Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

583626 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 27 Août. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/st7dr2q701/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ST1CHTERS : J. Basckelandt en A. Tempcre Belgisch dagblad verschijnende al de dagen der week Opstsl en Beheer : J. BAECKELAHDT 91, rue Neuve, CALAIS HYSCHRI J VI1VGEIV Per uiaitiu) fielgtc l.ïô Ft'aukHjk S«J5 Engelautt-Hoilaiid 3.50 i'cr trimcstcr » 5.GU » (i.50 » lO.OO r'ght door, Ym en v8akk voo.*i ecsa Myjm en laub - , U .. - ..,—^..*2.* I !.. UVSC2SIUJVÏXGKIV VO.OK gOLOATE:-J Per week <'y dageu) 0«3q deze insohrijvingen dienen met minstep®*:- 1*454» lliauuii l.oô i0 nummers ineens aangevraagd en dageli.ai' w aan hetzelfde adrel Gezonden te words?ï< l OG EEN WOORDJE OVER HET SPisL IN "SÏARKADD" Vandaag moet « Starlcadd » voor den laatsten kôs-r gegeven g^w.vSt zijn. Ik heb meer kans geùad den vele piocten ; niats heeft me vernir» derd om deopvoeiing itij te wonen : Mijn pastoor oeeît g.en stokkiîi in 't wiéi gestoken ; aan d8 zaal ta Hoogstads raoest niet dringen i gcwerkc wor-den. Ailes hep dus als van eaa leien oak » voor mlj. Toch sloeg 't wtder wat tegen. Een ïware ztsmerviaag, siagwdi^r-regen ttgen mi midden der opvoe-ring. Di. i w..rd 't uitgespannen dak-zeli van dà za.il de ueat» ouw. rs-trommc-i, dieu men uitue ktsc ki-j. Hôï dra-^a w«rj. daàïaoor o>;k «-.a yerwoede strijd, nlet enksi meer van teg<ni eixaar ijverende p^rson-<nagea ot van tooneeihel Isa tegen .îaun eig n hart, maar bovenal van înônsciisnste,mmeû tegan een wot-ke> art uk. Dit itf^nvallertj i braient msa d t ik van ua eerste belft van 't derde beorijt al niât vael saapp^n k mijn ooren. la zoo een gevalz,et uiaxi zijn OOgQU ve fslisr oyta om i* kij-ke-n : naar die scnoone toontiwi-schsrmr>n, naar die soinbere v^r-lichting, vooral naar 'ï sm.-.keiijk spel van aie twee w&cnterj : u» .eene *waargedronken, d» anàere lichtgedroiiksn ! W«t etn luiftâigd, guitige, gèfeùtige snuii;, die kciiîj.5e-cironk -^1 Wat etn maische, kk-kere lâcher. « Lckk^r » uit ue « Ware-Nar » ! Kunnsn iaclun c-^ het tconasi, niet grijriaan of ellenà g hahah ëa, is Wdt&rj jk *,uast. Vooi -Zï-ksr ging hec dieu troonjkau oouj-kerd t^gea als bij een befstje iater ganèarm moast spéian aan de ko-ningspoort en de piottea, 't volk wii ik sseggeu, niet binnen mocat laten. — 'k. aag dan Kouing Iug«i en Sœïrnnd opkomen an l ooidv n?n den storm mfcf nuu 6te.a ojsvecbteu, de eene als met ten k.4ods, ae an-dere als met een do,k. Gsneraal Berohfim stond op van zija piaats, en trapta bet al ; maar de spt>lsrs hielden den strxjd voi ea na een eindje stilde de rtgen, en kon men weer btzitolde tonen in z;j i oor^n op/'anjiôn. Menscntujkj wooruen, tweem ?,ai bszielct : door de/* z.«ag van dichter Hsjganscbeif, uoor dei spsl van Dr ûo Grnyier's tooneéi-groep.In de dagen, die op die vertoo-nitg, eeno d«r eerste, volgden, heb ik al de arti :sls in de kr.u;Len ovur « Starlcadd » geiezeu : g^esiidriiiige ppgetogene, vol lof voor spelers en istuk, ea ben er blij om geweest. Verwekte het zuîk een gaestdriit en ook zoo een veriangea om bt;t te gaan ziea, dan rnoest net ing^slagOB zija, en slaat 2u!k een s;uk sis '« Starkadd » m, aaa k eft h<_ u0 . jaan g« est en g^moei ged-an; «a... dan bebbsn de spilti'6 nua buaoou-|ste, bun ecbi looa ontv&agon, dat verre boven toej uicbiEgen oî loi gaat. Een stuk spslen is tocb e? k„l maar eei stu< zijn volk in drijven de hamer wja, ai j ^ bs.uk «tiiS paal den volksgrond inheu au uaar 4dost vast staan. S aatScarkadd vast-geplant in ons soldatenvolk, dan Staat daar ook vast ia wat SUrka li is, endat is kostelijk. Datisimm^rs: edaie en voile lieids, vaste trouwe )?riendschap, afkser tegta alla kut-perijen en vais nbeU, n^wonci rmg en achting voor 't g*zag aïs 'i boo.t, goed en waardig is als xn Frotu, walg voor 'tgezag dat klaia, sluw, korikelend werkt als in Sœ n'um, en, door de zwakheid en brcr-faeid van 't volk , eindelijk verdrukking en dwingelandij wordt. — D^t "iilleo Vôrdient vast te staan : dar.k ûas den spelers die 't in onze jongensliarten plantten. j - 'k Hab gewacht om te weten of er Ea al wat die schoone arnkais zei-<isn, nog iets te zeggen zoa oyerblij-^en, en, — k mag verwaand scbij-nea — 'k meen aat er nog iete ovtr- Dit volgende : JL)<3 meest eé-nvoudigs waarheid, > die men over tooneylspal kan uit- t brengen, zal zek^r wel dasesijn: dat toonaoispsi moet ggioof verwek- i kvîu. i Wij weten wel dat tooneel geen < eciïte, slecnts « heuscne » w rk > lijkneid is (diï « heuscii » is Mulïa- 1 tuti's woovd) ; rnaar 't spel doet oxis 1 gtslooven d&i. we ecbte wWkalijkieid ! zien ; dat Wd geaa bpal maar ernst i voor oas be-J-ssn, den srnst van net , waanijk gebsurde. Da beilige Gane-! aias w j toons&ispjier ; mj mo st, i ! in eeu Rom^iuseben éirkus fia roi i -| van een cr-nsten ^«iootsijeiij^er v«r-1 m lien ; ma&r op iieï laociter oad^r-sionà bij den marteldood aien bij eEk -i moest voorstalien. Daarorn is | ia] de patrooa dfr toot-c eispelsis. | W ùbij speolda was w kelijkhsid. i 't Spsi. van a'is tooneelspfciarsmo,i : w-rk 1 jkbeid schsppan met er in te < do a g^ijovea. j< Dji^roin iua^ men bij een speler ' niet zi«n dat bij spjjic; zijn spei moet zijn spsi dotn vergsten en le- ] vend woraen. Dit is eea eersle eiseb. ' Doch daar blijft een twiede . -scb. 4 E ka afïocierh'k î spsler moet sdja j ùizo dtrlîjk sp,x loi z.ijn l^ven doin \ , worusn ; «oca in een ïoouoelstnk « i oiïjic aan nog bat iei-en vaa de gô- ; ( beeia gro-p m>nschen die ia -de ; ' haadeUag mea-3W -gan. Wordéa de ; verboudingen onder be'j, wordt be:; I evenwicbt onder ds pon oasn^, ' ( kon, dun o jk gaat aat g«;l^f aj ! 't stuk t«n gronda. i Een voorûeeiâ : bavea aile spelers ( i voor ééa ondfir - un, bawondf ren. «« j i bem aile \ beminren zô hem ailun, 'j ! daa moet men bij 'tveraçhijnen va i 1 dien ééaen en voor zij i sp .1 di1, ku - ; nen gelooven, en niât de;.k?n : maar \ j boa komt bet da,t &e taon ^oo uati s Vives en*, voor hem gavoeian ? i i la dit opticht bracbt de op^oe- \1 ring van S^arkaad een groote moai- ) \ lijkieid : Moest Starkadd met beel1 j siju ziel Frotb &a; kieven, bem bi- s ' woideren, nern zoo geboel in zijn I, zisi o/eruecien aat voor n«m aua m w<jik, alla wpxsteiing, heel bet Iqvst) ; < moganjk «n zoadar nom s,;«4jn meer , i rnog :Ujk ijièef, dan nibss Frotn ook * ïamanu zijn die 't veraienae, e^n 1 iar?menri, edel, hoogstaand, rosm-rijk vorst, uet hooîd en borst haad, van.de kruin iot voeUoul esn koning. E-^a geduoaH tac.k ma j roi zoo te varvulian. la 't gi-dicnt • . iigt er stof g^noeg o«a dit ve' w^z^n- > , J jk-jfï, maar 't sp*1 moot h..t o k.1 EaStwkadd mag zoo pracbtig zijn ' U^gaa, da- kbare, bswenderesde ( ] j ac'uting en trouwe, zijn koaiokajke ; ' j zitiy dnlsc'a5.p van - en broadarixjk " | galijken op Ftoi.h?sp*îlea, gaJij* bit net da^d, tocii rao* t ko oing Frotfe \ ' i lf cit ko ï k k sp 1 ï?', of hf ' 5 'to.uk krijgt een k'iak : dan k ick ' jvaa uen twijfel a^n d s ga/oelbirér-1 ' i houdingan w.arop het ïusc. ' D arom w-rnsch 'k u.uarb»rt-» g»- '. jluk aaa koniug Frotb, M. R)uck-|( , heu ; hij was een k-)aiag «^n «ija ?} sp t woag xu d* Wee.ïsebAai en li ;t \ ' ze-hiu.k-.ntde», maar bield-za in 1 esrenwichttepreft 'tspei vaa Si ukadd, : ] tag«n dat allermac îiigitQ spjl dat |1 we daar ce genieten kteg^a. H^ïga's kindcrïiike argelooshcid ; ' ' ni'î-ît ".'en vclma kc vertoîktwordsn op ?at SàamuîK 's spel ter e^are an I ' S.^rk wd's sp i t r ? -ra rij -e mo- . g^iijk zou wordan. lu 'f. zioieCa^en |, van Starkadd, voo. zjoyerra ol 'thier op Frotb's wraôk en'c zuiverîjn van * de nofitmosfser moet uitloopec, is daza verbouding enk-îl van tweeden raog : aan ûulpmidiel, vooral tôt ; i ultlokkiag vaa gevo lige an «ùier j1 uitwendig p kkacda tOr.standen ; ' man mag ook den band, uiai ze «us- h schsn da personen legt niet ta zial-kundig onderzoeken oi.. maar dit ' gaat dan dichtsr aaa en 'k spnk i siechts ovar 't spel. Haîga w*s ) prachtig kiaderlijk. Ojk zij beux'dej met naar spel den twâedfm pijler | vastia dj houfcta w^&i'oy SUxkàda, A Ui5t» j PERSO VERZICHT THE DAILY CHR0N1CLE, geett m zijn nummer van 23 Oogst eeu artikel ten beste, dat we gaarne overnemenom den er/ist en de oprechtheid, waarmee er in ait blad over de hrijgsverrichtingen gesprohen, aan te toonen ; Da aanvel waartoe geï-eraal Byng's leger gisteron (22s eus) overgïDfr, b'ijkt au maar metbeperkt wt ïsJagen bekroosd te zija.Op hôt eetsta oo^oBbl?k mochteK wij Oiis v heugea in ean voiledîg tacts clia verassiag, h^tge«n 1er eero st?ekt vau û'jn ijeveihebijsr, den Stuf'ea allea die erin bofrokk n waron. Oaiik da»r-aati hebbetî wij o' s, teu Kosto v&u Pleine verdsz-in, m ster gemaakt van de voor si-esteidagea van daa vijaod en verschei» e-oa dujz^nden gbv'angecen genomea. M r <ia vi-a .d wîst, dat we daar fou-j aea &aava--•?>], zo àer ih i c.f m or ! bekend ta aija, f i zija aljamesu vérfUv (ivy» gsplàn x&t g^-ad i, eàû. Ziju iiji: w. rd op euïii groote diepta door mas» scbtapptiii b.set en hSj ha.d de hoo,;tsn eb uit ravittgen. van den spoorweg At recht Albert tôt een slevi^a gevechts* strsijE îDgericht eç>r/s aan dis Hjn geko-men, werden de taaks tegecgeùondefl en onze maonen h^.dden d« haodaa voi | om o.e te.^naanvailen der Du f,scho re-: s„rf hj îe^rn ts sïaan Aldus verkaken -wij do kaas tôt Ba-pàume, da maar weh ge mijlea terû-r iigt ta b; reikan en w<ts oss.WâJslagen oïâbloot van eik strdtag.scû „.^lat.g. Deze bekentenis zal zeker ons vertrou-wen m de gezeaden van THE DAILY CilROiWCLE vtsi stetken. )i i/ lalen dan - ook nooit na uit dat blad iets over te i netnen. \ Volgend artikel uit de DEUTS CHE i TAGESZEll UAG zal in d.at ver band ! zeiiér niet van belang ontbloot blijKen. , Wij vestigen atteeh de aandachit op hef i woord « Verdedigingsoves vinning , nog-' ai gecstig ysvondan om eene reeks neder-: lagen te bcsUmpelen : I Wij mo^ten erkennen met w?lke vlug-he£d w;j onzi verdedlgîng h^bbsn aan» g?pakt vaa de ni<: uws aanvaîswîjze. Deze aaapassiag to.snt o s het juisto en gewe-terib^olle werk aan vao otis legsr, aat Kouaer uraien verounerde sieente : werKwfjzen door zor^vuiuig o iachta , middel » vt rrast, r.ia onze tro.-pen de ; itracht fc"i. - keu met "en vj rrass;nde l >?ïu.heii oiadergane te^0'*siaii6ii ta her-steïlea.ï De beveihebbor die dcza legers ia da ; ûar>d hou it eu zoxider sla<r of stnot die vervormingea bew^rkt, is moe&tsr vaa ' de^i to siaad. Mat aem is .-«a vara dô-, ri ig vaa h;-c it>t mogidji, zij - krijgsi aedea watan ta tcài^ioa. n Be bladen der Verbonenen geloove ectiter met in de kalme gerustfieid van de Duitsehe krifgsoverheid : Uit LA VICTOIRE: Wio weet breiat hat aanvalsfront zlch over kort niet verder uit P Dat is het, wat Jn de bewegingea van Foca de Duitsehe staf het m-.est in de war brengt. Ludecaorf zou wal grasg door een ^routea aaàvai op een ano.e.r puât var : uet iroiit, Foeh willen verpltcbten vas I «qa pian at Ui zien. Maar om ean aan . al j te wa on moet mea over resarren ba-? schitsen. lia men twi fait eraaa of aij | er nog b«x>t. 11 j moet wel de welmge, ' aie h- ai overblij >ren bcwàrea, om zo ts ! sîBàd« waar ce iij-i schveruîlwîikt en | r 1.1. r-Tok a ta uroraan. Sadert ' J.i! i. ■* ' i -t- ..v . . £'<-< ' waïiViiù tltr. Lua».:aori aaniige iVgf raf ■ j deeiixigan aaeit. «aiïw&t. Zoo ùeoft hij er ! twae tagea îViangm moaten aanOren. Moest hij bet wagon da ïaalste resar- ! vaafdeeiîngen la een uiterste kans op waisiagtn, ta doan aaavaHaa ea moest | hua hfitiot aeschorea ziju van bet ieger ; vaa den Krooppn.n», dat op 16 Juii op ' dat vaa Gouraui sluvtte, wat zou er dan j gebeuran als Fech zijn se^enda of t.c.it' ste aanval deed ? Wia w^et ? t Eu zaegaa u&t Luj.eadorf slch in-het geu^im vuoraarâiada eea stalsfaimaiigaa afit,cat ta br-gnnu-n, waanecr het oage« luk mat lîem oagou to spaiea. Er moiït wai aryens esa biudèï burg lijn aestaan, maar waartoe u.onthvt er {•p 50 of 100 K i. t e iteraan ta hebben als maa za ni t uareiien k?.a ! Ea waartoa zou aet dienen die te ba-' rei'.en ai* ae vijaaa ftem tp ds hieltiî volgead bain bal&vta er zsena au v^si te klarupan. Dioq een paar reqeitïes uit L'ECHO , DE l'A M S : lieu vijana wordt door Foch geen i ooger-bak rust meer geguad. Etfcea dag verliosï ù;j m ,ar* gro«a en el&en oag daait het vérirouwon ia d<3 o -i verwin- ; baarbeid vaa n„t Du t che lager. Dat is aet niet, wat iiindenburg in ziju to:. - p . vi . iS Maart, waaria aij voor d«u Witit^r aa overwiaasag, da innama vaa JParïJs ea de blijde tbuïs» komst beloofde, voorspeid had. Hot is w^-^r, dat maa het opireden van eea Hocgaaisent-. <.f ieeimg ia eea Ooste-iiji.aa sjcciui aaui^ouuigt. 0;.iîe soi îatea zuMso zïch masr moa-te .i kio;k h u ► , nu de schlts^ranae inederpr.isr vaa VViîhaioi er iica mee aouiOoii ! vt.| Dit mnende ik te moaten onder-lijç -n oui d<3 fcs-'t o an deg«»hjkbaid i i't sp-i van den gabeslau groep in 't licat ta sttllsn. 1k ondarteeken vol gaarne al den loi tue ue scnrijvars van ae arâk^xs ia ftOii» Vaderiand », aan «ik«<#n tau despeis-rs h^bden toegezwaaid. Allen i- p-3 -den sr^rk. Jimur voor da dram ïtiscb'i îilusis ;*at kon in g I"? 1 zr ' iw kk° nr.' ri foo etvois" i j • st. k_.. uwl lie;.:', .m mo >t c.ri.-g'-a an ia eik g -.b zoov'-ei spisr-kr cht nfeven ai • 11 uwhdia mo si to (en, doca dit is geen fout in h.«t sp 1, en koea 1 w j >îeb i:i d in o riog w,;i meer klofk ^bcuw.ie zw1 kkaiingan gezien. Ik 09b oot g 1 z n dat m :n rij^a-r^a galiond i i stand voor't Vlaamseb tôo,a;el w«#aschï. Dit ook oodcrr» scnr.jf ;k ; ia hat siottooheal h'ad dan Dr Do Gi'uyu-r zo •> met bebooran m^t kieine middeien te woekaren om °.aa tooTeeibe^li. te seb-pp r dàt h 4 z:kcr meér rijk'oin, ma-.r fi. u ratia, groot.r too;uiirau..t3 an; »uu v reisoht iisbbân oin ook s.oiî.uik daa blik .8 voidoan. Cyriel VERSGHAEVE. w m 6r0yt .f% te kâles VSeamsche Sô2d*téa Op uwia posS ! i ZGRJDAG EN F" SA ri H "G Qm 6 u. 35 E» BEH ESlE~Ct£R, KUE AUEâR i De Dulsche verliez^u Partj^, 24 Oosst. Gistcrea namen de Britsch >. trofpia aiiar aa.i 3- 00 gt.aLg». ea aa 5000 ter-gisierea 't zij meer dau 8<.00 ia iot&&». Men melat dat sin 's 8 Oogst de Brit-te a re;c's meer dan 30.000 ciaa gevaiigeû ramci, 't zij dus Oi.ig«.ve»r dria le&cr-aiuotliùgan ou a«if. V il!':.'"' " w» k schnte" we. 62 v'jv-'de iij':a vile?'u gan ne r e^ 21 aad-ra za^en zlch verp.iciiî te uaioa. Diezeifde waek Lwamsn 28 der onzan naar iiu iiiec ussls tua t tern^. Voor é a E^gei&chsa vlieger vioiea er eus . rto iJuiisc^ia. j&Aj w©rdeti osrusHg Pi>r js, 24 OO,sse,. Verluùeu we as oo'jfst.ca msarschalk Foch sus<5vXs m-iar niï-uvya ovarwianiin-gen, torw'ji Lu^aDaorif maar geena lau-warati kou p'usken. De Yexby.-; ienca woaaea bijzoader vtel ia, brach'.cn hunne stell!ngan tôt iip da Oife en veroyerd -.a Ai^-rt, zo-" 1er ..rjotcv r.iezaa ea z»udtr Àai ii£.aan> scho huip. Nu beginnen de Duitecners h^elwat achtaraocht te krijgen over wat i.og ge« beurea kan, want ze waten maar al ta wal dat rends eene massa van 700.000 AtntriKanan gereed staat om op 't earste Wsnkea van Foch ïlcLî dappar la dan strrd te worpa.i. Twee zeppelins verloren Londen, 24 Oogst. L)a dagbiaden van Kopenhagea schrlj-ven dat gJster8a twae z?ppe!ins g-:zi ra iw^rdea vaa Frcidrichstag Sandufjori. ' Er woedde eaa groote Soorm ea de uaat&càcpaj, ijo Ueakt meu, zija la Uc zoo vtr^aau. DE FRANSCHEN GAAN, VOORUIT losscliea de Ailette ea de Aisaê H'E AMBTEL1IKE ME .SEDEELIMGE^I FPi .N3CHZ LEâ£B3EBi&'H i'EN VAN d§ 0QG8T 15 u. Een vijandelijke verrassende aanyalj ten N. vaa Roye gepleegd, Word at'geslagen en wij natnen 20 gevaug>_nen. Nog al erg artilleriegescbut te Beauvraignes. Tusse1 en de Ailette en de Aisne vorderden \V'j ten O. yen i'. i :v:. . Onzj verkeï.uers i. aakten op de beide oevers der Maas, alsook iu Woevre, versoheidena krijgsgevangenen, waaiondev Oostenr jkers en Hongaren. ' 23 u. —». Gedurende den dag-, artilleriegGschut, in de streek van LasBigny en tusschen de A.ilatte en de Aisne. . L'e Frans'eheu m... kten nieuiven vooruitg-jing ten O. vau iiagneux en sioegen Duitsehe tegenaanvalien bl ten W. van Crei;y-au-.dont. W ij namen 400 gevang'euen. Isiets te mclden voor elders. FiiMSCHE VLlESSIEÏiST 23 u. Oadaiiks bet ongunstig weder op 24 Oogst sohot n onze vlirgers 4 vijandige toestellen neer. Geen enkel bombarriëment kon pbats heb en binst den dag. 's Nachts wierpen wij metr dan 18 ton projectielen acbter de vijandelijke lijneu alsook op de statiën. De bivou-akken der streek vai Ognolies en Guiseard, de istatien, de ijzenvîgen en troepenveizamel-plaatse: van Lahon, Anizy-le-Cba'.eau, Juasy, Cbauny, La Fère, Him, Bemide, Pontavert, Gnignieourt werden erg bestookt metbommen. Meermaals irot men doel, en branden werden gestielu te Laon, Ham, Guiseard en Ouigui-court,e,:g.l c:j.e legercébichïen 25 OOGal 15 u. Ten N. van de Somme vervolgea wij onzen aaaval. Onze troepen bezetten den weg van Albert naar Hapa me, alsook de nabijheid van de Lars. Wij eroverden l'ontalmaison en Var-brieo urt-F auco art. 'l'en !*> van Bapaume namea wij Sapaignies en Bibag-.ier. Het gctai gevangenea ge.naakt door ons Je e.i ie ie^-er beloopo sederc k!l Oogst meer dan 17.000. In 't begin van verlede i naebt weri een hevige tegenaanval der DuitscLers atgesiagen op ouze nie .we stellingen ten K. van Bailltnl. 23 u. De weerstand : er Lmitschers vermeerderde binst den d g, daar zij veel ver.terking bij lia.iden g-.kregen. Zij voer eu velc . t geaaan-valleu uit die allen werden aigeslagén met zeer er^t! verlieztn voor lien. O. ze tioepe.i geiukcen er nôeutans in te vor ler.n en natn' n vele geva"gen' n. 'l'en N. va i de tomme ver veriien de Au t a-1 ërs lie lioog e ten O. va-i jJray, terwijl op buane linkerka st Engsltche af ieelingen voor-uiigang deden naar Carnoy toe en Marmftz innama.i. L)e « Gallea » bezeiten't bosch van'Marmetz. In 't«enter overs bredeu wij ue weg van Aloert naar Bapaume tôt ten Z. van bap ume eu veroverden Marïmpaich, De L'-trs en Le Bar ,ua. Ken bevig gevecht had plaals ten N. van Bap^ ime tôt Favrtuil, ro d Morv en Croisel-les ; onza troepen gel ikten er toch in te vor-deren tea O. van Beliagniea en te Neuville-Vi a^?e. In 't vak van Givenchy sloegeu wij een tegenaanval at. Kalm overai eiders. VLIcGïïiEitST London, 24 Ocgs'. In den ^aub» v-m 22-23 Oogst bomb&rdeerden wi.l met 8 ton proj- ktielen ae vliegpleinen v, n b'olpersweiler. Verscheidene hang ars werda in brand gezien. Een onzer viiegera bestooiue de l'abritk van gasstoffen van Saaralbe met goed geluk Na den aanval zag men branden ea groo o ontp'offlu-g_n. IJzerwegen werden ook met goed gevolg gebombardeerd. Het vliegpiein van Buhi werd ook niet gespaard. De ijzerwegen van Trier en de statie we en ro Ima'ig gfetroffen, Geer enkel vlieger Dleef acbter. ! Londen, 25 Oogst. i Op 24 Oogsc vlogen onze vliegers op kieine ' boogte en rtgelden het Bi'î.illerii geschu'. T vijandelijke vliegtuigen wordtn ncerge-senoten, aisook vijf vastliggende ballons. Tien der onze bleven achter. / W.j W erpea 43 ton bommen op allerlei,'' w..arondcr do kruisingen der ijzerwegea vau , ' Vaienci nnes en Cambrai. Onze vliegers vaa 'aaïai ht, i kw.n: en allen te.ug. j bog wee vijSndet. j k > Uieg tuigsfflWî&^-Jieîsi^^ | den om 's nachts bombardementim uit te voe-reu werden ook neergehadd. Sslgiscii legerbsricht M Oogst. In den na'cht van 22-23 Oogst namen wij eenige gevangenen ten Z. van St-Joris, Een k'ein yevecht had piaats, vandaag, ia de voorposten bij Nieuwendamme. Ontmoeting van verkenners bij VVeldendreftj waaibij de vijand erge vérl.ezen onderging. Gcwoon artilleriegesaliut. Luitenant Ooppens schoot twee v stliirgehda ballons in brand (2ô en 27 overwinning). ^meriEsaissch Eericht 21 ure. Vijandelijke verk'ennerB warden teru gesla-gen m Elzas. biets le melden voor onze andere vakk' i. Itaiiasnsch le^er icbt Home, 25 Oogst. Gewoon artilleri .'gesobut. Binst de naeht Werden de vijandelijke vliig-plein n van Frioul en der vallei vau Laganna, m t 4 ton hommen bestookt. Branden werden wa ..-gen. men. \TijauUolijke vlieger.-, wierpen bommea op Fadua. Geringe salade eu geen slachtôl'fers. In Alb-inië we den vsla vijandelijka aanval- ' len op onze nieinve stellingen van Fierf afge-sbgan, die hun groote verliezen berokkenue. Andere vijandeli ke troepen ledea gr iote verli zen, hun toegebracht door onz5 tchter-W ch.en. la d-> be-gachtige streek ten b. van de Bu-valica m; kten W'j eenige gev-.ngenen. ûos}e!i|k legsrbericht j 25 Oogst. Artilleriegescbut op g-ansch het front, bijzon-1 deriijk op de Btruma en ten'W. van de Vardar, in Albanie sloe^en wij eenige verrassenda I aanvallen al. Fransche vliegers sclioten een vijandelijk i vli gtuig necler ten W. van Monastir, en En-j geisehe vliegeis bombardeerden devijandelijko , kantonnemeuten der Btrumastreek. -i,.— ■■ / - - ■■■■■— ■■■T-TT"'ri>if--i | — I : Ds E< g«îschcn samen 27.744 knjgsgevaugeseK London, 24 Oo^st. l)e bîrïchtgover van de agencie Reutas cp het Britsche frant seiat dat het 3a on , 4 Britscha legei sedert Woensdaf mor-; séu tôt glsttrcn avond meer dan 13.000 i krij ;s ;ovangenen nain. | tiJ kanons werden veroverd. Sadert 9 Oogst werden door de Br't« sjae troepen 598 officlerea en 27.146 I ondaroffic.erea en soidatea gevaiige» genomau. Eîîgelscbe ïroepen in 0»psunî'2 Parijs, 25 Oogst. Bij 't laatste nieuws verneemt men dat d& -Engelsche troepen Bapaume zijn ingetreden. . (Reutt r), E&> zeeaanvi îe|cn Duirkake Londen, ^.4 O ,st. in dan mjfseû vau 23 Oogst heboen Duitsehe motorbooton eene verkonniog gedsaa ia den ointrek vaa Duinkarâe. ZH weiden verjaagd door de Fransche en Êngelsche bc-wgklugschepsa en de kustbatterîjec. M -a de-ikt dat eea motorboot vcr^Ieid vvard. 1 Dj varbondenen onde»gii>gea auca Lchaue ri o c ii verilcs. JJiURbAHu J- Hummtn un PHIJS : IU CENTIEMEH DINSDAfî, 2? AUGUSTUS 191»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes