Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1502 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 31 Août. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/057cr5p47h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND Beigisch Dagblad met a© iaatste oorIogs.b@ricb.ten, Aile mededeelingen en aankondigingen moeten gezonden worde; ^ aaar den Drukker-Uitgever. § Ongeteekende biieven worden niet aanveerd. ifr«ii^-f^VV^ii~T^iTT^1iiiTfrf^r*#::TgiiSÎM-»Tii«iri«ra«ÉiM"rn1SSiiiTÎrt"nî:rrf inîBTTi'i'ii nTin" i i;T ~ïi ïJHUKKJsi urranvs tê : A. TEMPERE - MUYLE Dainkerkelasaj 62, DE PANNB. Prijzen der aankondigingen Tolgens overeeakornst. — Zich te wenden bij den Drukker-TJitgever. NAMBN Tan VLUCHTELINGEN worden GRATIS opgenomer, Soldaten en Vluchteiinqen die naar famïlieleden zoeken. wendt u bii den Oitaever die zich GRATIS ten uwen dienste stelt. OP DEN YZER Diepdenkend mijn oogen neêrgesla-gen zat ik daar, in mijn hoofd zweef-den duizenderi gedachten nopens het, ja zoo gelukkig verledens toen een daverend gekraakeener knetterende bom, mij komt uit mijne diepe mijme-ringen (als deed) wakker maken. 1k zat daar op den rand van den lieden nu wereld-vermaarden Yzer. 'k A' nschouwde droevig boven mij n hoofd de twee rijen jonge boom-tjes, het èe'nig versiersel, van den zoo machtigen stroom; waartegèn de machtige legers van den onverzaadba-ren en bloeddorstigen keizer niets ver-moclueri rxiettegenstaande /-ij 11 riracta-tig geweld en dolie woede. Ik zag ze daar staan vermorzeld, gebroken, den jeugdigen stam erbar-melijk doorboord en geschonden van de geweerbalîen, ootrukt van hunne schors door het zoo moorddadig staal der obussen. Zijne afgerukte en ver-minkte takken hingen gebroken, als schenen zij wanhopig te treuren, on-g' duldig afwachtende tôt den wind hun ging doen nedervallen. De jeugd van hun levenwas gebroken. Mijn hart bloedde ! 'k Wilde mijne droevige en somber gedachten uit mijn gefolterd hart verdrijveo, 'k richtte mij op, en het geiaden geweer in de handwachtte ikongeduldig in mijnen loopgracht, het oogenbîik af om een pinnemuts te mogen nêerscnieteR. Maar het onvergeetbare vruchtbare Vlaanderen van voorheen zweéfde voor mijnen ge«st; ik overdacht zijne vruchtbare akkers hëtlen ga seh vev-laten, Kggende te vergroeien in het onkruid. Voor mij lagdaar deonmeet-bare veitige weiden, eilaas, gansch veriaten. Waar waren de dikke vette hoornbeesten van vroegere jaren? Waar is de bonté wemeling der ontel-bare grasbeesten, die voor den veur-ne-ambachtschen landbouwer eene fortuinuiimaakte ?'k Zocht te ver-geefs naar de prachtige peerden die besîuurd door den lustigen landman, over en weer gingen, trékkende den zwaren ploeg. 'k luisterde aandachtig maar te vergeefs naar delieve en zoel-luidende stem van de fiinke en kloeke boerendochters, die de mouwen op~ gesloofd, vroolijk werkten onder den helder blauwen hemel. 0 Duurbaar Vlaanderen, van vroe-ger geiukkige tijden, over wiens vlak-ten nu dood en vernie!ing is gezaaid I Maar ik weet dat een vurige hoop UWr> Tiorfor» pr\ r?»sf * gij met ongeduld het uur van verlos- j singatwacht. Heb moed, want : De Vlaamsche leeuw schudde zijn brieschende mua | En aile Duitscher» bleren aan den Yzer *taan 1 en zooals zij cens, zijn verslagen ge-weest, zullen zij weldra verbannen verdreven, als woeste dieren verjaagd worden. Weldra daagt voor ons alîen aan den verren Oosten de vnjheidzon op, die u zal verlossen, die u^alredden. Heb moed,weMra komen wij allen glorie-rijk tôt u terug, verbreken en verbrij-zelende nwe to-gesnoerde banden van ondraaglijk juk en dwang. Weldra komen wij aangerol over de vruchtbare vl kten van ons geliefd Vlaanderen, ailes verpletlerende wat ons viiariciigf sezind is, rolÎAn rpehi door, naar den eindzegepraal, die de redding en de verlossing medebrengt van een onderdruktvolk m wiensade-ren het Beigisch heldenbloed vloeit, hebbende verworven, eene roemrijke zegepraal, eene onsterfelijke 'glorie, maar bovénal de zucht naar vrijheid. OSCAR DELEU. Op het Russisch front. Oe Eussen bfengm; «le vijand groote verlieszen ftos Petrograd 27 Oogst— Officieele mededee- \ ling.— Inde riehting van Baonsk en Birja jj duren de hardnekkige gevechten voort. Op de Niemen d.uurt den aftocht d«s- Rassen voort. | Een vijandelijken aanval werd met groete 5 verliezen afgeslagen. In de streek van Brest vernielden wij d3 i bruggen en de versterking der posten. Oe dujfsche bsszsttïssg rïoet zich j getfoelen te Loslz Geneve, 27 Oogst. — Volgens de « Gazette : de Vos 2> heeft de polilie von Oppen in de | stad Lodz het bevel gegeven dat al deopschrif- | ten ^an kofffehuizen magazijaen, scholeu, enz. ( in !t Duitsch moeten opgesteld worden, Aile opschriften in de Russische taal of in > eene andere taal niet officieel gakend zullen £ eene straf op zich trekken van 6 maanden ge- f vang en 5.000 roubels bost. Oe Russen zullen geene obussen meei* te korf hebben Men seint uit Petrograd aan de " Daily Chronicle " — De Russeu leggen de grootste bedrijvigheid aan den dag om zich in munitiôn \ te voorzien. M. Chingareff heeft verklaard dat ï het aantal obussen gedurende de twse Iaatste ' maanden naar het front gezonden verdubbeld | is. Dank aan eene nieuwe inrichting zal de voortbrengst van munitiën gestadig toenemen. H» cri<:itî van munitiën is voorViij. IVal van Brest-Lifovsk Drie weken na d« ontruiming van Varsovie hebben onze vriendeit dus 00k moeten Brest Litovsk veriaten. ; Gedurende deze drie weken hebben zware : gevechten plaats gehad waarin de Duitscher» ; hunnen vooruitgang van 160 km. die de beid« j fortereisen van elkânder «eheiden, duur be» . taald hebben. Tôt nu toe komt het nieuws nog maar uit Duitsehe bron, maar het is beteaktnisvol dat »r van geen buit gewag gemaakt wordt. • Voorzeker hebben de Russ*n opniouw ailes j weggenomen wat voor dan vijand voor eenige , waarde is. Men weet nog niet op welke lijn de ^ Groot Hertog Nicolaas zijn leger zal achteruit-trekken ; maar de moerassige en beboschte \ streek rond Brewt • Litovsk is bijzonder geschikt ! v«or een offensief. j WesteSlj'k Front Bonibardame^ wshsî Zetthiragge Amsterdam 26 Oogst. • De x Tijd » verneemt dat door het bombardement van Zeebrugge door de Engelsche vloot een groot gecal Duitschers gedood wer- ] den. 90 zwaar gekweisten zijn te Gent aange- ! komen. De stoffelijke schade is zeer groot. Een hangaar voor onderzeeërs werd gan*ch vernield, alsmedede onderzeeërs die er zich in , bevonden. Zij n&men de ijzepwegen weg Amsterdam 27 Oo;,'Et. Men seint uit Weert aan de « Maasbode » ? De Duitsehe overheden kondigen officieel aan dat zij 800 km. îjzerwegen weggenomen hebben om die naar Rusland over te brexigen. Zulks vertegenwoordigt het vijfde van ons » spoorwegnet. Ailes voor de groote rekening. I !Boe «le Engelsche vliegee* de ûuïtsche onderzeeëi» deed zinken Bericht van het ; dmiraalschap. Londen 27 Oogst. Het admiraalschup laat weten dat de Engel- ! sche vlieger die eeji Duitsehe onderzeeôr heeft ^ doen zinken door ae bommen voorOostende j ; de commandant Bighworth is van het Engelsch I ;eevvezen. ; Men heeft waargenomen dat de onder*se*r ; ! op eene goeda plaits getrolFen was en gezon-| ken is voor Oostende. | Het admiraalschap heeft de gewoonte niet bijzonderheden mede tedeelen over de vernie-ling der Duitsehe onderzeeërs. Hier geldt het een sehitterend feitvan Kom-mandant Bighworth die den onderzee$r in den grond boorde dicht bij de kust door den vijand bezet. a Biçjhworih had reeds ©en Zeppstin gsbomb" i«deer ti : Londen 27 Oog^t. Commandant Bighworth heeft zieh raeds onderscheiden op 17 Mei. Het officieel bsricht 1 druUle ?ich dan uit als volet. : De Zeppelin die dezen morgen Ramsgate overvloogwerd door een onzer vliegers achler-voigd tôt aan de West-Hinder. Voor Nieaw-poort werd hij door 8 watervliegtuigen van Duinkcrke aangovallen waaronder drie liem bombardeerden.Commandant Bighworth wierp 4 bommen van 65 op dan Zeppelin. Een rook-wolk steeg op uit eene van zijne afdeelingen. Kommandant Bighworth is 32 jaren oud. UITITALIE De Italianen maken nimwen voor uit gang. Wij hebben ons mrester gemaakt van de verslsrkte steilingen van Lagoscuro eu van Cornobedole. « De Italiaansohe luchtvliegers feorabardeer-den de forten van Riva. Te Haute Cordevolebombardeerde de vijand het hospilaal avn Pievédilivinallongo, veryol-gens bescholenwij Arabbacherz enzelten Araba in brand. Op de Carso «loegen wij een geweldig«n tegenaanval af. Onze verbonden&n maken huit In de vallei van Segana hebben onze soldaten van de lijn Monte Civaron hunne bezetting uitgestrekt tôt aan de steilingen van Monte Saluyio. De vijand is er niet ingelukt onzen vooruitgang te beletten, «n heeft onder andere ; eenige gevangenen in onze handen gelaten. In de vallei van Seebach heefl onze artillerie • het vaur geopend op een kampement verbor-gen langs den linkeroever van den stroom ; de vijandelijke soldaten waran verplicht in wan-orde te vluehtan en werden vervolgens achter-volgd door een krachtdadig schieten van «hrapnels. 8 ; In de streek van de Haut-Isonzo hebben : onze alpijnsche afgezonderde benden zich meester gemaakt van eenige vijandelijke ver-schansingen langs de zuiderlijke hellingen van j Monte Rombon ; wij hebben een twintigfal ] soldaten gevangen genomen, waaronder een l officier en hebben onder andere twee mitrail-ï jeuzen, geweren en eene groote hoeveelheid j schietvoorraad buitgemaakt. ! Be IWJanen hebben een oos- j tenrijksch vîiegveld gansch 1 vernield. I I I j Het bijzonderste oostenrijk»ch vîiegveld wai jj te Aissovisza, ten ooston van Gorizia. î 't Is van daar dat de oostenrijksche vliegers | vertrokken om Venise, Gormons Udine, ©nz. 1 1 te bombardeeren. i 11 fi v] ; De Oostenrijkers hadden er 30 hangars, î Dit ailes bestaat niet me«r. j In twee raids hebben de Italianen ailes v#r- | nield. ■I ! Gedurende het bombardament van den 20 \ Augustus, wierpen de Italianen veertig bom- î men en den volgenden morgen zestig'. Op het oogenbîik van het tweede bombarde- • - ment waren al de oostsnrijksche vliegtuigen in ' ' hangars. De Russische krijgsgevange-nen gedwongen op de Italianen te schieten. Rome, 27 Oogst. De briefwisselaar van de « Giornale d'Italie » seint de aankomst te Udine van acht Russische soldaten gevangen genomen op de Carso. | De soldaten vertellen dat de Oostenrijkers | hun medegeleid hadden in de loopgrachten. I Kr waren eenige honderden met hun Russisch I uniform maar Eonder wapens. Gedurende een gevecht namen de Oosten-rijkers de vlucht, maar leenden eerst hunne wapens aan de Russen hen zeggende : « 't is nu aan u van te schieten, doet gij het niet, wij •chieten op u. » Maar de Russen schoten niet en de Italianen ziende naderen begonnen zij te roepen : « Rusky . braiy 1 » De Oostenrijkers schoten alsdan op de Russe». aliecTil'jk hcbfc g^Vuktcn cr in aansche lijnen te vluchten. 5 In de Balkans Roumaansche officieren uit Zwitserlasid binnengepoepen De " Secolo " ontvangt een telegram uit Zurich. x Ik verneem e®n nieuws van buitengewoon groot belang : De Roumaansche officieren die in Zwitserland verblijven worden uitgenoodigd aanstonds naar hun land te vertrekken. Deze die de grenzen niet kunnen bereiken voor 28 Oogst zullen in Italie komen er zich cntsche-pente Brindisi. Deze maatregel beteekent, dat M. Bratiano aile oogenbiikken vreest, dat de betrekkingen tusschen Roumanie en de Keizerrijken, eene kritieke wending kunnen nemen. Voorwaarden vàn Servie Servie zou geneigd zijn van aan het grootste deelder eischen van Bulgarie te voldoen. Alleenlijk wil het Monastir niet afstaan om aldus te kuanan gebuur blijven van Grieken-land. Het vraagt 00k een groot deel van Albanie en voornamelijk Durazzo. Tro ^ p«« bewsningtiis voorzien te Sofia ! Londen 26 Oogst. Een snelbericht van M. Dillon die gewoon-lijk wel ingelicht is verklaard dat men belang-rijke troepenbeweging voorziet in Bulgarie. Deze troepenbeweging is eene nieuwe toe-atand van de houding van Bulgarie in het l Europeeseh geschil. OP ZEE Het gevecht in de golf van Riga 12 Duitsehe oorlogschepen werden vernietigd Petrograd 26 Oogst. Het zeagevecht in de golf van Riga is voor M. 187 Prijs : S Cenlleinen. SMnsdag Si Augusti 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes