Stem uit Gheel

1281 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 25 Juillet. Stem uit Gheel. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/028pc2tw2m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DBNSÛAG 25 JULI 1916 N" 3 STEMUITGHEEL Sticliter en Bestuurder »ï. VK^'MEKieurS VERS CHÏJNEN ALLE M A AN DE DRUKKERÎJ DE KINDERS BOMHÛME, Nieupoorîstraai 10, Veurne. UITHOUDEN Het verheiigt ra<- z^er dat wn nu een hladje hehlirsi, om m et elkitutier in voeling tu I» ■ ij v^n, in dezn, inooilijke e« l'ituTrf iijdt'i) ou we zoo verre van huiszitten en het oogenblik van on s icrugkeeren zoolang uitblijft. I le t !•> een troast, Met huis corrr«t;ponde.eten gaat mueiiijk, wi nigen ontvangen nog nieuws: 'i moet van zoo ver komeo, en 't is zoo gevnarlijn wantdê vijand zit op loer. Men ga zoo practisch mogelijk i« werk : wie sctirijft, moet een goeden dag doen van al de kamaraden die met hem zijn ©f met weike hij m bi]Z')ndere kennis ts : van vele brie-ven Romt et' lient de cru ni de ander tereclit, eti zoo wor-den ginder door een linef v^lén gemstgesteld. Ondertusschen inag de gedachte aan hjis u niet oni-moedigeu, zij moet u opbeuren, Buist de larige, eento uigê uren van uw ooriogsleven, in de gevaarvolle waak-posteo, in loopgtîicht c>f cantonnement., in ziekenzaal of rsstpost, ot heelemaal achteraan, waargeei levensgevaar u dreigt, zal het u aieaigmaal gebeuren te denken aan de goede dagtn van voorheen, aan ouders, vrouwen broers en zusters. die in 't bezelte gebied trachten naar uwe terugkomst ; welnu Jaat u bezielen door de biijde hoop hen eerlang weer te zien. Wateen geluk voor u en voor hen elkander terug te v nden na zoo'n lange schei-ding, na-zoo'n gevaron ! Geduld, geduid.. en nog geduld aan ailes komt een einde op de wereld, en aile geledene leed isdan voor bij, want er is niets dat een mensch zoo gemaKkelijk vergeet als zijn vroegere rniserie, zij wordt hem zelfs eenebron van vreugde. 1s er iemand die meer ran zijne gezondheid gep.iet, dan een die ziek geweest is ! en wie een ongeluk met moed heeft doorworsteld, smaakt die geen dubbel geluk ? 'tlsalwel, zegt ,ge misschien, miar intusschentijd zitten we hier en wachten. Allons / geen muizennesten in den kop gestoken, zijn de gebeurtenisâen op oorlogs-terrein der laatste vveken geen-biijde voorteeken van onze nakende verlossing '! De harten hoog, zien we mat betrouwen de toekumst te gemoet. En in afwachting dat de zege kome, gebruikt de middelen om u kloak le houden Er is er een, en wel eer; heel goed,:zijn plieht te doen, zonder tegenzien, zonder legenpruttelen, als goede soldaten. Gij moogt ms gelooven of niet, het eenvoudigste is en blijft, ge-noorzamen, doen wat, men moet doen, algeheel en met zorg, a! steekt het soms tegen. Dat brengt het minste last bij, dat kort den tijd, dat schenkt ten slotte het meest tevredenheid, en in te vredenheid is het geiuk felegen. Is het met zoo ? Brie! uit Jlolland Harderwjjk, den 28-6-16 Waarde Vriend en Dorpsgenoot, Vrienden Met vreU jde o itving: ik heden de « Stem u't Gheel », die ongelukktg genoeg nog niet van Gheel komen kan. Ik hoop dat die Ie uitgave van dit blad, dat als band en wedemjdsche aanmoe-diging dienen moet, niet alleen dit doel bereike voor hen die strijden, aan het front, maaf 00k voof otîs hier : Dus voor aile Ghelenaren. Ik zeg aile. W ant zoo ooit, dan nu toch zeker weten en voe-lcn wjj wat de geboortegrond is, en zlen ws meer en meer samen gesnoefd den band die Land en dorpsgenooten vereenigt. Het klinkt zoo schoonc nu «Belg» te heeten en soldaat te ^ijn dier edele natie. Doch we zijn verstrooid nu 't Vadefland k-wam in gevaar en riep zijne zon.en op. Vroeger zong men in Gheel « Zij zullen hem niet temmen, den fieren Vlaamschen Leeuw ! En om die schoone leuze te her-bewaarheiden, sprongen de Gheelsche jongens in de bres, beslo-ten hun heele plicht te vervullen jegens Land en Vorst. Helaas ! Niet allen mochten dien plicht even werkdadig blijven vervullen ! Enkelen werden krijg^evangen gemaakt in Duitschland, anderen in Holland. De meesten van de talrijke Gheelsche krijgers staan nog met kruid en wapen ter hand, en zijn bereid het edelschoone martelaârs-voor-beeld te volgen van velen hunner broeders die reeds onder 't kruis fusten in 't Vaderland. a Zij die in het Kulturland in de ketenszuch^en, zjjn waard beklaagd : toch is er onder heii oo'k eensgezindheid trots hun lijden : Zij 00k nog zijn met U in gedachten, en bijten op de tanden om wille hunner onmacht. Bij hen plaats ik « Gheel zelve » : Zij die zuchten en bukken onder het juk van den dwingeland ; zij die eigen kommer en gebrek vergeten om ons allen en doen zouden als de Pelikaan die zijn eigen borst openreet uit lief-de voor de zijnen... en dan stierf uit louter liefde ! Nu een woordje over ons de « In Hollander-s » en dat wel opdat een zelfde band, een zelfde een-heid zij bij allen zonder uitzondering. Ieder redelijk man cordeeld slechts dan, wan-neer hij beide partijen gehoord heeft* Zij die hiet zijn, zijn er omdat het niet anders k«n, îiOod

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Stem uit Gheel appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Veurne du 1916 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes