Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur

478 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 19 Septembre. Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/b27pn8z24f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5 fr. 's jaars, 3 fr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel. Rechterlijke Eerherstelling 2 fr. per regel. Begravenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor Brugge en omliggende Olcnl On m te! EHbfetv yersehijnedde «len Woensdag en ^aterdag. Bestuurder-Uitgever : hehdrik ce Ankerplaats, i, Ouden Gentweg BRUGGE of teiï §tadliuf ze : Bureel Nr 1 der 2e Afdeeling. Lees en verspreid KET IKrivICîîTIISrQ'SBXvJLD STJLX)SBOr)K iis uw eigen foelang- en voordeel ! Êerçeentelijke Mededeelingen. STAD BRUGGE JSTijverlieids- en Haii«lekscIiool. SchooJjaar I91Î-1918. Inschrijvingen en opening der leergangen. — Orde der inschrijvingen (S£e Catharinastraat, 84) : Dinsdag 2 October : om 6 ure 's avonds : Nieuwe leerlingen voor de klas van lijnteekenen. Woensdag 3 October : om 6 ure's avonds : Leerlingen van de klassen van MM. Neutens en Din-newet (1916-1917). Donderdag 4 October : om 6 ure 's avonds : Leerlingen voor de Nijverheids- en Handelsafdee-lingen.Zondag 7 October: om 10 ure 's morgens : Leerlingen voor de afdeeling van Nijverheids-schilderen.Zondag 7 October : om 11 ure 's morgens : Juffers voor de leergangen van vingerdruk. Voorwaarden om als leerling aanvaard te worden : De leerlingen moeten : 1° In de voorbereidende afdeeling: kunnen lezen en schrijven en de vier regels der reken-kunde kennen. 2° In de Nijverheidsafdeeling : vlug kunnen lezen en schrijven, de grondbeginselen van de rekenkunde, de meetkunde, het meetkundig tee-kenen (oefeningen met regel en passer) kennen. 3° In de Handelsafdeeling : nederlandsche taal kennen, schrijven en rekenen. 4° Als proef mogen in het schooljaar 1917-1918 een bepaald getal juffers als leerlingen van den leergang van vingerdruk aanvaard worden. De bekwaamheid der leerlingen wordt vôôr hunne aanvaarding door een ingangsexamen be-statigd.Algemeene aanmerkingen. — Na de inschrijving worden geene beginnende leerlingen aanvaard. Vrije leerlingen worden in de verschillige leergangen aanvaard. Brugge, den 15 September 1917. De Secretaris, Burgemeester en Schepenen, C. DEBANDT. Baron Ern. van CALOEN. Aan de inwoners van rreemde Mationaliteit, Op bevel van de Duitsche Overheid wordt ter kennis gebracht van de belanghebbenden dat aile vreemdelingen, mannen en vrouwen, van 14 tôt 65 jaar, zich binnen de tien eerste dagen van iedere tnaand, ten 10 ure voormiddag, moeten aan-bieden in de Kommandantur-Meldezaal, voorzien van hun eenzelvigheidsbewijs en andere nationa-liteitspapieren.Dé dag zal telkenmale kenbaar gemaakt worden in de voorzaal van het Stadhuis en van het Meldeambt. De Kloosterlingen, mannen en vrouwen, die zich in een Slotklooster bevinden, zijn niet ver-plicht naar de kontrool te gaan, in dit geval nog-tans, moet de Overste dezer gestichten de boven-gemelde bewijzen en papieren, op vastgestelden dag, bij het Meldeambt indienen. De personen die door ziekte of gebrekkelijk-heden in de onmogelijkheid zijn zich aldaar te begeven, zijn gehouden het eenzelvigheidsbewijs en een geneeskundig getuigschrift te doen over-leggen.Degenen die van woonst veranderen in de Stad Brugge of in eene andere gemeente of stad hunne verblijfplaats vestigen, worden verzocht er onmiddellijk kennis van te geven in het Bevol-kingsbureel, ten Stadhuize en in het Meldeambt. Burgemeester en Schepenen, Bon Ern. van CaLoen. Bad- en Crasstoven. Op bevel der Duitsche Overheid moet het gemeentebestuur 1° het getal badstoven, 2° het getal gasstoven voor kamerverwarming, zich alhier ten gebruike der burgerlijke bevolking be-vindende, vaststellen. Gevolgentlijk worden aile bezitters of gebrui-kers van voornoemde stoven aanzocht de opgaaf er van te doen vôôr 21 September 1917, ten Stadhuize, bureel van militie. Burgemeester en Schepenen, Baron Ern. van CALOEN. Brugge, den 11 September 1917. KU3VSTVOORWERPE11. BERICHT. De personen, die verlangen hunne geschiedkundige- of kunstwerken in veiligheid te brengen, worden aanzocht zich te wenden tôt den heer Dr De Meyer, Onder-Voorzitter of tôt M. Flori Van Acker, lid der Provinciale Commissie van Monumenten. De afgevaardigde der Koninklijke Commissie van Monumenten en Schoone Zichten, C. TULPINCK. Burgerlijke stand van Brugge. GEBOORTEN. 14 September 1917. — Albrecht De Kersgieter, Tramstr. 15 Sept. — Margareta Goegebeur, Ste Clarastr. — Jooris Derbaix, Kalkovenstr. 17 Sept. — Magdalena Verleye, Mortierstr. — August Dupont, Blokstr. — Simonna Qevaert, Collaert Moysesstr. — Claudius Dallemagne, Groote Markt. — Sybilla Meire, Hoogstuk. HUWELIJKEN. 15 September 1917. — Laurentius Andries, landmeter, Potterierei, en Alberta Bonté, zb., Stubbenstr. — Gaston De Vadder, meubelmaker, Paalstr., en Esperance De Co-ninck, bloemenmaakster, Maagdenstr. — Achille Peere, smid, St Joorisstr., en Marie Degrande, boekbindster, Annuntiatenstr. 17 Sept. — Julianus Hilderson, houtzager, Peterseliestr., en Esperance Somers, strijkster, Biddersstr. Huwelijksafkondigingen van 16 September 1917. Renatus Blauwet, onderwijzer, en Louisa Vande Voorde, zonder beroep. Octave Sandyck, metser, en Esperentia Van Poucke, werkmeid. - Alexius Beausaert, steenzager, en Maria Cosman, werkmeid.OVERLIJDENS. 14 September 1917. — Anna De Backer, 2 j., Ooievaarstr. — Louisa de Poly, kloosterlinge, 75 j., Snaggaertsstr. — Zoë Van Hamme, zb., 39 1/2 j., ongeh., Jacobinessenstr. 15 Sept. — Catharina Meese, huishoudster, 73 j., wed. van Auguste Desutter, Vischpaandersstr. — Maria Timmer-man, modewerkster, 22 1/2 j., ongeh., Gapaardstr. — Emile Boels, smid, 23 j., ongeh., Nieuwe Wandeling. 17 Sept. — Victor Vandekerckhove, koopman, 46 j., Potterierei. — Hermina Cortvriendt, 4 j., Peperstr. — Marie Van Vyve, kleermaakster, 28 j.,1 ongeh., Mariastr. — Ga-brielle TJrylys, naaister, 22 1/2 j., ongeh., idem. — Valeer De Bus^chere, 2 j., Lodewijk Van Casselstr. — Léonard De Busschere, bloeniist, 54 j., echtg. van Marie Soens, id. Uit verledene tijden. (Ten einde te vo/doen aan tatrijke aanvragen, zutlen wij in elk nummer een gedeelte der beweging van den Bur-gerlijken stand, van den 14 October 1914 af, die nooit werd afgekondigd, regelmatig mededeelen). GEBOORTEN. » 24 December 1914. — Vital Pintelon, Kalkovenstr. — Albrecht Bonnevalle, Rijke Pindersstr. — Antoon Blondeel, St Joorisstr. — Germaan Beheydt, Gapaardstr. — Albrecht De Zutter, Ezelstr. — Geeraart Van Torre, Balstr. 26 Dec. — Hendrik Noterdaeme, Beenhouwersstr. 28 Dec. — Marcellina Boeckaert, Nieuwe Meersch. — Irena Creyf, Wijngaardpl. — Anna Dumont, Snaggaertsstr. 29 Dec. — Albrecht Gailliaert, Potterierei. — Paula Calebout, Roopeerdstr. 30 Dec. — Robrecht Bonheure, Wilhelmynedreef. — Albrecht Beuckels, Moerkerkestr. — Maria Bonté, Bianken-bergsche steenweg. — Willy Legon, St Gillisdorpstr. — Rafaël Tetaert, Peperstr. 31 Dec. — Sylvaan Van Mullem, Ravenstr. — Jozef Hongerloot,Oostmeersch.— Gerarda Deklerck, Snaggaerts-straat.— Albrecht Vande Cappelle, Jerusalemstr.—Dionysia Wychuyse, Oostmeersch. — Prudent Lambin, Komvest.— Rachel Monbaliu, Oostendsche steenweg. 2 Januari 1915.— Gustaaf Van Poucke, Calvariebergstr. — Adhémar De Blieck, Brandstr. — Suzanna De Ceuninck, Balsemboomstr. 4 Jan. — Albrecht Vanden Broucke, Buiten Kazernvest. — Alhia Brlgon, Ousiiïiëei'sUi. -- Marc.ehnia ?fan*dër beke, Sulferenbergstr. — Magdalena Devers, Roopeerdstr. — Elizabeth De Clerck, Sulferenbergstr. 5 Jan. — Jozef Van Belle, Oostmeersch. — Maria Goegebeur, Wijngaardplaats. 6 Jan. — Albrecht Vandooren, St Gillisdorpstr. — Albrecht Maenhout, Nieuwe Gentweg. — Marcellina Hoste, Cool-kerksche steenweg. — Marietta Verbrugghe, Walstr. OVERLIJDENS. 24 December 1914.— Frans Lamaline, zb., 41 j., echtg. van Marie Lambert, Bouveriestr. — Jan Lespagnard, zb., 77 j., echtg. van Catharina Hanlet, Bouveriestr. — Jean Ramon, 11 j., Mariastr. — Joanna Jooris, 3 maanden, Sulferenbergstr.26 Dec. — Jozef Hilderson,8 m., Carmersstr. — Germana De Coussemaeker, 2 m., Coupurerei. — Edouardus De-ruyter, bakker, 78 j., ongeh., Mariastr. — Pieter Schmitz, zb., 83 j., ongeh., Bouveriestr. — Jozef Lambion, zb., 44 j., echtg. van Maria Van Hille, id. — Florentine Delacenserie, zb., 75 j., ongeh., Baliestr. 28 Dec. — Edouard Saeys, zb., 79 j., wed. van Maria De Clerck, Ste Catharinastr. — Julia Kimpe, 2 m., Mariastr. — Joseph Lezaire, 19 m., idem. — Adolphe Baert, schilder, 68 j., echtg. van Anna De Puydt, idem.— Jules Van Damme, geneesheer, 52 j., echtg. van Maria De Clercq, Komvest. — Joseph Leghait, zb., 53 j., echtg. van Louise Busquin, Jacobinessenstr. — Hendrik Daniels. 29 Dec. — Emile Vanhulle, werkman, 74 j., echtg. van Lisa Christiaens, Hoogstukstr. — Melchior Tyberghein, rentenier, 65 j., ongeh., Jan Van Eyckplaats. — Maria Lowyck, 2 j., Jerusalemstr. — Mathildis Verhaeghe zb., 86 j., wed. van Franciscus Dely, Potterierei. 30 Dec. — Léo De Buyser, zb., 88 j., wed. van Adelaïda Derycke, Koopmanstr. — Maria De Bruyne, dienstmeid, 54 j., ongeh., Mariastr. — Lisa Van Oost, huishoudster, 76 1/2 j., wed. van Franciscus Holvoet, Lodewijk Van Casselstr. — Virginia Alloo, zb., 81 j., wed. van Bernardus Bonté, Potterierei. — Jeannette Rotsaert, zb., 63 j., echtg. van Franciscus Vanderhaeghen, Potterierei. 31 Dec. — Emile Houthave, rentenier, 63 1/2 j., echtg. van Maria Ameye, Maagdenstr. — Rosalie Ruysschaert, huishoudster, 27 j., echtg. van Arthur Ruysschaert, Rolweg. — Omaar Vande Venne, 22 m., Schouwvagerstr. — Petrus Joseph, zb., 82j.. wed. van Theresia Jonckheere, Ste Catharinastr.— Rosalie Sanders, zb., 84 1/2 j. echtg. van Franciscus Deplae, Gasthuisstr. — Romanie Catry, zb., 57 1/2 j., echtg. van Augustus Bertier, idem. — Rosalie Madelyn, zb., 78 j., wed. van Henri Maes, Ste Clarastr. 2 Januari 1915. — Joanna Floréal, zb., 89 1/2 j., wed. van Louis Rossel, Neststr. — Eivira Slembrouck, 2 j., Mariastr. — Hortense Seys, kloosterlinge, 72 1/2 j., idem. — Adelina Naeyaert, 2 m., Blokstr. — Petrus Dobbels, zb., 70 1/2 j., wed. van Clementina Ingelrelst, Ste Catharina- <> centiemen. Met bemachtiging der Ouitselie Overlieïil. Woensdag 11) September 191 T. — IV S.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brugge du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes