Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

583381 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Fevrier. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m61bk1801w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ STICHTERS : J. Baeckelandt en A. Tempere Belgiseh dagblad verschimeride op ai de dagen der week Opstel en Bchcsr : J- BAfCKEL/iKBI 17. rue Mcriet. CALAIS I_ ! Mk Kecht dôor vrli en vraiîk ! Alle brieJwisseUng zende meh &an ^S:rfS «j J 0§ r ^ ;i WW Î * ONS VADERLAND • rue Mortel, 17. Calai DE YLAAMSGI1E DÀGBLàDPËR! •fjtmcKsa^rnaetrxwmgfV^ Is ons vlaarasch dagbladwezen, ir dezen oorlog doelnratig en voldoende, Aan wie goed over dee toestanden var oas huidig dagbladwezen is ingelicht zal deze \raag een stoutmoedige schij nen. Vooral ecliter zeg ik dat ik geet kriliek bedoel \an personen of toe standen, maar de zaak beschouw in breed licht van ons doel dat moetzijn het hoogst mogelijk goed doen. Ik spreek niet van ons dagbladwezer van voor den oorlog. Dat behoort to deoudegeschiedenis en de herinnerin' erran diene als handwijzer voor d< herinterichten pers. Ik spreek niet van de inrichting var ons dagbladwezen, na den oorlog, ii 't bevrijdc land. De loekomsl isduiste en verwarl. De kenn's van den werke lijkheidsgrond van het thar.s bezett land ontbreekt ons. \\ ij kunnen enke één princiep vooropstellen : namelijî de noodzakelijkheid van een dagbiad centralisatie. Ik spreek niet van het dagbladwezei van thans, binnen het bezette land. E schij nen meer bladen te zijn in fransch opgesteld dan in 't vlaamscli In hoever, zij voor Duilschland werke weten wij niet, en de opstellers erva veroordeelen vooraleer ze gehoord t hebben, ware een grove onrechbaai digheid. Ik spreek niet vaB de franco belgit schepsrs uie verschijnt buiten t bezett land. Op esn paar uitzonderingen n* trekken zij allen aan dezeifde koorr waar het gaat om 't volledig vlaamsc i recht te bekampen. Verder slingei vuisten zij tegen elkander dat het es aard heeft, volgens bun parlij ofhu persoonlijk belang en de schrijver atnbilie van hun allenthenen opg< vischte medewerkers. De « X\° Siècle schijat de bazuin te willen zijn voc hun nieuwe droomwereki, eu dat di droomwereld van annexatie econi mieschen oorlog, impérialisme, nati< nalismus, union sacrée en nog^mee effenaf failiiet gaat, is een bewijs voc het diepgrôndig inzicbl (?) en de begit selenvastheid (?) van dat blad. E vlamingen echter moeten het van har! dankbaar zijn omdat dit blad door zij verwaande en hatelijke aanvailen bu sta;nbewustzijn heeft wakker gesebm Ik spreek zelf niet van een zoog zegde vlaamsche pers, afkooksel va van voorgaMide blad, omdat v aamscl woorden nog geen vlaamsche ge° jzijn en omdat de slang die krui] onderde b'oemen veel gevaarlijker dan de slang die sijfelt in t oper veld. We zijn nu eenmaal zoover g votderd dat, om leefbaar en levé; barend te zijn op vlaamsehen grom een vlaamsch blad moet vlaamsch g voelen, zoo niet vlaamsch slrijdend. De vlaamsche pers die ik bedoel vertegenwoordigd hocfJzakelijk do( Yrij België, de Stem uit België, Or Vaderland, de Belgiesche Standaar. Oas Ylaanderen. Er zijn nog andei bladen, maar 'k verzvvijg ze, omdat h beter is te zwijgen, als ge niet volu spreken kunt. Van die bladen, durf ik zeggen d zij, in de maat der mogelijke uitspree! baarheid, en met. kalme geiatenhe: wachtend op betere en vrijere dagei en met doorboorende vastberadenhei allen logiesch met hun eigen, ietw ondersebeidene opvatting, nastrevt een'gezonde wereldpolitiek, een gezoï de Belgiesche politiek, een gezon< vlaamsche politiek, zonder thans ne te vermelden dat zij allen handelen i het licht der echtkatholieke levensb schouwing. Men kan van die pers zeggen dat i niet gezondigd heeft tegen hït lich al is hun nieuws opgaven nitt telkens vertrouwbaar en hun vooruitzicht, in zake politiek en krijgskundig nieuws nieî telkens up-lo-date, toch kan men van die bladen niet zeggen dat zij eenigermate scbuld hebben in den verderfelijken invloed, welk het rno dern journalisme, dat een business werd van verdacht allooi, uitoefent. Met recht zou die vlaamsche pers kunnen haar beklag doen, niet enkel omdat zij niet vrij is, gelijk de engel-sche pers in zake politiek, niet enkel omdat zij, niet geniet van Clemëneeau 's opschorsing der politieke censuur, Ik geef graag I03 dal eenzelfde ge-- dachte, die vlaamsche pers onder stroomf, maar die gedachte stroom1 i los, omdat er werkelijk geen georgani r seerde eenheid noch leiding besiaat t zrlfs niet in elk blad op zich zel . beschouwd, laie varen inaldeblader [i samen. Djor dat gémis aan georgani ri seerde samenwerking, wordt vee e krach t en vecî arbeid versnipperd zon •- der doelmatige uilkotnst. Zelfs he wederzijdsch overne-me* van belang rijke bijdragen wordt te veel verwaar e loosd en de reden daarvoor zal we 1, zijn dat dezeifde bladen door dezelfd< I, lezers worden gelezen, hetgeen alra: ir een nuttelooze vrrmenigvulding aan •- duidt. ti Finantieel werken die blader. op zicl a zelf, en in een zakere maat, rechtmati) s voor zich zelf. De arbeider heeft re«h !- op zijn dauloon. Maar wie van dicblbi " de fiuancieele inrichting en werkings >r methode der groote invloedrijke dag e bladen heeft besludeerd, moet noodza 3- kelijk bdsluiten dat enkel dan d ~> vliamsche pers een onweerstaanbar f) drager zal worden van lavensleidend t gedachten onder een ^lk, als zij uil 1- gaat van een krachtige finantieel 'e instelling die bij machte is en propa e ganda te voeren op groote sclraal, e n hare inlichtingsbronnen te verzekere n en hare medewerkers, als specialister 1. volJoende te bezolàigen. Men kan opwerpen dat dit in 001 n iogslijd een droombeeld is. Ik den ie het niet. In elk geval, 'tweze het ideas 3t varr m orge n. pt Het moge sehoon en edelmoedig zijr is onbetaald, z'jn medewerking te gever id uit liel'de voor t ideaa!, van ideaalvei e- liefden ioept de wereld Diet dik en d 1- ideaal : verliefden hebben 00k broo 1, noodig, anders kijken zij seheelvan de e- honger en hebben den moed niet om t blijvcn opkijken naar het ideaal. Ht is dagbladwezen vergt business regelm; )r tigheid. Wat nreer is, journrlistich i ts een kunde en een kurrst, en 't dag bla 3, zelf zou moeten kanneu een oefenschoc 'e bekostigen voor ûjo specialisten-leei st lingen. it Ten slot'e voeg ik er bij, dat al wi een perr hanteeren kan, thans zou moete it medewerken aan onze bladen. Ilet vei t- wondert me dat veel bekwame menscha d zijn gaan sehuilen in het *tilzwijger i, 't ls gemakkelijkst, 't is veiiigst zelf i j. dezen tijd van dagelijksche wereld- e at gedachtenschommeling. Maar de vraa n is of het eerîijkst is en edelmoîdi^s i- Niet dat het dagblad of éakele bijdr: ie gen de wereld zullen redden. Maar c ig wereld, en ons volk laten vergaan doc n gémis aan leidende gedachten, dat e. een erg vergrijp tegen de verantwoord lijkheid. De gelegenheid om goed iij doen door het dagblad aan ons vol t, was nimmer zoo heerlijk als nu. H< volk smacht naar lezieg ; de solda vooral, en elke soldaat leest nu zijn blo en redeneert bij zich zelf en met andere o/er wat hij leest. Zoo wij schrijven i den volkstrant, zakelijk, op den man a en rechtzinnig, we weten dat vre dag 0 dag ten minste een ziel voeden en di s wel een werk van echte vaderland: liefda. Pater L.-J. CALLEWAERT O. P. Eerhied voor het Gra Menigvuldigprijken teO. op de gre ven onzer Vlaamsche fongens die snei velden in de velden van Vlaanderen, c hruiskens door « Heldenhulde » gcplan In hunne nederige kleinheid, in hu grauw kleed van ciment, getuifjen zij va Vlaanderens vernijzenissè ov dezen doi denakker. Vroom van stillen eerbied ki ken de makkers die nog recht blijven aa den Yzer, die kruiskens aan en lezen 1 weemoed de namen die er en geschreve staan, Boven die namen in den top va het kruis stonden A. V. V. V. V. K. t beginletlers van het Vlaamsche idea, ; waarvoor zij vielen. IK zeg « stonden » want zij staan < niet meer. Op een morgen ben ik dat ' gekomen en ik zag die lettersweggevaa< Ik vroeg aan een men d'e daar gii i waar die lelters waren gegaan. Hij i - me dat kwajungens waren gekomen m j een hoopken ciment dat zij gestolen ha den en al die lette'rs liadden uitçesineei in't verborgen terwijl nier, .and het za ' Dat verdwijnen van die Ittters was di - door een guilenstreek- Mag ik vragen aan de mi litaire ov 1 heid die graven en die kruisen te dot , bewaken voorlaanP Ik herinner rnij nog goed wanneer m mijn kinderjaren aan mijn moede ' hand op het kerkhof schreed en d 1 voet op een grafterp zetle, dat zij mij 1 aftrok en zeide: « Manneke, daarmoo ge niet trappen » Wanneer te onze " iemand een grdf dorst schenden of h kruis dat er opstond, weet ik goed dat 1 j menschen er schand van spraken en tri - den vinger wezen naar hem. Hetgeen hi is (rebeurd is niet minder dan eene prt schennis. Die letters zijn niet ijdel blind op dit kruisken geschreven, ma 3 wel omdat hij, wiens lijk er onder ri e het weleer. toen hij nog s tond te middt s van ons het uitdrukkelijk heeftgewensc en gewild. En. wat is er heiliger en vr mer dan den lantsten wil van een dood e eerbiedigen ? Een barbaar moet het zi ■' heiligschender dan een duitsch om dat rr doen. n Ongetvijfeld wisten de knapen t hier de misdaad deden, de boesheid n van hunbedrijf. Daaram kan geenestr worden gevraagd. 't Is aan de milita, '* overheid, dunkt me. zulke feiten te vo( k. konien. Ik vraag dan dat zij een waa l zaam 00g zou open houden. Wachl loopen langs de straat bi/ de vleet.Ook de graven onzer "gesneuvelden dient 1 eene gevaatst indien zij worden gnschc 1, den. Dat vraag ik in den naam van .. Vlaamsche fongens die daar rustenin graven, in den naa.m van hunne oudi e en broeders en zusters dieweenen om ht d in den naam van al hunne Vlaamsc n makkers die strijden voor datzel) e ideaal waarvoor zij gevallen zijn. ,t DEKKER s î NIEUW EOROPA - - —-ri.-îttasfc-î? •- e Toestanden n in Rusland en Vlaander* Het socialisme van Trotzki beg een nieuwe vorm van impérialisme '• worden. Het optreden der roode wai n ten in Finland en Ukrainie is e n bewijs dat de Bolscheviks geene and „ buiten hun ne opvattingen willen toe ten en aile andere met geweld ond drukkerr. De roode wachten maken in Finis e en vooral in Ukrainie eene kleine m ir derheid uitbestaande uit eenige vreen [s elementen en vooral achtergeble1 russissche soldaten. Hun aanslag op den godsdienst v s eveneens een verkeerde zet, die hun k hun val kon voeren. Dit is klaar vi :t ' a'wie het mistieke gemoed van den e J Ma d& verklaring van Treîsky DUITSCHLAND IS NQG NIET GERUST GESTELD Lt s- De krconraad in Duitscfalan* De Keizer komt met zijne minister en i_enora!en een kroonraad te houdet Men kan omtrent raden wat daar afgi -» handeld werd. Het Kabinet van Berlijn en den o] rperstaf zijn teleurgesteid over het plo selings vertrek der Maximalisten 1 Brest-Eitowsk voor deze aan de duitscl eischen toegaven, zoodat aile kwestie hangend blijven. l~ Deregaering van de Rada die nu f' Kuhlmann en Czernin oaderhandelc e is op vlucht naar Jitomir, nabij de grei zen van Galicie. Wat zal er nog van d n vrede met Ukranie overblijven ? n Het afstaan van een gezamentlijk g) 5." deelte Yan Polen aan Ukranie heeft b de Russische en Oostenrijksche Pôle 11 groote misnoegdheid verwekt. le Kri n kovie had eene iodrukwekkende betoi n g^ng plaats, en de poolsche vertegpi ^ woordigers van Galicie hebben zic ,e tegen de Oostenrijksche regeering g " steld en eene nieuwe krisis verwekt, i Varsovie heeft het nieuw geschapen m nisteriezijn ontslag genomen.Van lanj om beter zien de Middenrijken dat c 'd Maximalisten hen bset nemen, d <g Ukranie hen ontsnapt en Polen lan| el zaam tegen hen opstaat. "t Ongetvvijfeld zal de opperstaf in c laatste kroonraad aan den keizer en d« ^ kanselier de les gespeld hebben. 'tKs heel wel gebeuren als de militaristen ( in bovenhand behouden, dat wij nog et optoeht zien naar Petrograd, de beze ?/' ting van Ukranie, de aanhechting vî ■n Lit'ruanie aan Duitschland en eene h vige onderdrukking derPolen Ootege ik zeggelijk zal de keizer nog hinderpab rs ontmoeten in het 0. Zullen de betre in kingen tUsschen Berlijn en Weenen er niet moeilijker om worden ? gt nt De prokîamatie der Kaxims f listen tegen het Ouitsch *t imperialism e,._ De regeering der Maximalisten ko digt de volgende prokïamatie, af om 2f, redens uiteen te leggen die haar tôt t ontwaponing gedwongen hebben ; n Rusland verklaart den oorlog geei ht digd met hetDuitsche, Oostenrijksch 0_ Bulgaarsche en Turksche volk. De te* <,n ling is geworpen. De junkers en kapit fn liaten der middenrijken willen met 1 te demokratische regeeringen geen vre slniten. Tijdensde hernomen onderha f delingen met Kuhlmann is het geblek '!e. dat het impérialisme voort de volker ' „ wil onderdrukken, wier gebied het v< ?• overd heeft. De russische revolutie c U op haar wapen de formuul geschrev T" heeft « de volkeren hebben recht o*. hen zelf te bescbikken » kan geen vre sluiten die eene miskenning is van 1 recht. €r n_ "Wolnu de imperialistische moger hèden vragen de onderteekening v de eenen vrede die hun al de volkeren ,,.s. kwestie moet ovcrleveren. Zulks w ,m eene uitdaging aan de revolutie, e jle kaakslag aan de werkliedenklasse v ïfe gansche wereld. De Russische afvaardigingvan Bre Litowskheeftdeuitdaging aangenom< Zij kan niet buigen voor de impérial ten en in naam de Russische révolu en het proletoriaat van de gansehe y reld heeft zij op 10 Febr. te Brest-towsk geantwoord. Trotsky bedreigî BnitschSai met eene algemeene résolut tn Petrograd, 15 Febr. Gedurende eene vergadering van int ?vliddensoviet van Petrograd heeft Tro te ky mededeeling gegeven over de con îh- reutie van Brest-Litowsk. !P,n ?rc ^a" ten Rus kent, en bewezen door de p er" testoptochten die allerwege den onvo schen maatregel begroetten. nd — in- De laatste gebeurtenissen in Vlaan ide ren hebben 00k de aandaeht der bla< ren hier in Engeland gaande gemaakt. «Times» van Zaterdag 9 dezer,bev cas een kolomlange leader over « self-de tôt minatiou in Flanders » en in hetz 3or nuaimer vonden we een lange niei t;h- « itickel over de ontwikkeling va J De Maximalistische leider werd aan houdend onderbroken en kon maa •s moeilijk de uiteenzetting cloen tôt he 1. einde. De rev. soc. Kamkof onderstelind doo eene sterke minderheid vroeg of deraa )_ der kommissarissen zich wel sterk ge t- noeg achtte om aan het duitsch plan dr -e duidelijk afgeteekend was te wedei ie staan. n Bij nriddel van dokumenten, wier 1< zingdiepen indruk maakte, beweesKari :t kof dat regelingen op handen ware e tusschen de Middenrijken Ukranie e 1_ Polen met het doel Lithuanie en Koer e land te verdeelen. Voor aile antwoord verklaarde Trot ky : Wij weten zulks en wij zullen d ^ révolutionnaire toorns doen doordrir 11 gen tôt in het hart der middenrijke I Polen en Ukranie zullen eerst tôt on geda&ht over komen. Wij zullen ons g< dac'\t Cegenover de kracht der wapen stellen. i- De Russische ontwapening fs zou eene veinzerij zijn le Amsterdam, 13 Febr. Gansch de duitsche pers seint h feitdatdrie uren nadat Krylenkq h 'e bevel tôt outwapening gaf een tegenb n vel kwam de ontwapening te eindige ,n De « Mittag Zeitung » besluit daaru e dat de beloofde ontwapening enkel eei veinzerij is. en- De I3kraansche vrede ver c- wekt opgewondenheid in ;c Polen k- cr Zurich, 13 Febr. De « Frankfurter Zeitung » vcrneei uit Krakovie dat eergisteren tengevol van groote betoogingen om te proteste ren tegen het vredesverdrag met Ukr nie, hevige onlusten plaats grepen. Eene moastermeeting, waaraan ho n- derd duizend personen deel namenwe ie door de partijleiders ingericht. Vijfti ie personen namen het woord. Een besh werd gestemd. Na de meeting doorli n- de stoet de voornaamste straten van 1 ,e, stad en botsingen hadden plaats. ,r- Een sneibericht uit Weenen zeg,t d a" men in de politieke middens zeer ong rust is over den weerklank die de g de beurtenissen hebben in Oostenrijk. n- II De Rada heejt Kiefverlatc [|e Zvrich, 15 Feb. — Een sneibericht 1 er. Weenen seint dat do Bada van Kief na Jitomir overgtbracht wend. De telegi de phische gemeenschap werd aangelej tusschen Weenen en Berlijn. d. De Soviets te Kief a.D Stockholm, 15 Feb. — De Voorzitt 1IJ van het inidden-komiteit der Sovi( aS van Ukranie laat weten dat de midd eD Rada en de tegen-revolutionaire troep an tegen haar gericht verslagen werden dat de Soviets van Kharkof naar K: s':" overgebracht werd. is- tie Duitsch-Oostenrijksche re- troepen in Ukranie uil" 1 Zurich, 15 Febr. De corr. van de NeueZurcher Zeitu id te Weenen verzekert dat de regeeri jp der middenrijken Ukranie met de v\ pens zal verdedigen. Hunne troep< n zi len de voornaamste ijzerwegknoopent de zetten onder voorwendsel de nieuwe 1 ts- publiek te verdedigen tegen de Ma: fs. | malisten. ro vlaamsche toestanden in 't bezette la lji- gedurende den oorlog. Uit het Times artiekel kDÎppen ivoorloopig enkel de volgende snec de" | «... De invallers hebben al maar di len I getracht om een vlaamscheen waalei I verdeeling te bewerken in den kleii atte i staat wiens leuze is « Een£lracht ma ter- i tnfcht »... De Ylanringepvonnoodig îldeina het te zeggen, spe^j^n hun ei iws-ltaal, terwijl de Walen meastend a de | fransch spreken. , -r- rf.-|| |-rtrwnJ"*r«v' Siuds lang zijn er tusschen beicle geschillen geweest over het wederkeerig gebruik der twee talen, en 00k over andere zaken, maar tôt hiertoe werden die altîjd beschouwd als van zuiver binnenlandschen aard. Ze hopen • e.z? hunne geschillen te slechten zooala vroeger met andere,deden, in der n.icne - en door wederzijdsche overeer.komst.,. r De Duitsche overheden h.'-1 i en^ hua t uiterste best gedaan om de Vlaminge 1 tt'gen hun Waafeche broeders in f 1 hârnas te jagen en om de yiamingexi ' i bewegen om op Duitsche svmpatliie t bouwen, onder voorwend el v n rssge-t meecschap dagteekenende \an uit de tijden van Karlemanje »... ^ Die enkele regels bevalten meer dan op eerste zicht mocht voorkomen. :e labour «Herald» en de «Daiiy Chronicle» I spraken eveneens over de kwestie, en n we hopen daarop bij eene nsaste grle- genheid weer te komen. —îr- "" S- i! De Eedevoeriiig, van si VoofEillêr Wilscn s _—« In de Oosteîirijkschc Pers Zurich, 14 Febr. — De Oostenrijksche dagbladen toonen zich zeer terugfcou-dend in de bespreking der rede-voering van Mr Wilson. De « Zcit »> vèrkia;ut st dat Yoorzitter Wilson zijn plan laat. et kennen en dat het niet veel verscbiit e" met dit van Trotsky. De « Deutsche Volkblatt » zegt dat de redevoering van Mr Wilson eene PQgfeg 10 is om de regeeringen van Weenen en Berlijn in onverschil te brengen^ en tusschen Czernin en Hertling een geschil - te verwekken, dat in de inbeelding der verbondenen reeds bestaat. De « Neuer Wiener Tagblatt » is van oordeel integendeel dat Mr Wilson eene nieuwe gedachtOD.wisseling tusschen t Oostenrijk en Amerika mogelijk maakt. II Indien deze gedaGhtenwisseling moge-^ lijk is moet zij spoedig beginnen. a. De « Arbeiter Zeitung », orgaan d> r werklied^n, onthaalt de redevoering van Mr Wilson nog gunstiger en zegt n" dat zijne rede een groote stap is naar den vrede : « Mr Wrilson heeft het aan-3." bod van Mr Czernin niet verworpen. Hij 11 heeft zich vergenoegd met zijne voor-waarden uiteen te zetten. De redevoe-ring van Mr W ilson is de meest vredes-gezinde die ooit, door een staatsman at der verbondenen uitgesproken werd. c- e- In de Italiaansche Pers Rome, 15 Febr. — De « Osservatore JS Romano » beoordeelt aldus Wilson's redevoering : lit Wij kunnen niet anders dan ons v< !•-ar heugen bij 't zien dat de vaderlijka a- raadgevingen van Zijne lïeiligheid eene politieke. toepassing vinden bij lift op- zoeken van nieuwe middelen om da wederlansche geschillen te verefîenen. De « Corriere d'Itaîia » zegt : De woorden van Wilson bekrachtigen er eens te meer zijn edel streven en oproep ;ts voor een rechtvaardigen vrede. Als vooi-Bn heen scheidt hij de Oostenrijksche &n kwestie van de Duitsche. Hij besçhul-eD digtopnieuw het Pruissiseh militarism ; maar de gebeuttenissen bewijzen eens te meer dat Oostenrijk niet bij machte is de Duitsche dwingelandij af te schud-den. Amerika's voorzitter volgt rog-thans eene goede politiek met de strijd vol te houden tegen het Duitsche ma-terialism.n g : — ■ —acBBggsaicc» — □ g S: Roemenië verwerpf !«: het Duitsch Ultimatum ci- New-York, 15 Febr. — Washington verklaart dat Roemenië het Duitsch ultimatum verworpen heeft. Fa « 1 ■.b'JjgaM — nd ■ Betoogingen in Oostenrijk we ^ ; Zurich, 13 Febr.— De opgewonden-îor heid neemt toe in Polen en Oosten-:he rijksch-Galicië Hevige betoogif. i -n îen ' gTgpen plaats op verscheidene plaatsf u akt té gelijk. De poolsche militaire aanvoer-bij- der van Varsovie, Mr Sceptieki heeft gen zijn ontslag genomen. De burgerlijke eels j gouverneur heeft zich 00k terug ge-Itrokken. I- Vierde |*»rgang —* Kummejr U96 Dinsa&g 19 Februari

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes