Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

484 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 16 Janvrier. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j09w08x72s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

vierde jaargang I IMI lllITTTt—r~TT M 'ï '"î • Nummer 966 Prijs : S ce&tiemen Woensdag 16 januari 1918 ONS VADERLAND Admlnl»erst!«i A. TEselFERE Druklt«r-Ultg®v»r, 17, rsî d» VIo, ©AkAïï» Belgisch dagbîad verschijnende op al de dagen der week R®dSCiï®;i é. B£ECKELAMS1 17, ru* CALAIS ABOreNEMErS'ï'ElSÏ Per m«»2«cl Beïgpîe S."S Fr&fskrijk S5.S5 Bngrcïnssel-SïollsBiî tS.SO Per irtBidtar « £ .OO » O.&O » ; OiOO Jiaen pchsr'tjve s «k On» Va.îS«y-lsR.t5«i f* -Sf, rae eïe "VEe, CsaSseS» —-—y : Eetîfif door» vrij en vrasik y&ëf. Qml èfc vc4ti mi Imâ bœw*ct1«svukk«n. niiuws tk iikîik XUI moktbt I1IM KUK CHANTILLY »» diUll ^©a'KE-^gSiiSrTgPIil^EK^i VOO.U SOLDATES s>ar •®v«*5»!k a T ©îïr» bic.z«! ««ohnemi»™ dien*n bit mikovsn» ' * * 5U -1 » trICENa AANQCVflAAOD KN DAOXLUM r^TXIKKSltt *i«W AAN KETZSL.PDK ASRB3 aEZONOKK TK WOHDICK ZIELESPIJS Een ontwikkelde volksjongen van het Yzerfront zendt mij voîgenden brief. Ik laat natunrlijk het allerpersoonlijkste er uit en laat dezen brief —met mijn antwoord er op— overdrukken, omdat ik heel goed weet dat de gemoedstoe-stand van dien jongen de gemoed3toc-stand is van velen. Dit is het merg van zijn brief : «vaster dan ooit sta ik in mija eenvoudig geloof, het geloof van mijn goede moeder. Ik lees dag op dag een hoofdstuk uit het Evangelie en de Navolging Christi, ik nader dikwijls tôt de Sakramenten, en dewijl ik aïs ideaal heb goed te doen aan de makkers, zoo heb ik noch tijd noch lust om kwaad ta doen. Rlaar, die bonté legermengeling en dit oorlogs-leven brengen allerlei moeilijkheden mede, die ik vroeger niet eenmaal ver-moedde. 't Wordt soms zoo duister rondom mij en 't spijt me niet meer kennis te hebben van dat geioof, waar-van ik de waarheid en de waarde meer dan ooit zag, voelde en tastte binst dezen oorlog. Kunt gij mij niet enkele boeken aanduidon, waarin ik spijs kan vinden voor mijne zie!, en spijs om mee te deelen aan de makkers ? 1k leef tus-schen intelleetueeîen — en zulîien die denken dat zij het zijn— die niet ge-looven of ten minste zeggen dat zij niet gelooven, ze komen vooruit met allerlei theorieën, lijk matérialisme, positivisme, darwinisme, enz., al dingen waar-van ik weinig snap. En zij stellen hunne levensopvatting tegenover de mijne, die zij als hovennatuarlijk, dus onweten-sehappelijk, zeggen zij, van de hand wijzen. Tusschen die mannen zijn er vee! grootsprekers,die wel grootewoor--den kennen. maar weinig zaken, maar âk denk dat er ook rechtzinnigen zijn, en ik ken er voorwie ik persoonlijk veel eerbied heb, want nooit zullen zij spot-4en met mijn geloof. Dan gaao er hier aile soortvan spreuken rond overhuwe-lijk, zuîvcrheid, vrije liefde en andere meer. Over de gegrondheid van onze katholieke zedelcer zou ik wel wat meer gedachten wilïen hebben. Een ander vraagpunt, dat veel besproken wordt, is het bestaan vao een algoedc God.Yeïèn kunnen al dat oorlogswee nietve>kla-ren, noch dien doodendans van duizen-den, en ze twijfeîsn over het bestaan van een eeuvvig leven. Ik zou ook willen klaarder zien in da katholieke leering «angaande oorlog en vrede, en vader-landsliefde. Als wij de bladen lezen daarover lijkt het al tegenspraak en ver-wenschingvan elkander, uitnaam vas dezelfde beginselen. Nog iets, hoekomt het dat onze bestejsngens eerstsneuve-len,dat de onschuldtgen 't meest lijden? Duid mij eenige boeken aan die mij licht brengen in die duisterisis. » Zoo.luidt deze brief, Ik moet erken-nen dat die brief mij fel getroffen heefi omdat hij zoo duidelijk een uit de wer-kelijkheid gcgrepen samenvatting geeft van het godsdienstig gevaar van onzen tijd en omdat wij het zoo bitter-diep voelen, wat een ramp deze oorlog zou zijtk voor ons volk, moest, benevens zoo veel andere dingen de schat van het geloof ontstolen worden aa» zoOjveel onzer schoone jongens wier halden-deugdzoo schittert. Ik denk, ten andere, dat raen Linst dezen oorlog, geen voldoende aandacht is gaan wijden aan dat beangstigende feit, evenmin als aan hetwerk derzede-lijkheid, krafcht en toekomst van een volk. En het is nutteloos menschen te bespreken en te vermanen, als raen niet eerst en vooral opzoekt weîke de ge-dachten en de gevosîens dier menschen ten opzichte van zekere zaken zijn. Het is waar de geloofsverdediging, als vretenschappelijk stelsetj is een on-wrikbaar, samengekneed geraamte, on-veranderlijk, maar de geloofsverdedi ging, als methoJe, verandert naarmate de zieltoestand der menschen verandert, naarmate nieuwe opwerpingen, of ou de opwerpingen in vernieuwden vorm, worden gemaakt. Derhalve, geef ik hier verschillende boeken in devvelke de lezer eeu klaar antwoord kan vinden op de moeilijkheden van dezen tijd. Ik ben zeker dat de jongens die boeken kunnen bestellen bij de verschillende inrichtingen die aan het leger lezing verschaffen. In elk geval, kuanen zij zich wenden tôt hun aalmoezeniers, of de meer ontwikkelde soldaten die zich zoo onverdroten en wijselijk om het geestelijk-zedelijk heil hunner oadergeschikten bekommeren. 1. Eene verdediging en opluistering derkatholieke levensopvatting tegenover de versohillende heidensche of natuur-zedelijke levensopvatting is het boek « De weg naar het Licht » door den Dcenschen bekeerling Johannes Jorgen-sen. Het werd door E. H. Coussens ver-taald ia zuik een keurig en vloeiend Nederlandsch, dat men onwillekeurlg denken gaat dat dit boek oorspronkeli^î Nederlandsch werk is. Ilet is de ge-schiedenis van den opgang naar 't licht van een moleraen wijsgeer, die door de innerlijke kracht van t katholiciame aangepakt, zijn idealen van sociale her-vorming uitvoert. Er is geen enkele wijsgeerige anti-godsdienstige theorie di ■ in dit boek niet gaandeweg wordt weerlegd en niet verschoeperd wordt door den levensgloed van het katholi-cisme.2. De j liste katholieke lecr over het huwëlijk, de zuiverheid, en de liefde, haar maatschappelijke beteekenis, en hare verhouding tegenover de moderne opvatting der zedelijkheid, werd, in prachtig fransch, behandeld door den franschen, in Leuven goed gekenden Dominihanerpater Gillct, in zijn boek « L'Eglise et la famille. Population, dépopulation, repopulation » (uitgave Descléc. Paris, rue St-Sulpice, 30). De beilagenheid van pater Gillet in zede-lijke opvoedkunde bleek sinds lang uit de zeven botken die hij vroeger schrecf nomelijk : l'éducation du caractère, la virilité c'urétieune, l'éducation de la conscience, l'éducation du caractère, innocence et ignorance, religion et pédagogie, la valeuréducative de la morale catholique. Ik ken gesn katholieken schrijver die meer en beter de weten-schap d<"-r opvoedkunde heeftdienslbaar gemaakt aan het katholisme en hetka-tholicisme heeft laten inwerken op de wetenschoppelijke opvoedkunde. Daar-bij Pater Gillet noemt de zaken bij hun naam en heeft een klaren blik op de verontzedèlijk'ing onzer huidige maat-schappij. Zijn twae hoofdstukken over « l'éducation religieuse de demain dans la famille et dans nos écoles » zijn zoo belangrijk, dat zij. met eene kleine ver-andering hier en daar, op onze toestan-den in Ylaanderen kunnen wordgn toe-gepast.3. Het botkje dat bondigst, klaardui-delijkst, en het meest weteosehappeîijk, antwoordt op de opwerping uit den oorlog aangevoerd tegen het bestaan van God, is het boekje « Ût oorUgen Gods voerzienigheid r> door Professor Aengenent (Futurn, Leiden). Dit boekjf echter,lijk het vraagstuk zelf,veronder-stelt een wijsgeerige kennis. Maar, men kan aan de bewijsvoering des schrijvers niet ontsnappen. Het ware te wenschen dat een k ira s tige pen, zulk een boekje schreef, in den volkstrant. Niet dat men het geloof in boeken leert, maar het is een feit dat de meesta onzer volksion-gens, binst dezen oo-rîog, door gedwon-gen zelfdenken, en door de ervaring allerhar.de, hun verstand hebben ver- !gcherptvoor veelzaken. Hetzelfde ond rwerp — meerbepaald echter het bestaan van een ander leven — maar in vorm van oorlogsroman, behandelt de veraïaarde fransçhe schrijver Paul Bourget, in zijn loek « Le Sens de laMortu. Heeft de dood een meening, een beteekenis ? II e t is de angstvolle vraag van den dag. Aan aile onze jongens bij wie noodzakelijk, de vraag somsopkomen moet, iu twijfel en ver-slagenheid « wat nut is er in mijn bloed» raad ik aan dit boek te proeven. 't Is ten andere, in letterkundig opzieht, een meesterstuk. Eu we vragen ons af : wanneer zal Ylaanderen zijn„,roman-sclirijvers hebben, die onze letterkunde verrijken met romans van zedelijk-gods-dienstig gehalîe, genomen uit het réalisme van't leven. Zoo er jongens zijn die denken dat we ailes zullen hebben, eens dat onze kuliuur, ip recht en feit vrij ademt, antwoord ik : dan zijn we eerst eigenaars van onzen grand. Die grond moet beploegd, bezaaid, bevrucht worden : ^n eokel een derde nageslacht zal de vruchten oogsten van onze be-zaaidhede.4. De katholieke leer over oorlog en vrede, internationale zedeïijkheid, va-derlandsliefde, natuurreeht, volkeren-recht, nationalisme, middelen tôt vre-debawerking,Î3bondigst enbest samen-gevat in een handig boekje van 300 blzd, uitgegeven deor Father Ch. Plater S. J., onder den tilel : A primer o/ipeace and war. Th* Principles of International Moralily. Het is een raeesterstukje van duidelijkheid en methode. Hetonder-werp is zoo belangrijk thans en n.a den oorlog, dat ik wenschen zou dat ten minste onze intelleetueeîen dit boekje bestudeerden. Een zaak heeftde oorlog o'is ingescherpt, namelijk dat de v,>are opvatting van het recht in ons wereldje was zoek gcraakt. Wi8 dit boekje door-vorscht heeft, zal kunnen kijken, met onbevangen blik over den Europeeschen warbcel, en door die wetenschap zich verzoenen met veel dat hem vroeger geheimzintiig toescheen. Iïij zal met ingespannen aandacht de vernieuwirig volgen van de huidige wereldpolitiek in het recht, en't zal als een zonnesti-aal zijn over dit bloedbad. Te veel katholieken waren tôt nog toe onwetend in de wetenschap cïcr katholieke staatkunde, die heel \yut verschiltvan dekleingees-tige partijpolitiek«vvaaraan wij in ons land gewoon waren. 5. Eindelijk, om de mystieke bet.'cke-nis van het lijden te verstaan, en het feit te kunnen verklaren dat. Gode uit— verkor"nen de grootste îijders zijn. leze men als een overweging het boek van Mgr. Benson « Christ in the Church ». Het is lijk al de schriften van dien ge-nialen Eugelschen bekeerling, heel origineel, maar 't spreidt zoo 'n heer-lijke vergezicht n voor het hart, en het werpt zoo 'n mydtieke schoonheid op 't beeld van den gekrui3igden Christuc, dat ni;n een martelaarsfierheid gaat trevoeler!, omdat men behoort tôt den godsdienst van den Meester, wiensleer-lingen niet beter zullen varen dan die Meester. lu Vlaanderen werd die mys-tiesche, echt reehtgeloovige besehôu-wing bezongen in Cyriel Yerschaeve's gedichten, namelijk in zijn drattîa « Yerbiest » en in zijn « Magdalena bij het kruis ». Deze boeken volstaan. Het gaat n:et aan veel boeken te verslinden. De man van het èéne boek is da sterkste. Andere schrijvers behandelen dezelfde onder-wprpen, maar voornoemde doen h t, naar rejijn bescheiden meening,hct best. Aan dien jougen schreef ik nog : « Eris een open boek, waarin elk lezen kan. ilet ligt open voorzeker in de kerken achier 't front. Dit boek is 't arm kindeke Jesu dat daar ligt zoobloô, op entwat stroô ». Pater L. J. CALLEWAERT 0. P. Bclangrijke conferentiën le Berlijn De Kanselier za! asiîwoordes aan d© Vsrbisndenen Zurich, !4 Jan. — Ds Kroonprins, Kinden butg en Ludsndorff zijn îe Berlijn aangsko snen. Ds Koizer had mot hsn een onderhoud Eeae conferentsa hadZatcrdaj piaats. Hin denburg en Ludendorff hac'dîn een onder houcî met Hsriingen ds leiders van detiReich stag. Kan echt groet fceiang aan ds confc rentie. De oaderhandelmgee îe BresMitowsî Ds uilwl3ssling der gevassgeacn Petrograd 12 Jan. De bespreking over de uitvvisseling der gevangenen is buitengewoon opge-wonden.Groote Verdeeldheid is ontsf£(an aan-aaande hetvaststellen der verschillende klassen die zouden kunnen terugge-stuurd w.order.. De Russische delegatie heeft de kwestie van de terugzending der land-verhuizer» van Polen en Lithuanie besproken. Duitschers en Oostenrijkers merkten op dat zullts eene kwestie was die de plaatselijke instellingen van Polen en Lithuanie aangsat. Maar de Ilussen hebben gevraagd de kwestie op te lossenevanalsldeze der verminkten en burgers. Vervolgens hebben zij eene reeks kwesties opgeworpen die betrek hebben op het pr'nciep der vrije ont-wikkeling der nationaliteiten, namelijk het afschaffen van den gedwongen arbeid in 't bezette gebied, het in vrij-heid stellen der mannen gedwongen te strijden voor het land waaraan zij ge-hecht werden en hetloslaten van de vredesgezinden om hunne gedachten opgesloten. Dezeeischen verwekten hevig protest van wege Duitschers en Oostenriikers die doen optnerken dat deze kwestie de binnenlanrîsche politiek aangaat en dat ' Rusland zich daarmede niet moet be-1 moeien. Daar de Russen op deze kwestie ble-ven drukken verldaard'en de vijandige afgevaardigden dat zij een antwoord zouden klaar maken. Wat ds dtiifsche pers sckrijfl Lausanne 13 Jan. « Berliner Tageblatt ». — De kracht-dadige woorden door onze afgevaardit;-digden uitgésproken in de zitting van woensdag te Brest-Litowsk hebben hun do'el niet gemist. Het geschil werd niet opgelost in het voordeel der bolcheviks. « Post ». — Duitschlànd is niet meer ingewikkeld in een programma van algemeenen vrede zonder aanhechtiu-gen en vergoedingen. « Vorwarts ». —• De eerste moeilijkheden schijnen te Brest-Litowsk over-wonnen maar men mag altijd nieuwe o-eschilien verv^achten. « Gazet van Zuid-Duitschland ». ■— Zoo aien geweten had dat de toon te Brest-Litowsk zou veranderen, dan zou ma» waarschijnlijk zoo hevig niet zijn uitgevallen tegen von Kuhlmann. Maar zulksbeduidt niet dat d'-ze bij de rech-ter zijd# vrienden aanffeworven heeft. Men weet heel goed dat hij niefzelf dezen toon heeft aangeslagen. De meerderheid vraagt zich angstigj af of de onderhandelingen zonder haar» zullen voorîgezet worden en of men 5 thans verzaakt aan ds demokratischeJ vrfedesprinciepen in het 0- De SQciaal-demokralie ziet een af-1 grond ontstâan tus s'en en haar en del regeering. t Volksrecht. — Nu weet men heel; goed wat de Duitsche regeerii)D- ver- ; staat door het recht voor de volkeren ; o er zich zelf tebesç-bi !- ». D3 Duitsche wsrkliedci weten thons | dat zij hun bloed vergoten hebben ! voor de snoode lorlogsdo; leinden der onverzadigbare militaristen. Z allé n >-i j erde gevolgen uit trekl-e"? De Russische revolutionnairen en c'e bevolking van Lithuanie wacht met on-geduld naar het antwoord, Makkers zult gij onze regeering verra den ? Debevolkingen van Lithuanie zijn tegen de toenaderirjg met Duitschlànd. Ilet besluit gestemd door het parlement der Duitsche barons is de uitdrukking van den volkswil niet. 't Is niet zonder reder. dat de Duitsche regeering bevreesd is vooralle de-mokratische stemming en die ten allen prijze tracht te vermijden. Voor de Strassburger Post is de re-devoering van MinisterWilson voldoende om het ov£rbrengen der zetelplaats der onderhandelingen naar Stockholm vcrdacht te maken. De pangermaiîisfeiî over-wiiinenLoudenl3Jan. t)e correspondent van de « Dai'y Express » te Amsterdam seint dat von Kuhlmann verklaard heeft dat, aange-zien de verbondenen weigeren te Brest-Litowskaan de vredesonderhandelinren deel le nemen, Duitschlànd zijn voorstel van vrede zonder aanhechtingen terug trekt. De p.mgermanisten kraaien vik-torie.— — ■-"» Âanhouding van €ai!!au% P3njs 14 Jan. Ri. Caiïiaux, gewszen VQorsltter van den mînisîerraad werd dszoa morgen in zijn huis aangehouden. fiel sohijnt dat ir.en de hand heeft ?je?eqd op een nieuw dokument dat de piichtigheld van !S. Caiiîaux in 'l daglîcht steit. — | Verklaringen van Mr Winston Churchill Wij zijsi lîereld den vijand • te onflsaleis liOnden 12 Jan. De Engelscfie minister van bewape-r.ing Mr Winston Churchill heeft eene belangrijke redevoering uitgesproken. Na aan de redevoering van Mr Lloyd George en Yoorzittel- Wilson herinnerd te hebben verkiaaide hij : Vergelijk deze gematigde docieiri«Jen met de eiseh.en van het Pruisisch militarisme. Tusschen beide is een afgrond Het is klaar dat de Pruisische militaire partij noghoopt :e overwinnen en zijn prestige, alsmede dit van zijne regeering, poogtteverhoogen. Het oogenfelik is gekomen om door-drijvend te handelen. Wij moeten door het geweld de oor-logsdoeleinden opdiiingen. De medehulp van Amerika is thans in dezen strijdeene levenskwestie. Zij moet komen en spoedig. Maar van onzen kant moeten we onze krachtin-spanniâgen verdubbelen. Onze légers moeten oumiddelijk op 't maximum hunner krachten gebracht worden. Onze jongelieden moeten de munitiefabrieken verlaten waar zij goed hun land dienen. Voortaan woeten zij bereid zijn tôt de uiterste opofferingen Ook de vrouwen moeten meer en meer den strijd meevoeren. Ameril a mag op Engeland rekenen. Ret zal aan zijn plic'nten niet te kort komen.Het zal 110g grooter opofferingen doen daar het zeker is dat bel op Amerika mag rekenen. De Engelsche minister gaatverder : Ik heb vo'le vertrouwen in den uit-slag van den oorlog. 1k ben z-'. erdat wij zullen overwinnen. 1k bei zeker dat vsij een beslissende zegepraal zullen behalen en dat wij het programma zuHen verwezenlijkeD, door Mr >Yiison uiteengezet. Wat onze légers betrtft mag ik vc-r-zekeren dat zij oneindig stPrker zullen izijn in aitiilfrie en projeclirlen datzij : veel beter zullon uit. erust zijn dan ooit s en niettegenstasiide «'"t, zijn wij nog S in state 100.000 Am r k^nen volledig ; to> in aile bij«ondejphe<it-n uit te rusten ; /no per toeval het moeiiijk valt mate-[riaallàngs zee te vervoeren. ; St rkc Duitsche légers zijn in nn-toc'at van bet O. naar het W. De on-i-,eilspeISer.de wolken pakken zich sa-men. Behouden wij ons vertrouwen. Wij zijn bereid de vijandige horden te onthaïen. De dipiomalieke loesîand in Duitschlànd Het geschil tusschen den opperstaf en von Kuhlmann Zurich 13 Jan. De Gazet van Francfort, het geschil tusschen den opperstaf en von Kuhlmann besprekende, schrijft dat er geen kwestie is van geschil betrekkelijk het leiden von den oorlog. De oorlog moet voortgezet worden en hoe krochtdadiger hce beter. Wij hebben nieuwe overwinningen noodig, zegt het blad, op zee en te lande.Onze voorgaande zegepralen zijn niet voldoende, aangezien zij ons den vrede niet meêbrachten. Het huidige vraag.stuk is van zuiveren politieken aard. Er is kwestie te weten of Duitsch* land na de nieuwe overwinningen die het in _'t versehiet ziet ja of neen het ^tiv.atigd programma van ue ineerder-heid van den Reiehstagzal laten varen. Wij eischen, zegt lîet blad, dat onze regeering zich bij dit programma houdt en aile irJddels beproeft om een verzoe-ninpsvrede te bekomen. « Vossische Zeituijg ». — Men mag zeggen dat de toestand sedert de mis lukie onderhandelingen te Brest-Litowsk moeiiijk is Maar wie heeft den toestand aldus gebracht.In 't begin was hij zeer eenvoudig. Rusland was dooB buiten en binnenlandeche moeilijkheden tôt den vrede gedwongen. Daarte-genover stoiîden twee gebeurlijkheden: ofwel de overwinnaar kan zich veelei-schend toonen ofwel zich vergenoegen methetgeen hem volstrekt noodig was voor de zekerheid van zijn land en een betrekkelijk gunstigen vrede aan Rusland schenken. Maar de Duitsche onderhandelaars hebben te Brest-Litowsk een andereu weg ontdekt, die heel gevaarlijk is en vol binderpalen. In woorden werd aan de volkeren het recht hsrkend over hen zelf te beschikken als zij niet meer wenschen dan de in bezitneming van de Baltische provincien. En in kun h ogmoed, hebben ze gedacht de Russische revolutionnairen te tfiogen on-derschatten en voor dommerikken uit-geven. Zulks is een ffroote misslag die de eenvoudigste politicien niet zou be-gaan hebben moest hij eens de gelegen-heid gehad hebben met Lénine. Trots-ky, Joffe of Radeck te spreken, toen deze nog in ballingscliap waren. Be Keizer met,de Kro.onprins tegen von Kuhlmann Zurich 12 Jan. Ziehier eenige bijzonderheden betrekkelijk de krisïs die Duitschlànd tegenwoordig doorleeft. Men mag zeker wr-sen dat von Kuhhnann met. zich den Keizer en de meerderheid van '"3en Reichstag heeft — deze meerderheid die het dagorder van 13 Juli sterede — Tegen deze politiek zijn de militairen gekant cvenals in Juli 1917 en met lien den Kroonprins. Maar terwijl men sedert zes maanden de formûlen be-spreekt twist men thans voor de bijzonderheden. Yan daar de hevigheid der aanvallen. Gedurende de laatste dagen is een ernstig geschil u'tgesproten te Berlijn tusschen de militaire overheden en zekere socialisten — verminkte soldaten — die zij wilden straffen voorover-trtding. De binnenlandsche toestand blijft meer op„'ewonden in Duitschlànd. Wordt ds krisis ernstiger't Is de val van Kuhïmann. I aahfe cgicieele berichfen Fransch frent !i€, 14 Jan. \B iî. Rechts van de S5aas versprsidden wij duitsche detachsmsr.icn. PARUS, 14 Jan. 23 u. Tamelljk hevige vijandige artlHeriebedrij-vicheid in Champagne, rechts van de lïlaas ess ten K. van Lcuyertïiont. Engelsch front L0K0EN 14 Jan., SB u. Wij maaktesi gevangenen iijdsns een ver-rassende asnvai ter> Z.-0. van firmentiers. L ON P EN 14 Jan., 23 u. Vijandige artiHeriebedrijvigheid in de streek van St-Jaiies es ten Z.-0. van Kargicourt. Earsiga onzer mannen verdwenen ten ge-voige van den aanval op een onzsr postenten Z.-6. van firmeniiers. <. ■'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Calais du 1914 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes