Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1036 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 06 Avril. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 20 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vd6nz8223c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

— Huraia*^ jg3S ^rils S G-m.tl®wâ%m . ■ •■• -■ -■ - Zaferdag 6 April i$l$ ONS VADERLAND LhTERS. : J. Baeckaland! «n A. Ttmpsi e Belgisch dagblad verschijnende ©p al de dagea der week Qpstal tu* Behesr : J. BAEGKELANBT 17, rua Biorlet, tAlJtiS -»—■ ■-'-1 -wr^y-srgsgg ,aJBOnnwE»sœ; nmrai .■ïswed Saigl® Mmskrilb «495 Ste^tenfrStollaïug &B9 >!> iija®aesÈsir -a S.OO » 6.SO » .«tan gefe»»S|yg j, »if, i-B«Morte^|^|gg,llp Recht daor, vrij en vras&k mœ G$d en vàik ee îmmû mMSTlBITUICIMII. MIIUWI TB UNIU NUK MOUTïT 4 7 KM RUS CH1HTILLV »» Ml"*1* « -,—— ...— 11 ABOmggHIfBNTSPR IJ3EKW VOOH 60LBATSH as»*» wrelt ^7 d!ïliPplh> 0«35 »*» *>onn>h>i<t>« diknbn iw*t MiwsTBwa 5L ' .1 ** ' * «s« 10 NUMMKItll IHa^s AANO«VFU*aD >M »*««.««( Pese sae»»w 1,8M fc«N He-fîjL»B3 £B*ea «csonsin w wd**ï» JOHN REDMOND legroete mannen waardeert men chtp na hunnea dood. Het volk -it ma r de waarde van zijn leiders hun afbterven, wanneer zelf hun lilieke tegenstanders hulde bren-iiaaa deu verdwenen strijder. Dat vooral waar voor tolkeren die ;hten voor hun recht. Gedurende even worden de leiders aauge-lenlahgs aile kanten : hunne police vijanden bekampenze openlijk, hua eigen volk miskent bunne fkuig. Voor sommigen onder hen ipen zij te ver deu volkswil vooruit, or anderen trfden zij met heftig ooeg op, Ondervonden wij Vlamin-n, dat bij ons ook niet? Dat was jeval met John Redmond, de groote der der Nationalistische Paitijin flacd. * + * }edurende gaijsch zijne loopbaan rd John Redmond in al zijne han-len beheerscht door de buitenge-ine liefde voor zi.n land, dat hij — iler uit één siuk — op de beete ze besloten was te dienen. Zelden Iwoordde hij op de aanvallen zij -r tegenstanders; doch, waoneer eens heftig werd uitgedaagd ver-,arde hij plechtig dat geen enkel ivaller bekwaam was, hem de zaak i ziju geliefd Erin te doen verlaten verraden. En dat woord is hij mergetrouw gebieven. ohn Redmond werd geborpu in ixford Co Waterfoid in 1851 en jdeerde an 't Jezu.ten kollegw te icgower. Daar reeds maakte hij het !t btsluit voor Errn's rechteu te ijdetien bleef niet wt.rkeloo8. Ook Parnell aldra z-ijne oogen vallen i dien vastberaden en moedigen irker, die zijne liefde voor Erin w daden bstoonde, spijts aile mon van tegenkantingen. Na den ■odzijns vaders, kwam hij in 1881 Il Parlement. Hij was briefwisse-Isi van de « Catholic Times » ; en lu brieven waren lenke vtrslagen Ici de debatten die door iedereea letgenoegen gelezen werden. ■le politiek van Pamell streefde er-■arhet Parlement te overtuigen van ■ne onbekwaamheid wettf n te main voor Ierland. En Redmond werd lartoe aangedaid om wille van zij - e lem gakende en gçroemd-> welspre-■ndheid. Te dien tijde bewees hij loote dienststn aaa de Iersche zaak. li hield talrijke redevoering? n i« ■land ea Groot'Br!ta&je, hielp ■mell in 't inriohten van de volks-■achten, en offerde ganseli zijnen ■dep aan de belangen van de kr-Hlie beweging. ftedurende de moeilijke d«gen, ■nneer Patnell's lt" idinggevaar leed, 'lad Hedmond op als verdediger vaa ■tgroot mau. Noehtans kon hij de ■litsing der partij met beletten. Bch wanneer, na PameH's dood, de ■diag der minoriteit aan Redmond ■fwerd toevertreuwd, bswerkte hij Bdank zij zijne kalmte en zijn klaar ■zieu — den weg tôt de toenadering Brtwee seheur^ï=rtijen. En van dtt Bgenblik won de Iersche partij aan-Budend vel l. Zij ware dekampioe-Buvan de rechten der arme Ier»che ■wen, en maakt#n ze, van slaaf, Bis menschen. Negenwoordig zijn ■Neeste Iersche landbouwers be-■teïs van het land dat zij bewerkten Bûer zijae leidiog, en dank zij zija ■serpo(jsd en onvermoeid streven. Beg Erin zijne natio taie Hooge-BûoI, dank zij Redmo >d en de koe-B voorveehter<i der Iersche partij Wm de Home Roi - Bill voor 't Par-Bnent ea ze.'foesiuur werd gestemd ■or Ierland. ■Dan brak de oorlog uit. In don be-wûe sch«en ailes hoop te gevén.De fcelsche mi .ister van Pmtenland •'0 zaken sprak met veel lofover ■ loyale houdmg der Iersche partij ï liOymde Ierland «The one Dright ■ut in the Empire» het eenige sehit-■«Qd licht van 't Keizerrijk. Doch dikke wolken daagden op «n deden 3«n onwsier vreezanom wille van de heuding der Regeering, die g'ebukt eing onder Unionistischea invloed. Piedmond, die het gewickt der krisis erkende, gaf t®e dat het invoeren van zelfbestuur of Home Rule zou ver-daagd worden, op voorwaarde d*t de Bill of het statute Book geplaatst werd. Hij beloofde in eeas onvergetelijke redev«âriog de medewerking van 't Iersche volk in den oorlog. Zijne woorden werden met gee-îtdrift ont-h^ald. Wanneer hij en zilne koliega's alzoo deeliiamen aan 't aanwerven van soldaten, Redmond deed ech-ter al het mogelijke om de moeilij hedea uit den wjg teruimen : zijn ?oon e" zijn broc-^der vervoegdea het leger. Leden der I? rsche partij spra-teen van openbare platforms ten voordeelfe der wening. Doch al boter aan den galg. Wat meeris, veïe natio»alieten verweten hem dat hij veel te loyaal was tegenover Engeland en waren van m-ening dat hij < erst recht moest vragen voor Istrîand en erkel dan voor Mngeland ds wapens opne-men wanneer in 1915 het uoaii'ie ka-binet gavormd weid, bood men een ze'el aan, doch hij weigerde. Dan brak de opstand uit in de Paaschweek 1916 Sinn Fein won aan-houdend veld, zelfs onder da Natio-nalisten wiar g^duld ten'einde kwam. De toestand in Ierland veranderde hij bezockt Dablinen trachtte door fâfeyd George tôt verstandhoa-dingis km»en. Boch Lloyd George's plan kwam te laat, en de schuld werd gedeeltelijk de Iersche pawtij ten las-te gelegd, De konventie met haaraan-hondend zetelen dat geen vruehten aflsTerde verb#terde den toestand niet' De natiOxialisten verloren van hunne macht en zelfs verscbeideoe zetels in de laatate verkiezingen gin- gen ten voerdeele der Sinn Feiners. * ♦ * Even als OjGounell, sterft Jh®n Redmond op den vooravond der overwinning, Ierland heeft nog niet zijn volîedig recht, m?ar Redmond bracht zijn geliefd erin tôt op de grenzen van 't beloofde lar d. Redoaosd was een ware vaderhn-der, een trouwe zooa van 't groe*e Erin, een leider dieenkel't welzijn van zijn land beoogde, zonder ee ig winstbsjîg Mis stoni boven al het la-ge ea liet zich niet bewegen door de aanvallen zijner pelitieke tfgenstre-vsrs, noch door de houdinff der Regeering. 11 ij stre^d met opan vizier, en zijn kalmte, zijn jeest van zelfop-offeFi g woenen hemden eerbiedvan zijne te eiastaaaders en zelfs hunne genegenkeid. ©een enkel Iersch leider had groeter en talrijker m#ei-lijkheaen t« bekasapen dan JohoRed-mend, en nist één volbracht die moeilijke taak met zoove 1 suqcss. Ook werd er nooit één zoo di«p be-treurd als Redmond. Alhoewel hij niet. gelijkzijn broe-der major B.edmond, gevallen is op 'tsligveld, is hij des niettemin een slachtoffer van den oorlog, neerge-druktal* hij was, vergrijsd en uitge-put doer de immeraangroeiande on-xikerheid. de immerverdaagde heop »o d^ volleo. ze^erheid dertoekomst loch zulke levens vallen niet nutte-io»s, zulke dooden ziin steenen die i dan weg naar vrtde ea overwinaing uitnaaken. Welverdiende lefbetuigin-gen werden reeds geaiaakt van zijn groote hoedanigheden van het hart en geest, van zijn# ieiding, van ztjn verlangen naar verbroedering, Zou er Taadaag geen gebad opgaan uitelk hart totdaci Gever van aile goed, op-dat ailes, waarvoor John Redmend streed en iel, spotdig mege verwe-zenlijkt worden. Be oogen van den ganschen wei»eld zijn heden op Ierland gevestigd, Vriend en vij-a»d wacht op de uitkemst. Mege de deod van dea wijzen John Redmond eene bron wessaa van verbroedering en van recht voor Ierland! (Kardinaal Bourne in zijne lijkrede). r * 4- Wij Ylamingen van den IJzer, wij ook breasten onze hulde aan den grooten I^rschen leider en bied n aan Mrs Redmond en vooral aan zijnen zoao, soldaat, kapitein Redmond, onze welgemeendste en iaai-ge deelnemiog ia den roaw.Ook ver-eenigen wij gns gansch bij de wea-schen vaa ïard. Bourae. Wij, die God's zegen afameek«n over Vlaan-deren, wij zuUaa zeker 't groene Erin niet vergeten. 0 groen Erin, wij, Ylamingen, ver-staan u, en wij staan met u in uwe eischen. Wij bemianen u en uwe heldenjongens, die schoonePaddie's die hier met ons België komanvrij-vechten. Wij zijn fier dat Vlaande-ren's schoot een uwer beste zonen bewaart (dat groot Iersch soldaat, broeder van uwgrodt. leider) we treu-ren met u het verlias van dezan laatsten, nu in da moeilijketijden,die jiij brileeft. Wij, Ylamingen, wijtreu-ren, wij lijden en we juichen met U. En daarom is nu onze laatste wensch God redde Ierland. Ehi gij hebt recht op hr.pen ; want : Als zaden liggen hun lijben in 't zand Hoop op den osgst. o Ierland! PATRICK FLEMING. De Paus en de beschieîing van Parijs Rome. — Toen de Paus het nieuws vemam van de beschieting der kerk te Parijs heeft hij aanstonds geprotes'.eerd Lij Dtiitafehland. Een offensief in Iialië De Weenensohe pers zegt dat gene-raal Yenartz, aanvoerder van den oppe»-staf in het Oostenrijkseh leger een offensief op het Italiaansch front geselnd heeft. Het offensief op het Fransch-Engelsch front Het Duifsch «ffcnsief Het doel vaa den vijand, van Henry Bidou : Wat zoekt hij ? 't Is onzinnig te ge-looven dat hij van nn af aan kan voert-gaan met zijne l'inkea*vleugel, moest hij hem een weg kunnen banen tusschen Montdipier en Noyon, in de richting van het Zuiden. Hij zou zoo zijn linkerkant entblôo-ten vaa zijn midden en eene gevaarlijke cîpening maken tusschen d'eea en de andere. Opdat de linkervleugel zou kunnen trekken Daar het Zuiden, moet door aile noodzakeHjkheid het middèn voor-uitgaan naar het Westen en Amiens be-zetten. Op dat oogenblik zou het een ter na aile genomen voorbereidselen,'t is te zegge», met zich te vrij waren langs belde zijden in de riehting van Aibba-ville en van Rouen, kuncen links om-draaien en een kolom werpen naar het Z. die op Criel zou trekken en zoo de rechtervleugel dekken der drie andere. Op dat ©ogenblik bijzonder ware de al-gemeene vooruitgang mogelijk door vier kolonnen : Amiens BreteUH/Montdidier-Saint Jûst, Roye-Estrées en Noyon-Com-piegne.Wij zijn tôt daar niet gekomen. Voor 't oogenblik is de vijand overal tegen-gehouden.Volybe zegt : Hoe meer 't gevecht zich ontwikkelt hoe meer het ons deet denken aan den slag van Verdun, die hernieawd wordt in de honderste macht. 't Is een gejaag in denzelgden trant. maar van grooter eritvvikkeling met veîe meer sterkten, met overvloediger oorlogstuigen die op grooteren afstand 'dragen, en het ge-drang volgt denzelfden gang, eerst een woedendeen spoedige \ooruitgang, dan een stelselmatig stilvallen voor eeDe vesting van levende borsten en staal. Men zal niet schrijven dat 't duitsche geweld stitvalt van Arras tôt NoyoD, van Albert tôt Montdidier, nu is't drie dagen dat hij geen veld wint en aehter-uit trekt op zekere punten in de dorpen langs den weg die komt van Bapaume ; in de vallei der Aniïre, aan de boorden van Marcelcav<», te Moreuil dat we be-zitte», de Engi Lchen en ons, onteomen en hernomen met de bajonnet, dicht bij Lassigny, aan de hoogte van Bouillon waar niets ontstaat in deweidenvan Sasuny. Dî tegenwoordigheid van den kroon^ prins achter de legers op »arsch in he-Z,0,van Amiens, en meer nog de zien-lijke belangen van Lttdendorff tôt het bekomen van den ijzereaweg van P«rijs t*t a«n de zee op den sektor die bijna geMjkleopend is met den waf TrUot-Maraml door Montdidier. toonden âui-delijk de biizomdarste riohting van g t duitsche geweld. Gelijk die handeling'aaa't klaarziende oog van F«ck niet kon ontsnappen, ^t is tegen haar »p dat hij maest al zijne krachten bijeenspannen, het terrein maar weinig natuurlijke punten in den weg leggende, hebbe» de r«serva-troe-pen er veel toe geholpen kop te houden tegen dea vijand. De Duitschers îwijfelen over den goeden uitvaî Men seiat lût Berlija dat de barichtea betrekkelijk da laatste inspanning van 't »fien*ief op 't Kraasch-Eage^soh front grootelijk dea ophef van 't volk ver-flauwd heeft, en waarlijk de gasetten die ia't begin 't optimisme buitenge-woon uitbazuicdea, stellea zich bu ge-reed «m het volk te vrijwarontegaa aile uitermate en gevaarlijke zinaspelingen. In 'I algemeen herinnert de duitsche pers dat reeds ia 1014 onverwa&hte moeilijkheden vaerkwamea tegen de voorstellen vaa den staf en dat 't tegen-woordig gevecht moeiiijkheden naoeten voorbehouden w*rden die den moed en de bsiangrijke reserven van den vijand kunnen veroorzaken en alzoo ook ver-rassingen te weeg brengen die men niel te veel kan overdrijvên. De militaire kriticus der « Deutsehï Tageszeiting» uitleg willer.de gevea var de vertraging van den duitsehen voor> uitgangzegt dat de aanvallen aan t W van Asras, die volgens hem, maar eet plaatselijk gevecht is en men niet ma^ vergissen met een nieuwe duitsche aan-yal, oalangs besohoawd, ep een amder pûot van 't front. Bie aaavallen hadden voor «itslag de Ecgelsehe reserre-troe-pen te houdea «p dat punt. Hij vervolgt dat sohrijven klaarlijk om de misplaat-•te ho«^. der o«clogskansen van den achteruit te kalmen ea hun te herinne-ren dat het werk dsr duitsche legefiS ver is van volledig te zijn. We zijn, herhalen we het, maar aan 't begin van dea groeten strijdvoor den eindslag, alhoewel wij esn groot deel onzer taak volbracht hebben. 't Groot gevecht ia Frankrijk zal lang voortdu-ren an er zal zeker een tegen.offensief genomen worden op groote schaal door generaal Fock, zij is ten andere al be-kend gemaaktzoo aallen we tochjd# vij-andelijke stiaf verplicht hebben zijn huljpt»otpîn te gebruiken op de plaats die wij kiezen. Ailes is du» een zaak van vrijhandelen doorwelke wij de wet hebben verplicht aanonzetegenstrevers. Elk lezer zal de juistheid veritaan dezer wet alsj hij hem maar eens de vraag stelt , Wat zal er gebeuren van 't strafegi-sche leger der entente aïs het in strijd is met generaal Foek op de plaats door ons gewild en aïs Hindenburg zich in eens werpt op een ander punt ? De laaîste gevechfen. Percival Phillips, oorlogscorrespon-dent van de « Daily Express », schrijft : « Onze rechtervleugel ten Z.-W. van Amiens is voortâurend het mikpunt van het aantrekkelijk gevecht. » Na bloedige gevechten rond Moreuil en in de baboschte streek gelegen tusschen de stad en den weg van Roye, kwamen de duitschers er toe lichtelijk hunne lijn voorurt te brengen. De aan-val die ze gisteren deden maakte hen meester van het bosch dicht tegen Moreuil en van het dorp Hangard. » Seinen wij ook een aanval ten W. van Albert. » Op 't overige van 't front ailes is re-delijk kalm. » 't Is au duidelijk dat de aanval op de boorden van de Scarpe tegen Arras een voorteeken v/as van een groot offensief.» Zeven Duitsche legerafdeelingen werden in den slag gebracht ten N. van de rivier met het doel Vïiny te nemea en Arras te bezeMen. Deze aanval was eene zulkdanige nederlaag voor den vijand dat hij tôt nu toe nog onbe-kwaam is ze te vernieuwea. Deze daad had clezelfde voorbereiding van artillerie vuur ea werd b/?handeld met dezelf-de methode dan in het offensief van 21 Maart. De tweede afdeeling van de ffiarde, een der vermaardste onder de Duitschers, had voor zeading Arras te nemen. #nze loopgraven zetten zich uit tôt aan de vlakte van Douaai, langs d§ dorpen Arleux, Oppy en Gavrelle, lijn die de Duitschers gedurig in 't zeil hielden. Hunne stellingen aan den voet van den hetivel achter Bailleul en Far-bus, lieten hem toe ^-ansch den omtrek te bezichtigea. 't Was vaa die vallei dat de vijand moest trehkea »p Yimy ea zich richtea naar Arras langs de Scarpe. » Met dea aanval waren we verplieht ons teruj? te tcekkea op de bijzoaderste verdedi^îngslijn ; daar ontvingen wij de levende vloed die langzaam afkwaro ia epea veld uit de drie dorpen die aaa onze voetea lagen. Be maaaea, ganseh geladea, kwamen ntoeilijk door die kra-ters en pinnekensdraad vooruit. 2e droegen op hun cantsoenea voorzes dagen, twee deksels, twee paar scheenea, en de noodige schietvoorraad voor ge-heel den aanval en de verdediging. » Waarlijk het duitsche Opperbevel was aaûgemoedigd doar dea veoruit-gang aa® de SaiiUîie. De steria^reepéa die zich tusschen Cambrai en St-Quen-lîin wierpea haddsa maar weinig levens-middelea ea eakel sdiietvoorraad voor twee dagen, deze die gingea tegea Arras en Vimy waren beter voorzien en hadden drie staodpu.nten, waarvaa het derde niet bepaald was. 't Éerste pant i werd zeif niet bereikt. De duitsche ver-, liezea w^irea zeer verhevea ia dien sek-■ tor ; velea vi^len door vermoeienis, ge-, krenkt door 't overtollige die ze te dra-i gen hadden om de verovering te verze-keren die ze niet konnea bereiken. De duitsche hoofdea Loadea, 2 April. De duitsche dagbladen gevea enkele inlichtiagea over de gaaeraals die de werkingea op het Westerfront riehten. Geaeraal Yoa Belowdie het itaiiaaa-sche front doorbrak aan dea [Isonzo heeft zieh onderseheiden te Tanneberg ea in verschillende geveehten op 't rus-sisch ft-ont en in Macedonie. Genesaal Marwitz had hst feevel over een paardenvolk, 't o^errompel -n van Belgie en Frankrijk, maar sedert den sïag aan de Marne is hij altijd op het Rassisch front geweest. Generaal Hutin die in September 11. Riga innaiji is de zoon van een fransch-man aan den dienst van Pruisen over-gegaan. Zijn grootvader was kapitein in hetFransch leger. Generaal Kathen bevool de troepen die op 't eilaad Oesel aanlandden. •aneraal Conta heeft zoo wat op al de fronten geweest, onlangs bevond hij zich ia de Earpathen. <Eeneraal Goatard was krijgsgouver-neur van de zonen des keizers ea adjudant van den keizer. Generaal ^Webern ^bevool laatst de 11 afdeeling te Breslaû. De vodrbereiding van het ofjfensief Londou, 2 April. Stukken gevonden op duitsche ge« vangenen tooaen dat de ofïicieren en onderoffieren op han kaarten dl-oegen die de indeeling van den aanval bc« vatten. Elkonderofficier hadeenekaart overeen-stemint ndef met de bijzondere vooraf-bepaalde standpunten die moesten ach-terwaarts gezonden worden iedermaal dat een punt bereikt was. Deze kaarten dragen den datum van 10 Maart. De vooruitgang van het voetvolk was gerekend op 210 m. per minuut, dab-bel snelheid dan deze die bekoûren werd in de andere offensieven. Derlien Costenrijksche afdeelingen op het Fransch front Amsterdam, 2 April. De Berline» Tagesblatt meldt dat 13 Oostenrijksehe afdeelingen heden op 't fransch front zijn. Als men dit blad gelooft zoaden d ze troepen nieV in vrije legess gevormd zijn maar wel ver-! eenigd zijn met 10 duits«he afd.9«lin-j gen, 't zij in 't geheel ongeveer 3S®.0OO man. Deze troepea zouden oader het bevel staan van generaal von Gablwitz. RUSLAND. / ' Hevige gevechten in Georgie en de streek van Batoum. Petrograd, 2 April. Een bloedige strijd is untstaan ia de streken vaa Batoum, Kars en Ardahan, waar de Armeaiers en Georgiaaen, een sterk leger vormden om hun laad te verdedigen tegea de Tarken, die vol-gens't kontrakt vaa Brest de krîjgsbe-zetting begonaea. De Georgiaansehe troepen namen be-zit van bijDa al de russische oorlogs-bootea die in de haven vaa Bateum la-gea en die wildea afvarea. Gaasch de bevolking van Georgie is op oorlogsvoet gesteld. Groote gevechten worden geseind uit de streek vau Batoum. De Engelsehe eas» Mac Cudder Parijs, 4 April. ~ De Engelsehe «as» Mae t.udder, die het Victoria Kru:s ent-vangen heeft schoot voor zijn deel 54 Duitsche vliegtuigen neder. 42 werden volledig vernield en 19 nedergeschoteu in de Engelsohe lijnen. Twee malen schoot hij twee tweedekkers neder op den zelfden dag. Een maal schoot hij vier vijandige vliegtuigen neder in eeu dur en half.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes