Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

695188 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/599z02zv3k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

m 9 ?Mtm ^ 10 fEftftlMIl 'ftâM#; n f*C Ons Vaderland Beîgisch. dagblad verschiinende aîîe dagen der week H SIL ONS VORSTENHUIS ! CONTRA M. F. NEURAY Mr Neuray fcezwesrt de gansche fccvoiking Tan 't bevrijde Vlaande-ren te ^eloîmn aan ds oprechtheid lijïîer Vlssmschgezinde gevoalens. Mr Neuray wordt aBndoenlijk. IIij ?erkl?s.rt zelf dat bij immsr dè plaaraschs eischen voorstond en de eersta zal «i n om aan een mogeîijke ïnti-TlaRposch© rssctis het hoofd te >!e<?er. Zulks is gladweg overbodig ïaB ho m :er aal geen snfi-vïaamsche resctie zijn en ons jongecs zullen !en anderen veel fe sîich'ende «a-sen r an hun bevrijde familiën te rerteikn hebben. Mr Neuray's co flaminganten be-ssîen zich: tôt een tiental ellende-lirgen, die allé ovcr'nigde Vlamin-?en sis e?n band verraders aansien îa die Mr Nsuray voor de geîegen-îcid rret ejn gezag en icvlosd tracht !e bekrconen die si j in bun men-sc'ienlevan nooit genad tiebben. Die rourire figuren zijn : HH. I>o Van 'uyyelde, Léo Van Goetbem,Leonce :iu Gatilloi), Au.'jus'e Moaât. Er is geen eskel dier vier men-:éi<m die na den oorlo? het ooit iva?en sal een voet te zetten in een fhamseh Kongres. Etkean hunner s daaivan maar al ta bswjst. Noc'fl->nns zijn zij bit Mr F. Neuray «ern-;-ig6 flamînganten». Dat is al wat sij in virr jaran heeft kun-iea op-sclîeppen.Wij basc'mldigen Mr F. Neuray: Sifi.js yier iaran onze Vlaanosc'ae eiders aaohoudend belaagd en wartgeroaakt fe hebbea op fcedskte in onbe lekte wijze. S.io s vier jaren de klachten van mr.e Yzerjongens gesmoord te heb-je i. Sinds vier jaren de kwade geest 1er Bolgisc'iê R3geering gewsèst te iij i. Sinds vier jarsn de Vlaamsche 3ew«ging en haar eischsn dcor het slijk gesleurd te hebben en op de ergste manier vermond, vervalscht, en verdorven te hebben. Wij dagen Mr F. Neuray uit, ons het Vlaamsch Programma waarvan hij zich voorstandér vsrklasxt ooit zwart op wit in al zijn ooriogspubli-k&tiss, &aa te toonen. Wij dagen hem uit ons eenig® ont-wikkeling of uiteeazetting van wat hij noamt de vlaamsche desiderata in de kolommen van «ijn bladen aan te duiden. « Ons Vaderland » zal zoo vrij ijn eerlane; eenige uittrekseïs van Mr Neuray's vrosgere artikels aan zijn lezers tôt stichting over Mr Neuray's vlaamschgeîindhsid over te prukken. Het Vlaamsche Volk zal oorJ.ee-len. Dat onze vlaamsche bevolking zich niet sîoore aan Mr Neuray's drukke verkoop. Onze jongens w®-ten dat hij sedert lang op ©an on-denkelijke man'er in het ver?oer zijner bladen bevoordeeligd wordt. Er komt een tijd voor rekening. Op dit oogenbllk verklaren wii onze -besllstheid de sirijd voor de volledige uiting en bewerksteiling van Vlaanderens uitgesproken wil, het laatste en het uicerste door te zetten. Al onze kracht, al onze vri;-heid, al ons leven zullen wij opoffe-ren voor dit eene, wat wij nooit uit het oog verloren ; de toekomst van het vlaamscne volk. Er is geen macht geen persoon die ons weer-houdsn zal : het vlaamsche volk sal ssgepraîea. Ea ia dit uur verklaren wij met de stem onzsr duizende jongens, de stem vaa ai onze liave dooden ginder op dea Yzer, in Hout-hulst, en overal en de steeds groei-ende stem der lsvendan, dat oader de tegenstrevers van den eersten rang staat.ook spijts zijn huichelen: Mr F. Neuray. " PRETORIUS. Ogeniceae oproep toi 's Lasds dieos! VERSLAG AAN DEN KONING S ire, De heldhaflige soldaten Wwer Majesteh iebben een belangrijk gedeatte van den aderlandschen bodem heroverd. Een zcker aantal burgers die den mi■ itairen lee/tijd bereikl hebben, werden !Idus bevrijd na een vierjarige afschu-velij/ce verdrukking. Zij ifn bezieid met de vurigste vader-mdsliefde. Zij branden van verlangen m plants te nemen in de rançjen van ons oemrijk leger. Het is noodzakelijk ze nder de ivapens te rozpen. De militiewet van 30 Augustus 1913 is p de huidige omstandigheden ontoepas-iïijk wani zij veronderstell een onçe-chonden bestuursinrichting en vereischt ene lange en uiterst nauwlteurige reckts• lleging. Anderzijds, hebben de besluitwetten P de militie van 1 Maart L9Ï5, 6 Decem~ F i9!5, 1 Maart 1916, 21 Juli 1916, ïïei 1917 en 20 Februari 1918, in de îeeste hunner bepalingen, onze naar en vreemde uitgeweken landgenooten en ezer bijzonderan toestand ten doel. hene nieuwe wetgeving is dus noodza- Met hierbifgevoegd besluit-wei zal toe-Uen, in Jcorten tijd, de beslanddeelen N een nieuw leger aan te werven. Aan dize toekomstirje soldaten zal de Aele taak te beurt vallen deel te nemen an de eindzegepraal. Moyndien zal wanneer het vredesuur al siaan, de dienstneming dezer recru-\n den spoedigen terugkeer naar hunne [nrfs zoo lang verlaten haardsteden ver-Pmakkehjken aan onze bewonderens-'aardioe veteranen die in zooveel op-r-hten recht hebben op de erkenteujk-tid en de bezorgdheid van het Vader-\nd.I ueze overwegingen zijn het, Sire, die rs er toe deden besluiten aan Uive Ma-;Steu's handleekening het hier bij^e-•>egde besluit-wet en koninklijk besluit Oo>' te leggen.. Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en geirouw dienaars. De Minisier van Binnenl. Zaken, PAUL BERRYER, De Minister van Oorlog, DE CEmiJSCK. Brugge, den 31 October 1918. Duilsch-Oosfcsrijk fceeff het rcpubfiek uifgeroepen Baie, 12 Nov. Uit Waenen word gemeld : Da raad van den Oostanrljkschan staat zal eano motle ult varschïllisro artikelen aanbieden, seggeado, dat, Oostearijk in -demokratîsch rapubllek zijnde, al de openfaare msc'aten van het volk afhan. ^en. Al de rechte», tôt nu too aan den keiser toegekend, gaan tSjdelljk aan den Staatsraad ovsr. De offîctersnen soldaten z!jn ontbon-den van butinen eed aan den koizer afge-legd.De Nationale vefgadering zal gekozen worden in Januarl 1919. Dan heeft de Nationale raad het wots» ontv/srp aasgenoman Duîtsch-Oosten» rijk republîek verklarende. KareîSeaSuiîsch-Oosîcnrljk Baie, 12 Nov. Kelzer Karsl heeft een msnlf?st uiige-£-even, zeggande dat hij do deeiing in da juridieko zaken van Duitsch-Oostenrijk verw?rpt. fôood vaa Victor Baie, 12 Nov. Men meldt uît Weenen : Da Stastssskretaris van Duitsok-Ooa-tenrijk, Vfctor Adler, is d;a 11 Nov. ga. storven tçn gevolge eener geraaktheid. Ee aarîsbîssshep vsïi Praag op de vlucht Havas s ;int uit Rome dat de Duitsch-gezinde aaribîsschop vaa Praag wogge-jaagd werd uit zija bisdom., Oe voorwaardèn is wapnstitburii Tusschea maarschftlk Focb, bevelheb» ber der legers van de boadgcaootea in naam van de boadgenootea sprekende, bijgestaan door den admiraal W?ymîss, first saa lord, van den eenan kant, en van den anderon kant, den Staatssakra' taris Erzberger, voorsitter van de Duit-sche gezante», M. den bîjzondfr3is afge-zant en minister von Oberndorf, M, den generaal vaa den staf von Wiaterfeld, M. den kapiteïn Vaasiow, met reguliere machten voorzien en met totst6mming van den kaDseiier handelende. Eris een •wapenstilstand gesloten op de volgende voorvvaarden : A■ Op het Westelijk front. I. — Ophouden der vijandelijkhedsn op den grond en in de lucht, zes uren na het teekenen van den wapenstilstand. II. — Onmlddellijke ontruiming van : Belgie, Fraakrijk, Luxcmberg, alsook van Elsas«Lotbaringei7, zoodaisig gere-geld, uîtgevoerd te zijn vijftlen dagen na bat teekenen vaa dea wapsnstiîstand. De Dultsche troepea die dan de ver-melde grondgebïedan niât zuîlen verlaten hebben zuîlen gevangen genomsn worden. De Bondgerooten en de YereenSgde Statea zullen dezo gébieden besetton. A! de b&weglngea tôt oRtru'niing of beset-ting, zija geregeld door de nota Nr 1, gehoudea op hst oogeablik vaa het slui-ten vaa den wapsnstilstand. III. — Hariaburging, oaraiddellïjk beginnende en eindigenda binnen 15 dagen, van al de inwoaers der bovea-vernielde landen (de veroordoelde iûbs-grepen).IV. — Verlaletr, door de Duitsehe legers, vaa het volgend oorlogsmateriaaî in goedea staat : 5000 kanons, waarvan 2500 zware en 2500 veldkaaons, 25000 mitrailjeazen, 3000 mljaeawerfers, 17C0 jacbt- ea bom-bardemsntvliegers, ten esrste al de D. 7 i en al da nachtbombardementvliegers,: ter pîaats aan do Bondgeuooten en Vei--eenigde Staten ta ba/orgea, onder de voorwaarden voorzlen £n Nrl, gesloten op het oogeablik van het teekenen van den wapenstilstand. V. — Ontruiming van den liskercever van de Rijzs voor de Duitsche legers. Deze streken zullen bebeerd worden door de pîaatselijke overhaden onder het controtn der Bindgenooten on de Ver-^-î^do Statec. D- 'r,? psn dar Foadgencoten en der Verse-igiii Staten zuSlen deza bezettïng varzskerea door garnizoenen, da bijson-derste punten behoudenda voor den doorgang van den Rijn (Mayeace, Ksulea, Coblentz), met op d^za pun'en bruggen-boofden van dertfg kilometers straal op dea rechteroever, en garnfcoen ia de strategische punten der streek bohou-deade.Een onzijdig gebled zal voorbehouden worden op den rEchteroever van den Rljn, tusschen dea stroom en eena ge» lijkloopende lijn met de bruggenhoofden ea den stroom en op tien kilometers af-stand, vanaf da Hollandsche grens tôt aan de Zwitserscha gréa?. Ds ontruiming vaa het bovenvermsld groadgi-biad zal moetea gabeurd zija na zestien nieuwe dagen, dus een en dertig dagen na het teekecea van dea wapenstilstand. Al da troepen aan de Bondgesooten ontnomen zullen taruggegevnn worden ïolgans nota 2. VI.—la gansch de strask door den rijand ontruimd is het wagvoaran vaa burgers verbodea; do personen en eigen dommen zullen mat rust gelaten worden. Niemand zal vervolgd worden voor nalatighfid ia ûcelnemiag aan de oor-logsniaatregeïiag tôt het teskenen vaa dea vrede. Er zal geen enkele vernieling gebeu-ren. De militaire inst^llicgan van aile soort zulian onbrscljadlgd ov'ergelovard worden. Hetseifde voor de mîiitaira voorraad, ievensmiddîïeE, muniti?, uit rusting die niet zullen nndeganomen zija gedursnda de ontruimilag. De leveasmiddelea voor de burgers moeten ter plaats blijven. VU. — De wegea ea veïbiadingsmîd-deïen van all8n aard zulien geaa onder-werp vaa ontr3dderIag zî'n. Al het personeeî, krijger oî berger tegenwocrdig gebrulkt, moetea behou» den worder. Er zal aa:*. da mo^endhedea g:.îeverd wordea : 5000 machienen gsl&sea oa 150.C00 wagons gedur.nda den tijd vast-wesiel'J.Er zullen iDsgslijks 5000 i utomebiel wagons ia goedea sts.at geleverd worden binnec de 3â dagen, De Ijzerwagen van Eizas-Lotharingan zulian geleverd wordoa binnen de 31 dagen, mst gansch hetpsrsoneel en het materiaal. Buiten dat, moet het noodige materiaal tôt uHpulting van de lîcker Rijnoever ter pîaats gelaten worden. Al de voorraad, kol«n oa ondorhcu'îs» mlddelea moetea ter pîaats blijvan. Deze voorraden zuîlen ond.erhouden worden door Dultschland voor 't geen de uit-putting der verbingswegen van den lin-keroever der Rijn betreft. VIII. — H^t bevelhebbsrschap is ge-boaden binnen de 48 uren, na het teekenen van den wapenstilstand, al de mîjnea op het groadgebied door de duîtsebe troepen verlatea aan te duiden. Het zal ook al de schadïlijke voorzor-gen (aïs vergiftîging der puttac, broa-nen, enz.) aandiiidan. Rot r£cht v&n opoiïclîlng zal geosfead worden door de legers der boadgenootea ea der Ver Statea ia al do bezetta ge-bSede», -bebalva rogeiiag der rakening van wie-het moftt. Ret onderboud der bszettfagstroepîn van de streken der RijD, Eîzas Lotharin-gea niet iLbsgropon, zal door de dult-sebe regeeriog godaan worden. IX.— OrniiddelHjke inbrenging van de krijgsge^angeaea, Inbagrspen de varoordeoîdan dar Boadgenootea en Ver. Stateis. Deze voorwaarde veraletigd de voorwaarden tôt ultwlsseîing van krijgsge-vangsnen, iabegr«psn die vaa Ju:i 1918. Do Inburg'ng van duitsohs krîjgsge-vangeageaaa in Holland en Zwiterîaad zal voortgaaa aïs voorhaea. De Inbur-ging vaa duïtsehe govangaaan zal géra-geîd worden ia da vredesvoorsteiiiagea. X. — Do zïeken en gekwetsten die ! »iet vervoerbaar zijn en daardoor ver-plïcht op het oatruimde geblod te ?er-blijven zullen door duitsch parsoneel verpleegd worden dat zal ter plaats blijve met het noodige materiaa?. B. — OOSTERGRENS VAIS DUrrSCHLAND ' XI. — Al da duitsche troepen die zich tegenwoo.'dig bevînden op de gebieden die voor daa ©orlog deel maaktea vaa Oostearijk'Hongarie, Roemenîe en Tur-kijs, moeten seffens tsrug gaan schter de grenzee van Duîtschland zooals ze waren op 1 Augustus 1914. AI da troepsa dla zich tegeawoordig beviaden op het grondgebîed r^at voor «en oorlog deel maakte van Rusland, zuîlen lnsgelijks teruggaan achtar de duitEche grens, hîerboven bîpaaîd, zoo-dra de bondgescotsn het oo^enblSk er-van zullen oordeelea. XII. — Onmiddellijk begln van ont. rusmiag door da dultscha troepaa en vaa terugroeping dsr onderrïchtende gevanganen die zich op Russîsch groad-gebîed bavîuden. Xlli. — Oamiddeliijk ophouden van aiîe dultscha opîeiding docr da troepen met inzlcht zieh bronnen ta bezer^er. voor Duitschland ia Roemenle eu Rusland..XIV. — Afstend van de besluiten yan Bucsr?st eaBrest Litovsk ea bijgevoegde bf s!liT' en. XV. — De boadgenootea eulien vrfjan toëgang hebben op de gebieden door de Du\{scàers op de oostergrenzen, 't zij ian a Dantzïg, îangs Vistule, om de bevolking te kunnan bevoorraden ea de ordo te handhaven. Piaatsgebrsk bîlet oas dit belaagrijk stuk in eanm&al te laten verschijcen. Morg&n geven wij het vervolg. w■— —— M De pîuîad®ring B&ynze Belgigch froat, 6 No?. Deyase werd door de Duilschers oat» ruîmd Vrîjdag morgend om 9 u. Vaa af den Woansdag wsrd de stad steisaimatig en op bave! gepiunderd. Gsneraal vou Ostrowski gaf het voor. beeld. Bidroaken zijnda stooï hij de gordijeen in het huis van dea burge>. meestar, wjiar hij ïnwooude. S^idaten, aangevoerd door 18 onder-officicrea dooriiopen mat zakken de stad ea zij p'underden al wat onder de ha?)d9a vie!. Acht wagons bloem, gestuurd dcor het Iluîpkomiteit w^rdan weggevoeri alsook 24,000 kg. souda ea SC00 kg. go-zoutan zwiîaenvleesch. Zij haadeMeu naar gosdduake en de cffîcieren koudea zich tegsn niets meer verzeiter. Toen eenige' inwoners be-dersd dedea opmarken dat da Duit-sehers baloofd hadden da opsischîagaa tastakia krsgsa zij van don luiteaant voor aatwoorJ : Ik doa hier wat ik wi!, ;t is ik die bevecl : gehoorzaasat. LAATSTE UUR De reis vaa des Keizer was geeu vîucht Loaden, 13Nov. « Daiiy Telegraph ». — De Kefzer lie vetea datzijne reis naar Hollaad gaens' ;ins mag vergcleken worden aan een< ducht. Hij heeft enkal Duîtschland ver ate», zegt hij, om koningsgezinde be> oogiagen te vermijden en da taak de: egeerlng te vergemakkelijkeD. 3c voorwaarden v*îî verblijj Amsterdam, 13 Nov. De Hollandsche rsgeeriiig heeft deE ielzer toegelatan In Holland te blijven. n da seîfde voorwasrden aïs de hoogen ^fîicieren die er geïoteraeerd zijn. De vervaîlea Kaizer aanvaardde en gai ijn woord. Hij zal het kastael vaa Ama> engen betrekken. Mon denkt dat hij het iazicht heeft ir lolland een elgeadom te koopan on ei ich te vestlgen. De keizer osderwdrpen im *i ioferBeeringsregîemeîil Parîjs, 14 Nov. Amsterdam. — Volgens da « Tslegraaf* isbban de Hollandsche ovsrhen aan der Laizar toegelatan enkel zijne persoon-ijks voorwerpan mede te neman. Hij mag dus niets medenemen wa! tem niet toebehoort, 't 1s hetgeen toegf pasî wordt aan aile [einterneerdan. De keizer zow niet lasg in MoOassd blijvesa Parijs, 14 Nov. Men saint uit Holland dat de keizei let iazicht heeft niât lang in Holland te dijven op het kastael van Amerengen. Men ze?,tdat de ksizer schikt sijn ver-•ifji ta nemen in sijn kasteal van Cor-ou.le Keizer is eea gevaar voos dea vrede Loaden, 13 Nov. Do « Daîîy Mail » zegt dat de Euro isescha demokratie slecht in zekarheic al wazen als de Keiîer !n de handar [er Verbondenen is. Wij mogen de kans niet meer loopen )a Keizer in unlform of la burgers blijfl >an gavaar voor den duurgekochtec rade. Hij is bascbuldigd van dezwaarste nîsdaden en hij moetgerechtigd worden Voor aijn eigea vrede en zekerheid zal lolland den kcizsr wel aaamanea zsjr rondgebied te varsaten. Zijne tegea voordigheid is onaangenaam aan da iollaadars en een gavaar voor het Hol andsch Ilof. 3e keizer eia zijsam --deplic&-igen meelen gesîrafî worden Parijs, 13 Nov. De kwestie vaa da behandelîng var [en keizer en zijne medeplichtigen moa îogbthandeld wordap. Al de verbonden landea eischen d®. ia geweeen keizer en zijne mcdepîichtl jen nltawlcverd worden. Zeifs e'sch' nen in Bîieren dat aan voorzitter WH :on eene boodschip gestuurd wordt, d< tÎ3traffîEg eischenda van de mîsdadi fers. De krsoapriss went aie! vermôôfd Hij is fe Maesiricht Parijs, 14 Nov. Het. niauws aldat de kroonprlns doci le soldaten zou vermoord sijn word ïeîogenstraft. Hij is met zija gcvolg t Maastricht aa^go&oman. Hij waoht daai la beslissing af die fia Hoiîaadscht >verheden tegenovar hem zullen nemen DeordehersteSd in Ouitschlam Parijs, 14 Nov. De orda schijat harsteld in Duitsch and. Men saint geen anarchie meer. D aaerdsrhelds en minderheidssociallstei ieelea h8t bewlnd, niaar de mlnder îsidssocfal^ten schijnfln op op he ;weeda plan gesteld te z.'jn. De burgar ivelgerea mst hen mede te gaan. Volgeas dô « Gazeite de Francfort jssloot de regearlng de nationale v®rgs Jcj-ing biiesa to roefien. Duitschîafld wii aaastonds vrede Londen, 13 Nov. ï Esa duitgche radio gerîcht *aa Mr ■ Laasingzegt: > Geziea de wapenstilstand gesloten is verzoekt de Dultscha Recresring der> ■ voorzitter der Versenigde Statan schik» ' kingea te trelfen ten elnde zoo spoedlg mogclijk de vredesbe3prakingen te be» ginnen. - Aangezien er eea dreîgend gevaar is voor hoagersaood wenscht do Duitccho Regearlag zoovael mogelijk ds onder* handslitjgen te bes^osdigen. Ge^eraal îfaogia zal zij ne iatrede doea îe Strasbourg Parijs, 13 Nov. Wij vernemen dat gsneraal Macgin aan hat hoofd zijner troepen Strasbourg zal bînnentrekken en dat hat vaandei dat in 1870, gedurenda do bezettïng de# stad tôt het laatsta cogenblik wapparde, han zal tsrug gaschonkaa worden. Dit vaandel, varlost door een dsppcre van 1870, is tegeawoordig ten toon ge* steld in de afdeeiing der zîekendrager^ van Parijs, 2, rua du Bois de Boulogne. Hôôge oaderscheidiugen Parijs, 14 Nov. Gaaeraal Porshing ovarhaadigde, i* name der Amerikaanschs regeeriDg, eeu esreteeken, als gatuigenis van erkente» Iijkheld aan de generaalsFoch enPetain. Morgan zal generaal Pershing het zel-de eereteaken overhandiges aan maar-schalk Ha!g. ie Verbosdeaea te Koastanliîiepel Parijs, 14 Nov. De verbonden eskader3 slja aangeko-men ta Konstaniinopel. Ret Fransch vaasdel wapperde op de Diderot. ! De Bolchiviki uil Zwiîserland gedreveo ( Bîrno, 14 Nov. De diplomaten der Russisscha bolchi* viki werden DInsdag aan do graazen gazât. Zij wergebracht par auto, bege« ! laid door een detachamant troepen. ' Ultimatum vaa Ëosmenie aan Oostearijk 1 Berne, 13 Nov. De « Weener Tageblatt » veraeemt uit Buks.r8st dat Roemeaia aan Hongarja de . ontruiming van Transylvanie ge- ischt heeft. De verliezes ia Servie • Parijs, 14 Nov. > - Sarvië heeft bij hat begln de? vijaao delijkhadea 707.343 mannen iu de iija gebracht, Hat aanîal doolea b ^reîkt 322 0C0. Geûureude den aftccht ia Albanië zija 150.000 mannoa omgekomeLi. Maar Sarvîë heeft dea strijd gev/oa-nen.De Buiîsche fcescîim^ [ vais Erussel in opsis "5S 3 " j Parijs, 13 Nov. s I De briefwisssîaar vaa het iiavas agent" • schap op het Britisch iror t s int dat personea komendê. uSt Beigia - rt^l jp, I dat Duitschf soldaten opgesti»Ru ?ija tegen hun officiaren. Eenlge oilicieren zelfs zouden gedoocl zijn, 3 Dmfschs o|p€isreïa vluch^o 1 per auto uit Ahtwerpcn X t g Ffil'ija, 13 Nov. ^ Bij den soldatenopstand te Aatwerpec, a werden Duitscha offlcîeren genoodzaakt . f>sr auto te vlucfatan. Hun schouderbanà'T1 af^erukt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes