Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

410 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 17 Novembre. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 25 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x05zc2r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL. Nr. 38. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen I 17.? Nov. 1915 Over de Taaltoestanden in Vlaanderen. De onophoudende verfransching van onze ge-westen hebben erge gevolgen gehad. Talryke ouders uît verwaandheid, parvenugeest of misplaatste praalzucht hebben niet gewacht tôt dat het Belgisch onderwys hun kinderen zou vervreemden. Zy hebben zelf het moordend werk aangevat. Hun kindertjes worden van jongs af in het Fransch opgevoed. De bespottelyke, kunst-raatige, ziellooze taal welke zy zelve spreken wordt aan hunne kinderen a^ngeleerd. Het is ook zoo aardig, die blonde lieve kinderkopjes, met hun heldere blauwe oogjes, Fransch te hooren kakelen : het is ———— — ge niet ! Hun vlaamsch wezen Andri kunt ge niet veran- deren : het blyven vlaamsche, maar ziekelyke vlaamsche kinderen. Ze zyn voor zichzelven en voor hun land geheel verloren. Een onderscheid dient echter gemaakt: ofwel wordt het kind in de beide landstalen gelyktydig opgevoed. In dit geval wordt van 't begin af niet alleen tegen het temperament maar tegen de natuur zelve ingewerkt. De opvoedkunde leert ons — en men moet geen geleerde zyn om de waarheid van dit ge-zegde te beseffen — dat het kind niet by machte is in zyne zwakke hersenen de beelden der din-gen in twee verschillende talen te ontvangen en te bewaren. Men vraagt aan het kind een arbeid dien het niet uitvoeren kan. De natuur werpt onophoudend in het gemoed der kinderen hare Andreasberg. beelden ; deze beelden worden opgeslorpt en in de zinnen geprent en bewaard wanneer zy »ien naain zullen gekregen hebben. Het beeld en de naam vereenzelvigen zich in zyn geest. Die werking gaat voortdurend haar gang en naarmate het kind ryker wordt aan woorden — dit is in gedragen beelden — zal zyn geest zich raeer en meer ontwikkelen. Eischt nu van het kind dat het elk beeld op twee verschillende wyzen uitdrukke ; niet alleen zal er verwarring in zyn geest entstaan, maar bovendien zal het kind in zyn geestesgroei tegen-gehouden worden. Welke verwarring wanneer het | kwaad zal voltrok-asberg. ken zIn- Het kind zal den geest, de ziel der taal niet meer begrypen. Al de pogingen die de leeraar zal aanwenden om het geestesterrein te zuiveren van die vergiftiging zullen vruchteloos blyven. De geest is voor altyd misgroeid. Het kind heeft geen taal meer. Het zal nooit geen taal meer bezitten. "Wat moeite hebben deze kinderen niet wanneer zy hoogere studiën zullen aanvatten? Niet alleen zyn zy verloren op letterkundig gebied, maar het begripsvermogen is verzwakt. Hun geest is niet klaar, zy zien niet helder, zy begrypen niet ; zy leven niet in voeling met het midden waarin zy leven. Hun geest is verlamd, hun hart verdord. Waren het de vlaamsche studenten niet, die by vader en moeder niets dan vlaamsch hoorden, die de beste

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes