Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

647 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 13 Octobre. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2r3nv99v9j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 543 Prijs : S Oentiemen Vriidaer 13 October 1916 ONS VADERLAND Drukker-Uit«e«er A. TIEHiPtlRE-mUYLE i*uinker*«î«**, DE PAUME <8e3Wi*> WwiffliP Fp«aikpijk « 17. <**»» «S* tfio, CA(.M3> CPSTEL -. J. BAECKELANBT, rue Hlortet, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND IABONNEMENTEN i BeSgie Frankrijk Engeland en Hollartd 1.50 fri per maand 1.80 11». per maand 2 70 fr. per maand 4.00 fr per trimcateP S.00 fr. per trimester 8.00 fr. per trim. Mes «chrijft ln: 73, rue Chantilly; 21 bis, rue St. Denis, Calais en bij al onze Volksvertegen woordi ger Frans Van Cauwelaert onder onze jongens! Drie dagen is hij hier geweest, heeft hij gewandeld en gesproken met ons. De man met rijzige gestalte, zwarten fcsard, vu; ige oogen drif ig gebaar en geest-driftig, ^elsprekend, overtui^end woord, de Vlaâmsehen voorman, wiens becheflis ens nog zoo versch voor de oogen staat van op orze laaiende vlammende studenten dasen, van op onze groote volksmetingen. Wie herinnert zich niet meer den Vlaam-sehen Hoogeschooldag met Frans Van Cauwelaert en het dondererd applaus der duizendtallige meni^te. Nu was hij gekomen, van Holland, nee-drig ea gemoedelijkes zijn gewende doch herstellende broeder te bezoeken, Gust, den mosdigen vrijwiliger, den gevierden officier, echt beeli van den Vlaamschen student. Gustîegde ors dat «Frans komt!» En pa al wat er den laatsten tijd gebeurdé is het te begrijpen dat wij Frans wilden zien es spreken. De verre afstand, en moeielijke brief wsseling ma^kte dat zoo r.oodig, en gewenscht voor ons allen. Wat gelukkig weerzien, wat vrijmosdig gesprek in aile vlaamsche oprechtheid over al de zaken die ons nsuw aan 't harte liggen. Nevel en onzeker oid 't viel al weg, ws verstonden elkander, we gevoelden meer dan ooit, en v,at hij zegde opende nicuwe geiichteinders, en bracht 1 onp en vreugde in o-za ha ton. Weer staat de rijzsrde zonne aan ons Oosterkimme ! Hij heeft ons gesproken en wat hij ons vertelde is waarlijk verheugend. En ais hij sprak o er de teekomst was kij n et zwart-galli? gehjk een interviewer het wel meen-de. O neen hij is geen pessimist 1 Moeiiijke verkeermiddelen en briefwis-seling, onmo_eli ke beîrekkingen met het beiette lan % hebben vcrsïandhouding en onderhandeli' gen onmo :e ijk gt maakt, en verdeehieid is er gekomen in het Vlaamsche karnp, op bpeede schaal, doc.iriut diep. Een s&m = mwerking zal tr A n, eens dat de oorlogsnevelen zullen opgetroisken zijn, en dat wij a'ien met klare gedaehten tegen-over de blara we kelikheid "cuilen staan. In onze jongens heeft hij een groot be-trcuwen.En hij die ons vjoeger gezien bad in onze ellende, na den Yzersiag en den droeven wiiter die er op volgde, stoidnu in bewon-dering voor onze jongens, blozer.d van ge-zondheid, vol kloeke mannerikracht en be-slistheid, uirgeru;.ta:s r,iet een leger, orde-lijk en vol tuebt, wel voorzien van geiui^, talrijkais de mieren. E-i hij droomde reeds hij de groote ziener, van dat oprukkende leger door het bevrijde vaderland, van de eindzegepraal en de blijde vrede ?e gare, van vreugde en hoogtij in ons land met vrienden en magenen met al ons Vlasmsche werkers samen. Danaullenwij vieren de vrijmaking en alge eele onafhangeli kheid van Belgie en de herboorte -an Vlaanderen dank jjij het v.erk en het gedrag van on.ie jsngens van den Yzer. Wat hij ook nog vertelde, wat wij niet wisten, en wat ons Vlammgen nochtans deugd deed en verheugde, wat hij met eigen oogen gezien had en onder onden, wat hij met bewijzen en cijfers staafde, dat mas de groote, de buitengewone liefda-digaeid van het Hollandsche volk, maar vooral van de Hollandsche regeenng en lof voor onze vluchtelingen, van de Hollandsche regeering en hof voor ons Hofen onze regeering, en wederkeerig. Dat deed ors deugd, ra al de verdacht-makingen, haat en nijd tegen onze Noor-derbroeders, na al het schermèn met mis-bruiken en afpersingen, die er geweest waren, ak overal, zelfs op plaatsen waai het minder begrijpbaar voorkwam. Docb dat waren alleenstaande en persoonlijke veor^ai^sn. Wat wij vooral moeten nazien is de liefdedaad gcpleegd door de Hollandsche regeering welke''verre overtrefl de gedaehten die wij er ons van maakten. N et de persoonlijke daad ol gezindheid van een of ander inwoner of ambtenaar van den Ho landschen staat. Betrou^ven brengen, vreê en vreugd, en liefde voor Noord-Nederland, dat deed hij de groote man van Vlaanderen. Met vreugd begroeten wij zijn komste, met warm'e drukten wij hem 't afscheid en met de hoop elkander wel^ra weer te zien in een bevrijd herboren en eendrachtig Vlaanderenland. H. GRAVEZ. De Engelsche vliegers aan het wer^ M «» iwee met troep*n «erËÎeidi werdecs nabij Lib«rcourt Londen 8 Oct. — Uit de « Matin » Zieijier hoe de correspondent van dit dag-bîad de aan val der Eagelache vliegers verhaali t^gen Liberbourt op 18 km. ten Z. Tan Rijsei op den spooiWeglijn R.jsel-Douwaai. iDit dorf is een zeer beiangvijs puât, waat daarkiuiset: îish Tele wegen, zoodat er diiiwijls grootï troepeubawegicgen plaats grijpea. Op vijf toi 8 km. van dit dorp zijn ook diie vlie,gp!einea te Prcrij, Pua emfic, Tcurmig nies. Het was 13 u. De Duitsche viiegeciers waren op dit ocger.blik ongetwijfeld op bel puât te n3idd8gn.ia!eîî, totn ploîselirgi uit de woiken tairijke bemmen op d( drie v'ie^plaiaen te recht kwamea ea de b rgplaatssn vsrpletterden. Ojœiddelijk ta de eerste bomm n voigden a .dere bommen die geene schade aaïjbif e ten, maar een dik-k^nirook verspreidden en eete proote verwar-rmg oader den vijand teweeg b achîen *^7" De yliegpleinen schenen een echten Tiiur-poel. Van tijd tôt U;d regende iet ontp'of~ a e bommen, die getuigdm dat de Euteschec nog dsar Wa en en aa ï de D it-che vdeg rs de goesting benamen lucht te kiezen. Te P.o ia werd een ba> gaar vernie d en te Pbaleirpta boTst^een brai d les, die z ch aan het dorp m 'dedeelde. O a 3 u. 30 kwam eea treia ia aantooht aan de vertakki g Li^ercourt en naar Ostuccu t reed. 't Is hetgeen o; ae vliegers afwach t;n. Twee eskaders daaldea naar beneden boven d -n trein tôt op 24O m Al dalen ont^aarden zij een anderen triun die de vertakkiag van Lens olgde, in de rich-tiog van O tricourt. Aaastonds trokken twee at-dere ts<asdtrs op dit doel Detw e tr<iiaen waren met troppea opge-propt die een sleeht oogecb'ik beleefdan. Het tnsebien wtrd getroffjn en buit;n di rails ge worpea. Een i®t twee der eerste wagons rolg den het. [>3 troepen verlieten aanstocd< da wagons en eens tooneel van »• besohrijf^lijke wanorde en schrik "olgde. De man en k^open en wrongen 2ich vin onder puinen, om eene schuilplaa's te ^aan zoeken in het OTilij gende bo'cb. Da »liegtuigen daalden t og en xuur-det: mat de mitrailieuzen op de vluchtelingen. De Duitscheis vluchtten in benden, zoodat het onmogslijk was hen te missen, z«gden de vliegers. Velen werden geiood of gekwetst. De verliezen meeten greot geweest ;iji. De puinen *an deu trein noodzaakten een anderen trein lot stilhouden. Het spel bego opnicu'v. Z.-s bonmien werien geworpen en de trein was tan het spoor. Evenals de eerste vliie'atclingea liepen de Duilscht»s taar het boscb, terwi)l de mi>rai!leuzen der vliegers oader de leve- den cibels m kten. Ttr zelfdcr tijd vielen andere vliegers de etatie tan Libercourt aan en wierper; 50 bommen op de staire, de om inge^de gebouwen en wago s. . Gedurende dit tooneel hielden de stri^'dvlieg-tuigen de wacht, maar geen e^kel vijand ver fttheen. Zulke raids zij > "dot loaatiger da i die dei Zeppelins. aeessdt ©ss© IblaiS stasi wriwKB!!*» «« iK«mni»«iwsse Italiaansche overwinninger op verscheidene punten Onze vnienden nemen 6425 gevangenen waaronden 200 officieren iRome 11 Oct. — Wij namen eene gan-sche lija loopgr.îven in de streek van Cosmagnon en op de hellingan van den Boite. 530 gevangenen bleven in onze handen. In de vallei van Travignolo sloegen wij een aanval af. Wij doorboorden gedeeltelijk de vijan-dige stellingen tusschen Seber #n Ver-I toiba en namen 871 geyangenen. Op den Carso veroverden wij gansefc de stellingslijn tusschen Vippaco en der heuvel 207 en de hoogten die den heuve omringen.Wij namen 5034 gevangenen In 't «jeheel namen wijdus 6 425 gevangenen *aaronder 199 olficieren. In Albanie hebben wij Premeti en Ve iussy bezet. Aankomstvan M. Veni-zeliis te Sahnika ; Hij wordt in triomf gedragen Hij NOFdtofttvaRKea duor K«ner«al Sarrsfl Siloriika 10 Oct. — M. Venizelos ls te mil-den de toejuichingen te Satomka aangekomen, Hij werd outva^gen door da overhedeD,hel j verdedigingssemiteit, de Grieksche, joodsche ! en Turksche gecstelijkheid. Geaeraal Sarrail was b;j deaankomst tegen-wjordig on M. Ver izelos te verwelkomen. Di menigte verbrakden ordediensten droeg M. Venizeljs triomfantelijk langs de kaaien, i Uit dî vensters werden bloemen ge^orpen, cp : dî schepen gi g^n d^ sirînec aan't fluiten, en ] boven den sîoet voerde een Frar.sch rlieg uig praeh ige luasuoeren uit. M. VeniZ'.los zal de en naosiddag eene groote rede ui*spreker. ; m de b et»- gïsg hij le t «den i S^lon.ka iO Oc;, — Als a twoo d aan de af i gfcvaardigien van het verde iigiugscomiteit i autwjordde M- Ver izilos, dat h j m;t vreugde 1 het bes uui in hsnden cam en noopte dat de beweging zi»h aan gansch het land zou mede d3elen. i Op de kreten van de merigte verscheen hij op een balkon, sprak over de nationale ver-; deding, legde het doel uit van den ©pstand er. £ de roodzakelijk hem door aile middelen te : ondersteunen. | Zeer laat in dea nacht was de stad in feest i In de Balkans i — j lCeaa@ MIalgaarsehe verrassinjg op 4«n Ûo»*u j Sa'onfaa iO Ocf. — Da Euhsche oppersiaf ? seint dat de Bulgaarsobe en Duitseîje troepen * een Roemee iscb elland bezat hebben, op den Djnau ten N. W. van Sistova. De Roemunen seinen een hevigea attillerie-striid in de streek van Zimmitzcea dat voor Sistova ligt. Île finl^aren bîedeit weder* s^jHMsd «a® de Ser#îe$s Sa'onika 11 Oct. — Offlcieel. Oo den rechtervleugel overschreden de Eng'dschen den ijzerweg en bezetten Pi os mik. In het center veroveren wij de eerste vijandige lijnen ten W. van Guevgheli Tusschen 1 en 10 (Tbt. name j wij 2 616 | gevangenen. ^ ^ 4»4» H H »♦ M »» ♦» H 4» | Officielle mededeelingen j Siel|çï»cî3i ien;«rb«>rietst ? Le Havre, i l Oct. — Niets aan te stippen, tenzij een kort gevecht qedu- ] ! rende hetwelk de Belgische artillerie, de vijandige stellingen ten O. van Boe- ! I singhe onder vuur nam. I Pari|«!, 11 Oet. 15 n. I f Ten Z. van de Somme versterkten wij onze stellingen en mieken nog voor- ; Iuitgang op verscheidene punten. î Het aantalgevangenen is gestegen tôt 1377, waaronder 26 officieren. i Op de Maas kleine aanvallenin den sector van Fleury. j ln de Vogezen, na eene machtige artillerievoorbereiding vielen de Duit- ; sêhers Schoscholz aan, bereikten onze loopgrachîed, maar werdm met i $ groote verliezenteruggeslagen. * j i Ir* * ri j», 11 €?>ei , a. j Op de Somme wederzijdsch bombardement op het front Morval-Chaulnes. t i Twee vijandige aanvallen op het bosch van Chemines werden na een ge- i !vecht lijf om lijf afgevallen. i Aanvallen mH granaten werden ook afgeslagen aan den zoom van het | t bosch St. Pierre- Waast. i I Gedurende de krijgsbewerkengen van gisteren, namen wij in 't geheel t i 1702 gevangmcn, waaronder 2 commandanten en 26 officieren. i J &Ct;>|g.e!*«*h î Î Londen, 11 Oct. 11 u. 40 — De vijandige artillerie was op het grootste * gedeelte van hst front wat bedrijviger. J k Een aanval op onze loopgrachten van Hulluch werd afgeslagen. I * Londen, 11 Oct. 21 u. 55 — Wij sloegen een aanval af ten noorden van t t Courcektte. Twee andere werden afgeslagen nabij JVeuville-St-Vaast en in | | de richting van de Hohenzollernschavs. i | Onze vliegers vernieldeh standplaatsen voor batterijen, b&schadigden veel t i andere, drongen zeer verre boven de Duitsche lijnen en bombardeerden sta- i i tiéii, treinen en kantonnemmten. i I Zi] hetalden een vijandig vliegtuig noder en beschadigden twee andere. è t Vier der on zen kwamenniet terug. i ©e Servier* op weg aa&r Salonika 11 Oct. — Op het front vaa Monastir zetten wij den aanval voort en breiden onze overwinning uit op den Cerna waar wij 40 gevangenen namen. IleËnjieîscibaiEbedreigeB Serè» Ath^nen 11 Oct. — De Engelschen zijn over den Stryuongetrokken en bedreigen Sérès. Londen 11 Oct.— Een Engelsch leger-bericht seiot dat de Engelsche troep n Kalendra en Hamoedos bezet hebben. De Bulgaren trekken zich achteruit in de bergen ten N. W. van Sëtès. Het bericht zegt ook datde Bulgaren den ijzerweg Demir-Hissar Séres verlaten hebben. Ibanntert u ep < ONS VADERLAND > feeriitgerichf en uifg«breid. Desorlog in Roumanie v?rbo»deiiet biedess wedersiand Bukarest 11 Oct. — Te Tarlang-Mo-cien ten W. van Jiul sloegen w j een aan-aanval af en bezetteden eene stelling ten N. van Predeal. Wij mieken vooruitgang op de boogten ten O. van Jiul. Wij bombardeerden Vidin en veroor-zaakten er branden. De ooriog in Azia. i£e vijaad a^hteraitgedreven Caucasie Petrograd, 11 Oct. — In de richting van de kust drevea wij de Tutken van de bergtoppen nabii So^a en Tchinardi. Wij bezetteden den rech er oever van de rivier Kirchout Derissi tôt aan de monding. UIT KALES €îe*«SIi|g samwiïftiîi|s» Maand»g laatst had in ons lokaal, rue de Vie, 15, een gezellig saûaenzijn plaats dat wat meer als gewoon mag aanzien %orden. Inderdaad dichters, zangers en rede-naars waren als in akkoord bijeenge-komen. De heer Vermeulen opende de vergadering met een prachtig pianostuk. Vervolgens sprak de l-eer Sinnaeve eene prachtige rede uit « Waarom zou men toch niet zir gen. Vogelen ?ingen wel, zegt hij, en planten zingen. Waarom zouden wij Vlamingen niet zingen». Terzelfder tijde drukt hij er op dat de keus der zan-gen allerb'langrijfest is. Zijn rede werd lang en luidruchtig toegejuicht. Vervolgens deklameerde de Heer Buy-ter een prachtig dichtstuk. D - Ht?er Hodister, die «OnsVaderland» prachtige dicht- en prozastukken toezond deklameerde uit zijn repertorium « Kul-taur».|Onnoodig te zegg' n dat debekende dichter ongehoorden bijval genoot. Wij hoorden nog Noordzee Doodzee door M Hoffman. Intusschen liet de iHeer De Meurissy een prachtig lied je hooren van 23oofn-pleten en om te eindigen droeg de Haer Coucke voor « hoe een muaiek in nesten vait». De opgekomen leden waren allen even wtlge/ind toen eij de vergadering verlieten. Voor da iSoliaten op Verlof * Nieta o^ertreft Lourdes en <*e Pyresë n. Met etn ondernoud ngibawija bekomt man vais de > Cocr.m îtdant, nooddoande van den K jljoel, ko teîooze reis. Het onderhoudte Lou d s s «sa af *2.50 fr. riaa«s, in afwach-tiBg dat aet kostelocs çescû'isda. Voor oxj-d»ri:o idiiigsb w<js en inlichtingenseartf sen naar Ee w tieer G. Van Hoeoaocere, A*« monier Btlga Hôtel de l'Eu»ope Avenue P^yramale, Lourders) Elk zegge htt voort. C. VAN HOENAuKERE.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes