Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

570 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Decembre. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Accès à 22 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5m6251gj5q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

✓ - - Sf/f Zondag 8 December 1918, Nr I Prijs per nr 10 centiemen 11e Jaar POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Ia»chrijring»prij» : 5 fr. per jaar. V°or den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den intgever, bij de brief-dragers en op al de postkantoren. IJitgemrsfirma : DE BIEVRE, Brasschaat Toegelaten door de Censuur — II»-II.mwii I IIWI ■——BfcMa—Meiit—II—iiiiTMMBBMBBMBaaBMKiawii^nwr f r-Ti iw—maaa«BBg8M AsiinJSco%dig:ia^tta ; Volgens tarief. Brieven, pakken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren is voorbehouden. ONZE VERSCHIJNING Op algemeen verzoek komt « Polder en Kempen » heden opnieuw uit. Daar wij eehter nog over geen voldoenden voorraad ga-zetten-papier besehikken, zijn wij genoodzaakt voorloopig nog op kleiner formaat te verschijnen. Onze Verrijzenis Goddank ! Polder en Kempen is verrezen ! — Ons laatste nummer verscheen den 4 October 1914 en heden Zondag, 8 December 1918 zijn wij zoo gelukkig onze weder-verschijning te kunnen aankon-digen.'t Was in den nacht van 3i Juli 1914 dat men ons wekken kwam, om de oorlogsklok te luiden !... Dien akeligen nacht vergeten wij nooit ! 't Was middernacht : Tingelin-geLmg ! Eensklaps wordt er aan-houdend en hard gebeld ! We denken : eene haastige berechting, een stervende ! We trekken het venster open. De bevelhebber der gendarmen M.Van Meireneen zijner mannen, roepen ons toe : De oorlog is ver-klaard ! De klokken moeten luiden /. — Maar, 't is middernacht : we gaan de inwoners angst en schrik op het lijf jagen ! — 't Is gelijk, 't is de wet,er moet geluid worden om aan te kondigen dat AL de oud-soldaten moeten optrekken ; zij moeten vôôr morgen -middag te wapen zijn ! Gelukkiglijk behielden wij onze tegenwoordigheid van geest en wij begonnen eerst te « stormen » (kleppen) zooals dit gebeurt als er ergens brand ontstaan is. Weldra echter bonsden de klok- ketonen door het stille, nachtelijk duister,om het ontzettende nieuws aan te kondigen !.. \ Den 4 Augustus 1914 kwamen de Duitschers over onze grenzen... In de provincie Luik had de eerste bloedige botsing, tusschen ons moedig heldenlegertjeen de kolos-sale Duitsche legermacht plaats. Daar vielen onze eerste soldaten : onze brave inwoner Jef Augusteyns was bij de gesneuvelden ;—weldra werd heel ons dierbaarVaderland door vreemde horden overrompeld en overweldigd : een groot aantal steden en dorpen werden met puinen overdekt ; — 't was de rampzalige oorlog in al zijne af-grijaelijkheden ; een onafgebroken reeks van zielesmarten veroorzaakt door vervolgingen, afpersingen en knevelarijen van allen aard,welke wij met toegewrongen keel en ver-kropt gemoed te aanschouwen en te verduren kregen !.. En dat hebbenwij meer danvier voile jaren moeten uitstaan ! Geen pen zal ooit al het leed kunnen beschrijven, hetwelk deze verschrikkelijke oorlog over het menschdom heeft uitgestort : mil-lioenen menschenlevens werden ten offer gebracht ; onschatbare verliezen werden geleden door ach-teruitgang en stilstand van nijver-heids-eilhandelszaken.Onpeilbaarzijn de zielewonden welke deze vreeselijke strijd geslagen heeft : geen enkel uurof innieuwehuisge-zinnen zijn smart en rouw binnen-getreden,hebben ouders, vrouwen en kinderen binnen de wanden van hun droef gezin hunne smart uitgeweend en hun leed gesmoord ! Waarlijk, de wereld was eene zee van verdriet, een oceaan van leed en wee geworden !.. * * * Maar, Goddank ! thans herade-men wij... De nacht van onnoem-baar lijden wijkt voor een gloren-den dageraad... Met dankbaar gemoed herden-ken en vereeren wij onzen dap-peren Koning, die in 1914 het kloekmoedig besluit nam ons Vaderland ongeschonden te be- waren en die thans, als overwin-naar overal zoo hartelijk door een van geestdrift vervoerd volk be-groet en toegejuicht wordt. Bij de hulde aan den Koning voegen wij deze aan onze welbe-minde Koningin Elisabeth, die voor de soldaten als eene moeder, als eene liefdezust-er geweest is. Hulde aan de Belgische soldaten ! Zij hebben den eeuwigen dank van het Vaderland verdiend. Hulde aan de dapperen, die vielen als slachtoffers van hunne vaderlandsliefde ! Hunne nage-•dachtcnis blijve in eére en wij zullen hen in onze gebeden niet vergeten. Hulde 00k aan de moedige jon-gelingen, die op levensgevaar de grens overschreden hebben om zich bij het leger te vervoegen. Wij brengen eene ontroerde hulde aan de arme gedeporteerden die als bannelingen werden weg-gebracht, ginds verre, naar het land onzer verdrukkers,waarvelen van hen omgekomen zij n van koude, ontberingen en slechte behande-lingen.Wij begroeten de politieke ge-vangenen, die, om te boeten voor hunne vaderlandsliefde, in de kerkers hebben gezucht, nadat men ze moreel had laten folteren door onmenschelijke dwingelan-den.Wij begroeten de ouders en de vrouwen dersoldaten die zoo bitter lang van hunne geliefden geschei-den bleven. Wij achten enloven al degenen, die, gedurende de pijnlijke oorlogs-tijden, hun bezet Vaderland ge-holpen en gediend hebben ; — en, op de eerste plaats noemen wij onzen doorluchtigen en hoogver-eerden Kerkvoogd Mgr. Mercier, die zijn volk zoo krachtdadig wist op te beuren en aan te moedigen. Wij brengen hulde aan de over-heden, die, ondanks allerlei knevelarijen, het openbaar bestuur in handen hadden ; — aan de leden van de verschillende komiteiten, welke zorgden voor de hulp en de bevoorrading eener bevolking, die nochtans zoo moeielijk te bevredi-gen was, ter oorzake van den ver-bitterden toestand waarin ze zich bevond, ten gevolge van den druk-kenden oorlogstijd ; aan allen eindelijk, die, zooals onze acht-bare Burgemeester in zijne prach-tige Proclamatie zegt, met bewon-derenswaardige gelatenheid het moordend juk van den indringer verdragen hebben ! Maar nu is het vrede, — de zoete weldoende vrede,welke wij eertijds •v'eilicht niet genoeg gewaardeerd hebben. En hierom stijgt thans uit ons jubelend hart een dank-ge'oed op tôt het H. Hart, wiens bescherming ons zelfs in de bit-terste dagen de zoete hoop op de overwinning bleef behouden. C. D. B. POLDER & KEMPEN BRASSCHAAT ERG ONGEVAL. — Louis Heeren, wonende Mickschebaan, wilde met een jachtgeweer eene kraai schieten ; er sprong een stuk uit het geweer met het ongelukkig gevolg dat de duim van Heeren afgerukt werd. ONTPLOFFINGEN. — In de Kaart is een erg ongeluk gebeurd. De zoontjes van Raemaekers-Van Weezenbeeck en van de gebroeders Frans en Jef Van Weezenbeeck, wonende op den Hoog-boomschen steenweg, hadden van hunne kameraadjes kapsuuls van handgranaten gekregen om er mee te... speien. Een dezer kinderen peuterde met eene speld eene kapsuul open en stortte den inhoud er van op de stooï. Een verschrikkelijke ontploîîing, gelijk aan een kancnschot,had plaats : de vrouw van Raemaekers werd aan het 00g ge-kwetst, een der jongentjes werden den duim en twee vingers afgerukt en eenen vinger erg gekwetst, de drie andere knapen zijn er gelukkiglijk met brand-wonden van afgekomen. BOERENGILDE. — Vergadering der leden van de Spaar- en Leengilde. — Ver-leden Zondag, 1 December, had er eene vergadering plaats voor de leden van de Spaar- en Leengilde, afdeeling van de Boerengilde.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brasschaat du 1905 au 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes