ' )' D ontruiming van ganse P :1 de juiisehe troepen ; de ovf.roanaiglng van het bewind aan de Pooiscàe overhe-a" den; de teruggave van al do lizerwegen, poatan, telegraaf en tekfoonlijpe.. uaar ,n 15 Nov. ten langste; teruggave van aile mijneD en machimets ; de staSiag van e- aile opeischinsen en ultvosr caar n. DttïUohland; ' tu'gave van 4000 ton 'g graan do"i Du scblan < u\t, voerd : overha-.di^lng van al het Du .sch »« . A t ( M, Dol ÛH v, r - , ,„r, „ |>44 MIJS t 10 CCRTlEWt» „ - '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes