Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

290 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 02 Decembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 17 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tt4fn11q1h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONS VADERLAND H w mm Iflll WÊÊfF UH1 ■ V KHI jS&SHl SB « m&ÊW Drukber-Uïttfever* Ttl^f IRE-KUYLE Duinkarkelsaiti i#» DE PWIE (Balgit) Voor Frankrîth • 17, riw 0« Via. CALAIS DPBTEL » ». B*LCREURUT, rut RSortct, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ, EN VRâNK +■ -VOOR GOD EN VOLK EN LANC IABOMNËIBENTEH BeSgjîK Frankrijk En$ei»iMi en Hoilatid 1.50 p. pai* ma»mi 180 I r. per maanâ S 70 #;*• per maa«i«è 4.00 (p pcp tPÎBsMtW S.00 fp. pcp tpûnealCP 8-Rfî fr. p«p trim M en schrllft in: 78, PO» Chantilly: il bj», ru» 8t. Daslh O' * en bU al CM» De Toestand il ©ver de eigenlijke ^rij s'«unst omtrent den ge keelen om ang van den o >rlog b>sta*n ulteenloo-pende groote meenlugen. Wi> gaan tiunne groote liinen uiteendoen, afieernenon<ierrichtingshahe. Wij zîjn niet ln staat en we durven 't nlet aan^aan persoonlljk over die meentngen ultspraak te doen. •m over den duur an den oorlog een gegroode voorsp Ilin< t uiten, is 't noodig een zoo groot aantal ekmenten te kem en, met ïooveel zaken van allerlel aard rek^niiig te houden dat een menscbe-Iljk verstand daarvoor tu klein schijot Rijkdom <der volkeren, aantat manschaptieu, aanw«zige grondst( f ii tôt voor>brei giog van oorlogsmate-rlaal, organi^atieaeest der natlen, .mderleg van bastuar, beswaamheid van rii^soversteu van hoog tôt laa«, w erstandsvermogen van de me «chen : met dit ailes en m^t nog vele andera bezwaren moet re&enlng gehouden worden door hem die v«i] met verstand, een oorjjeel vellen over den toe-«tand over het tomend verloop derdingen en ovei dan duur van den oorlog. Al de « weiweters » die gouderde minste bereisening spreken over drie oi vier of vijf j ar ourlog veriellen praat voor der vaak. Xij ne 't o>ue jonxens zoo maar aanprat r on de.i sctaljn te hebben « iemand te zijn die ■weet », -iju wiisneuzen... Docùternk^o er de groote meealngen om trent net geheele oorlo^beleid. Wannéer de Du tschen en de Oos enrijkers hu; wapei-» voor goed tegeu Servie gek erd hauden ging er tea ailen tante een kreet op om fculp voo hat bedreigde land. Fran ri j < stuurde dadelij* en kale niviïU'S naar Salo ika en na een be«tje g^aar itld is-tirbben ging Engel^nd mede en zon i ool «M aanwl maïuc&ipp^u aie lu uai îpou i<esueuei haaden Solo aka w.-rd un bazis Tan de Bondge noolrn eu van daar utt tro k-n hum.e tro-.pen 0] aaar S rvie en Bulgarie heaeu. Maar ze nwamei t; laat om de S-ifV'ers t-i re'idi-n ^n waren te sla] om voor deh Tijand st :e te houJen. Ze steldei zicti op v rdedi-iiig op ee-i boo lijn ten nuordei van Sal«ni a Na d* eerste kwestie die nog al rap eeDe oploi alng bad gekre^en, « o( er tr^epen naar het Oostei ;gingen geiondeu worden », wtrd de.: t^eede vraa gesleld : a Caaa we oa^e troepeu in Saloniïa late: <oa van daar uit eene mogenj^e actle te kunaei :aangaan. » «J-a» antwoordden zorder dralen een deel van d ttpiftie, Dijzonaer tn Fran rij^. Was er partijgange ▼an de Premier M. Bdand en een aantal blaae javen utting aaa die deai'Vlj.'.e. Oudmti ister Cle * nceau ia zij • bUd bleef er tegeusiïander vac ïnïngelaiid vas en is nog, doch ml dfrdanvroe içer, meenen w j, 'te opi \ <t voor het daarlaten va groote krijg^verricbtin eu in r et Oo ten. De mili taire mede*e ker van het Invloedoebb nde En(el Mhe blad «The Timet», bij die tee ent Colon Repingttn, bdjft het ook b^slist afkeuren en naa •t schijnt, ou 6t'j de Engelsche meening nog al bt invloed hebben Zij die de actie in het Ooste willan zien toen men, denten dat langs daar d < etnige weg litjt om de Centrale Mogendhcdsn i he» kart te raken. Langs hier, ze gen le, ligt d '▼ijknd zoo sterk verschanst, hij beschikt over zoc Teel verkeermiddelen, dat het niet mogelijk is d lijn door te breken en hem uit zijne verschansinge op t« jagen. Ginder bescbi k^n we EOg over ope Tlaxte. We hebben nu de oTerhand in manschai pen en krijgamiteriaal. De -e^e is aan ons, zoo w ■aar net den loodu en durf on. e mactit lant ginder lenden en de ac^ie doordrijven. Zlj dl tulke op»attinx voorstaas «orden ^eheeten in Ei <ela»d « the extrema Engtenera», de < manne "fan het Oosten ». Moest zulk pro ramma ui gewer t worden da zeuden we bier ia net Wrsten, maar ent>el op vei iedlgint; bliiven Hggen en het zwaartepunt vaa de •tri] i iou l aar het Oosten verle gd worden. k • « deze apinie staan « the extrem Vf^ste; ner? », de a maunen v n îiet W uten », waarva Wij er emel-n aanduidden bierboven De krijrfs erricbtin^tn in het Oost< n iutinen niel er.,sti«s uithaleo. In bet Westen zal de oorlc uit^evochten worden. Hunne redeneeriog meene 'We, is nagecoeg de vo'geiide : zoo we on^e troepe asar het Oosten ver^oeren staan we tegeno*er de Yljand in een o'û oordeelige positie. Hij beschi over een aantal ver eers -euenom zijne troepei zljt mteriaal eu zijn v«orr«ad op de slagTelden t i brengen. Wij moeten ze inschepen en ze een verre reis doen ondergaan. Schepen hebben we niet te Teel voor den tegenwoordigen vervoerdieLst en we verliezen er maar toe. De Middeiandsche zee is doorploegi door de duikbooten en menig tran» portgebip is reeds den grond in^eboord. 't Is ove« '■ rigens geen ulein werk naar Salonika te vervoeren a en va daar hooger op : manschappen, kanonnen, amuiities, voedsel voor zooveel voik tenteD, aile n benoodigheden voor den gezoudheiasdienst, spoor-banen en spoorwegmaterieel en al de benoodighe-e den Toor zulie legers 1 it Onze jo.'tgecs moeten ginder gaan vechten niet n ail' eu met aen ijand, maar met een ongezond klimaat en met zie&ten. u Laten we hier in het Westen, den doorslag e trach en te geven. Verslaan weden vijand hier dan !- is meteeljs geheel het pleit g slecbt en gewonnen. n Hier zljn wu ter plaatse, hier «erken we gemakie» 'g lijker. « s m n Tusschen beideof liever boven beide meeningen il staat een derde, zooals ge woonlijk. Zij meent dat i- niet eakel in het Oosten dient doorgevochten te îf worden; niet enkel in het Westen. De oorlog is le é6ue zaa*, ééue kolosale oaderneming. De kopstukisen, de hooge leiders moeten een -n een juist gedacnt hebben van den toestand, een n omvattend be^np van ailes. Ze moeten hun herse- 't ntn spannen om de «terkelijk in haar diepste en h ar breedste ln te .leu en met aile voorname a- faetoren rekeuing houden. Daarnamoet ze, in ver- sta^dhoudi g met aile Latien, zonder verpinaen ia noch Terslappen, kran g en volhardfendhet eenmaal n, getrosken plan doorwerken. or 0<n dit te doen lu*>.en moeten ALLS oaiddelen n- in het «ers gesteld worden. r- In deze gedachtenli n verschenen in de laatste >k nummeis van het Ei gelscbe » etfcb aa a The Ob-=" server » een reeits optiemerkte arti els, die un ae pen van een hooggeplaatzt persoon moeten komen. ip Ze worden fel besproken en Kunnea we in het Oosten den Tijand gevoelige «P slageu geTen, des te beter ! Wathij ginder Terliest eo of stil le*rgen moet ïan hij lu het Westen tegen ons eu niet grbruiken. Maar bij o jder: maken we ons ge-reed om opalle slagllinen debovenband te hebb n-Op de mobilisatie der burgers ln Duitschland moec en géant woord worden- met eene mobilisatie van "g gansch het volk in Engeland en Frankrijk. Uiten sparen op ailes wat niet voor den ooriog dient, moet en het ordewoord «ijn. Werken en wroeten aan oor. logstuig en oorlog8benoodigheden van aile slag. de Waarlijk, één gevoelen Tan haat en Ternieling >er schijnt de Tokeren te bcatalen l Niet meer de le-en ger*, maar de ganscbe nati n zi]n tôt onderlinge 'e- ' Ternieling aan 't werk 1 Europa gaat ten onder ln m een zee van bloed en van tranen en zim Toorspoed gtit>t verlorea in het modder van de siagvelden. an Nooit mlsschiea zag de gesctiiedenis een ramp zoo li breei van omvang als de^e die nu op Euiopa is el neer^eslagen. wl lu dezen algemeenen ondergang der dingen hou-lar den we otre Jelen hoog 1 Laten we *alm den toe-)e- stand overschouwen en uit Oïdes handen deemoe-en dig en met kristen blijdschap aannemen *at Htj de ons o^arzendt, boe zwaar het oot moge wezeB. Dat in de Treeselijke voorvalleo, ln plaatsvan onzen moed de neer te halen en onze veerkracht te brekeD, onee )o- zielen hooger op tlllen en onze oogen vestigen de op de groote waarheden die nu hooger dan ooit :en uitsteken boven de verregaande dingen Tan deze >ea wereld «n klaar afteekenen roar hen die ze bekij->p- i ken wil«ea. we i y. Y. G. !<rg ! ■ ile ». Oe «or'og in Roumanie tan er- Oaz« verboad^nec ma^en lea vooirtaitgaeg op «««tic*- pu Bu arest, 50 Nov — Op het Naord N.-Ooster en Westeif ont he ige art llerieb w*r ing n. W j mi keo Tuorult ang in dd »all ien Tan Bu ar" i u en Pr^hova an j Zu delijR front. De toestand ia ni t veranderd. eta \ lïevija (1 «adert itekarrst lo8 Parijs, Î9 Nov. — De « Times » schrijfc : ien De laatste t^rkhten ?iin niet »an natuur om )en den angst te verininoeren die wij koester^n je^ens len Ro meDie. Dj Doi scbers ruk tn suel vooru t op Bui^rest zouder den mi' Sten te^enstand te ont-® ' moeien. H t verlies -an Curtea en den Ar us ont--n, rooft de Roemenen de lijn, waarop ze mogelijk te i wederraad konden bledea. Van eea anderen kant ls de bedreislng tegen Bu *aiest veei erotsti^er «eworden sedert de bezet-tlng van Giurgevo door detro pen van Mackensen. fJo Boemem>a roatic» «i# kla« 1919 oader de wapeas Parijs, Î9 Nov. — Uit Rome. De Roemefneche regee ing, d(e aan de gansche wereld zi|n onwrikbaar besluit van den oorlog tôt de zegepraal wil laten fennen, heeft de oiimiude-lljfee inlijving van de Itlas 1919 be olen. D« llutiand Pitrijs, St Not. — Uit Londen. Op ganscn het R .ssiscta front heerscbt eene be-trekkelijke Kalmte. De ; uit.^che troepen ziin tegen , oemenie opgeïindeu en ver^angen door Oosten-' rijkers. Het ls duidelljtc dat de Duitscher aile posinger aanwenden, om met Roem-nle gedaan te maken ■ De Russen hebbed voor taa R emenie te ver d«dlgen. De vervanging «an M. Pokleskl Russischt j Minister ln Roem nie door gerieraal Mossoloff di( > door ondervinding ieder stukje van Roemerii ' kent bewijst het belang dat Rusland in de gebcur t tenissen stelt. s W® SSuitsche bedr^ifisig ttuk«rest a De Ra sische en Roemeensche berich n ten geven weinig bijzonderhfden ove i- den vooruitgaDg van den vijand in di n ricblitjg van Bukarest. De vijandigi e bt-richten van huonen kant spreken dui delijker : n Voigens een telegram uit Sofia, hebb^i de Duit ch-Bulgaarsche troepen, die dei 11 Donau overschreden hebb-n te Rahova Bechet bezet. Eenige andere eenhedeE n die de rivier overtrokkfcn te Lom-Palank en Vidin, bezetten den linker oever va: le. den Donau, met de Roemeensche sta j. Galafati oor Vi in. 't Zijn waarschijnlij e troop n die voor taak hebben aa i. j Roemenen, die rond Orsova striider den of to ouij icu In Dobroedja zouden ernstige krijgsbe weikii gen plaat? gehad hebben,namelij 31 op de hoogte ten Z van Ercheriche te iS 0. van Topai alsook in de omstreke 3- vai het m-er Tasaul. i- TurKscùe troepen namen deel aan de se strijd, maar ook de Russische vloot di n van uit zee de vijandige stellirgen bon t. bardeerde. st De Duitsch-Oostenrijkers na den Bi ven-Oltu overgetrokken te zijn en de sta Curt» a op de Arges, 25 «m. ten 0. va Runmits bezet le hebben namen ne '8 Gi®rgevo. s- l>e vijand drukt er vooral op dat hij ee 5e z^er grooten buit gemaaxt heeft in Yalî in chie, zoowel b-staande uit materiaal s< !d U1t voorraad. W^t er oo van zij de Dui a sche aanval te^en Roem^nie is hi )0 b slissend oo^enblik nabij gekomei is ^ot. nu t.oe menen zo^ d» slnjden in aftocht gegain. Maar 't z- ker dat zij een bepaald plan uitvonrei a" S <dert weken zijn tatrij^e Russische ve s- sterkingen in Roemenie aangekomei P.- maar 't i a Ail /J V, 1 n . i n À i duiden vaar die stellir g genomen heb- ] ' bsn en hoe de cusschenfomst zal ge-• schieden. Zeker mogen wij evenwel zeg-gen dat een groote ^eldslag op handen is, en dat deze den toestand® van onder tôt boven kan werpen. D<> DuUsche troepen zijn tegenwoordig e nog verder van Buaarest of in September ll 19i4 van Parijs. Zou het Rus^isch off^nsief ten Z. van Kirli-Baba lets met de verwachten tegen-stand gemeens hebben? ; UIT ITALIE i- n d Rome, 30 Nov. — Artill riebedrijvigheid onder le andere op de *lakte van Asiage ten 0. *an Gorizia le en op den Carso. le Wij b imbardeerden doelmatlg de vallelen van den Astico en de *lakte *sn Asiago. Wij seboten twee vllegtulgen neder. Î.B de Balkans le ».e «*n mi«t bfl»miBtsren d* br* ■n Parijs 30 Nov. 15 u. — Op 29 Nov.seint sn men geen belangrijke gebeuiteni^sen op a, het front van het Oostelijk leg r. De o, regen en de mist lu bben de krijgsbewer-<a kit gen verhinderd. in Onze vlieg»'rs hebben talrijke bommen id geworpi-n op Prihp. ^ s ^-ervi-n-F • «er'«wre# lu op- v*.is» %«»i IgjltOKs baloniKa 30 Nov. — Gisteren, artilieîles rijd e" en plïats?lij«.e ge vechten op gar seb het front, j k la ae streek van Gradisca ve overden wi) verscheideue vijai dige loopgravec, die Toi iagen met liiken. în IJle d(«it«<*b» berichtea o*«-r het ie fruot vc» .Mav«d(»bi«i ^ Genere|3o Nov. — len dui seh berichtselnt ;0_ dat ailes kïlm is op bet front van Montstir en ad dat Petista door den Tijand bezet werd. Z BU S SIS GH u FRONT it- _____ .j. #■ «B* ^.u**ki*r-b lia d» e]J, <1 »rp*4lsM is s G«ceve 28 Nov. — Men seint offleieel o» uit B 1 lijn dat er gisteren op het front iv- van de Somme niets aan te stippen viel. In de Car pat hen hebben de Russen het t O CQ . nî G . . /va <n /\ v. 7 tî W <\ VvV\ . n K -r* V* n I rJ A I Ûffïci^eS© r'f^dedeeling^n ! Le Havre, 30 Nov, — Niets te scinen op het Belgisch front. î ^ Padj», 30 Mev. l&m. j t Ten zij tam'iïjk heviçe &r1ilUrirsirijd ten Z. van de Sommin den sec- 1 | tor van Aklain'ow t-Prrssnir* ni. <en'g" untmo ting n tus'.chen ro*den in de 1 ï streek van dsn htuvel van Mesnil, s*,at men gesne gzb u teaissm gedurende 1 1 dennacht. ! T SO 1®^ , SSn. ♦ T>n Z. ^an d* Somme bombardeerde de vijavdige artillerie, door de onze î 1 krachtdad.ig beantwoord, ons front, van af htt bjich van Chaulnes tôt aan T ? B°rt"y G*t'npi»fantrriebewcrki*çen\iulQden. l i Champaine vero'>r?an.ktP onz» artillerie de o^tploffing van een muniti"-1 T depnt. in de sire^-k ■»>an Massif s. la A"gohne d d*n m) drie mijnpn springen die de versterkingswerken van t ! den vijand verbrijzelden. T Niets te seinen op het overige van het front. t L/mden, 30 Nov. iO n — Niets te seinen tmzij qp.durende den naeht } T nabi] Gnedecourt en tamelijk hevig mrtrailltuzen- en grweervuur. t î Londen, 30 Nov. 2i u.— Niets ta seinen tenzij een hemge artilleriestrijd 1 l lusschen den Ancre en de Somme. 1 )- j molen aangevallen.De Duitschers voegen 3- er bij dat de gevechten vooi tgezet wor-l• den. n In Roemenie duurd hun vooruitgang sr voort. r£ta*eme«s jtevas»g®àseïA ^ ,«5«* mitTjai<l<e z<-«t Petrogr 80 Nov — Wjj ero 'erdin stellin-Lri ge ia de stretk *au htt norp Ko~itnika. I 1 dejîebo-chte Carpa hen vero»erd n wij den ber« Kouraioucada en namf.n 100 gevan-, gen-? . De st ijd duurt voort in da s reek van de heuvelen ien O. var Kirlibab®. Wii namen in t«ee dagen 900 gevangeisen en 30 mitr^i lc-uzso. Cj casie : wij sioeajen «es aa <?al af i» de streek a-- de Ware. er Roemenie : ^e vij «nd *iel de Roemenen asn op le wegen va den Doosu naar Bukaiest, nabij Jiumangui-Caltigermi Hij bezetle Go- Geene ve^andering in Dobrouoja. Rond den ooricq ^7? g e Keiaer i» den» «t*"ib>*d«w arjtn I ^ If ^%d«.ai»u>-'^ B^ron Balte Ropp, die uit Berlijn te :_t Zurich aangekomen is, g^eft belangrijke bijzonderheden over den toestand in rj^ Duitschland. Vooral de b^trekkingen tusschen dea K<-izer en Hindenburg, zijn waardig aan-gehaald te worden. Hicdenbuig heeft f< itelijk den Keizer overvleug-ld. De Ktizer is de glinster-en de su r niet meer die g'.nscb Duitschland verlicht. Htj is nog enl el eene soort . phneet, die rond Hindenbnrg rondwaalt. ",J 't ls Hindenbuig inderdaad die, met het doel mannen aae te werven, Polen in wii ko&inkrijk herschapen h,etfi. vol 't ls Hindenburg die de burgerlijli» mobilisatie beeft besloten. 't Is Hindenburg die in aile middena zijn p<-rsoonlij!5en invloed iloet gevoelen ; 't is hij die tusschen omt ten voordeel® dnt van de voeding van soldalen en wertlie-en den, in een woord,'t is hij die de meester is in gansch Duitschland. | Voor het Duitsch voltc is Hindenburg 4 hun God. Men herinnert zich nauweliiks f d»t de Keiaer de macht in handen heeft, want Hindenburg heeft îulken graad van populariteit bereikt, dat het bestaan van de" K-i'er schif-r verg«ten is. Men kan zich inbeelden in welken toestand de Keizer verkeert die, afgunstig ia d» over al wie eene zeiere persoonlijko mm ht bezit. De populariteit vanHinie;ibucg is voor eel den Keizer een vernedering een echta ar[t nederUag. ^1- De Keizer haat Hindenburg Niet alleen haat hij hem, maar doet al het. mog»3lijka lde om diens naam zoo einig rnogelij < ta ^ rernoemen. Kon de Keiser zich maar van J hem ontmaken, maar de vrees voor zijn ♦ troon weerhoudt hem. En om die reden i zal hij Hindenburg laten doen tôt dat het i oogenblik gekomen is, waarop hij hem I ' niet meer van noode heeft, voor zijna I redding of heerschzuchtige plannen. 1 Wïlt gij op de hoogto blifvtn ç t «Par laatti* oorlop^tiaricht^ » I fonts# « , InGriekenland I Eer» oproep aan -s*» o«xijdl» ea i Àthenen 78 Nov. — Gmkenland h^eft j aan rte onzjdige een prote-t gericht, be- W1 trekkelij de vragen van Admiraal du J Soumet, ten voordeele der verbondena gesield. I OeV^viz'liatfrEiDdt-ofl eierca ^ T i« vrijheid K»stei(t I Londen a9 Nov. — Drie V^niï'listgezinda I officieren die te Athenen gevmgen genemeo '^1 w re , zijo re< di in vrij^eid gesteld. De eerst#. 1 G ieksehe minister heeft beloofd de andera . officieren weldra in vrljheid ie stelle*. Mtirnnrêrs» pyiiu '■ EPC Zatôrdftfi: îà DâCêUlliai 11/16*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes