Ons Vlaanderen

863 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 18 Decembre. Ons Vlaanderen. Accès à 28 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/st7dr2qn4k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vi«rde J&at. — iii 223, Frtja : 10 Centtem par Jtummer VVoensdng 1S Decembier iSlSi ABONNE 8S EJITSPRl J S \oor Belgie EN FHAN*.MJK : van nu tôt 31 Maart j919. 3.00 30 Juni 1919... 5.00 » /K ONS VLAANDEREN ABONNEMBNTSPRUS voor den vheemde Tan mu tôt 30 jmi* 1919... 8.#0 » /ÎV TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TEEEFOON : ROQUETTE 56.41" — POSTREKENING : PARIS n- 11.59 TE PARUS : 22, Avenue de la République (XIe) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines. ORGAAN Der Belgische Vluchtelingen in Frankrijk DOOR EENDRACHT STERK I . / ORGAAN Der Belgische Christene Sociale Werken Het verbod van invoer in België Wij geven hieronder een ariikel, ge-schreven door een persoon, wiens hovge bediening in de tegenwoordige omslan-digkeden, ons niet toelaat jicm te noemen Zeggen wij enkel dat het cen persoon is ervaren in het vak en bezield met eene niet betwisbare verstandige vaderlands-liejde. (Redactie.) Een noodlottige toestand Wil raen Belgie vorhongeren ? Wil men onze landgeaooten van koude laten bibberen zonder dekens en klee-ding om aan de guurheid van den Winter te wederstaan ? Wil men de economische herleving van ons land verhinderen ? Wil men beletten dat handel en landbouw opnieuw bloeisn ? Zal men samenspatmen met Duitschers of Bolchewicks om volledig ons land te niet te doen en oproer te brengen tusschen de verhongerden en de ged-wongen werkloozen ? 1s dus het recht op handel en nijverheid den Belgen geweigerd, of zal het weldra vervangen worden door het recht tôt werkstaking van het oogenblik dat men artikel 314 afschaft. Dat kan niet ! En nochthans, 't zij uit berekend collectivisme of uit onbezonnen onbe-voegdheid, of door verwarring, ontred-derd en verrast door een onverwachte vrede, nochthans is het, dat degene die voor taak hebben te zorgen voor de Belgische bevoorrading en voor den heropbouw, tijdelijk — 't is te hopen — de oorzaak zijn van al de ellende; en 't schijnt ons een plicht dit met de meeste kracht tegen te werken. Wat men zou kunnen doen Welke is dus de toestœnd. Ten einde te vethinderen dat woekeraars of zoo-genaamd in Belgie « zeep barons » zich als roofvogels op het veld van het vrijgemaakte land werpea, heeft het nieuw gouvernement het nuttig ge-Vonden krachtige middels te gebruiken om ons te bevrijden van al de ouhei-len dat dit jodengeslacht over ons land zou kunnen uitstorten. Ge zoudt natuurlijk denken dat de nieuwe regeering van de personen die zich bezig houden met handel en aij-verheid, waarborgea geeischt heeft om de noodlotige improvisaties te beletten die te vreezen waren Ge denkt dat ze technische bureelen gevormd heeft van bevoegde mannen die niet vertoefd hebben overeenkomsten en akkoorden te maken voor de toerei-kende bevoorrading van het land. Gij zijt verzekerd dat deze bureaux niet alleen theoretisch maar werkelijk een zulkdanig programma ten uitvoer ge-bracht hebben dat al die handel- en nijverheid luizen zouden ten onder gekomen zijn bij gebrek aan gepast voedsel. In uw verbeelding ziet ge diezelfde inrichtingen bezig met het snel ver-voer van al de noodige levensmiddelen per auto, per spoorweg ©f water. En ge denkt dat de regeering het persoonlijk initiatief der vak- en stiel-mannen op zulke wijze aangemoedigd heeft dat deze aangespoord zijn met verdubbelde kracht hun werken, hun ondervinding en hunne kennissen te weiden aan de herstelling van de on-dernemingen door den vijand vernie-tigd.Ge zijt ovextuigd dat ze nut ge-trokken heeft uit de bestaande inrichtingen, gesticht in binnen- en buiten-land gedurende de oorlog, voor handel nijverheid en landbouw Wat men gedaan heeft Ehwel neen ge vergist u, Nooit zult ge raden wat het Ministerie van den Belgischen Blocus zamen met dat van de nationale Herinrichting van Bevoorrading, van Binnenlandsche zaken en al de andere uitgedacht hebben. Zeer eenvoudig hebben ze de pik- en geë-lectriseerde diaden van den Duitsch vervangen door een onoverschreidbare grens : het verbod van invoer. » ——- De Duitschers verboden aan men-schen en dingen uit Belgie te gaan en dit belet ze er binnen te gaan. Hoe dan ? Een besluitwet verbiedt aile niet toegelaten invoer, en als men aanvra-gen en bemachtigen of toelatingen tôt invoer verzoekt, worden die onveran-derlijk geweigerd. En denkt niet dat het geen ernst is of dat ik mijn tijd verspil met eene administratie of politiek die mij niet aanstaan aan te vallen en te beknibbe-lon ! Dit ware dwaas en onverstandig, doch het is ongelukkig waarbeid. Ga te Brussel, YVetstraat, 22, doe er een aanvraag voor den invoer van levensmiddelen, kleedingstukken, ma-chienen voor uw fabriek. grondstoffen die ge wilt verwerken om aan uw volk werk te geven en het land herin te richten. Men zal den eenen antwojr-den de Staat zal waarschijnlijk voor zich het uitsluitend recht bewaren van aile invoer en er de verdeeling van doen. Aan een ander zal men zeggen syndikeért u of nog : wij weten nog niet wat we moeten doen. In aile geval, met of zonder uit-vluchtsel, wordt ia tusschentijd aile aanvraag tôt invoer geweigerd. En als ge dit ailes ongeloofelijk acbfc herbe-gin het zelfde spel in tegenovergestelde richting. Ga te Parijs naar de 1 Missi.n/Belge de l'Intendance chargée de faciliter l'obtention des permis d'exportation de France. » Dit organisme zooals al de andere van dit slacht is zeer wel ingericht en bestuurd door een aller-lieftalligste gepensionneerde generaal. Aldaar zal men u beleefd antwoorden dat een Staatstélégramme die 6 dagen op weg geweest is om toe te komen van Brussel — welke snelheid als er zoo-veel militaire autos en andere de weg afleggen tusschen Parijs-Brussel) — de gewichtige beslissing meldt dat aile toelatingen van invoer geweigerd zijn en dat bijgevolg de toelating van uitvoer van Frankrijk in Belgie 00k geen rede meer hebben toegelaten te worden.Het Relief? Ge moet die ministerieele beslissin-gen niet toeschrijven aan eene onhan-dige tusschenkomst van een of ander nationaal kantoor van Engeland, Frankrijk of Holland. Al deze kantoren worden niet meer geacht als een aller-dagsche bijzondere en men weigert hun, zoowel als aan de meeste waar-borggevende firmas, den invoer van voortbrengsels waaruit den handel, de I nijverheid of de landbouw van Belgie nut zouden kunnen trekken. Men zegt... doch er wordt zooveel gepraat dat het Nationaal Comiteit van bevoorrading bestaande uit tal Stàatsbeambten vreesde dat eene plot-se vermindering van prijzen het gevolg zou zijn van een concurrentie komen-de uit buitenland en het aldus zou verhinderd worden zijne waar uit te verkoopen vôôr bet gewenschte ter-mijn. En 't schijnt dat dezes vrees gevolg gegeven is. Ik wil niet mede twisten met degene die zonder reden dit relief aanval-len ; het valt niet te bet yisten dat hierdoor aan de Belgen van 't bezette land veel dienst bewezen vverd ; het heeft ze belet gedurende den oorlog van honger sterven. Maar het is toch niet noodig dat bet nu de schuld weze dat men in Belgie na den oorlog verhongere, of dat het eissche, dat hetgeen voorlopig bestaan heeft gedurende de oorlog, bestendig blijve in vredes tijd. Nagels met koppen Eene van de groitste firmas voor levensbehoeften ; gekend door hare meni^vuldige hulphuizen, na erin ge-slagen te zijne tal gelukkige aankoopen y¥ i n te doen vraagt van hare waar te mogen j invoeren. Dit wordt haar geweigerd. Een onzer bijzonderste invoerders van chemische metstoffen die zoo noodig zijn aan ons uitgeputte land slechts bemest met de duitsche « zerzat » heeft te zijner beschikking verschei-dene booten van deze onmisbare pro-ducten. Hij doet eene aanvraag om in tevoeren... Ze wordt hem geweigerd. Aantal beheerders van groote huizen en magazijnen hebben een stock van dekens, stoffen, katoenlinnen, ver-vaardigde kleedèren, en schoenen Zij willen er onze landgenooten van voor-zien en hun zoo deftige kleeding aanschappen. Zij kunnen dit niet<-oa-verhinderd doen mits hun invoer verboden is. Booten gereed om naar Antwerpen te vertrekken zouden er kunnen, olie, zeep, wijn nàartoe brengen, doch ze zijn geblokeerd in hunne bave omdat ze geene toelating tôt invoer beeitten zonder dewelke zij zouden kunnen getorpedeerd worden door de adminis- j tratieve onderzeeërs als zij het verboden ; terrein bereiken. Zelfs zijn er nijveraars wiens fabrie- ■ ken vernietigd zijn en die om ze weer , te kunnen inrichten erin geslagen zijn , grondstoffen en machienen te verza- j melen (dit ailes voorzien van uitvoer , toelatingen van het voortbrengend land) en ze worden nogmaals tegen ] gehouden door de brusselsche bureau- 1 cratie... Zoo zijn er nog zoo' eîl ge- , vallsn 1 Is 't niet om er bij te weenen en zijn vaderlandslievend hart te voelen bre-ken ? Weten die zonderlinge verdedigers ( van de nieuwe sociale inrichting dan niet dat oDder voorwendsel van de vliegen en 't ongedierte uit de plaats te houden zij het economisch leven van i het land dooden en een ongegronde prijsverhooging van levensmiddelen I en kleeding doen duren. i Ze beletten dat voldoende en gezond A voedsel aankome in ben land dat er c vier jaar van beroofd is geworden. De 1 vluchtelingen mogen niet terugkeeren bij gebrek van voedsel ! ! f Ze dwingen onze bevolking tôt sta- ' king mits het onmogelijk is de ma- I chienen in de fabrieken weer te voeren. We zien ons dus verplicht te zeggen t dat indien de beheerders van het e ministerie in hun werk volherden, zij zelf de stookers zullen zijn van de ; generale gedwongen werkstaking en van eene aarstaande omwenteling. Na het bîtreurenswaardig militair staats regiem willen wij niet van een collecti-vistisch regiem, 't ware nog slechten. Kalm maar onverschrokken hebben I wij er aan gehouden, aan dezen die de g verantwoordelijkheid van dezen wan- z toestand dragen, te zeggen met nadruk : 5 Past op, gij speelt grof spel. i Spaarkas der Tijdelijka Uitwijkelingen Uit Gent vernemen wij dat reeds verscheidene klachten aldaar op onze Bureelen neergelegd zijn van menschen die op den terugkeer naar Belgie hunne spaargelden verloren hebben of... ont-stolen werden. | Ongelukkiglijk, 't is te laat den j put gevuld als het kalf verdronken is 1 e Wij herinneren dus aan onze vluch- \ telingen dat de « Spaarkas der Tijde- 1 lijke Uitwijkelingen, » in hun voordeel e gesticht, op haie bureelen te Parijs, 1 181 Rue de Charonne, aile stortingen l aanvaard, aile dagen van 9 ure 's mor • gens tôt 's middags, en van 3 ure tôt 1 5 ure 's avonds ; men kan 00k het geid ( per postmandaat zenden aan «M. t Seyssens, 181, Rue de Charonne, Paris»; op onze bureelen te Gent 24 Wellinckstraat wordt het geld op eerste aanvraag terugbetaald, of als men het verlangt, wurdt het geld met den post naar huis gezonden. Op die manier wordt aile gevaar voor verlies of diefte vermeden. ] DE TERUGKEER Officieel wor,dt hieronderstaande be-richt medegedeeld. Men houdt de 100.000 Belgische vluchtelingen die begeeren naar België weer te keeren voor den rap. Wij zulïen het in een volgend nurnmer bewijzen, wij zeggen , enkel dat indien het gedufd een vader landscbe plicht ie ? het een plicht is voor de bureelen de menschen niet met woorden te komea foppen. On- : dertusschen zullen de vluchtelingen ; met genoegen zien dat de Fransche s vluchtelingen naar huis gaan met tien i treinen, en zullen rsrhopen dat weldra ! ten minste een trein zal gegund wor- 1 den aan de Belgen. ^ JUSTUS. > BERICHT van den rapatrieeringsdienst De rapatrieeringsdienst vwzoekt na-irukkelijk al de Belgische vluchtelin-jen aan hun werk te blijven en hun 1 auidige verblijfplaats niet te verlaten. e De persoonlijke bezoeken op de bu- ï reelen van den dienst in de rue d'Ara- r iterdam, kunnen enkel de uitwerking rertragen van het algemeene rapatriée- £ •ingsplan, eengroot werk dat vanwege Je groote Fransche spoorwegnetten c srachtige inspanning zal vergen, die •eeds is verzekerd, Het geduld is een f /aderlandsche plicht. Onze vlucbtelin- £ ;en moeten hun persoonlijk ongeduld § >edwingen en nog wat aanzien voor lun persoonlijke belangen. c Er bestaan nog ernstige beletselen: 1) Slechte staat van cie zeldzame ea >verlaste wegen. 2) De onvoldoendheid van België's r bevoorrading. r 3) Ontoereikendheid van het mate- ^ ieel. J Totdat deze beletselen niet meer jestaan, kunnen alleen dis aanvragen n aanmerkiog worden genomen, die ran algemeen belang zijn voor de konomische noodwendigheden van het n and. Aile andere vragen, hoe driagend de amilieredenen of redenen van persoon-ijk belang 00k wezea, worden voorloo->ig afgewezen. De personen die een reden van alge-neen belang kunnen doen gelden, moe-en in staat wezen zulks te bewijzen t< n zich schriftelijk wenden tôt de ra- ti patrieeringsdienst, rue d'Amsterdam, 70 bis, Parijs, zelfs als ni] Parijs bewo-nen.De personen die de provincie verlaten met de hoop spoediger een vrij-»eleide te bekomen, stellen zich bloot lan de spijtigste teleurstelling. Er zal geen enkele gunst worden toegestaan en de behoeftigen mogen :eker zijn, dat maatregelen zullen jetroffen worlen met het 00g op ge-samenlijke en kostelooze repatrieering, :oo speedig mogelijk, zonder voorrecht roor hen die de reiskosten betalen cunnen. De vorming en het vertrek 'an deze treinen zullen aangekondigd vorden. De Frapsche vluchtelingen naar huis Verleden week zijn niet min dan ien Yolle treinen Fransche vluchte- ! ingen van Valenciennes en omstreken : n die naar Borgworm en in de pro- : incie Luik uitgeweken waren, langs ■ Irussel, Gent, Brugge, Adinkerke en )uinkerke naar huis getrokken. Die icnschen zagen er ellendig uit, maar ' .e tevredenheid om de bevrijding lag p ieders gelaat te lezen. De treinen waren meestal samenge- ' teld uit Duitsche goederenwagens. Een 'ewijs dat de uitleveriag in goede orde ebeurt. i Een algemeen Belgisch lommissaris voor Framkrijk De regeering heeft M. Berrsyer, ge- 1 ^ezen miaister van Binnenland, tôt | Igemeen regeeringscommissaris in 1 rankrijk benoemd. In zijn bevoegd- j eid ligt het behartlgen en d@ terug- ] eer der Belgen die mg in Frankrijk 1 erbiijven, ruim 2oo'#oo zielen. ] TREINVERKEER \ Vertrékurm uit Brugge ( aar Adinkerke: 4 2flu.; 1Q.29u,; 17.49u. 1 » Oostende : 6 u. ; 9.30 u. j 13 u. i » Eecloo : 19 20 u. » Brussel : (via Mechelen) : 6.40 u. ( [voor militaires. e > » :, (via Mechelen) : 7.20 u. t [voor burgers. c N. B. De krijgsliedea moeten zich t *1 minste eene halve uur voor den 1 jd aanbieden. v i mu 1111 i,an miumiii'w*imw iiiiiai.nT DE BELGEN TE AKEN Hoe een dubbeltje toch rollen kan/ )e Belgen zijn thans meestier van de roote Duitsche stad Aken en beeetten e met een Engelsche legerafdeeling. ^e zijn er twee dagen vroeger aange-;omen dan het « programma » van den /apenstilstand had voorzien. Ze zijn net versnelde dagmarschen naar de tad moeten oprukken, op verzoeke an de Duitsche regeering zelf^fjp roor erge onlusten vreesde in stad en liet bij machte was, deze, desgebeu-end, te onderdrukken.' Te Aken is thans een Belgische kom-nandantur gevestigd en niet zonder lieuwsgierigheid vragen zbh aile Bel-en af indien de overste van de telgische kommandan-tur te Aken, I. Jacquart, dezelfde verordeningen n dezelfde maatregelen niet zal uit--aardigen die von Bissing en von Fal-:enhausen vier jaren lang te Brussel n geheel Belgie door, dag op dag leer ter kennis van de bevolking >racht om haar den duivel aan te doen. Er is toch al iets in dien zin ge->eurd. Pas was de Belgische kolonel ïracia, aan het hoofd der Belgische •ezettingstroepen met schitterend mu-,iek en met waaiend vaandel voorop le stad binnengerukt en weerklonken le muren nog van den kappenden stap mzer soldaten of enkele minuten na-lien, kon men de stad door, — en ze s niet klein, ze telt zoo maar 200.000 nwoners — ovepal aanplakbrieven ezen, die de juiste afschrijving gaven J 1 van den aanplakbrief door von Bissing 1 ter gelegenheid zijner intrede te Brus- < sel uitgeplakt. De bevolkidg van Aken werd aldus ' door kolonel Gracia verwittigd : ' 1G Dat tien notabiliteiten van stad | als gijzelaars vastgezet waren en dat : hun leven aansprakelijk stond voor de ' goede orde in stad. 2° Dat iedereen binnen de vijf eer- ; ste uren aile wapens moest binnen J brengen en dat zij, die na dien tijd 1 nog in 't bezit van wapens gevonden i werden, zouden door den kop gescho-ten worden. 30 Dat iedere persoon die zich tegen 1 de bevelen van de bezettende macht zou verzetten, den kogel zou krijgen. 4° Dat iedereen om 7 ure 's avonds binnen moet zijn en maar om 7 ure 's morgens zich weder op straat mag vertoonen. 5° Dat, eindelijk, aile Dwitsche burgers, zonder uitzondermg, de Belgische officieren moeten groeten. en het voet-pa.<£ ruimen bij hun doortocht En het fiere Duitsche volk van Aken, zinaebeel van heel 't Duitsche v#lk, doet thans, goedschiks, kwâschiks, wat geen enkel Belg gedurende vier jaar bezetting deed : Ze groeten onze officieren en ze sshuiven van 't vost-pad weg ! Indien het treinverkeer wat regel-mat iger ware, zou zïilks voor menigen Belg de gelegenheid zijn om naar Aken te trekken. 't Is 't zien *waard / ( I iirrmmmuuimmBritemœmBÏfc'' 11 111 —'nwi lieuws «if igf ïaMntf I Gent Een plechtige rouwdienst voor aile gesneuvelde Gentsche soldaten werd in Sint Baafs gecelebreerd. Talrijke officieren, waartusschen twee generaals, hadden links in het koor plaats genomen. Rechts bemerkte men : Baron de Kerkove d'Exaerde, gouw-heer, De Baet3 en Cooreman, van de Bestendige Deputatie ; de voorzitter en raadsheeren van net Beroepshof ; Braun, burgemees-ter : E. H. A. Joos en Gailliard van de VI. Academie. In ] 't midden hadden de senators délia Faille d'Huyse en Claeys Bovinaert, sn ds volksvertegenwoordijers Bege-rem, Maenhout, Huysdiauvr'erea Sifier aenevens de leden van het komiteit Dlaats genomen. Z. D. H. Mgr Seghers officieerde I sijgestaan door Z. ES Kanunnikken De Bock, De Baets, De Baets, De Leppeleer, De Buyscber, Van Ongeval, Ruys en E. H. Celis. Mgr zong de absouten en de pleca-igheid werd gesloten met een krach-:ige Brabançonae door het muziek /an een onzer refpmenten gespeeld. In de scholen zal men aaa de kia- y ieren voort koelaen geven. In de gemeentera'adszitting van 2 December moest een nieuwe sebepene jekozen worden in vervanging van H. \nseele. — B* wordesi hies- aog al veel zieke soldaten verzorgd. Maar men be^ctikt 3ver geen voldoend® linasa. De bur-|emeester hseft dan 00k eea bar»^p jp de bevolking gedaaa om de vol- j 1 jende voorwerpen door gift te ver- I iiïjgen : looo beddelakens, loo over- J :rekkea voor hoofdku3«ecs, 3oo ge- I deurde ta^eHaktns, 5o servetten, io blauwe voorsshooten, 100 grijze (■oorsGhooten en 400 manshemdèn. ^ Pister zag men loeds verscheidese | nannen op 't stadhuis hus de&ltje abrengen. — Het gewestelijk komiteit van 1 ient heeft besloten aan aile leerlingea fl n aile scholen een Niklaasgeschenk 1 e geven. Ledeberg, Gentbrugge en it. AmanCteberg zullen ook dit cadeau- 1 je krijgen. Er zij» aldus 28ooo leer- I ingen die elii twee rijsttaartjes, esn ■ ?it broodje en een geatsche < mok » 'aa 400 gram znllea krijgen. — De gekende tooneelspeler JsH ïomes is on langs in dea onderdona I -an 54 jaar overleden. J — Ziehier wat de menschen zodftl J a den Amerikaanschea winkel kua- îen krijgen. Rantsoen van 1 tôt I5 lecember : Boonen, 210 gr. tegen 1,50 fr, per . iilo ; ri]st, llo gr. tegen 1,50 fr. per silo ; smout, 220 gr. tegen 5 fr. per cilo ; zeep, 80 gr. tegen 3. fr. per kilo ; >uiker, 36o gr. tegen 4 fr. der kilo ; ailitaire beschuiten, 500 gr. tegen î.io fr. per kilo ; vleesch in doozen, J 3 fr. per doos ; bouillonblokjes, o,40 ™ :r. jper blokje ; zout, 2oo gr. o,3o fr. jer kilo. De verkoop van azijn, rna-onnaise, siroop en mostaard wordt poortgezet. J St Denys-Westrem. — Graaf Jozef I 3e Hemptinne, over meer dan 3 jaar I i®or het Duitsch gerecht naar Duitsch- • 1 [and verbannen, alwaar hij tôt levens-[angen dwangarbeid veroordeeld, is in rija dorp, eergisteren teruggekeerd. Eeeloo. — De gekende Eecloosche Zwijnenmarkt heeft hernomen. Er was buitengewoon veel velk, doch weinig u nering, 't ging ailes peperduur. De viggens golden nog 150 tôt 200 frank. Het geslacht varkensvleesch stond 11 frank per kilo. Wetteren. — In de bekende buskruit- ^ fabriek is alle3 uitgebroken, beschadigd en verwoest, en de schade en opei-schingen bedragen verschilige mil- t lioenen. De groote weverij van den Heer " Besrnaert is een ware verwoesting ; ailes is er uitgebroken en weggevotrd en dit nijverheids-gesticht dat vooreen i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Parijs du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes