Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur

583 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 12 Septembre. Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur. Accès à 19 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kk94747m17/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5 fr. 's jaars, 3 fr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel. Rechteriijke Eerherstelling 2 fr. per regel. Begravenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor Brugge en omliggende Olcieel Orgaai vai M Mettir verschijnende dcii WoeiiMlag en Zaterdag. Bestuurder-Uitgever : Hehdhik IDE ZEIHE Ankerplaats, i, Ouden Gentweg BRUGGE of* ten Sliulliiiizc : Bureel Nr 1 der 2e Afdceling. Lees en verspreid HET IHIvICHTmQSBLAD STJLIDSBOIDK in uw eigen belang- en voordeel! Men kan zich te allen tijde abonneeren. De nieuwe inschrijvers kunnen nog AL de verschenen nummers bekomen. Gemeentelijke Mededeelingein. STAD BRUGGE Aflossing der Schuld. Burgemeester en Schepeneti der Stad Brugge, hebben de eer ter kennis der belanghebbenden te brengen dat zij, ZATERDAG, 15 SEPTEMBER aanstaande, 's morgens om 11 ure, ten Stadhuize, in openbare zitting, zullen overgaan ingevolge beslissing van den Gemeenteraad van 3November 1904, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 der zelfde maand, tôt de verloting van 15 obligation, der leening van fr. 4,600.000, v.m fr. 500-00 ieder, gevende 3 p. c., interest. De obligatiën door het lot aangewezen zullen terugbetaald worden, te beginnen met 15 April toekomende, bij den Gemeente-Ontvanger dezer stad, alsook te Brussel : in de Bank van Brussel, Koninklijke straat, nr 62 of Kunstlaan, nr 27, oî in haar hulpbank Lombardstraat, nrs 42-52, in de succursaal der Bank van Parijs en der Neder-landen, bij MM. F. M. Fhilippson en en bij MM. Cassel en Cie, bankiers. Brugge, den 3 September 1917. De Secretaris, Burgemeester en Schepenen, C. DEBANDT. Baron Ern. van CALOEN. V oertuig verkeer. Van af Maandag, 10 September 1917, 's mid-dags, om 12 ure, wordt, op bevel der Duitsche Overheid, de Molenbrug, tusschen de Hoog- en Langestraten, om reden van verbeteringswerken, voor aile voertuigverkeer versperd. Het verkeer der voetgangers blijft bestaan. Vermoedelijk zullen de werken ongeveer 4 weken duren. Het wagenverkeer zal geschieden langs de Wollestraat, Rozenhoedkaai, Braamberg- en Pre-dikheerenstraten, naar de Langestraat. Burgemeester en Schepenen, Baron Ern. van CALOEN. Brugge, den 9 September 1917. STAD BRUGGE PRIJS ADOLF BASTIN Burgemeester en Schepenen der Stad Brugge, brengen ter kennis van de bevolking van Brugge, dat de prijs van 300 FRANK, gesticht door M. ADOLF BASTIN, dit jaar, volgens de bepalingen der giftakte, aan EENE JONGE DOCHTER zal toegekend worden. Degenen die meenen op den prijs aanspraak te mogen maken, worden verzocht hunne vraag tôt het Schepencollegie te richten, vôôr 30 SEPTEMBER aanstaande. Luidens de stichtingsakte zal de prijs toegekend worden aan de behoeftige arbeidster, te BRUGGE wonende, ten minste 18 jaar en ten hoogste 25 jaar oud, en die door hare familiever-kleefdheid en haar goed gedrag meest weerdig zal geoordeeld worden tôt het bekomen van die belooning. Brugge, den 3 September 1917. De Secretaris, Burgemeester'en Schepenen voornoemd, C. DEBANDT. * Baron Ern. van CALOEN. KOL EX. " En ep zijn er toeh die kolen hebben !... " Zondag achternoen kwamen drie personen, ^verbon-den aan de Kolen-Commissie, in de Steenstraat voorbij. Twee wandelaars stapten in tegenovergestelde richting. Een der twee, toen de mannen der Kolen-verdeeling schier nevens hen waren, zei, met luider stemme, met het zichtbaar doel gehoord te worden van de aangestelden der Kolen-verdeeling : — « En er zijn er toch die kolen hebben !... » Lachend zei een der drie tôt zijne gezellen.: — Dat is snuif voor ons ! We denken het ook. De luidsprekende wandelaar is alleen van zijn ge-dac.ht 'lie t. Meer dan één de.'.'t het. Wij willen hier aan den luiddenkenden wandelaar antwoorden. Hij zal misschien verwonderd zijn dit antwoord te lezen. Hier is 't : — « Ja, er zijn er toch die kolen hebben ! » Dus had de wandelaar al het ongelijk niet. — Maar, zal de beknibbelaar antwoorden : « Dat is eene bekentenis ; 't is een bewijs dat iedereen niet gelijk is voor de Kolen-Commissie : de eenen krijgen kolen of cokes, en de anderen niets of daaromtrent niets ! » — Een momentje, vriendschap. Klap een keer zoo zeere niet ! 1° Ja, er zijn er die kolen of cokes of de twee te gâre kregen, —uitsluitelijk door tusschenkomst der Duitsche Overheid ! In dit geval verkeeren, onder ander, de leden der Hofbouwmaatschappij, die zonder senige tusschenkomst der Kolen-Commissie, eene aanzienlijke hoeveelheid brandstof verwierven. 2° Er zijn er nog andere die kolen, zelfs anthra-cieten indeden. Maar van waar, als 't u belieft, kwamen die kolen ?... Van de Kolen-Commissie ?... — Van wie zouden ze anders komen ?... — Daar ligt de hond gebonden, en ook het misver-stand. De Kolen-Commissie heeft alleenlijk voor zen-ding te waken over de kolen en cokes die ter harer beschikking gesteld worden door de Kohlenversor-gungstelle (K. V. St.) en buiten dewelke zij aan geen kilootje kolen of geen hectolitertje cokes mag komen. Die brandstof moet volgens vaste regels uitgedeeld worden. Moesten er van die kolen of cokes wegge-schonken worden buiten de gewone verdeeling voor nijverheden, volkswerken en bevolking, dat ware een misbruik waartegen men met recht en reden zou mogen en moeten opkomen. Maar als de kolen, anthra-cieten of cokes die men zag en ziet rondvoeren, van elders komen, wat kan of mag de Kolen-Commissie daaraan of daartegen doen ? Zij heeft daartoe niet het minste recht of de geringste macht. Wat zegt gij daarvan? Verstaat ge nu het verschil ? En weet ge nu dat al de kolen of cokes die ge ziet vervoeren van de Kolen-Commissie niet komen ? — Ik had zooverre niet gepeinsd en wist niet dat de zaken alzoo ineen zaten. — Ja, bijzonderlijk in den tijd dien we beleven, leert een mensch nog aile dagen. Algelijk, zou ik u nog een vraagje willen stellen. — Doe maar, hoe meer vragen hoe liever... — Ehwel, en de kolen die in de Gaz liggen en in de « Duinen » ?... — De kolen die in de Gasfabriek liggen zijn ter beschikking der « Garnisons-Verwaltung », waarin de Kolen-Commissie niets te zien of te zeggen heeft. Over de kolen die in de « Duinen » gestapeld liggen mag de Kolen-Commissie niet beschikken, tenzij met bijzon-dere toelating der duitsche overheid. Voor den oogenblik mag de Commissie van dien hoop geen kilo uitgeven, tenzij voor de bons die nog ten achteren waren. — Dat zijn toch dingen ! — Ja, man ! Als ge ons nog tegenkomt in de Steenstraat, zult ge nu misschien min luide spreken. — Ja, ja, er zijn die kolen, cokes, anthracieten, zelfs briquettes kregen, maar ze kwamen van elders dan van de Kolen-Commissie !... Van waar, daar hebben wij het raden naar !... Maar ze komen toch van de Kolen-Commissie niet. Daar heb ik nu de overtuiging van. Dank je wel voor uwen uitleg. 't Was noodig, want een mensch zou verdolen, in al die ingewikkelde kwes-tiën van voedingen verwarming,waar we vroeger, in tijd van vrede, ons hoofd niet moesten meê breken. 't Is nu, omdat er van ailes te kort is, veel achtergeloop voor weinig ware. God betere het — en verhoede dat het, voor wat de kolen betreft, niet nog verslechtere, hetgeen wij niet zouden durven verzekeren. Burgerlijke stand van Brugge. GEBOORTEN. 7 September 1917. — Diana Pollet, Noord Ghistelhof. 8 Sept. — Diana De Grande, Ooivaarsstr. — Andréas Haentjens, Jerusalemstr. 10 Sept. — Maurits Meulenbrouck, Brandstr. — Rogier Van Loocke, Coolkerksche steenweg. — Albrecht Vanden Eynde, Gravenstr. — Theofiel Vlaeminck, Baliestr. HUWELIJKEN. 8 September 1917. — Richard Mahieu, meubelmaker, Ganzenstr., en Blanche Verwaetermeulen, strijkster, Kui-persstr. — Albert Roos, bediende, Jerusalemstr., en Alice Vankersschaever, kleermaakster, Nieuwe Gentweg. 10 Sept. — Guillaume Poupaert, dokwerker, Ooivaarstr., en Maria Boschmans, werkmeid, idem. — Joseph Sandyck, smid, Graanschuurstr., en Marguerite Vande Maele, werkmeid, idem. Huwelijksaîkondigingen van 9 September 1917. Octave Claeys, smid, en Leonie Beke, bloemenmaakster. Louis Floréal, schilder, en Marie Wensch, werkmeid. Edmond Baute, bloemist, en Philomène Holvoet, boek-bindster.OVERLIJDENS. 7 September 1917. — Narcisse Joseph, schoenmaker, 45 j., echtg. van Romanie Volcke, Mariastr. — Sabina De Boyser, huishoudster, 83 j., echtg. van Joseph Claeys, id. — Fernand Duwel, 4 maanden, Zaksken. — Marie Van Haecke, zb., 63 j., echtg. van Louis Verhellen, Jacobines-senstr. — Ernest Depoortere, steenhouwer, 67 1/2 j., echtg. van Lisa De Buyser, Jan Booninstr. 8 Sept. — Anna Robino, kantwerkster, 70 j., ongeh., Vizierstr. — Rosalie Vrielynck, huishoudster, 56 1/2 j., wed. van François Vandenbroucke, Hoogstukstr. — Emerence Raeckelboom, huishoudster, 66 j., wed. van Philippus Van Dale, Calvariebergstr. — Adolphus Goethals, zb., 75 j., echtg. van Irma Defevere, Ste Catharinastr. — Franciscus Vander Beke, schoenmaker, 73 1/2 j., wed. van Mathilde Clicteur, Mariastr. 10 Sept. — Germaan Dhondt, 4 j.. Lophemstr. — Maria Beyaert, zb., 82 j., wed. van Jan De Mey, Ravenstr. — Jan Verhaeghe, gepensionneerde, 81 j., wed. van Louise Winne, Ste Annarei. — Mathilde De Mol, huishoudster, 70 1/2 j., wed. van Bernard Lenard, Mariastr. — Juliana Hudders, rentenierster, 62 j., echtg. van Bernard Meule-man, idem. — Arthur Vanhaeren, metser, 47 j., echtg. van Ida Dewulf, idem. — Leonie Van Mullem, kantwerkster, 72 j., ongeh., Mariastr. — Anna Willems, zb., 54 j., echtg. van François Peeters, Jacobinessenstr. 6 cenliemen. Met bemachtigin^ (1er Duitsche Ovei-lieid. Woensdag 12 September 191Î. — I¥r C.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brugge du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes