Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

478 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 10 Novembre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 29 fevrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/125q815971/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

UYLE RECHT OOOR VRU EN VRâ^iK «#■ .1 «*,«*. ftaoâ»»k4ïEa ISsinkepkeimB, V, OE pfta^*îW*> ,luUn * ' * 1 - a f 5g P. p,!(.oasnd 1.80 le. per> maaml 2.70 *r. par maand Vmr Franfcrliti a l £g ra& <£'& « - * ^ V &. 6 1£*"VE M" s & & e I i 4*ÛÛ î** p&r SHarsest©*1 5.G0 fr. psr frimester 8.00 f* « per tri m. BPSTEL'ï J. BMCKIUSfiT, P«sc Hérite!, 17, GALJMS. ^ YUUh «UU CN VULl\ fclN LAINU I 1 M®a «M •- . :,*u« Chantilly; 21 bis, rue St. Dénia, 0*< s en bl) al onx# * g ccrrggpcmdgateB. Ons toekama uw rijk ! Ons toekome uw rijk, zoo bidt leder vlaming op elken jnorgen als de haan zijne vlerken schudt, en elken avond herhaalt hij met zijne kinders rond den heerd : O mijn God ons toekome ons rijk, rijk waar v e zullen vr.ij zijn vsn heneleed en rouwe-traren, uw rijk der KerK opaarde, u rijk van genade in ons hert, uw rijk van vrede in or.s volk, uw rijk van rust in den Hemel, rust zonder roest, rust in geluk zonder païen.Ons toekome uw rijk van Engelen e n Heiligen .. maar och arme zai ik dsar wel cens geraken ? Is dat rijk niet voor Gods uitverkoren zielen ? Du zielen zag«*i we in Oî ze verbrande kerken, omstraaid met grosthôid, omkle d met zeg.praai in m an-tels van goud en purper, met g a zen : 9 krooren op Het noofd. O ja wel dat ijn uitgelezen zielen, buitonge^o. e zielen, en ik een getsoon ir»an, in geringe famihe lerend, zou daar èens er .ken ? Daarop ant«oordde onze priestersc-aar de f. oorden un de God b-. ■«. k n : k 1 eb dat rijk zien cp nstaa , er- oaarûitmen eene merigt@diono.it. ri man.i zou te!;en, uit fliehoeken der sarde, uit aie steden en dorpen. uit slle lamihë etr st.' se'). Uit ails natië i waren er die g aooîi i jren en glansden van eere,m srtv * s di voon-dsn eene ontelbare ku - dôor ; et L,atn Gods geïreven in wside an g lu z '-r matf.n. En allen te , a v, n zor u • olie borst : Eere aan het La m G ■ :a sonder» der Tereld v-egî ee.-t... I et <i o s de vrede. Om die tsal te verstaan, rbe«' t u t' huis, in der avond, or e-r c n s . hemel. Ach Hetnel,hoe ele. s iucr u rs. De geherden oone er o>ssi ol sj gende ster'ren die gefc ■ ? d s ta •<■ a t n plaats, op hu ne bo. van ijs -i -n bij duizenden. Doch nevéns die auizenden gijn er mtilioe* en, zijn < r ontsibâre stfîrren die in hunne boeken nttgeraamd, niet ge-kend zijn. En wel is dat hier zoo riet ? De Henigen ook blinkr.n als sl'envn, sprhvnd of stille sterren, in G^ds rsjv der hemel, n. Dui en-den staan in eere op de kerkelijke eereboe-ken en altaren, bij ram: en bij plaatse, nraar nevens die dui -sn en zijn er ontelba-rsn monder r.aam bij de stervelingen, onge-kend in d® kerke'eoeken, en d « toch se lt-teren van geluk en van grootheid or dsr de stralen der Gcsds/onne. En ^ij ook mogen vol bsîrouwen en gesteund op Chriîluî bloe^d voor allen vergoten, geleund oponze x erken van gelo f, onzeoogen daarnenen çhan ; W)j ook zullen daaikooien indien we v,il!en, wiilen is kunnen. Moest ik de boeken van geschiedenis opsns'aan, ik toonde u daar wer lieden, visschers van gewoen leven, die ?;u in den Hemel trooner, ik zou u med-rleiden met •en-an tentemakerdie met eigen handen zijn won, een man vankra^ke lijfskracbten op reize raar Ephesen, r aar Malta, naar Athenen, naar Roomen, a'tijd op wsg, op ^/eg naar dsn Hemel. 't Was Sir.t Pauius, leeraar der volkeren, ik toonde ,u t^ea jenge studenten ter Hoogeschool : Cos-ma en Damiaan, soldaten als S. Emile, ca-pûein als S. Maurits, heldenals S. Eustaas koningen als S. Lodewijk, herderinnen als Germaga enbedelaarals Benedict Labre... En meert ge dat de tijden veranderd zijn? O neen, en boven de graanschuren waar 01 ze vlamingen, met hunnen God ia hun hart, bez veken onder den oorlog, boven onze ziekenzalen «aar onze Belgen, leedwezig en berecht, hunne zi 1 aan den Heere gaven, bovon onze ioop rachten 2â e ;en Gods Engelen met open vl- rken op zoek naar onze jongens die ze naar Gods r jk opdrageri. Noo t plukteîi Gods Enge-îan rijkere". oogst dan in deze droeve oor-lo^sjaren, Duitschland martel ons op een ealvaren van bloed, m-jar 't gaf s an Belgie eene se :aar vsn heilige patroô'nen uit het blosd disr martelaren heerlaef:. ons Vader-land.Overal rijzen Gods sterren, uit iederen heerd stralen Gods heiligen, en daar is geen zu 1, geen woningsdeur waar geen | heilige wierd overgedragen. ledere familie i van Belgie heeft hare Heiligen, hare eigen patroonen die over haar waken. Herten omhoog, hebben wij stamgenoo-ten verloren,we hebbeR heiligen gevonden, de Hoop voor morgen. s En wij ook, we zi n uitverkoren om a's christenen te leven, om als heiligen te ster-vën. i Kijkje rond. 'toorlogsveld Het offlcieel berichtva^ 15 u. somt het aarital gevangenen en den buit. op, die f>e Franscben en Eneeischen sedert 1 Juli op het front van de Sorçime genomen hebben. 71 532 soldat n en 1 449 officieren ge-vaiigfn genomen enaàarfeij meer dan t5 ee honrlerd kai oï nen evenveel tran-chéemorti rs en bip a duizend mi'rs.il-lenzen ;utg ; a- >-n dit op een front d<tzoover.<- g; is ! D^ze opsomming g tiiigt ge. oeg, <r-i f-ze verbondenen uimn ten rriehthebben. M r !' b i n;;, i vsn 23 u. getuigt dat 0 te ï. n ; , t tp l niet opgeven.Nog ait ji.i p r i.ii ifgen sij tôt in het hart der vij ver - - - ! ilingen Nietskan h. -ai' a stuit^n en aile pogingen oui: ^ Tprden metuitnemendéuit-sl-ia u te; ri'to .5. Tti r s s bit in en de verovering van de vit n g - tel gen op eên front van A k : van af ht 1 b ?scîi van Ghaulnef tôt a-( rie su il- 1 ,j van Ablaincourt; Tua. î (io p n w . e.; al-us*'aan den vijand. ; 0 u t en 500 g. a ge] en komen het ; aanUi v rgroote . Mat oftegen in ordt de vijand alius l j'i'dwoi.t; u - ■ g ; aat'i«al troepen op ! ■ W-, • 1 ijk f 0.1 te'p'aatsen die anders t'^en Roemenie, Rfusland of in de Balkans zouden isucn n g> be?ig-i ^orden. * * ¥ Ook de Pioemenen beginnen weder : ; rie^raak te nernen over ,te laatste tege >lagen. In Dobroudja is het leger v n Maekensen volgens 't schijnt reeds 20 m, ge-veken. Gedurende den aftocht ' i ft de -i|and talrijke dorpen vernield, h ' eep b'vijst dat hij niet denkt daar in'l orte ierug te keeren. Oigetijf-ld hebben onze vrienden j daar aanzienlijke versterkingen ontvan-| qen en het plan van generaal Sakharolf \ een bf gin van uitvoering gekregen. ! De vr ugde is dns in Duitschland rcuar ; van i orten duur geweest. J. B. ! OP ZEC 15^® ps*betib«ïc&t 4LSO s-«sïwi- g:crs ««« b»os"îl lus «â©«a . ©r«l Marseille 7 Nov. — De paketboot « Arâbia» met 450 reizigers aan boord, wsrd dsar een duitsehen .«ndeizseër ia den grond gebûo. d. Al de reizigers wérden gered, Met Frsits«h sioomsoleip « Me-gedor > is» «S«e» girorid -..©a'd Marseille 7 Nov. — H,t stoomschip « Msjpi-dor » I5OO ton, werd door een ooderzeeër ont-\ moet en daar het geene si elbeid genoeg bezat om le ontsnappeu, moest het stilhouden. D-duitschers uamen al de le^sisfemiddelen mede. Na dst de 26 ledee der bi maening hadden plants ger.omen in eene b^o5, w«rd het sebip in den grond geboord. De bemaening werd gered. lEe® «iKïiiscîî.® séeanafif feomt «an te Viissi»î|Sî« a Vlissinghen 7 No?. — De dui^sche steamer «Otto», die sedert het begio Ta* den oorloR te Antwerpai? geankerd lag, is teVkssioghen aan-gekomen n:et hot i" zicht tijne reis *oort te zetten n ar R it er .'am. Soldaten werden aan boord van den stesmer gepk^itst, die waarschijnltjk geinterneerd j:al worden. Twfe ds'e#«?»o«|g8s<» isB,d«B^j|ro»di î%'4?fo©ar«S Locden 7 Nov., offi. — Een nisuw rapport, vaa den i^mmaudant Vin dfiu ondejze ë- die een duitschscfc'p getroffati had, verkiaait ihstns twee dreadnoughts, model «Kaiser», in den groa-d geboor i te hebben. -^xKttSgSmaB»»^" I Fra^krljl worden alli magazijium gesiofeu van tf 6 u. 's avands Pariis 7 Nov. — De regeering heeft beslotea dat in gat sth Fiankrijk, v&n af 15 Novr, aile naigaiijnen meeten geslot^fi worden om 6 u. 's a fonds en dit met het doel den eleetrUk en dé faz Toor de oorlogsfabrieken te veizekeren. Uiîzondering w ordt gema.-kt vorr de spijs-huizen en de apothekerijen. InGriekenland ]?Kieu f/î-' <oet«re-dla«-^ I»«| VeniïaKeli®t«t n Athenen, 7 Nov.' — Colonel C^loinenopoulos, roram?nda t van het 43 Unie te Volols mett^lrij e officieren en onderofficieren en bijna al de soldat-n over egaan tôt aet nationaal le.er. Da Colonel is te Salomka aangekomen, de anderen volçe.n. Esn généras 1 aan -ie nnn vroeç ia welk.en sec-tor de Gr.ek n zouien t epl afst worden aotwoordde dat peneraal Sarrail 'ulks ia o^er en omst mei den Griekschen opperstaf zou bepalen. Deze tro?pen zullen da fort»-.n hero?-eren door esna oagehoorde politiek aan den vijand o^erge-leverd.• UIT ITALIE •^c çi|* -- -%© d« ksai'i «««ar lésai va» zijn« p'uimen Rome 7 Nov. — Op 5 Nov. 's morgecs ver-schener. drie -jjandi» 3 terp^doweerdera voor Sint E:pifiio-al-Mî)rc en bombardeerden dit gedeelte van de kust, dat van geen militair be-laag is. Eenonzsr gewapeade treinen kwani onmid-, del.'jt ter plaats en rerp ichtte dcor srijne artillerie, den vijànd foi den aftoclit. Twee v«n de dris tôrpedoweerders werden ge-trofl'en en rnen zstg een der oorlogschepen, on-derstennd door de andere, terugtrekken. Geen enkel scb.oî ^an den tsgenstrcvtr hetft eea doel getreffen. lèaliawieES is.emeaa fosaii ©p d« g Carso Rome 8 Nov. — Wij ontruimden de stelling t observatoire s die volkoaaen vernietigd -^as met het doel de verdedi- ! gers aan nuttelooze verliezsn te ontlrek- 1 ken. Vijandige artilleriebedrijvigbeid op den Carso Wij mieken 110g altijd buit op den Garso, onder a dere eene bergbaUerij bestaande uit kanonnen van 37 mm. De Herkigzitii in Amerlka Pe fit ïeitîiK»^ W! sa«g siiti zeker New-York 8 Nov. — De laatste uiislsgen in deverschiliende kiesbureele - miken de kiezirg van een Voorzitter otizeker. llet schijot nochta• s dit ds dsmokraten de moerderheid hebben, en de partijaangfrs vin M Wilson aat zien hem als herkozan. RU S SIS GH FRONT ' .X 1 1 0«*« ^riei»d«» msfeeavoftpnii- ] fl&ËFfjj it-.aa Z, &<d 'î/'asra Pitrograd 8 N>v — Wij sîoïgen aanvallen af in.de streek ■ aa Sito -fitc iiet. Ten Z yin Dorna V tra mieken wij ordarirg en bpreiïfen dg vallsi en de ri-ier an Cos-teitzo.Ib Trarsylvsnie duren de vljindice .an-allen voort, in de richiieg vaa Prsdeal. Teu O. van de rifier Jiul nam de vijand het offjn;i- f. aafikoiiidigingen aart I fraeii »«9r 3 regels Geboorte- huwelii -eE ovprlljdensaanuondiçingen. Adverigeft in ons b!ad, aw blad, vlaamscha uitwijkelsngeB en soldaten. De esrli| il Keunaiie Met lipr fan lackensaii moaf wijkeit in û@broudjâ |ï>a vijasâ stesbtt is seï jss afloeki clorpm lie i»s'î«sad Bucarest 6 Nov. — Onze voorposten hebbes den vijand Verplicht is wij k en in Dobroudja. | Gedursade zijn aftecht heeft de vijand ds I do pan Daeni, Geriise, R@ .œaa en Haidoa in | brand gestoken. 1S Ud dit bericht mogen wij dus opmaken, dat de vijand * et enkel tega»fehoudenis, maar j dat het geseinde cff;3f?i;>f van Safcharoff be-| gonnen is. I Dit nieuws worat daor hst laatste-ofieieel \ bsricht be-'estsfli aaagezisn het meidt, dat het Roemeensch vooruitgapg maakt op hét front. » ^ ^ «» ^ O» ♦♦ »» <**> <, IOffissiesle mededeeiing^it - Le Havre, 8 Nov. — Nki.s hijzoniers aan testippen op het Belgiseh front, '■ tenzij lamelijk hevig bommengevecht in de strenk van Boesmghe. ; | S Me?. 15 u. Kilme nacht ten Z. van de Somme. De vijand heeft zich'vergemfigd met onze stçllingen te bombardeeren in , f den sactor van de suikerij van Ablain&ourt. Ç 8 SÔV., 18 m. Ten V. van de Somme wrspreidde onze artillerie vijmdige groepen. ^ . Ten Z. van de Somme bombardeerde de vijand hevig d°, vijandige stellin-I gendie và] gis ter en veroverden. Onze batterijeù beanhvoorddenden vrjŒnd en .. f narhen troepen onder srhot, ten 0. en ten N.-O van Chaulnes Gisteren namen w>j in 't geheel 659 gevangenen waaronder 12 officieren. ,. Op den linker oever van d'iM ans artilleriestnjd in de streken van Dam- .. ! loup-Domumont. Londen 8 Nov. liu. — De vijand heeft getraoht onze bopgraven aan te ! I va lien, ten W. van Beaumonf-Bamel. « 1 Londen, 8 Nov. 20 u. 30 •— De vijandige artillerie toonde vandaag ze- | | kere bednjvigheid tenZ. van dsn Ancre op gansch het front. i l Verders nkts aan te stippen. t • ^ Otr te» il ft» •» 010 ij» #1 »o ♦» »» frt ee t» tt t tî -«o--Si»* a*-**»'—' SI» Bot 111 ssnea *00 rail-* i o. ;.iàsrou«3ija Bucarest 8 Nov. — In de vallei van Prahova àloeg^n wij «en aanval af. Op het Zui lelij • front langs den Donau gewaer en kanonvuur. In Dobroudja mieken wij vooruitgang in de richting van het Zuiden. Vijandige "vatervliegtuigen vislan Sul-ma aan. Wij schoten een vliegtuig neder en nameia de reizigers gevangen. ïa de Balkans annvcllea mi«-InEsbenIn de bocht van den Cerna hebben de Balgaren drie malen de Ssrvische stel-lingen aangevallen. Zij werden op gansch het front door het artillerievuur en mit-trailleuzsn afgeslagen en lieten talrijke dooden op het terrein. - Rond den oorloq E&a i» wrdwea»» à4# éuàiasCsB isger Amsterdam 5 Nov. — De « Lokal Anzeiger » ge-ift eea ar ik«l geteekend dcor generaal Frayt. g Lotinghoven, waarin deze bestatigt, dat <ie geest irift bij de duitsche troepen ver-dwenen is, dat zij enkel nog ten stnjde trekkeo uit plichtbessf, maar riet meer zooals te Ype-rec, onder lut zingen van liederen. 'W-ui xal iil©a wis'ed«& meefere»|e* Baron von Zedlitz schiijft in de « Post» vin Ber:ijn, dat de dui-schers de dictature van Hindénburg will^n aanveerden, maar geen andere. De woede van de volksmenigte, zegt bij, zal zich als een storm ontketenen wanneer de vrede aargebreken is. Dé « Beiliner Tageblatt *> bestatigt dat de tosstand ernstig is, S»e t erfehaaîas^n »»ïs Mmjip veï«i cà Ê6 b 4* I * a hanns voortbren§st Baie, 6 Nov. — Een opsteller van den « Zurcher Post », de Zwitsersche luitenant Wittlinger heeft de werkhuiten van Krup? bgeocht ea geeft de vol-gende bij onderhedea : Thans zijn daar 20.000 werkkeden m9er dan ia tijd van vrede, t.t.z. 100.000 msnnsn. Ds «tad Bs-gen telt ihans 850 000 inweners. De werkhuizen bestaan utt 6» vaarname fabrie-feen.Da obusfabriek levert een millUen an half «bus-set! per maand. Deza opbrengst, zegde rnen, zal nog verdubbeld worden. De laatste uttvinding is deie van eon zeekanoriS van 38 mm. dat 40 km. ver zou dragen. S uiiscliie verli<eze» op de Somme Volgens de getuigenis van gevangen genomen duitschers, zijn de vijandige verliezea buitea-gewoon gr®ot geweest gedurende ds laatste | dagen. i Verscheidene mannen hebben verklasrd, dat l de verliezea van de 90 reserve op 34 Oct., ge-j durende d« afwissfling, zeer groot waren. Al : de minnen die sedert 18 Oct. in dienst waren, worden aanzien als gedood of gevangea. ! Die verliezen worden niet alleen toegesohre-; ven asn 't juisî geschut der fransche artillerie, m?ar ock aan de slechte regeling van hun eigen geschut. De 8 compagnie camentlijk, zou door zijne eigene artillerie groote verliezen ondergaan hebben. !>« va» Folea Zurich 6 Nov. — Men seint uit Weenen, aan den « Reicbspost» van Weenen, dat de troon-kwes'ie vaa Poiei; rog niet opgelost is. •SO© £<?s*5ier»eerde Eagela«hen Ba*p % « v®r|g«bra«S»i De iHaag 7 No'. — Volgens de «Nieuwe C>u\rat t» zuliea j©o E igelschen, tôt nu toe in Duitschland geinterneerd, in 't orte te Vlis- • singhe aankomen. L_ ! Nummor 567 muséum nr Prijs : C&îitunwn Yrijdag" 10 uvembet* 1910#

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes