St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

615 0
01 octobre 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Octobre. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Accès à 20 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k35m903f84/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 10. Met toelating der krijgsoverheid. October 1918 SINT-JANS-MOLENBEEK NIEUWSBLAD voor de soldaten van Molenbeek. - Verschijnt als 't past. — Allés wat het blad aangaat le zenden aan de E. H. Jan BERNAERTS, Belg. Leger aalmoezenier, Gainneville (S.-Inf.) — O/vrsrTirsce i Nous sommes heureux de pbuvoir don- j ner deux clichés qui se rapportent à l'œu- t vre Cantine j>ouv les enfants des mili- o ta ires. L'un représente le groupe des en- • fants qui, eu .1915, fréquentaient, la eau- j tine, l'autre les demoiselles, membres du 1 cercle d'études De Dageraad, sur l'initia- s tive duquel l'œuvre s'est fondée. ( Ce sont las demoiselles Elisa Maho, ' Léonie De Mees, Jeanne Claessens, Alice Mergan, Jeanne Vanderweyen et Zulma 1 Van Landuyt. qui tout particulièrement ^ se dévouent à cette institution méritoire. ( J j Herci à elles! A I Cantine voor zwakke kinderen In Molenbeek werd het werk der zwakke kinderen gesticht met de hulp der Pe-- tites Abeilles waarvan 't een afdeeling is, qoider het Eerevoorzitterschap van den Z. E. H. Deken Adriaens.Dit werk heeft ten doel de ziekelijke kinderen van 3 tôt 13 " jaàr, wier ouders over de noodige midde-u len niet beschikken, het voedsel te ver-scliaffen dat hun staat vereischt, 's mid-dagis in eene zaal te vereenigen om lien daar een middagmaal op te dienen dat hunne zwaïkke leden stilaan in eene ' normale gesteltenis brengen moet. e Dergelijke inrichtingen bestaan nu in a bijna al de voorstedeu van Brussel, doeb ^ geen enlcele bekwam een bij val zooals deze onzer gemeente. Inderdaad, pas werd de '• cantine, zooals men dit noenit, geopend in een Irais op den Merclitemschen steen-weg, n1' 15, door de Eerwaarde Zusters kosteloos ter beschikking der ijveraarsters n BERNAERTS, Belg. Leger aalmoezen 51 ten hunneu dienst stellen, de liand en ne men bunne plaats aan tafel in als kwa-men zi.j in « hun liotel ». En wanneer ze ïwak- daar vergaderd zitten en een twintigtal r Pe- juffrouwen met eene moederlijke bezorgd-ig iS; lieid lieeii en weer loopen oui allen te be-sn Z. ■ dienen, om allen te bevredigen en toi :t ten zwijgen te brengen terwijl andere ziet ot 13 met de keuken en het bereiden van bel idde- eetmaal belasten. En wanneer men weel ver- , dat al de onkosten gedekt worden danl mid- y,jj cle vrijgevigheid der burgerij en df i lien zeifverloochening der ijvereraarsters die î dat dagelijks hunne ronde maken op de niarkl eene en in <je voornaamste winkels om, naai i het, voorbeeld der Zusterkens der Armen ra m groenten en andere eetwaren in te zarne-doeb Jeu; dan, ja dan voelt men zich getroffer i deze 1 en gelukkig en kan men niet nalaten t( rd de i denken : hier verstaat men de oprecht( ipend naastenliefde', hier traclit men den sol-steeoi- daten te vergelden in de rnaat van lie" asters j mqgelijke al wat zij voor het vaderlant rsters deden en nog1 doen, met tijdens hunne ' " - A adere bijzonderheden. — De Cantine werd ingericlit op initiatief van De Dageraad, Kath. Vlaamsche Studiekring voor daines, zetel Sclioolstr., 76. Wanneer de markt wordt afgeloopen dan vangt dat 's morgens te 5 uur aan; te 9 uur is geheel het personeel in de Cantine aanwezig om de aardappelen te schillen, de groenten te zuiveren, het eten te koken, te 11 uur dient ailes klaar te zijn, want. te 11 1/4 uur stormen de « bengels » binnen, te 12 uur is het eetmaal ten einde. Yoor het zware werk staan Mejuffr. Leonie De Mees en Elisa Maho, vroeger bijgestaan door de zéér verdienstelijke MejufEr, Alice Van Landuyt, zaliger ge-dachtenis.Verder verleenen hun giewaardeerde me-dewerking de dames : Claessens, Deman-sàrt, De Quidt, De Scliutter, 3 Ivempe-neers, 2 Laenen, Mergan, Vander Weyen, L £ ..'h-... 1 —- — zij'n blijde in dit nummer de ' fotos te kunnen laten verstehijnen waar- ( van de eene ons de « kalanten » der Can- ; tine voor soldatenkinderen voorstelt en de 1 andere de dames-leden van De Dageraad. , Het zijn voor al de jufCrouwen (van ' links naar rechts) nr 2 op de eerste rij, ] nr 2, 3, 5, 6 en 7 op de tweede rij die het < zware "werk der Cantine met onverzwak- : ten toewijding uitvoeren. ^ Aan hen gaat onze verre dankgroet. i Jan Beknaerts. i gesteld, of de klanten kwamen toe. Enkel a e deze voorzien van eene. kaart, door een t aangestelden geneeslieer geteekend, wer- \ den aauvaard. De eerste week telcle men k - zes kinderen, acht dagen later twee eu i e twiutig en nu komeii er dagelijks reeds 13G kinderen hun maagje vullen. Yan • week tôt week groeit dit getal steeds aan, ^ a bij zoover dat men reeds het oogenblik liaderen ziet dat de noodige plaats ont- ( ' brekeu zal ; doch dan klopt, men aan bij f t den Z. E. H. Deken en deze moeilijkhèid N zal weldra uit den weg geruimd zijn. Soldaten, ge moest dieu zwerm tengere ] kinderen eens zien toekomen, vergezeld , van moeder of van eene oudere zuster. Het ^ aangezicht stralend van geluk drukkeu zij de juffrouweu, die zich daar vrijwillig i i 1^ y.' ■*.- ■ -V - > <■> nkel afwezigheid hunne kleinen het noodige Y a een te verschaffen en te zorgen dat, wanneer W wer- vader over korten tijd zegepralend terug men keeren zal, hij ten minste hier zijn kroost de 5 en in goede gezondheid terug vinden mag. sel © 0(1 s . . . ro. 6 Yan tegenovér de armen die hier zijn j10 aan 8 Pleven vervult men een plicht met wi iblik 'utllue ziekelijke kinderen van de welda- ^ 0T]|_ den der Cantine te laten genieten, want u-- deze ook geven hier dagelijksi bewijs van hèid ware vaderlandsliefde met kalm eu gela-ten hun lot te aanvaarden in afwachting dat weldra de dag aanbreken zal waarop gere jle^ Yaderland van den vreemden indrin- ^zeld g,eu verlost, wederom den bloei en den -Jiet voorspoed van voorheen kennen zal. kkeu illig CODY. ha i 3 Yan Ho-orenbeek, Van. Landuyt Zulma eu r Welvis. >• « VYe zijn met zestien : geen werk in t de Cantine, hoe zwaar ook, zal ons af-. 1 schrikken ; we liebhen het werk aangevat met de vaste gdachte tôt het einde vol te j liouden ; onze moed zal niet verflauwen, " we weten dat ook de moed onzer soldaten niet verzwakt. » t» i * .1 & £ ,, Met Beloken Paschen 1918 werd een ^ liedadigh eidsfeest gègeven door de dames van De Dageraad, het lukte prach-tig en bracht een goeden stuiver op voor het werk der Cantine. Mejuffr. Pauline Auneet verleende haar gewaardeerde medewerking. I l) AIN JJ-tiltlN AJllt 1 & . UIT BRIEVEIM. We snakken zoo naar 'n wederzien ! 't Is hier soms akelig bang ! Dat zijn van die gevoelens die we vroeger niet kenden ; we waren toen toch zoo gelukkig, maar we be-seften dat geluk niet, we dankten er niet eens Onzen Lieven Heer om. Weer zijn hier een aantal personen veroor-deeld. Doet toch veel bidden, het is noodig. Hier werd de feestdag van het H. Hart buitengewoon gevierd. De kerk was te klein en 's avonds bij de processiie waren er 130 mannen die het H. Sacrament vergezelden, daarbij 8 vaandels van de verschillende bon-den der parochie. De Z. E. H. Deken van Meenen die hier uitgeweken is, deed de voor-bereidende "sermonen. ...We haken naar de vrijheid, naar het duuirbaar samenzijn. Wist ge toch hoe dat vreemde juk ons drukt, men durft bijna geen adem halen. * * * De Zeer Eerwaarder Heer Deken moest om krachten te herwinnen naar den buiten, na 8 dagen was hij gansch hersteld. * * * De piechtige Communie is in de St Jans-parochie moeten uitgesteld worden tôt 6 wc-ken na Paschen omdat het te veel loopen vroeg om de kinderen deftigjes te kunnen kleeden, want de kleerstoffen zijn niet meer koopelijk : 80 tôt 120 en 150 frank den me-ter. Ge ziet van hier dat iedereen houdt het-geen hij bezit en maakt en omkeert wat hij vroeger zou weggégeven hebben. De arme kinderen in 't nieuw steken wa.s dus gan'seh onmogelijk. Eenige juffrouweu zijn dan in de huizen naar oude kleedingstukken gaan vragen waarvan een kinderkleedje kon ge-maakt worden. Ze hebben grooten last ge- X werd gisteren gevankelijk weggevoerd. Zoo gaat het hier tegenwoordig : de eene uur genot en voldoening, de andere uur ! 't Is vrees, angst en ontgooeheling. an die 't 1s vooral de onrust voor aile zaken dat ;n; we de menschen doet lijden en doet vermageren. we be- Het leven wordt nu waarlijk moeilijk, 3r niet ailes is toch zoo schaajsch en zoo gemeten en zoo duur. veroor- Wij klagen niet hoor, wij trekken goed aoodig. ons plan en ik ben zelfs heel tevreden en Hart gelukkig, maar toch... kon ik ailes schrij-e klein yen, ge zoudt verschieten. Nu wat God be-er 130 waaro, is wel bewaard, en zijn Heilige Wil :zelden, is ook de onze. "1p hnn- cilj io OOK Uti OllZ^e. 0n" Aa.n 0. Meulebeek for ever ! ]V het }, dat M. l'aumônier Wiallerand, Z. 86, 1 S. Ii., jna a fait paraître une brochure Le guide du bibliothécaire. CT| Elle est divisée en quatre parties : 1. ^ om Quelques auteurs nommément à l'Index. — na 2. Quelques éditeurs dont le nom suffit comme garantie. — 3 Ouvrages figurant ^ dans diverses collections. — 4. Auteurs et d ouvrages divers. ,ns- Prix : 1 fr. 50. En dépôt chez l'auteur. ^ we- — M. l'abbé Wallcrand a également écrit ^ pen une introduction : L'étude, de la philoso- p len phie au front dans le premier numéro de £ eer Studax, organe bibliographique. S. U. C. me- W. College, Furnes j îet- — Aalmoezenier Bernaerts heeft een toe- -g hij lichtende lijst uitgegeven : Xederkmdsche x •me leesboeken voor onze soldaten. De geheele ,'sch 1 ' reeds lang uitverkocht. in Dezrlfde schreef een inleiding over Vaie- n lan boeken in Siudatr, overzicht van boeken. v ge- Nummer een.—■ S. K. V. H. Collège,Veurne. n ge- Zoo ontmoeten do Molenbeekenaars me- t, kaa-r, zonder voorafgaande afspraak. i I Onze veroopdeelden Uit jios condamnés No secré" — M. Dalle, échevin commu al, père à taire >tre camaraue jiaurice, est pour la deu- galoi xième fois emprisonné par' les Boches et RXam pettié en Allemagne pour y subir une dé- voilà tention de deux années. 2. 21 —■ Mej uffr. Jeanne Bernaerts zit een — tweede maal, voor o.ibepaalden tijd, vast, in assez het gevang te Mechelen sedert 2 Juli 11. mude coré — Tegen La Libre Belgique is een nieuw avRC onderzoek ingesteld.Te Brussel werden daar- iemel voor aangehouden broeder Denis en broedef Martin, der Christene scholen, pater Del- ~ haye S. J., de heeren Kakelberg De Kerk- au '' hove, van Schaarbeek, en Merx, van Brussel alsmede een drukker. Die aanhoudingen a obt gebeurden voor 6 weken en niettemin blijft guéri La Libre Belgique verschijnen. Broeder Denis werd ter dood veroordeeld 4e co doch zij ne straf werd in levenslangen déoor dWangarbeid veranderd. sa be Le frère Denis, des Ecoles chrétiennes (M. , ~ de Schepper), directeur des Ecoles St-Luc de Molenbeek, est condamné à mort. Cette 5,11 peine a été commuée en c lie des travaux sa co forcés à perpétuité; le frère Martin, de la — même congrégation ; le père Delhaye, des C. I Jésuites, MM. Kakelberg, de Bruxelles, De guéri Kerkhove, c\e Schaerbeek, et Merx, de Bru- xelles, sont toujours en > :son. mu j — Wegens overtreding van de verorde- 'cal c'» ■ ning op de levensmiddel. n werden tôt ge- vangenistraf veroordeeld : Kannel De Meer- man, bakker, en Hendrik Bellemans, me- A taalbewerker. — met Uit eigen kring = Des nôtres flmi Olifirlpo Ttinwoi'c on Totre ami Charles Lauwers, commis au rétariat communal à Molenbeek, volon-re de guerre, a gagné successivement les Ions de caporal et sergent, et a réussi les imens de sortie du C. I. S. L. A. et le .là adjudant, candidat sous-lieutenant au 212, 6e comp. - Robert Iioogstoel qui avait été blessé ez grièvement le 23 juin 1917 devant Dix-de, est complètement rétabli et a été dé-é de la médaille militaire de 2e classe c palme et croix do guerre. Il est actuel-lent au Z. 219. - Georges Dustin a été promu adjudant '/. 250, 4° comp. Hubert van den Eynde, Z. 282, 3e c., btenu la médaille militaire avec croix de :rre. - Jean Van Dorslaer, caporal au Z. 250, comp., ancien élève de l'Institut, a été ■oré de la croix de guerre française pour belle conduite le 17 avril dernier. - Maurice Dalle, au Z. 133, 6e comp., a nommé caporal, ff. de sergent-major, à suite d'une brillante attaque menée par compagnie. - Pierre Vanderhaeghen, C. C. R. O., I. C., 2e esc., a obtenu la croix de ;rre. - Jean Crabbe, Z. 143, 3e bat., a été pro-maréchal des logis et, deux jours plus d, a été décoré de la croix de guerre pour gue présence au front, courage et braire au feu. V tous nos meilleures félicitations. - Alexander Gybels, Z. 44, 6e comp., werd t oorlogskruis vereerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Alveringem du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes